Пошук по сайту


України О. В. Негодченко

України О. В. Негодченко

Сторінка1/72
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ


ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА


Видання третє, доповнене і перероблене

Керівник авторського колективу —

доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України

О.В. Негодченко

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ 2005

ББК 67.0 я7

0 75

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-71 від 17.01.2005 р.)
Рецензенти

О.Ф. Фрицький, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Юридична академія МВС України);

В.В. Комаров, кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України (Національна юридична академія України їм. Ярослава Мудрого).

О 75

Основи правознавства: Навч. посібник. - 3-є вид., доп. і перероб. / Кер. авт. кол. д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України О.В. Негодченко. - К.:Центр навчальної літератури, 2005. - 416 с ISBN 966-364-088-Х

У посібнику, з урахуванням останніх змін у законодавстві України, висвітлюються питання, передбачені програмою з основ правознавства для абітурієнтів вищих юридичних навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Розрахований також на учнів та викладачів загальноосвітніх шкіл, широке коло осіб, які цікавляться правовими знаннями.

Авторський колектив

Розд.1 канд. юрид. наук, доц. Ведєрніков Ю.А., Сердюк І.А.; Розд. 2 канд. юрид. наук Липачова Л.М., д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України Негодченко О.В., Напірна А.В.; Розд. 3. Алфьорова Т.М. (труд, зак-во), канд. юрид. ітук Берестова I.E. (шлюб.-сім., житлов. зак-во), Бугай В.В. (земельн. зак-во), канд. екон. наук, доц. Волошин MM. (фін. зак-во), канд. юрид. наук, доц. Доненко В.В. (адмін. зак-во), канд. екон. наук Клоч-ко Г.А. (зак-во про підприємн. д-ть), Савко В.В. (цивільн. зак-во), Татарінов В.І. (зак-во про соц. зах.), Терещенко A.I. (кримін. зак-во), Тищенкова І.О. (екологіч. зак во), канд. юрид. наук Шалгунова С.А., канд. юрид. наук, доц. Шинкаренко І.Р.
ISBN 966-364-088-Х

ББК 67.0 я7
©Колектив авторів, 2005

©Центр навчальної літератури, 2005

ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

Шановний абітурієнте! 7

Програма з основ правознавства 8

Розділ 1 Держава та право 11

1.1. Основні теорії походження держави 11

1.2. Поняття й ознаки держави 13

1.3. Поняття функцій держави 14

1.4. Внутрішні й зовнішні функції держави 16

1.5. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми державного устрою, політичні режими) 17

1.6. Держави, які існували на території сучасної України 19

1.7. Поняття й ознаки права 22

1.8. Право — особливий вид соціальних норм 23

1.9. Джерела (форми) права 27

1.10. Поняття та структура правовідносин 29

1.11. Поняття законодавства, його система 33

1.12. Відмінність між правом і законом 34

1.13. Конституція, закони і підзаконні акти 35

1.14. Питання, які визначаються (встановлюються) виключно законами України 37

1.15. Мета і форми систематизації нормативно-правових актів 38

1.16. Поняття системи права 40

1.17. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми 41

1.18. Загальна характеристика основних галузей права України 41

1.19. Поняття й основні ознаки правової держави 42

1.20. Головні напрями формування правової держави в Україні 44

1.21. Поняття, причини і види правопорушень 45

1.22. Поняття і види юридичної відповідальності 47

1.23. Підстави і цілі юридичної відповідальності 48

Розділ 2. Конституційне законодавство України 49

2.1. Закріплення державного, народного й національного суверенітету в декларації про державний суверенітет України 49

2.2. Акт проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 року 50

2.3. Питання правонаступництва України 50

2.4. Конституція України — основний закон держави 51

2.5. Конституційна форма правління, державний устрій та політичний режим України 52

2.6. Державна символіка України 52

2.7. Державна мова в Україні 53

2.8. Конституційний статус мов національних меншин 54

2.9. Поняття громадянства України 54

2.10. Єдність і відмінність понять "людина", "особа", "громадянин" 55

2.11. Набуття громадянства України 56

2.12. Припинення громадянства України 57

2.13. Конституційні права та свободи людини і громадянина 57

2.14. Конституційні обов'язки людини та громадянина 60

2.15. Рівноправність громадян 60

2.16. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 61

2.17. Конституційне закріплення права на освіту 62

2.18. Гарантії права на освіту в законах України "Про освіту" та "Загальну середню освіту" 63

2.19. Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації відповідно до законодавства України 65

2.20. Право громадян на свободу світогляду та віросповідання 66

2.21. Конституційний обов'язок захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України 67

2.22. Поняття загального військового обов'язку 68

2.23. Поняття та форми здійснення народного суверенітету 69

2.24. Безпосередня й представницька демократія 69

2.25. Поняття референдуму і види референдумів в Україні 70

2.26. Засади виборчого права й види виборчих систем 72

2.27. Виборча система України 73

2.28. Конституційний принцип поділу державної влади 73

2.29. Система органів державної влади за Конституцією України 74

2.30. Правовий статус і повноваження Верховної Ради України 74

2.31. Вибори народних депутатів, статус народних депутатів України 76

2.32. Уповноважений Верховної Ради України - з прав людини 78

2.33. Рахункова палата України 79

2.34. Президент України, його правовий статус і повноваження 80

2.35. Рада національної безпеки і оборони України 82

2.36. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження 83

2.37. Центральні органи виконавчої влади в Україні 84

2.38. Місцеві органи виконавчої влади 86

2.39. Поняття про самоврядування 87

2.40. Органи місцевого самоврядування в Україні 87

2.41. Судова влада в Україні 88

2.42. Конституційний суд України 89

2.43. Система судів загальної юрисдикції за Конституцією та законодавством України 91

2.44. Поняття правоохоронних органів 93

2.45. Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання 94

2.46. Правовий статус міліції 95

2.47. Правовий статус служби безпеки України 97

2.48. Генеральна прокуратура України, її повноваження за конституцією України та у перехідний період 97

2.49. Місце адвокатури у захисті прав людини 99

Розділ 3. Окремі галузі законодавства України 101

3.1. Цивільне законодавство 101

3.1.1. Загальна характеристика Цивільного кодексу України 101

3.1.2. Відносини, які регулюються цивільним ., правом 101

3.1.3. Учасники цивільних правовідносин 102

3.1.4. Поняття юридичної особи 103

3.1.5. Поняття і загальна характеристика цивільної . правоздатності та цивільної дієздатності 105

3.1.6. Особисті немайнові права фізичних осіб та їх захист 106

3.1.7. Право власності та його цивільно-правовий захист 107

3.1.8. Форми власності за Цивільним кодексом України 109

3.1.9. Право інтелектуальної власності 109

3.1.10. Поняття правочину та цивільно-правового договору 110

3.1.11. Види цивільно-правових договорів 112

3.1.12. Договір купівлі-продажу 113

3.1.13. Договір майнового найму (оренди) 114

3.1.14. Договір позики 115

3.1.15. Договір дарування 116

3.1.16. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми та недієздатними 117

3.1.17. Поняття спадщини 118

3.1.18. Спадкування за законом та за заповітом 119

3.1.19. Право на обов'язкову частку спадщини 120

3.2. Житлове законодавство 121

3.2.1. Загальна характеристика Житлового кодексу України 121

3.2.2. Право громадян на житло і форми його реалізації 121

3.2.3. Договір найму житлового приміщення 123

3.2.4. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду 124

3.3. Сімейне законодавство 125

3.3.1. Загальна характеристика Сімейного кодексу України 125

3.3.2. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання 126

3.3.3. Підстави і порядок розірвання шлюбу 127

3.3.4. Визнання шлюбу недійсним 127

3.3.5. Особисті немайнові та майнові права подружжя 127

3.3.6. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей 129

3.3.7. Опіка і піклування 131

3.3.8. Усиновлення (удочеріння) 131

3.4. Трудове законодавство 134

3.4.1. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України 134

3.4.2. Поняття, сторони та зміст трудового договору 135

3.4.3. Трудові правовідносини 135

3.4.4. Колективний договір 136

3.4.5. Умови та порядок прийняття на роботу 137

3.4.6. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника 137

3.4.7. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 137

3.4.8. Робочий час і його види 138

3.4.9. Скорочений та неповний робочий час 139

3.4.10. Поняття і види часу відпочинку 139

3.4.11. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх 140

3.4.12. Трудова дисципліна 141

3.4.13. Правила внутрішнього трудового розпорядку 141

3.4.14. Види дисциплінарних стягнень 142

3.4.15. Порядок накладення і зняття дисциплінарних стягнень 143

3.4.16. Відповідальність за прогул 143

3.4.17. Відповідальність за появу на роботі у нетверезому стані 143

3.4.18. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству 144

3.4.19. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів 144

3.5. Законодавство про соціальний захист 145

3.5.1. Поняття соціального страхування та соціального забезпечення 145

3.5.2. Види пенсій за законодавством України 146

3.6. Екологічне законодавство 147

3.6.1. Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього природного середовища 147

3.6.2. Екологічні права та обов'язки громадян 147

3.6.3. Права та обов'язки власників природних ресурсів і природокористувачів 148

3.6.4. Червона книга 150

3.7. Земельне законодавство 150

3.7.1. Загальна характеристика Земельного кодексу України 150

3.7.2. Право власності на землю 151

3.7.3. Оренда землі 152

3.7.4. Порядок вирішення земельних спорів 153

3.8. Фінансове законодавство 153

3.8.1. Поняття податку та його види 153

3.8.2. Податок з доходів фізичних осіб 155

3.9. Законодавство про підприємницьку діяльність 160

3.9.1. Поняття підприємництва 160

3.9.2. Організаційно-правові форми підприємництва 161

3.10. Адміністративне законодавство 162

3.10.1. Відносини, які регулюються адміністративним правом 162

3.10.2. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення 164

3.10.3. Поняття адміністративного проступку 165

3.10.4. Види адміністративних стягнень 165

3.10.5. Адміністративна відповідальність неповнолітніх 167

3.11. Кримінальне законодавство України 168

3.11.1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України 168

3.11.2. Поняття та ознаки злочину 175

3.11.3. Стадії вчинення злочину 178

3.11.4. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця 181

3.11.5. Співучасть у вчиненні злочину 183

3.11.6. Види кримінальних покарань 184

3.11.8. Кримінальна відповідальність неповнолітніх 188

3.11.9. Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків 192  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, етногенез якої відбувся на території в межах лінії державного кордону України,...

Закон
Законодавство України про загальну середню освiту базується на Конституцiї України ( 254к/96-вр ) I складається з Закону України...

Закон України «Про освіту»
...

Загальна характеристика права власності в Україні
Право власності в Україні регулюється Конституцією України, Законом України “Про власність”, від 7 жовтня 1991р., Цивільним кодексом...

Банківське право україни
Рецензенти: В. Ф. Погорічко, докт юрнд наук, проф., член-кор. Апрн україни (Інститут держави І права нан україни ім. В. М. Корецького);...

Закон україни
...

Закон україни
...

Звіт про виконання плану роботи
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями І дорученнями голови Сумської обласної державної...

Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...

Закон україни
Внести зміни до Закону України „Про захист суспільної моралі” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №14, ст. 192; 2010 р.,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка