Пошук по сайту


1.7. Поняття й ознаки права - України О. В. Негодченко

України О. В. Негодченко

Сторінка8/72
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   72

1.7. Поняття й ознаки праваУ сучасному світі немає суспільства, в якому б не використовувалося, не культивувалося поняття права. Тому правильне розуміння явищ, які ним відображаються, безпосередньо набуває світоглядного значення. Слово "право" означає можливості, які має соціальний суб'єкт, сукупність (систему) особливих правил соціальної поведінки загального характеру, відповідність форм явища його сутності тощо. Багатозначність слова "право" зумовлюється тим, що воно походить від слова "правда", корінь "прав" є основою багатьох слів, зокрема "правий", "справедливий", "правило", "правдивий", "правильний", "правити" і т. ін. Серед усіх тлумачень терміна "право" найбільш важливими для юридичної науки є такі його значення, як:

а) певні можливості, які має соціальний суб'єкт (суб'єктивне право);

б) система юридичних норм, з допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин (позитивне право).

Ми будемо вести мову головним чином про позитивне право, яке є волевиявленням держави або громадянського суспільства, полягає в регулюванні суспільних відносин та забезпечується її примусовою силою.

Найбільш повне уявлення про загальнотеоретичну категорію, що розглядається нами, дають сучасні наукові концепції праворозуміння, які можна звести до таких підходів:

1) природно-правовий (аксіологічний). Вихідною формою буття (існування) права є суспільна свідомість; право — не тексти закону, а система ідей про загальнообов'язкові норми, права, обов'язки, заборони, природні умови їх виникнення й реалізації, порядок і форми захисту, що міститься в суспільній свідомості та орієнтована на моральні цінності суспільства. При такому підході право й закон не ототожнюються, першість відводиться праву як нормативно закріпленій справедливості, а закон розглядається як його форма, що покликана відповідати праву як його змісту;

2) соціологічний. Вихідною формою буття права є правовідносини; право — це порядок суспільних відносин, який знаходить свій вияв у діях і поведінці людей. При такому підході правом визнається його функціонування, реалізація, його "дія" в житті — в суспільних відносинах, що склалися або складаються, а не його створення правотворчими органами у формі закону або інших нормативно-правових актів;

3) нормативний (позитивістський): вихідною формою буття права є норма права; право — це норми, викладені в законах та інших нормативних актах. При такому підході право і закон фактично ототожнюються. Разом з тим нормативне праворозуміння орієнтує на такі властивості права, як формальна визначеність, точність, однозначність правового регулювання;

4) інтегративний підхід враховує і поєднує в собі все раціональне, що є в кожному з вищезазначених підходів, а саме: цінність природних прав людини, "живе право" — правовідносини, формальну визначеність і точність правових приписів, закріплених у нормах права.

Досить впливовим у вітчизняній юридичній науці був і залишається саме нормативний підхід до праворозуміння, на підставі якого можна сформулювати таке визначення поняття, що розглядається:

право це система загальнообов'язкових, формально визначених правил поведінки, які встановлюються або санкціонуються державою, нею охороняються, виражають волю домінуючої частини населення в соціально неоднорідному суспільстві і слугують регулятором найбільш, важливих суспільних відносин.

Право характеризують такі основні ознаки:

1) системність права полягає в тому, що право — це не просто сукупність принципів і норм, а їх система, де всі елементи взаємопов'язані та узгоджені. Норми права у своїй сукупності утворюють системи різних порядків: інститути, підгалузі та галузі права, що в свою чергу є складовими системи права;

2) загальнообов'язковість права полягає в тому, що приписи, які містяться в нормах права, є обов'язковими для виконання тими суб'єктами, яким вони адресовані. Загальнообов'язковості праву надає та обставина, Що в ньому виражаються узгоджені інтереси всіх представників суспільства;

3) формальна визначеність означає чіткість, однозначність, стислість формальних правових приписів, виражених у різних джерелах права (нормативно-правових актах, правових звичаях, нормативних договорах, правових прецедентах);

4) нормативність відбиває смисл і призначення права. Право виступає як загальний масштаб, міра (регулятор) поведінки людей. З допомогою норм право регулює різноманітні суспільні відносини, слугує своєрідним "знаряддям" проведення в життя політики держави, засобом організації її різносторонньої управлінської та іншої діяльності;

5) право створюється, як правило, в результаті правотворчої діяльності компетентних державних органів або ж інститутів громадянського суспільства, щоправда за умови її санкціонування державою;

6) право виражає волю домінуючої (більшої) частини населення в соціально неоднорідному суспільстві. Вказана ознака права відбиває його загальносоціальну сутність на сучасному етапі державно-правової дійсності;

7) державна забезпеченість, гарантованість права свідчить про те, що державна влада, держава в цілому, підтримують загальні правила, які визнаються державою правовими. Значна частина населення підкоряється вимогам правових приписів лише тому, що право охороняється різними заходами державного впливу, у тому числі примусовими.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   72

Схожі:

Закон україни
Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, етногенез якої відбувся на території в межах лінії державного кордону України,...

Закон
Законодавство України про загальну середню освiту базується на Конституцiї України ( 254к/96-вр ) I складається з Закону України...

Закон України «Про освіту»
...

Загальна характеристика права власності в Україні
Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом...

Банківське право україни
Рецензенти: В. Ф. Погорічко, докт юрнд наук, проф., член-кор. Апрн україни (Інститут держави І права нан україни ім. В. М. Корецького);...

Закон україни
...

Закон україни
...

Звіт про виконання плану роботи
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями І дорученнями голови Сумської обласної державної...

Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...

Закон україни
Внести зміни до Закону України „Про захист суспільної моралі” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №14, ст. 192; 2010 р.,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка