Пошук по сайту


Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «основи конституційного права»

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «основи конституційного права»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА »

(для студентів неюридичних спеціальностей МЕГІ)

МАКІЇВКА – 2012


МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА»

(для студентів неюридичних спеціальностей МЕГІ)


Затверджено

на засіданні кафедри «Правознавства» МЕГІ

Протокол №

від 2012 р.

МАКІЇВКА – 2012

УДК

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «Основи конституційного права» (для студентів неюридичних спеціальностей МЕГІ) /Укладач: к.ю.н., доцент Шем’яков О.П., к.ю.н., доцент Хохлова І.В., асистент Фоменко Я.В., – Макіївка, МЕГІ, 2012.- 49 с.
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів розроблено відповідно до навчальної програми «Основи конституційного права» з урахуванням чинного законодавства України. Методичний матеріал, що наводиться в методичних рекомендаціях, розраховано на студентів неюридичних спеціальностей для одержання знань щодо: головних теоретичних положень і відпрацюванні навичок практичного застосування норм Конституційного права.

Під час підготовки до занять студенти повинні опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу, засвоїти необхідні розділи і розділи Конституції. Виконуючи завдання, студентам належить вивчити умови, дати юридичний аналіз викладених обставин, відповісти на всі теоретичні та практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих обґрунтованих і мотивованих рішень з посилками на певні норми права.
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів містять плани семінарських занять, контрольні питання, практичні завдання, рекомендовану літературу, контрольні питання для підготовки до заліку.

Укладачі
Шем’яков О.П. – к.ю.н., доцент кафедри «Правознавства» Макіївського економіко-гуманітарного інституту.

Хохлова І.В. – к.ю.н., доцент кафедри «Правознавства» Макіївського економіко-гуманітарного інституту.

Фоменко Я.В. – асистент кафедри «Правознавства» Макіївського економіко-гуманітарного інституту.
Рецензент

______________ – доцент кафедри «Правознавства» Макіївського економіко-гуманітарного інституту, к.ю.н., доцент.
Відповідальний за випуск О.А. Педерсен

Анотація навчальної дисципліни

ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА" для студентів

неюридичних спеціальностей МЕГІ
Навчальна дисципліна “Основи конституційного права” для студентів неюридичних спеціальностей МЕГІ належить до циклу гуманітарних навчальних дисциплін напряму підготовки фахівців неюридичних спеціальностей.

Теоретичні знання і практичні вміння з норм Конституційного права є складовою частиною загальноосвітніх знань і вмінь фахівця всіх освітньо–кваліфікаційних рівнів. Для успішної професійної діяльності а також для розширення правосвідомості вони потрібні кожному студентові. Знання та вміння з основ конституційного права використовуються в діяльності працівників державних органів, керівників різного рівня, працівників різних галузей та професій.

Навчальна дисципліна складається із 7 тем. Ці теми охоплюють різні розділи конституційного права; розкривають поняття держави і права, загальні засади Конституції України та ключові положення правових інститутів президентства, народовладдя, конституційного ладу, громадянства тощо. Студенти мають можливість вивчати і користуватись Конституцією, законами, нормативними актами, офіційними виданнями, навчальними посібниками і підручниками, які є у бібліотеці МЕГІ.
Засвоївши всі теми в обсязі програми, студенти мають:

знати:

  1. Основні поняття теорії держави і права, науки конституційного права;

  2. Конституційне законодавство, його особливості;

  3. Особливості державного устрою України;

  4. Систему державних органів і їхню компетенцію;

  5. Конституційні права, свободи й обов'язки, особливості їхньої реалізації і захисту.


вміти:

  1. Орієнтуватися і самостійно тлумачити діюче конституційне законодавство;

  2. Застосовувати його норми в конкретних ситуаціях щодо реалізації конституційних прав і свобод, а також статусу державних органів.


КРИТЕРІЇ

визначення рівня знань студентів економічних спеціальностей

при відповіді на питання по предмету «Основи конституційного права»
Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за графіком навчального процесу як екзамен або залік за бальною шкалою.

Студент має право на отримання оцінки з екзамену (заліку) за результатами роботи протягом блоку-модулю або семестру. Оцінка ставиться з урахуванням наступних параметрів (див. табл.)

Критерії оцінювання знань

Параметри

Оцінка

“відмінно”

“добре”

“задовільно”

“незадовільно”

1. Тестування, % вірних відповідей

90% та більше

70% та більше

50% та більше

Менш ніж 50%

2. Індивідуальне завдання, оцінка

10-12 балів

7-9 балів

4-6 бали

1-3 бали

3. Реферат або інше додаткове завдання (якщо передбачено програмою курсу), оцінка

10-12 балів

7-9 балів

4-6 бали

1-3 бали

4. Відповіді на практичних заняттях, оцінка

10-12 балів

7-9 балів

4-6 бали

1-3 бали

5. Відвідування, (%)

100%

100%

100%

100%

Підсумкова оцінка також може бути середньоарифметичним результатом поточних контрольних заходів.

Якщо студент з якихось причин не отримує оцінку до екзамена (заліку) за результатами роботи впродовж блоку-модуля або семестру або бажає підвищити оцінку, то оцінка виставляється за результатами екзамену (заліку).

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені наступні:

ОЦІНКА "відмінно" (10-12 балів) - завдання виконано повністю вірно, на питання отримані повні та правильні відповіді; студент продемонстрував знання теоретичного матеріалу, вміння аналізувати конкретні нормативно-правові акти та окремі норми, застосовувати їх до вирішення практичних ситуацій.

ОЦІНКА "добре" (7-9 балів) - студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних. прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, невеликі помилки під час розв'язання практичних завдань

ОЦІНКА "задовільно" (6-4 бали) - студент засвоїв матеріал не в повному обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичні питання, припускається грубих помилок під час розв'язання практичного завдання

ОЦІНКА "незадовільно" (1-3 бали) - теоретичні знання студента мають значні прогалини, студент не орієнтується у теоретичному масиві, практичну ситуацію вирішує неправильно.

Результати семестрового контролю виставляються в індивідуальний план студента за 12-бальною шкалою, національною шкалою і шкалою оцінювання ECTS відповідно до таблиці.

Переведення оцінок 12-бальної шкали в національну шкалу та шкалу оцінювання ECTS

За національною шкалою

За системою МЕГІ

За шкалою ECTS

відмінно (5)

10-12

А

добре (4)

8-9

В

7-8

С

задовільно (3)


5-6

D

4-5

E

незадовільно (2)

2-3

FX

1-2

F
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «основи цивільного права країн єс»
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Основи циві- льного права країн єс» для студентів за напрямом підготовки

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму 0501 Економіка І підприємництво
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму 0501 – Економіка І підприємництво денної форми навчання. – Луцький...

Методичні вказівки з дисципліни “менеджмент”
Методичні вказівки з дисципліни “Менеджмент” для виконання курсової роботи, контрольної роботи студентів –заочників та проведення...

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації...
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії одаба, протокол №4 від 27 листопада...

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх напрямів

078-212 плани
Плани семінарських занять та методичні вказівки з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальностей 050106 “Облік І...

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” (для студентів заочної форми...

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Гроші та кредит»
Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції. Види сучасних грошей

Юридичний факультет
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка