Пошук по сайту


Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ імені Е.О. ДІДОРЕНКА


Програма

для підготовки та складання

кандидатського іспиту зі спеціальності

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Л у г а н с ь к

2 0 1 3
Розробники:

Данилевський А.О. заступник начальника кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук;

Зеленов Г.М. – доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент;

Кучер Ю.О. доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України;

Топольскова І.О. заступник начальника кафедри кримінології, конфліктології та соціології, кандидат юридичних наук, доцент.

Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (протокол № 1 від 29 серпня 2013 року)

В с т у п
Кандидатські іспити зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право є складовою частиною атестації науково-педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного світогляду здобувача наукового ступеню кандидату наук, його підготовленості до самостійної науково-дослідної діяльності.

Особи, які складають іспит з кримінального права, повинні показати високий рівень теоретичної та професійної підготовки, знання фундаментальних основ, загальних концепцій і сучасних проблемних питань, які існують в теперішній час, а також уміння застосовувати свої знання для вирішення дослідницьких та прикладних завдань.

Кандидатські іспити зі спеціальності складаються у вищих навчальних закладах III або IV рівнів акредитації, у яких відкрито ад’юнктуру з відповідної наукової спеціальності.

Кандидатський іспит зі спеціальності повинен виявити рівень теоретичної та професійної підготовки здобувача, знання загальних концепцій, основних теоретичних і практичних проблем, історію формування та розвитку даної галузі науки, виявити обізнаність у науковій літературі, включаючи періодичні видання та володіння сучасними методами наукових досліджень. Здобувач повинен показати знання сучасного стану проблем і перспектив розвитку відповідної галузі науки, актуальність, новизну та практичне значення досліджень за темою дисертації.

Програму розроблено відповідно до Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, затвердженого наказом Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1057 «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» з відповідними змінами і доповненнями.

Кандидатський іспит зі спеціальності 12.00.08 складається відповідно до вищезазначеної програми та додаткової, яка розробляється кафедрою кримінального права персонально для кожного ад’юнкта, здобувача, погоджується з науковим керівником і затверджується вченою радою університету. Додаткова програма має включати нові розділи наукової спеціальності 12.00.08, питання, пов’язані з напрямком досліджень ад’юнкта, здобувача, ураховувати останні досягнення в галузі кримінально-правової доктрини, кримінологічної теорії і науки кримінально-виконавчого права та містити список найновішої наукової літератури (за останні 5 років).

В основу програми покладено відповідні вузівські дисципліни, що складають наукову спеціальність 12.00.08. Вона відображає сучасний стан науки з дисциплін, які входять до зазначеної спеціальності, і включає найважливіші розділи, знання яких необхідні висококваліфікованому спеціалісту та науковцю. Програма містить перелік питань з основних, найбільш актуальних проблем кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, а також список основних наукових джерел, що рекомендуються до вивчення.

На підставі цієї програми відповідними кафедрами складаються екзаменаційні білети, які містять не менше трьох питань за кожною спеціальною дисципліною, яка входить до спеціальності 12.00.08, і одного-двох питань з додаткової програми.

Допуск до складання кандидатського іспиту зі спеціальності з визначенням місця та часу його проведення здійснюється за наказом ректора університету не пізніше ніж за місяць до його проведення.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту зі спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких доктори наук, а третій – кандидат наук із цієї спеціальності.

Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

На кожного здобувача заповнюється протокол кандидатського іспиту, до якого вносяться прізвища членів комісії, присутніх на іспитах, з обов’язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання і посади.

Протоколи засідання комісій з приймання кандидатських іспитів зберігаються за місцем складання кандидатських іспитів протягом десяти років.

Після складання кандидатського іспиту зі спеціальності видається єдине посвідчення про складання кандидатських іспитів, у якому міститься інформація про всі складені кандидатські іспити.


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1. Поняття i система кримінального права. Наука кримінального права.
Поняття кримінального права як самостійної галузі права, законодавства, науки та навчальної дисципліни.

Кримінальне право як галузь права. Ознаки кримінального права. Виникнення кримінального права. Кримінальне право як явище цивілізації і культури, його соціальна обумовленість. Кримінально-правова свідомість народу, нації, етносу. Предмет і метод кримінального права України. Проблема регулювання кримінальним правом суспільних відносин. Завдання та головні функції кримінального права та їх реалізація в діяльності органів внутрішніх справ. Вираження в кримінальному праві України напрямку державної політики в галузі боротьби зі злочинністю. Поняття і зміст кримінальної політики України, її тенденції. Реальні можливості кримінально-правового впливу на злочинність. Роль кримінального права в побудові громадянського суспільства, соціальної, правової, демократичної держави.

Кримінальне право в системі права України. Кримінальне право та суміжні галузі права: конституційне (державне) право, кримінально-процесуальне право, кримінально-виконавче право, адміністративне право, міжнародне право.

Система кримінального права. Загальна та Особлива частини, їх особливості та взаємозв’язок. Поняття і система Загальної частини. Соціальна, наукова, законодавча та правозастосовна обумовленість існування в кримінальному праві Загальної частини.

Наука кримінального права. Основні школи кримінально-правової науки. Розвиток науки кримінального права. Вплив науки кримінального права на законодавчу і правозастосовну діяльність, на формування юридичного мислення і правової свідомості населення.

Предмет і завдання науки кримінального права,основні напрямки досліджень. Зв’язок науки кримінального права із суміжними науками. Методи науки кримінального права, основні і допоміжні. Роль науки кримінального права у розробці кримінального законодавства України.

Вчення про закон про кримінальну відповідальність, злочин та його склад,кримінальну відповідальність і покарання як фундаментальні складові теорії кримінального права. Кримінальне право зарубіжних держав як предмет дослідження вітчизняної науки кримінального права. Література з курсу, її використання з урахуванням наукових інтересів дослідника та суспільних пріоритетів.

Основні поняття: кримінальне право, функції та завдання кримінального права, кримінальна політика, система кримінального права, наука кримінального права, предмет кримінально-правового регулювання, методи кримінально-правового регулювання.
ТЕМА 2. Принципи кримінального права.
Принципи кримінального права, їх поняття та система. Значення принципів у здійсненні кримінальної політики держави та формуванні кримінально-правової свідомості громадян.

Доцільність поділу принципів кримінального права на загальні та спеціальні. Принципи-норми і їх застосування в процесі реалізації закону про кримінальну відповідальність.

Принцип законності, його загальне визначення, кримінально-правовий зміст та законодавче визначення. Особливості застосування. Значення принципу законності. Принцип законності і аналогія у кримінальному праві. Криміналізація діяння та реалізація принципу законності. Думки, різні висловлювання як кримінально значима поведінка особи. Пріоритет міжнародного кримінального права, Конституції України.

Принципи індивідуальної і винної відповідальності. Умови застосування цих принципів. Важливе значення психологічного підґрунтя поведінки особи. Наукове обґрунтування заборони об’єктивного ставлення в вину. Зв’язок винної відповідальності із принципом презумпції невинності.

Принцип презумпції невинності, його поняття. Умови застосування. Значення принципу презумпції невинності в діяльності органів внутрішніх справ.

Принцип справедливості. Поняття та значення. Підстави для застосування цього принципу. Два аспекти принципу справедливості. Справедливість кримінального закону і справедливість покарання, призначеного судом за злочин.

Принцип гуманізму і деякі особливості його прояву на сучасному етапі розвитку законодавства. Вимоги які ставляться для застосування цього принципу. Особливості використання у відношенні неповнолітніх, осіб, які вперше вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості.

Принцип пріоритету міжнародного кримінального права, його поняття та значення. Закони України про кримінальну відповідальність і проблема імплементації норм міжнародного кримінального права.

Основні поняття: принципи кримінального права, загальні та спеціальні принципи кримінального права, конституційні принципи кримінального права, принципи кримінального права, текстуально закріплені нормами загальної частини КК України, принцип гуманізму, принцип рівності, принцип законності, принцип вини, принцип справедливості, принцип персональної кримінальної відповідальності.
ТЕМА 3. Законодавство про кримінальну відповідальність. Інші джерела кримінального права.
Поняття та значення кримінального закону України. Становлення та розвиток кримінального законодавства України. Діюче кримінальне законодавство та його вдосконалення в умовах правової реформи.

Конституція України як джерело кримінального права України. Особливості окремих положень Конституції України, що мають кримінально-правовий зміст.

Кримінальний кодекс України 2001 року – основне джерело кримінального права України. Загальна характеристика чинного КК України. Проблема наступності кримінального законодавства та його відповідності сучасному рівню розвитку кримінально-правової доктрини. Адекватне відображення у КК стану суспільних відносин, які потребують захисту від злочинних посягань. Загально превентивна роль закону про кримінальну відповідальність. Проблема точного виконання кримінального закону та створення необхідних умов зміцнення правопорядку і законності.

Міжнародні договори як джерела кримінального права України. Проблема імплементації положень міжнародних договорів у вітчизняне кримінальне законодавство.

Рішення Конституційного Суду України як джерела кримінального права.

Нормативно-правові акти, які містять окремі положення кримінально-правового характеру (зокрема, конкретизують деякі бланкетні ознаки відповідних складів злочинів), що обумовлює часткове визначення у подібних актах змісту окремих норм кримінального кодексу. Проблема органічності взаємодії таких нормативних актів з кримінально-правовою матерією.

Витоки кримінального законодавства України з часів Київської Русі. «Руська правда». Розвиток кримінального законодавства України після визволення у 1363 р. від монголо-татарської навали. Статут князівства Литовського, Магдебурзьке право (Зерцяло Саксонське), польський «Порядок». Кримінальне законодавство України після возз’єднання з Росією у 1654 р. «Права, по которым судится малороссийский народ».

Відміна внаслідок жовтневої революції кримінального законодавства царської Росії, яке діяло на території України (січень 1918 р.). Рецепція кримінального законодавства РСФСР. Введення в дію в Україні «Руководящих начал по уголовному праву РСФСР» (1920 р.). Зміст «Руководящих начал». Оцінка цього законодавчого акта. Прийняття 23 серпня 1922 р. КК України, який повністю реципіював КК РСФСР 1922 р. Характеристика цього Кодексу.

Створення Союзу РСР і прийняття Основних засад кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 р. Розмежування компетенції Союзу й України в сфері кримінального законодавства.

Прийняття КК УРСР 1927 р. Поступове звуження компетенції союзних республік в галузі кримінального законодавства. Повний перехід до унітаризму в результаті прийняття Конституції СРСР 1936 р. Спроби видання КК СРСР. Паралельна дія КК 1927 р. і загальносоюзних кримінальних законів, які не були поміщені в КК (зокрема, закон 7 серпня 1932 р.). Кодифікація кримінального законодавства 1958-1960 рр. Прийняття Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1958 р. і КК УРСР 1960 р. Подальший прояв тенденції унітаризму шляхом активного видання загальносоюзних кримінальних законів. Прийняття Основ кримінального законодавства СРСР і союзних республік 1991 р., не набуття ними сили в зв’язку з розпадом СРСР.

Зміни і доповнення, які були внесені до КК УРСР 1960, їх соціальна та правова характеристика. Необхідність прийняття нового КК України. Аналіз проектів Кримінального кодексу України. Кримінальний кодекс України 2001 р.

Види, система і структура кримінальних законів. Поняття кримінально-правової норми. Види диспозицій та санкцій. Законодавча техніка визначення в диспозиціях окремих ознак злочинів і ознак, що однозначно випливають зі змісту норм в результаті правильного тлумачення кримінального закону. Проблема ефективної взаємодії та послідовної взаємообумовленості норм кримінального законодавства на підставі створення їх системи з чітко визначеною структурою та зв’язками координації і субординації.

Дія кримінального закону в часі Порядок вступання кримінального закону в силу та втрата ним сили. Принципи дії кримінального закону в часі. Поняття часу скоєння злочину.

Зворотна сила кримінального закону. Поняття більш м’якого (більш суворого) кримінального закону. Чинність проміжного кримінального закону. Межі зворотної сили кримінального закону.

Принципи дії кримінального закону в просторі, які закріплені в КК України: територіальний, громадянства та універсальний. Поняття території України. Поняття місця здійснення злочину. Відповідальність іноземних громадян та осіб без громадянства. Вирішальне питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших осіб, непідсудних у кримінальних справах судам України.

Поняття, види і прийоми тлумачення кримінального закону. Значення постанов Верховного Суду України в тлумаченні кримінальних законів. Аналогія в кримінальному праві.

Основні поняття: закон про кримінальну відповідальність, зворотна сила закону про кримінальну відповідальність, дія закону про кримінальну відповідальність у просторі, дія закону про кримінальну відповідальність у часі, екстрадиція, диспозиція кримінально-правової норми, санкція кримінально-правової норми, тлумачення кримінального закону.
ТЕМА 4. Поняття злочину, його ознаки та класифікація.
Злочин як вид соціального негативного відхилення поведінки. Злочин як постійний супутник людства. Історично мінливий характер об’єму і змісту поняття злочину. Залежність поняття злочину від соціально-економічних відносин, існуючих у суспільстві на тому чи іншому етапі розвитку.

Критерії криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь. Поняття злочину в чинному КК України. Застосування ч. 1 ст. 11 в процесі юридичного аналізу і кваліфікації злочинів. Визначення поняття злочину:

1) формальне; 2) матеріальне; 3) формально-матеріальне; їх суть. Ознаки злочину. Суспільна небезпека як матеріальна та системоутворююча, ключова ознака злочину. Протиправність як формальна ознака злочину. Проблема співвідношення суспільної небезпеки і протиправності. Протиправність, протизаконність, заборонність. Вина або винність як ознака злочину; зміст, значення. Караність як невід’ємна ознака злочину. Суб’єктивно індивідуальна визначеність в якості неодмінної властивості кожного злочину. Органічна єдність ознак злочину на підставі проявлення різних форм найважливіших аспектів суспільної небезпеки.

Проблема вдосконалення поняття злочину в кримінальному праві. Місце злочину в системі правопорушень. Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. Питання про відмежування злочинів та інших правопорушень в науці кримінального права.

Класифікація злочинів залежно від їх тяжкості та її значення. Критерії класифікації. Проблема вдосконалення класифікації злочинів у чинному законодавстві. Можливості подальшої розробки проблем, пов’язаних з класифікацією злочинів. Доцільність існування різноманітних класифікацій з точки зору їх прикладної значущості.

Проблема малозначності діянь в площині вдосконалення кількості і змісту кримінально-правових заборон.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма кандидатського іспиту з філософії
Філософія: Програма підготовки аспірантів для складання кандидатського іспиту з філософії / Уклад. Л. М. Шугаєва. – Рівне: рдгу,...

Програма кандидатського екзамену зі спеціальності
Складання кандидатського іспиту з педагогічної та вікової психології є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата психологічних...

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності...
Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент; Бондар В. С., начальник ад’юнктури лдувс ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних...

2. Релігія як соціальне явище
Релігієзнавство: Програма підготовки аспірантів для складання іспиту з спеціальності 09. 00. 11. – релігієзнавство / Уклад. Л. М....

Програма для підготовки та складання вступного іспиту в ад’юнктуру...
Несвіт Є. О., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних...

Програма кандидатського екзамену зі спеціальності
При складанні іспиту зі спеціальності 07. 00. 02 – всесвітня історія аспіранти мають виявити знання предмета та об'єкту всесвітньої...

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності
Теоретичне І практичне розв’язання зазначеної проблеми посилює необхідність спрямування педагогічної науки на вироблення стратегії...

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Програму для складання вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13. 00. 04 – “Теорія та методика професійної освіти” розроблено...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Програма кандидатського екзамену зі спеціальності
Загальна педагогіка та історія педагогіки” розроблено відповідно до паспорта педагогічних спеціальностей, освоєння яких передбачає...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка