Пошук по сайту


Список літератури щодо теми «Обдарована дитина» Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005

Список літератури щодо теми «Обдарована дитина» Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005

Список літератури щодо теми «Обдарована дитина»


1. Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 - 2005 роки від 08.02.2001.
2. Розпорядження Кабінету міністрів України Про схвалення Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки від 12.04.2006.
3. Наказ Міністерства освіти і науки України Про план заходів Міністерства освіти і науки України щодо виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки від 08.10.2007.
4. Барко В.І. Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? - К.: Знання 1991.
5. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. - М.: Издательский центр Академия 1998.
6. Брюно Ж. Молей Р. Назарет Л. Одаренные дети: психолого-педагогическое исследование и практика. // Психологический журнал. - 1995. - № 4. - С.73-78.
7. Ванбреннер С. Методи навчання обдарованих дітей в американській школі. // Обдарована дитина. - 1998. - №1. - С.29-33.
8. Васюра С. Як навчати обдаровану дитину ? // Дитина.Сім’ я.Школа. - 2001. - №4. - С.11-15.
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Мысль 1991.
10. Гильбух Ю.3. Внимание: одаренные дети. - М.: Классика 1999.
11. Гільбух Ю.3. Розумово обдарована дитина. - К.: Либідь 1993.
12. Губенко О.В. Творчий інтелект: деякі особливості та методи активізації у старшокласників. // Обдарована дитина. - 1998. - №1. - С.25-28.
13. Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. // Обдарвана дитина. - 1998. - №8. - С.5-12.
14. Коваль Л. Г. Зверева I. Д. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей. // Обдарована дитина. - 1998. - №5-6. - С.3-9.
15. Красноголов В.О. Визначення поняття обдарованість у зарубіжній психолого-педагогічній літературі. // Обдарована дитина. - 1998. - №5-6 - С.13-18.
16. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. - М.: Знание 1984.
17. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности. // Вопросы психологии. - 1989. - № 6. - С.29-33.
18. Матюшкин А.М. Яковлева Е.Л. Учитель для одаренных. - М.: Общественные движения и социальная активность молодежи 1991.
19. Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. // Обдарована дитина. - 1998. - №1. - С.3-5.
20. Одаренные дети. / Под ред. Бурменской Г.В. Слуцкого В.М. - М.: Малыш 1996.
21. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Лейтеса Н.С. - М.: Малыш 1997.
22. Развитие и диагностика способностей / Под ред. Алексеевой Л.Г. - М.: Мысль 1991.
23. Степенко Г.В. Бургін М.С. Обдаровані діти: навчання і розвиток. // Обдарвана дитина. - 1998. - №3. - С.6-9.
24. Сущенко А. Проблема шкільного навчання обдарованих дітей. // Шкільний психолог. - 2002. - №8. - С. 19-22.
25. Теплов Б.М. Способности и одаренность. - В кн.: Теплов Б.М. Избранные труды. Т.1. - М.: Просвещение 1985.

26.Бажанюк, В. С. Системний підхід при вивченні особливостей розвитку науково обдарованої молоді [Текст] / Бажанюк В. С.

// Обдарована дитина. – 2010. – N 3. – С. 2-8.

27.Ведмідь, І. Г. Дитяча обдарованість як педагогічна проблема: вимір уроків словесності [Текст] / І. Г. Ведмідь // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – N 4. – С. 2-5.

28.Взаємозв'язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Пед. думка, 2008. – 143 с.

29. Воронцова, Е. Задатки, здібності, обдарованість... [Текст] / Емілія Воронцова // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – N 14. – С. 25-28.

30.Гамзінова, О. Схильності. Здібності. Обдарованість [Текст] : лекторій для батьків / Олена Гамзінова // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – N 4. – С. 21-22.

31.Губенко, А. В. Основні напрями інтелектуальної обдарованості [Текст] / Губенко А. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 10. – С. 2-7 ; 2011. – N 1. – С. 2-5.

32.Гуськова, Т. Б. Обдарована дитина в школі [Текст] / Гуськова Т. Б. // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – N 5/6. – С. 2-40.

33.Дмітрієва, О. А. Сучасні підходи до вивчення феномену обдарованості [Текст] / О. А. Дмітрієва // Шкільному психологу. – 2010. – N 1. – С. 7-10.

34.Зав'язун, Т. В. Даруємо радість розвитку [Текст] : [дошк. педагогіка і психологія] / Зав'язун Т. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 1. – С. 60-65.

35.Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень [Текст] : колект. моногр. / за ред.: В. О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир : Рута, 2007. – 318, [1] с.

36.Качур, О. В. Робота практичного психолога школи з батьками обдарованих дітей [Текст] / Качур О. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 10. – С. 50-56.

37. Кравцова, О. О. Форми та методи роботи з обдарованими дітьми на уроках біології та в позакласний час [Текст] / Кравцова О. О. // Обдарована дитина. – 2010. – N 8. – С. 2-6.

38.Кульчицкая, Е. И. Сирень одаренности в саду творчества [Текст] / Е. И. Кульчицкая, В. А. Моляко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 316 с.

39.Луцик, В. В. Традиційні та нетрадиційні форми роботи з обдарованою дитиною [Текст] / Луцик В. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 10. – С. 57-60.

40.Михайлик, Л. В. Формування освітнього середовища для розвитку обдарованої дитини [Текст] / Михайлик Л. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 7-11.

41.Мітлош, А. В. Тренінг розвитку лідерської обдарованості [Текст] / Мітлош А. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 33-39.

43.Науменко, Р. А. Моніторинг виявлення та розвитку інтелектуально та творчо обдарованої молоді у позашкільних закладах [Текст] / Науменко Р. А. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 57-63.

44.Неделевич, В. Ю. Психологічний супровід обдарованих учнів [Текст] / Неделевич В. Ю. // Обдарована дитина. – 2010. – N 6. – С. 30-33.

45.Настенко, Н. Творча обдарованість учнів: характерні особливості [Текст] / Н. Настенко // Психологічна підтримка творчості учня / упоряд.: О. Главник, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2003. – С. 18-29.

46.Овчаренко, Н. І. Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДВГ) обдарованої дитини як найпоширеніша причина хронічних порушень її поведінки [Текст] / Овчаренко Н. І. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 40-41.

47.Плачкова, К. Н. Програма пошуку, відбору, підтримки та розвитку обдарованих дітей "Дитяча обдарованість" [Текст] / Плачкова К. Н., Косован Я. М., Синиціна Ю. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 7. – С. 2-8.

48.Соцька, М. В. Система психолого-педагогічного супроводу здібних і обдарованих учнів у загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] / Соцька М. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 3. – С. 39-45.

49.Стойкова, Н. М. Робота з обдарованими учнями як стратегічний напрям інноваційного розвитку [Текст] / Стойкова Н. М. // Обдарована дитина. – 2010. – N 1. – С. 5-16.

50.Тевоньян, А. В. Нестандартні уроки з математики як шлях реалізації обдарованих дітей [Текст] / Тевоньян А. В. // Обдарована дитина. – 2011. – N 2. – С. 33-36.

51.Хаблак, О. Г. Використання дослідницьких робіт як засіб розвитку пізнавальної активності обдарованих учнів [Текст] / Хаблак О. Г., Хаблак С. Г. // Обдарована дитина. – 2010. – N 9. – С. 16-21 : графіки.

52.Шумакова, Н. Б. Как найти одаренных детей, или методика приема в первый класс [Текст] / Шумакова Н. Б. // Обдарована дитина. – 2011. – N 7. – С. 21-28.

53.Янковчук, М. М. Аналіз освітніх систем для навчання обдарованих дітей [Текст] / Янковчук М. М. // Обдарована дитина. – 2010. – N 6. – С. 57-62.

54.Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та педагогічний досвід. (Посібник для вчителів і психологів) / Автори-укладачі: Настенко Н. В., Білик Н. І., Моргун В. Ф. – Полтава: ПОІПОПП, – 1998. – 120 с.

55. Психология одарѐнности детей и подростков / Под ред. Н. С. Лейтеса. – издат. Центр «Академия», – 1996. – 416 с.
1. Духновська Н. Г Обдарованість. Рекомендаційний список library.zu.edu.ua/doc/

2. www.unic.edu.ru

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Указ президента україни про Національну програму правової освіти населення
З метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення...

Звіт Березанської зош І- ііі ступенів
Міністерства освіти І науки України №305 від 18. 08. 1998р., згідно річного плану роботи школи, програми «Обдарована дитина»

Програма «Гармонійний розвиток»
Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України...

Анал І тичнийзв І т про результати роботи Президента України Віктора Януковича
В. Янукович із першого дня перебування на посаді Президента України почав виконувати положення передвиборчої програми “україна –...

Списання літератури
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства...

Законів України «Про освіту»
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

8 6 дітей, з них дошкільного віку – 62 дитина, шкільного – 24
Он про права дитини, законами України, актами Президента України, рішенням місцевих органів виконавчої влади, Положенням про центральну...

Робота з обдарованою молоддю
Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку

Законів України „Про освіту", „Про загальну середню освіту"
України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", державної програми „Вчитель", міських та районних програм у галузі „Освіта",...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка