Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р

Методичні рекомендації

щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади

з педагогіки і психології у 2011-2012 н.р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.08.2011 № 976 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2011/2012 навчальному році", Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.1998 № 598/3038 передбачено проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки і психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу – у січні-лютому 2012 року. Метою олімпіади є популяризація праці педагога, пошук та підтримка, розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 27.08. 2010 № 834 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня" до інваріантної складової типових навчальних планів класів суспільно-гуманітарного напряму історичного, правового, філософського профілів; спортивного напряму спортивного, військово-спортивного профілів введено 1 годину "Психології" для 11 класу. Предмет у навчальних закладах проводять за програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (автор-укладач – С.Д. Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України).

З метою ефективної підготовки учнів до олімпіади рекомендуємо також використовувати такі програми варіативної складової:

Факультативний курс "Психологія" 10-11 класи (автори Пєтушкова Л.А., Аносова А.В., схвалено НМР КОІПОПК (протокол № 5 від 23.06.2011);

Програму факультативу для учнів 10-11 класів "Основи психології" (автор Грабовська Є. Д., схвалено НМР КОІПОПК (протокол № 2 від 26.02.2010);

У підготовці учнів до олімпіади важливими є здобуті ними знання з біології та основ здоров’я, оскільки частина завдань з психології дібрані за змістом тем навчальних програм шкільних предметів, у яких вивчаються психологічні поняття, зокрема:

– "Біологія" (О.В. Данилова, П.Г. Балан, А.С. Вихренко та ін. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.; Ірпінь, 2005. – 85 с.): теми 10 розділу "Біологічні основи поведінки людини" – "Формування поведінки і психіки людини", "Мислення і свідомість" (9 клас);

– "Основи здоров'я" (Т.Є. Бойченко, В.М. Заплатницький, В.В. Дивак. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я. 5-9 класи. – К. : ВТФ "Перун", 2005. – 41 с.): теми 4 розділу програми "Психічна і духовна складові здоров'я" – "Психологічне благополуччя підлітків", "Конфлікти і здоров'я" (7 клас); "Самопізнання і самовиховання особистості" (9 клас).

Знання учнів з педагогіки і психології стосуються категорій та понять, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей особистості, організацію навчально-виховного процесу та основи ефективної педагогічної взаємодії.

До завдань олімпіади включено питання, що передбачають виявлення рівня володіння основними поняттями педагогіки та психології, розуміння основних властивостей психічних процесів, особливостей розвитку, навчання і виховання особистості, організації цього процесу, уявлення про вікові та індивідуальні особливості людини, про структуру особистості, розвиток психіки і свідомості та вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Олімпіадні завдання з педагогіки і психології містять тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді та на встановлення відповідності психолого-педагогічної спрямованості; ситуативні тестові завдання закритого і відкритого типу психолого-педагогічної тематики на загальну ерудицію з аналізом, оцінюванням та обґрунтуванням проблемної психолого-педагогічної ситуації, а також невеликий твір-есе (твір-роздум) про професію вчителя (покликання вчителя, його високу місію в суспільстві тощо).

У разі виникнення суперечливих питань учні можуть подати обґрунтовану апеляцію, але подання та розгляд апеляції не означає обов'язкову зміну оцінки.

Рекомендована література

для підготовки до олімпіади з педагогіки і психології

Основи психології

Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики : курс лекций. – К. : МАУП, 2002. – 168 с.

Коломинский Я. Л. Человек: психология : книга для учащихся старших классов. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1986. – 223с.

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія. Курс лекцій : навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 128 с.

Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта. – К. : МАУП, 2000. - 256 с.

Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посібник. – К. : МАУП, 2000. -256 с.

Немов Р. С. Психология : в 3 т. – М. : Просвещение, 1995.

Основи психології / за ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 1996. – 632 с.

Психологія : підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К. : "Либідь", 1999. – 560с.

Романець В. А. Психологія творчості : навчальний посібник. 2-ге вид., доп. – К. : Либідь, 2001. - 288 с.

Рубинштейн С. Л. Основи общей психологи : в 2 т. – М. : Педагогика, 1989.

Семиченко В. А. Психология эмоций. – К. : "Магистр-S", 1998. – 140 с.

Семиченко В. А. Психология : темперамент. – К.; Полтава : Формика, 2001. – 178 с.

Семиченко В. А. Психологія особистості. – К. : Видавець Ешке О.М., 2001. – 376 с.

Фельдштейн Д. И. Возрастная и педагогическая психология. Избранные педагогические труды. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж : Изд-во НПО "МОДЕК", 2002. - 432 с.

Основи педагогіки

Веретенко Т.Г. Загальна педагогіка : навчальний посібник. – К. : ВД „Професіонал", 2004. - 128 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.

Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посібник. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.

Волкова Н.П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Академія, 2003. – 576 с.

Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1995. – 237 с.

Григорович Л. А., Марцинковская Т. Д. Педагогіка и психология : учебное пособие. – М. : Гардарики, 2001. – 480 с.

Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки : навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 253 с.

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка : підручник. – К. : Знання, 2007. – 447 с.

Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций: Учеб.пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М. : Юрайт, 1999. – 464 с.

Лозниця В. С. Психологія і педагогіка : основні положення : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., 2003. – 304 с.

Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. Педагогіка : навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

Мартиненко С. М., Хоружа Л. Л. Загальна педагогіка : навчальний посібник. - К. : МАУП, 2002. - 176 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навчальний посібник. 2-е вид. – Вінниця, 1999. – 350 с.

Освітні технології : навчально-методичний посібник / за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К. 2002. – 255 с.

Падалка О. С., Нісімчук А. М., Смолюк І. О., Шпак О. Г. Педагогічні технології : навчальний посібник. – К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім.П.Бажана, 1995, - 254с.

Сухомлинський В. А. Сто советов учителю. – К. : Рад. школа, 1984. - 254 с.

Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К. : Академія, 2001. - 528 с.

Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320с.

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Рекомендації підготували:

Пєтушкова Л.А., завідувач центром практичної психології і соціальної роботи КОІПОПК,

Аносова А.В., Максимова Н.А., методисти ЦППСР,

Мірошник С.І., завідувач кафедри педагогіки і психології КОІПОПК

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІI етапу Всеукраїнської учнівської...
У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 8-11класів. Олімпіада проводиться...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з екології
Участь старшокласників в учнівській олімпіаді з екології сприяє екологічному вихованню й залученню їх до проектної діяльності, розширенню...

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської...
Відповідно до вимог чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових І спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти...

Методичні рекомендації щодо участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської...
Міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології проводиться серед учнів 10-х та 11-х класів 30. 10. 2016 року на базі...

Методичні рекомендації, зразки та розв’язки задач
Розв’язування ускладнених розрахункових задач та задач олімпіадного типу при підготовці дітей до І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської...

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської...
З фізичної культури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітній школі, виявлення творчих здібностей...

Методичні рекомендації до проведення Першого уроку
Незалежності України: шлях до створення гуманного світу для дітей”: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І першого уроку...

Пояснювальна записка Школа це майстерня, де формується думка
«Основи психології та педагогіки» спецкурс для підготовки учнів 10-11 класів до олімпіади з педагогіки І психології

Протокол проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2013/2014 н рБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка