Пошук по сайту


1. соціологія як особлива суспільна наука § 1 Соціологія та її місце в системі сучасних наук

1. соціологія як особлива суспільна наука § 1 Соціологія та її місце в системі сучасних наук

Сторінка1/81
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Примуш М. В. Загальна соціологія [Текст] : Навч. посібник / М.В. Примуш. - К. : Професіонал, 2004. - 590 с.


Книга подає загальну картину розвитку суспільства, розкриває ключові соціологічні поняття, логічно пов'язані в єдину систему. У ній аналізується сама соціологія як наука, висвітлюються деякі віхи її становлення і розвитку, розкривається зміст основних шкіл і напрямків сучасної соціології, викладаються основи деяких спеціальних і галузевих соціологічних теорій, розглядаються методологічні основи соціологічних досліджень.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може викликати зацікавленість для викладачів, а також широкого кола читачів.


ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА

Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОСОБЛИВА СУСПІЛЬНА НАУКА

§ 1.1 Соціологія та її місце в системі сучасних наук

§ 1.2 Предмет, структура та метод соціології

§ 1.3 Функції соціології

§ 1.4 Взаємовідносини соціології та інших суспільних наук

Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

§ 2.1 О. Конт та Г. Спенсер — основоположники соціології

§ 2.2 Соціологія марксизму

§ 2.3 Соціологічна думка в Росії

§ 2.4 Головні парадигми і напрямки сучасної соціології

Тема 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. ПСИХОЛОГІЗМ ПРОТИ НАТУРАЛІЗМУ

§ 3.1 Психологічні концепції в західноєвропейській соціології

§ 3.2 Еволюційно-психологічний напрямок в американській соціології

Тема 4. АНТИПОЗИТИВІЗМ В СОЦІОЛОГІЇ І ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ

§ 4.1 Джерела німецької соціології. Ф. Тьонніс

§ 4.2 Формальна соціологія Г. Зіммеля

Тема 5. ТЕОРІЯ "СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ" М. ВЕБЕРА

§ 5.1 Методологія соціологічного пізнання М. Вебера

§ 5.2 Теорія "соціальної дії"

§ 5.3 Політична соціологія М. Вебера

§ 5.4 Релігія в соціологічній концепції М. Вебера

Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ АНАЛІЗ "СОЦІАЛЬНИХ ФАКТІВ". Е. ДЮРКГЕЙМ

§ 6.1 Теоретичні і світоглядні підстави соціології Е. Дюркгейма

§ 6.2 "Соціологізм" Е. Дюркгейма як методологія наукового дослідження суспільства

§ 6.3 Ідея соціальної солідарності

§ 6.4 До синтезу теорії й емпірії в соціологічному дослідженні

Тема 7. ІНТЕГРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ П. СОРОКІНА

§ 7.1 Теорія соціальної мобільності

§ 7.2 Вчення П. Сорокіна про соціокультурну динаміку

Тема 8. ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

§ 8.1 Витоки соціально-політичних вчень в Україні

§ 8.2 Розвиток соціології в Україні на сучасному етапі

Тема 9. СУСПІЛЬСТВО ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

§ 9.1 Суспільство і природа

§ 9.2 Суспільство з позицій соціального детермінізму і функціоналізму

§ 9.3 Концепція суспільства в індивідуалізмі. Індивідуалістичні теорії соціальної взаємодії

Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

§ 10.1 Сутність, причини і фактори соціальних змін

§ 10.2 Види і форми соціальних змін

§ 10.3 Соціальний прогрес і типізація суспільства

Тема 11. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

§ 11.1 Об'єкт і предмет політично соціології

§ 11.2 Основні проблеми політичної соціології

Тема 12. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

§ 12.1 Соціологія права як специфічна галузь соціології

§ 12.2 Становлення і розвиток соціології права

Тема 13. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

§ 13.1 Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу особистості

§ 13.2 Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи

§ 13.3 Соціальний статус і соціальні ролі особистості

§ 13.4 Соціальна структура та типи особистості

Тема 14. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

§ 14.1 Сутність та основні елементи соціально! структури

§ 14.2 Соціальна стратифікація: поняття та види

Тема 15. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

§ 15.1 ІНТЕРАКТИВНА РОЛЬ ЦІННОСТЕЙ, НОРМ

§ 15.2 Девіантна поведінка

Тема 16. ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

§ 16.1 Етносоціологія та предмет її дослідження

§ 16.2 Основні підходи до вивчення етнічних спільнот

§ 16.3 Концептуальні схеми етносоціології і соціології нації

§ 16.4 Національне відродження України та роль етносоціології в розбудові українського суспільства

Тема 17. СОЦІАЛЬНО-ПОСЕЛЕНСЬКА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

§ 17.1 Урбанізація як тенденція розвитку поселенської структури

§ 17.2 СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ, СПОСОБУ ЖИТТЯ

Тема 18. СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ: ГЕНЕЗИС ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

§ 18.1 Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції

§ 18.2 Структура та причини виникнення конфліктів

§ 18.3 Управління соціальними конфліктами

§ 18.4 Соціальні конфлікти у сучасній Україні

Тема 19. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

§ 19.1 Поняття "соціальний інститут". Інституціоналізація громадського життя

§ 19.2 Види та функції соціальних інститутів

§ 19.3 Сім'я як важливий соціальний феномен

Тема 20. СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І САМООРГАНІЗАЦІЇ

§ 20.1 Основні риси соціальної організації

§ 20.2 Марксистське вчення про державу як соціальну організацію. Держава і цивільне суспільство

Тема 21. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЇ І ФОРМУВАННЯ ЦЕРКВИ

§ 21.1 Закономірності формування релігії як соціального інституту

§ 21.2 Основні етапи становлення християнської церкви як соціальної організації

Тема 22. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ

§ 22.1 Предмет соціології праці та управління

§ 22.2 Зв'язок соціології та управління з іншими науками про працю

§ 22.3 Соціологія праці й управління та менеджмент

Тема 23. КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОГРЕС

§ 23.1 Сутність культури суспільства

§ 23.2 Культура — спосіб функціонування цінностей

Тема 24. ОБ'ЄКТ I ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ

§ 24.1 Природа, функції і структура культури

§ 24.2 Відношення соціології культури і соціології науки, освіти і моралі

Тема 25. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

§ 25.1 Основні віхи становлення соціологи освіти

§ 25.2 Освіта та її функції і зв'язок з іншими науками

§ 25.3 Тенденції і проблеми модернізації сучасної вітчизняної освіти

Тема 26. СОЦІОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ

§ 26.1 Соціальна поведінка особистості та фактори її формування

§ 26.2 Взаємодія між суспільством, особистістю i вихованням

Тема 27. НАУКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

§ 27.1 Наука як складний багатогранний феномен

§ 27.2 Інституціоналізація науки

§ 27.3 Наука, наукова діяльність як об'єкт соціологічного аналізу

Тема 28. ЕКОНОМІКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

§ 28.1 Економічна сфера, її місце в системі суспільних зв'язків

§ 28.2 Місце економічної культури в економічній соціології

§ 28.3 Взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками

Тема 29. СУСПІЛЬНА ДУМКА ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

§ 29.1 Поняття суспільної думки, її відмінність від оцінного судження, знання, переконання, настрою

§ 29.2 Функції суспільної думки. Критерії і показники соціальної зрілості

Тема 30. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА

§ 30.1 Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи, види

§ 30.2 Програма і робочий план конкретно-соціологічного дослідження

§ 30.3 Методи збору соціологічної інформації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Соціологія як наука
Передумови виникнення соціологічної думки в Україні

Тема І. Соціологія як наука, її предмет, методи ї функції
Переднє слово

Лекція: Соціологія конфлікту
Соціологія конфлікту як галузь наукового знання. Природа І сутність конфлікту. Уособлюючи собою різні життєві цінності, смаки, погляди,...

1. Соціологія як наука
Але далі ситуація ускладнюється, бо суспільство можна вивчати з різних позицій. «Два підходи до розуміння суспільства І людини»

Література перелік основної літератури
Е. Соціологія / Пер з англ. В. Шовкун, А. Олійник; Наук ред. О.Іващенко. – К.: Основи, 1999

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”

1. Предмет, метод, система історії держави І права зарубіжних країн...
Тема Предмет, метод, система історії держави І права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук

1. Методологічні основи вивчення дисципліни «Соціологія праці»

Програма курсу: Соціологія націй Лектор: антоніна колодій, докт філос...
Україні. У певному сенсі, курс може розглядатися як методологічна підготовка до майбутньої можливої участі в соціологічних опитуваннях...

Всеукраїнський студентський архів
Соціологія Городяненко Структура І функції соціології як наукиСтруктура соціологічної наукиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка