Пошук по сайту


Закон України «Про судоустрій І статус суддів»

Закон України «Про судоустрій І статус суддів»

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

(2012-2013 навч.р.)
Семінар 1. Поняття, предмет і метод господарського процесуального права. Система судів.

 1. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права. Його предмет, метод та джерела.

 2. Сутність судової реформи 2010 р. щодо господарських судів України.

 3. Задачі та функції господарських судів України.

 4. Принципи господарського процесу.

 5. Історія виникнення і становлення арбітражних (господарських) судів та господарського судочинства в Україні.Джерела, рекомендовані до заняття:


Нормативні акти

 1. Конституція України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

 3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

 4. Про господарські суди: Закон УРСР від 04.06.1991 р. (втратив чинність) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1142-12

 5. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж, 1961 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_069

 6. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, совершенное государствами-участниками СНГ в г.Киеве 20.03.92 г. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_404

 7. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України вiд 12.08.2010 р. № 811/2010 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/811/2010

 8. Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. по справі № 1-2/2002 (справа про досудове врегулювання спорів) // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02

 9. Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 № 19-рп/2004 (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04

 10. Рішення Конституційного суду України від 22.04.2008 р. № 8-рп/2008 (справа про мову судочинства) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-08

 11. Рішення Конституційного суду України від 30.09.2009 р. № 23-рп/2009 (справа про право на правову допомогу) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09

 12. Рішення Конституційного суду України від 12.07.2011 р. № 9-рп/2011 (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-11

 13. Рішення Конституційного суду України від 11.03.2010 р. № 8-рп/2010 у справі щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10

 14. Правила заявлення та розгляду претензій: Затв. наказом Мінтрансу України № 334 від 28.05.2002 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0568-02


Спеціальна література

  1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192с. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/ourbooks/177-hozprocessabramov

  2. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комент.- Видання третє.- К.: «Юстініан», 2011.- 1160 с.

  3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/ourbooks/204-bookhozprocess1

  4. Побирченко И.Г. Хозяйственная юрисдикция (общее учение). - К.: РИО МВД УССР, 1973. - 252 с.

  5. Степанова Т.В. Хозяйственный процесс в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Атлант», 2012.- 146 с. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/ourbooks/251-schemesprocess

  6. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

  7. Абрамов Н.А. К проблеме совершенствования арбитражных судов // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- № 8.- С. 15.

  8. Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.

  9. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Челышев . М.: Статут, 2010. – 572 с.

  10. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. М.К.Треушникова. – М., 1993.

  11. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Д.Притыка, Н.Титов и др. - Харьков: «Консум», 2000.

  12. Белинский П. Досудебное урегулирование споров // Юридическая практика, № 45, 5 ноября 2002 г.

  13. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

  14. Бринцев О. В. Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення. — Х. : Право, 2005. — 304с.

  15. Васильев С.В. Хозяйственный процесс: Учеб.пособие.- Х.: Эспада, 2006.- 200 с.

  16. Володина Ю. За защитой в суд: без исключений! // Юридическая практика, № 4, 28 января 2003 г.

  17. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

  18. Господарські суди України: історичний нарис, портрети, події. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 464 с.

  19. Два века истории хозяйственного правосудия Украины / В.С. Балух; [научн. ред.: проф. П.П. Музыченко, А.А. Сурилов]. – Одесса: Астропринт, 2008.

  20. Демченко С.Ф. Теоретичні аспекти становлення і розвитку економічного судочинства в Україні: Монографія. – К.: Вид-во “Преса Україна”, 2009. – 240 с.

  21. Зизда О. Гласность судебного процесса // Юридическая практика.- № 5 (371), от 1 февраля 2005 г.- С. 6.

  22. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

  23. Миргородський Д. Актуальні проблеми доарбітражного врегулювання господарських спорів // Право України.- 1998.-№ 3.- Ст. 20-22.

  24. Мироненко О.М. Суд і судочинство в УНР (березень 1917 – квітень 1918) // Вісник Академії правових наук України.- 1994.- № 2.- С. 65.

  25. Ніколенко Л. Щодо поняття джерела господарського процесуального права // Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 6.- С. 17-20.

  26. Омельяненко Г. Нова Конституція України і питання судової влади та судочинства // Право України.- 1996.- № 10.- С. 12.

  27. Притыка Д.Н. Арбитражный суд: проблемы организации и деятельности: Монография. – К.: Оріяни, 2000. – 320 с.

  28. Притика Д. Методологічні проблеми організації господарських судів України // Право України.- 2003.- № 1.- С. 18-20.

  29. Притика Д. Сучасні правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції України // Право України.- 2003.- № 2.- С. 3-7.

  30. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328с.

  31. Смітюх А.В. Щодо уніфікації цивільного, адміністративного та господарського судочинства в ході реформи процесуального законодавства України // Вісник Одеського національного університету.- Серія «Правознавство».- 2007.- Т. 12.- Вип. 11.- С. 77-83.

  32. Степанова Т.В. „Языковой вопрос” в судопроизводстве // Тези доповідей і наукових повідомлень 62-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукових працівників ЕПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова. 28-30 листопада 2007 р., м. Одеса. – Одеса, 2007. – С. 74-75.

  33. Степанова Т.В. Вплив ефективності реформ судової системи на формування громадянського суспільства в Україні // Конституційно-правове регулювання суспільних відносин: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали наукової конференції. 27 березня 2009 р., м. Одеса. – Одеса, 2009. – С. 211-215.

  34. Степанова Т.В. Деякі прогалини в законодавчому закріпленні специфічних принципів господарського судочинства // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції. 30-31 травня 2008 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2008. – С. 296-297.

  35. Степанова Т.В. Колегіальний розгляд господарських спорів: історія, досвід інших країн та сучасне бачення // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. – № 4. – С. 148-152.

  36. Степанова Т.В. Претензионный порядок разрешения споров // Юридическая практика. – 2005. – № 367 (1). – С. 14-15. http://yurpractika.com/article.php?id=10004212

  37. Степанова Т.В. Про деякі прогалини порядку досудового врегулювання господарських спорів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 1. – С. 195-197.

  38. Степанова Т.В. Співвідношення принципів (основних засад) судочинства з принципами розгляду справи у першій інстанції // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса: АО "БАХВА", 2007. – Том 10 (випуск 14), Ч. І. – С. 95-100.

  39. Степанова Т.В. Судиться тоже надо уметь! (о малой судебной реформе в хозяйственном судопроизводстве) // Юридическая практика. – 2001. –№ 40. – С. 12.

  40. Степанова Т.В. Фіксування господарського процесу технічними засобами за чинним Господарським процесуальним кодексом і проектом ГПК // Наука та інновації – 2005: Тези доповідей і наукових повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. 17-31 жовтня 2005 р., м. Дніпропетровськ. – Т. 5. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 57-58.

  41. Степанова Т.В. Щодо оперативності і спрощення господарського процесу // Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей і наукових повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. 30 травня 2008 р., м. Одеса. – Одеса, 2008. – С. 509-514.

  42. Степанова Т.В., Прокопенко Я.Ю. Особливості досудового врегулювання спорів, що виникають під час укладання, зміни та розірвання господарських договорів // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – Том 12 (випуск 26, частина 2). – С. 91-96.

  43. Тараненко В.Ф. Принципы арбитражного процесса: Учеб. пособие.- М.: ВЮЗИ, 1988.- 65 с.

  44. Титов М. Застосування процедури доарбітражного врегулювання господарських спорів: деякі питання практики // Право України .- 2000.- № 4.- С. 48-49, 67.

  45. Фединяк Л. Примірювальні процедури та медіація як способи вирішення зовнішньоекономічних спорів: правотворчий досвід України та іноземних держав // Підприємництво господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 3-6.Семінар 2. Система и структура господарських судів України. Підвідомчість та підсудність.

 1. Система господарських судів України.

 2. Структура місцевих господарських судів в Україні.

 3. Структура апеляційних господарських судів.

 4. Структура Вищого господарського суду України.

 5. Підвідомчість господарських спорів. Коло спорів, підвідомчих господарським судам.

 6. Спори, що не підвідомчі господарському суду.

 7. Поняття та класифікація підсудності.


Задача 1.

До господарського суду Одеської області подано позовну заяву до Одеської обласної державної адміністрації про неналежне виконання умов договору підряду (щодо оплати послуг ремонту будівлі Одеської ОДА). Зміст позовної заяви та додатки до неї відповідають чинному законодавству. Яким чином і в який строк повинен відреагувати господарський суд Одеської області?
Задача 2.

До господарського суду Чернігівської області звернувся колишній директор ТДВ «Сумичи» з позовною заявою про відновлення його прав та законних інтересів, порушених при звільненні з посади директора. Чи підлягає даний спір вирішенню у господарських судах?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

Закон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» // ввр. 2003. №25. с. 274

Закон №71
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від...

Тема заняття
Закон України «Про страхування» Верховна Рада України; Закон від 07. 03. 1996 №85/96-вр [Електронний ресурс] Режим доступу

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Затверджено
Конституції України, Закон України «Про загальну середню освіту», Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну...

Закон України «Про освіту»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка