Пошук по сайту


Організація та планування підприємств

Організація та планування підприємств

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

Кіровський транспортний технікум


1 АТ-11, 2 АТ-11

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності 5.07010602

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”.

Загальні методичні вказівки.
Методичні вказівки та контрольні завдання з предмету “” складено у відповідності з програмою затвердженою Міністерством освіти і науки.

Вивчення предмету передбачає: самостійну роботу з підручником з конспектуванням програмних завдань курсу згідно контрольних запитань в строк у відповідності з графіком навчального процесу.

Вивчення матеріалу необхідно вести у послідовності передбаченій програмою та методичними вказівками. Вивчаємий матеріал слід детально пропрацювати, законспектувати основні положення тем, відповісти на контрольні запитання.

Починаючи вивчати предмет, необхідно ознайомитися зі змістом його програми та підібрати літературу.

Предмет вивчається у послідовності розташування тем у програмі, а матеріал кожної теми –в такій послідовності:

 1. Прочитати зміст теми, програми;

 2. Ознайомитись з методичними вказівками до теми;

 3. Вивчити програмний матеріал, керуючись запитаннями до даної теми;

 4. Законспектувати програмний матеріал.

На заліку можлива співбесіда з питань контрольних завдань, до якої студент повинен готуватися.
Література:


 1. Анисимов А.П., Юфин В.К. “Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта” – М: Транспорт. 1986.

 2. Бобров В.Я. “Основи ринкової економіки” – Київ: «Либідь». 1995.

 3. “Економіка підприємств”. Навчальний посібник /За редакцією А.В.Шегди – Київ: «Знання». 2005.

 4. Лудченко О.А. “Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління” – Київ: «Знання». 2004.

 5. Бронштейн Л.А., Савченко-Бельський К.А. “Організація, планування і управління автотранспортними підприємствами” – Київ: «Вища школа». 1986.

 6. Крамаренко Г.В., Барашков І.В. “Технічне обслуговування автомобілів“ – М: Транспорт. 1982.

 7. Жарова О.М., Шинкаренко В.Г. “Економічна оцінка нововведень“ - Київ: «Знання». 1999.

 8. Колесник П.О., Шейнін В.О. “Технічне обслуговування та ремонт автомобілів” – М: Транспорт. 1985.

 9. Александров Л.О. “Технічне нормування праці на автомобільному транспорті“ –М: Транспорт. 1986.

 10. Довідник інженера-економіста автомобільного транспорту під редакцією Голованенко С.Л. – Київ: Техніка. 1984.

Методичні вказівки при вивченні предмету.


В С Т У ПЗміст та структура предмету, його зв’язок з іншими дисциплінами.

Визначення економіки, організації та планування підприємств автомобільного транспорту та її складових частин. Значення предмету у підготовці молодших спеціалістів для підприємств автомобільного транспорту.

Вплив нових методів господарювання на підвищення продуктивності праці, покращення якості ТО і ремонту автомобілів.

Узагальнення програми предмету та рекомендуєма література.

Методичні вказівки
Необхідно зосереджено прочитати усю програму предмету та підібрати літературу згідно списку.

Наука об організації та плануванні підприємств є складовою частиною економічної науки. Вона базується на глибокому знанні основ економічної теорії, галузевої економіки, на оволодінні економічно-математичними методами планування і управління. Вона вивчає, узагальнює та розробляє шляхи раціональної організації основних і допоміжних виробничих процесів на автопідприємстві та способи більш повного використання його матеріальних і трудових ресурсів, наукові методи організації праці та заробітної плати водіїв, ремонтних робітників і інших робітників.
Література: [1], 3-9; [3], 7-8; [4], 9-12, 364-366; [5], 3-6.

РОЗДІЛ І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Тема 1 Види, типи і структура підприємств автомобільного транспорту та підприємств технічного обслуговування та ремонту рухомих засобів.
Типи підприємств автомобільного транспорту і їх коротка характеристика. Автотранспортні підприємства, їх класифікація в залежності від призначення, підпорядкованості та обсягу транспортної діяльності. Структура автотранспортних підприємств (вантажні, пасажирські). Види, типи і структура підприємств технічного обслуговування та ремонту рухомих засобів. Класифікація підприємств технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.

Типи підприємств за формами власності.

Методичні вказівки.
Підприємство – самостійний господарський статутний об’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну й комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

Відповідно до форм власності, встановлених законом України «Про власність», можуть діяти підприємства на транспорті таких видів: державне підприємство; державне комунальне підприємство; колективне підприємство; приватне підприємство; сімейне підприємство; індивідуальне підприємство, спільне підприємство; підприємство засноване на власності юридичних осіб та громадян інших держав.

Організаційно-правові форми підприємств: малі, об’єднання підприємств, господарські товариства, організація орендарів, кооперативи.

Підприємства автомобільного транспорту за виробничими функціями поділяють на автотранспортні, автообслуговуючі й авторемонтні.

Автотранспортні підприємства – це підприємства комплексного типу, які здійснюють перевезення вантажів або пасажирів, зберігання, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу, а також постачання необхідними експлуатаційними, ремонтними матеріалами та запасними частинами.

Автотранспортні підприємства за характером виконуємої транспортної роботи поділяють на вантажні, пасажирські (автобусні, таксомоторні, легкові по обслуговуванню окремих організацій), змішані (вантажні та пасажирські) та спеціальні (швидкої медичної допомоги і таке інше).

До автообслуговуючих підприємств відносяться: гаражі-стоянки, станції технічного обслуговування, автозаправочні станції, пасажирські та вантажні станції, транспортно-експедиційні підприємства.

До авторемонтних підприємств автомобільного транспорту відносяться авторемонтні, агрегатно-ремонтні та шиноремонтні заводи і майстерні, ремонтно-зарядні акумуляторні станції та спеціалізовані майстерні та цехи.
Література: [1], 42-46; [2], 59-67; [4], 57-65, 72-82; [6], 202-204.

Тема 2 Організація виробництва та праці на автотранспортних підприємствах та підприємств технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.
Організація перевезень вантажів та пасажирів. Класифікація перевезень. Методи організації перевезень. Технічна служба та служба експлуатації автотранспортних підприємств. Організація технічного обслуговування та ремонту рухомого складу на автотранспортних підприємствах. Організація технічного обслуговування та ремонту рухомого складу на авто обслуговуючих підприємствах.
Методичні вказівки.
Вантажні автомобільні перевезення класифікуються по різним ознакам: організаційному, розмірам перевезень, територіальному та галузевому.

За організаційною ознакою автомобільні перевезення поділяють на перевезення, які здійснюються автомобільним транспортом загального користування та відомчим автомобільним транспортом.

Автомобільні перевезення в залежності від розмірів партій вантажів поділяють на масові, дрібні партії та збірні.

За територіальною ознакою автомобільні перевезення поділяють на міські, приміські, міжміські.

За галузевою ознакою автомобільні вантажні перевезення поділяють на перевезення будівельних матеріалів, вантажів добувної та обробної промисловості, торгівельної мережі, продуктів харчування, лісної промисловості та сільського господарства.

Пасажирські автомобільні перевезення здійснюються автобусами та автомобілями-таксі загального користування, а також легковими автомобілями особистого користування.

За призначенням автобусні перевезення поділяють на міські, приміські та міжміські. У відповідності з призначенням автобуси мають відповідні конструктивно-експлуатаційні властивості.

Організує автомобільні перевезення вантажів і пасажирів та здійснює керівництво їх виконання служба експлуатації автотранспортного підприємства, яка зобов’язана забезпечити виконання затвердженого плану перевезень та найбільш раціональне використання рухомого складу.

Для успішного виконання плану перевезень АТП повинно мати в необхідній кількості технічно справні автомобілі та причепи. Підготовку рухомого складу до експлуатації здійснює технічна служба АТП.

В результаті раціональної організації ТО та ремонту автомобілів є можливість досягти зниження витрат на їх виконання, а також скоротити простої рухомого складу.

На комплексних АТП виконують всі види технічного обслуговування рухомого складу, поточні та, при необхідності, капітальні ремонти агрегатів. Економічним показником доцільності виконання ТО та поточного ремонту на своєму АТП або на іншому є собівартість виробництва цих робіт, яка приходиться на 1 км пробігу автомобіля та включають витрати на виконання ТО та ремонту, а також витрати пов’язані з транспортуванням автомобіля від свого підприємства на інше та назад.

Поточний ремонт рухомого складу виконується на АТП, базах централізованого технічного обслуговування та поточного ремонту або станціях технічного обслуговування, а капітальний ремонт – на спеціалізованих ремонтних підприємствах. Рівень організації ТО та поточного ремонту оцінюється комплексом техніко-економічних показників, головними з яких є коефіцієнт технічної готовності автомобільного парку, обсяг матеріальних та трудових витрат на весь комплекс технічних дій, показники якості ТО та ремонту.

Роботи по ЩО та ТО-1 слід проводити у міжзмінний час, роботи по ТО-2 у робочий час з простоєм не більш одного дня для всіх типів рухомого складу. За планово-попереджувальною системою ТО ремонту складу на АТП виконуються ЩО, ТО-1, ТО-2 та поточні ремонти рухомого складу. ЩО, ТО-1, ТО-2 виконуються на тупикових постах або поточних лініях.

Раціональна організація виробництва повинна передбачати не тільки скорочення простою автомобіля, але й максимальну можливу зайнятість працівників протягом зміни.

Виробнича структура АТП представляє собою форму організації виробничого процесу та виражена у складі та кількості цехів та служб, їх плануванні, у складі та кількості робочих місць у цехах. Планування кожного цеху та виробничої дільниці розробляється на підставі прийнятого технологічного процесу цеху з урахуванням потужності та взаємозв’язку з іншими цехами підприємства.

При централізації ТО та поточного ремонту вважаємо доцільним проведення на АТП щоденного технічного обслуговування та дрібного поточного ремонту. Більш складні види профілактичних робіт – ТО-2, діагностування,найбільш трудомісткі, складні роботи по поточному ремонту, надання технічної допомого на лінії, а також доставка обмінного фонду у вигляді відремонтованих автомобілів, агрегатів та вузлів АТП та ремонтного фонду на авторемонтні підприємства доцільно виконувати на централізованих підприємствах.
Література: [1], 46-61; [4], 83-102.

Тема 3 Нововведення та їх ефективність у ринкових умовах.
Економічна оцінка ефективності нововведень на автомобільному транспорті. Оцінювання ефективності простих інвестиційних проектів. Техніко-економічні показники життєвого циклу нововведення. Критерії оцінки економічної ефективності нововведень з наукової організації праці.

Методичні вказівки.
Ознайомтесь з нормативними документами на які спирається інноваційна діяльність в Україні. Слід розібратись за якою ознакою та на які види поділяються нововведення, за якими критеріями оцінюються інноваційні проекти.

Інноваційна діяльність в Україні базується на основі Закону України «Про інноваційну діяльність», в якому надається визначення інноваційної діяльності як такої що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і обумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та послуг.

За своїм характером нововведення поділяються на такі види:

 • технічні нововведення – проявляються у вигляді нових виробів, технологій їхнього виготовлення, засобів виробництва;

 • організаційні нововведення – охоплюють нові методи і форми організації всіх видів діяльності;

 • економічні – методи господарського управління наукою та виробництвом через реалізацію функцій прогнозування, фінансування, ціноутворення, мотивації та оплати праці, оцінки результатів діяльності;

 • соціальні – різні форми активізації людського чинника;

 • юридичні – це нові та змінені закони та різноманітні нормативно-правові документи, що визначають і регулюють усі види діяльності підприємств та організацій.

Ефект нововведення – це велика кількість результатів від його впровадження у виробництва, різних по змісту і формам свого вираження. По формам вираження результатів розрізняють такі види ефектів: науково-технічний, соціальний, економічний та економічний.

Економічні критерії доцільності інвестиційних проектів базуються на використанні слідуючих критеріїв: чиста приведена вартість; внутрішня норма рентабельності; індекс рентабельності; термін окупності.
Література: [7], 5-19, 31-39.

Тема 4 Наукова організація праці на автомобільному транспорті.
Сутність наукової організації праці. Значення наукової організації праці в системі організації виробництва. Сутність і форми розподілу праці. Раціональне розміщення робітників. Сполучення професій і функцій. Шляхи поліпшення використання робочого часу основних категорій робітників.

Нормування часу як одна з найважливіших частин наукової організації праці. Організація та обслуговування робочих місць. Удосконалення організації та обслуговування робочих місць ремонтних робітників і водіїв як важливий резерв економії робочого часу.

Атестація і раціоналізація робочих місць за рахунок оснащення їх засобами механізації та спеціальним технологічним устаткуванням. Психофізіологічні, санітарно-гігієнічні та естетичні умови праці. Роль технічної естетики і дизайну в підвищенні культури праці та виробництва. Вплив виробничої естетики на економіку виробництва. Раціоналізація режиму праці і відпочинку. Методика розрахунку економічної ефективності заходів наукової організації праці.

Методичні вказівки.
До організації праці висувають вимоги суворої трудової дисципліни, злагодженості та чіткості в роботі. В сучасних умовах науковою слід рахувати таку організацію праці, яка основана на досягненнях науки та передовому досвіду, які систематично впроваджуються у виробництво, дозволяє найкращим чином з’єднати техніку та людину у єдиному виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне використання матеріальних та трудових ресурсів, безперервне покращення продуктивності праці, сприяє збереженню здоров’я людини.

Економічна, психофізіологічна та соціальна задачі наукової організації праці. Основні направлення при вирішенні цих задач.

Організація праці різних категорій робітників будується у відповідності зі специфікою виробничої діяльності кожної професії.

Режим праці водіїв на лінії обирають на підставі комплексу вимог, головними з яких є виконання вимог трудового законодавства: середня тривалість перебування автомобіля на лінії, безпеку руху, режим роботи підприємств що обслуговуються, організація технічного обслуговування.

Режим роботи ремонтних робітників методом комплексних та спеціалізованих бригад. Особливості організації та розподілення обов’язків на спеціалізованих та універсальних постах по обслуговуванню та ремонту рухомого складу.

Однією з найважливіших задач наукової організації праці на автомобільному транспорті є раціональна організація та обслуговування робочих місць, при яких дотримуються принципи економії та забезпечується раціональність виконання робочих прийомів; виключається монотонність та покращується змістовність праці; створюються сприятливі санітарно-гігієнічні умови та дотримуються правила техніки безпеки; досягається максимальна механізація праці; дотримується відповідність зовнішнього виду обладнання, технологічної та раціональної оснастки, кольорового оформлення робочого місця вимогам технічної естетики; економно використовуються виробничі площі у відповідності з нормами.

Раціонально організоване робоче місце має відповідати антропологічним і фізіологічним особливостям людини і задовольняти естетичні вимоги.

На естетичні умови праці великий вплив здійснює стан виробничого одягу, який повинен не тільки відповідати професії працюючого, повністю відповідати вимогам техніки безпеки, виробничої санітарії, але й бути зручною, красивою та інформаційно-значимою.

Атестація робочих місць безпосередньо впливає на продуктивність праці виконавців робіт, ефективність використання рухомого складу та устаткування, удосконалення управління. атестацію робочих місць треба проводити комплексно, одночасно охоплюючи на підприємстві всі робочі місця – ремонтно-обслуговуючих робітників, водіїв, інженерно-технічних працівників і службовців.

При визначенні економічної ефективності впровадження заходів наукової організації праці на автомобільному транспорті враховується час, за який окупаються одночасні витрати, та коефіцієнт ефективності, величина якого зворотно пропорціональна строку окупності.
Література: [1], 71-79; [4], 83-85, 185-206.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Модуль Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст І структура планування. Педагогічний аналіз...

Реферат на тему: “Шляхи підвищення ефективності використання обігових...
Становлення І розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне І правове середовище функціонування...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «фінанси підприємств»
Мета: Розкрити сутність фінансів підприємств, склад фінансових ресурсів необхідних підприємству для фінансування виробничого процесу;...

Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем Змістовий модуль 1
У загальній сумі податкових відрахувань підприємств (податку на додаткову вартість, акцизного збору, податку на прибуток) податкові...

Навчальна програма з дисципліни „Планування та організація діяльності...
Програма складена на основі освітньо-професійної програми по підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент...
Падус Я. М., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"

11 внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропозиції та темпи розширеного відтворення, є основною формою...

Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в...
Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу у днз

Серія: Економічні науки Випуск 40. Частина iісерія: Економічні науки Випуск 40. Частина IІ
У статті проведено порівняльну характеристику сучасних методів стимулювання персоналу підприємств готельного господарства. Запропоновано...

Програма співбесіди з історії України для вступу на І курс на основі...
Привласнювальні та відтворювальні форми господарства. Суспільна організація (рід— плем’я — община) та організація влади (народні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка