Пошук по сайту


Закон

Закон

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про загальну середню освiту

( Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 1999, N 28, ст.230 )

( Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом
N 1642-III вiд 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 )

( Додатково див. Закон
N 2120-III вiд 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )

( Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 2905-III вiд 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV вiд 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1344-IV вiд 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2285-IV вiд 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV вiд 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 3235-IV вiд 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96
N 489-V вiд 19.12.2006 -
набирає чинностi з 01.01.2007 р.)

Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та фiнансовi засади функцiонування i розвитку системи загальної середньої освiти, що сприяє вiльному розвитку людської особистостi, формує цiнностi правового демократичного суспiльства в Українi.

Роздiл I. Загальнi положення

Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освiту

Законодавство України про загальну середню освiту базується на Конституцiї України ( 254к/96-ВР ) i складається з Закону України "Про освiту" ( 1060-12 ), цього Закону, iнших нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2. Основнi завдання законодавства України про загальну
середню освiту

Основними завданнями законодавства України про загальну середню освiту є:

забезпечення права громадян на доступнiсть i безоплатнiсть здобуття повної загальної середньої освiти;

забезпечення необхiдних умов функцiонування i розвитку загальної середньої освiти;

забезпечення нормативно-правової бази щодо обов'язковостi повної загальної середньої освiти;

визначення структури та змiсту загальної середньої освiти;

визначення органiв управлiння системою загальної середньої освiти та їх повноважень;

визначення прав та обов'язкiв учасникiв навчально-виховного процесу, встановлення вiдповiдальностi за порушення законодавства про загальну середню освiту.

Стаття 3. Загальна середня освiта

Загальна середня освiта - цiлеспрямований процес оволодiння систематизованими знаннями про природу, людину, суспiльство, культуру та виробництво засобами пiзнавальної i практичної дiяльностi, результатом якого є iнтелектуальний, соцiальний i фiзичний розвиток особистостi, що є основою для подальшої освiти i трудової дiяльностi.

Загальна середня освiта є обов'язковою основною складовою безперервної освiти.

Загальна середня освiта спрямована на забезпечення всебiчного розвитку особистостi шляхом навчання та виховання, якi грунтуються на загальнолюдських цiнностях та принципах науковостi, полiкультурностi, свiтського характеру освiти, системностi, iнтегративностi, єдностi навчання i виховання, на засадах гуманiзму, демократiї, громадянської свiдомостi, взаємоповаги мiж нацiями i народами в iнтересах людини, родини, суспiльства, держави.

Стаття 4. Система загальної середньої освiти

Систему загальної середньої освiти становлять:

загальноосвiтнi навчальнi заклади всiх типiв i форм власностi, у тому числi для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та соцiальної реабiлiтацiї, навчально-виробничi комбiнати, позашкiльнi заклади, науково-методичнi установи та органи управлiння системою загальної середньої освiти, а також професiйно-технiчнi та вищi навчальнi заклади I-II рiвнiв акредитацiї, що надають повну загальну середню освiту.

Стаття 5. Завдання загальної середньої освiти

Завданнями загальної середньої освiти є:

виховання громадянина України;

формування особистостi учня (вихованця), розвиток його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду;

виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, пiдготовка учнiв (вихованцiв) до подальшої освiти i трудової дiяльностi;

виховання в учнiв (вихованцiв) поваги до Конституцiї України, державних символiв України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за свої дiї, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;

реалiзацiя права учнiв (вихованцiв) на вiльне формування полiтичних i свiтоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй i звичаїв, державної та рiдної мови, нацiональних цiнностей Українського народу та iнших народiв i нацiй;

виховання свiдомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я iнших громадян як найвищої соцiальної цiнностi, формування гiгiєнiчних навичок i засад здорового способу життя, збереження i змiцнення фiзичного та психiчного здоров'я учнiв (вихованцiв).

Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освiти

1. Громадянам України незалежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, мовних або iнших ознак забезпечується доступнiсть i безоплатнiсть здобуття повної загальної середньої освiти у державних i комунальних навчальних закладах.

2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освiти у приватних навчальних закладах.

3. Здобуття повної загальної середньої освiти у навчальних закладах незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi має вiдповiдати вимогам Державного стандарту загальної середньої освiти.

4. Iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в Українi на законних пiдставах, здобувають повну загальну середню освiту у порядку, встановленому для громадян України.

5. Вiдповiдальнiсть за здобуття повної загальної середньої освiти дiтьми покладається на їх батькiв, а дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування, - на осiб, якi їх замiнюють, або навчальнi заклади, де вони виховуються.

Стаття 7. Мова (мови) навчання i виховання у загальноосвiтнiх
навчальних закладах

Мова (мови) навчання i виховання у загальноосвiтнiх навчальних закладах визначається вiдповiдно до Конституцiї України i Закону України "Про мови в Українськiй РСР" ( 8312-11 ).

Роздiл II.
Загальноосвiтнi та iншi навчальнi заклади
системи загальної середньої освiти

Стаття 8. Загальноосвiтнiй навчальний заклад

1. Загальноосвiтнiй навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалiзацiю права громадян на загальну середню освiту.

Загальноосвiтнiй навчальний заклад, заснований на приватнiй формi власностi, здiйснює свою дiяльнiсть за наявностi лiцензiї, виданої в установленому законодавством України порядку.

2. Загальноосвiтнiй навчальний заклад, що здiйснює iнновацiйну дiяльнiсть, може мати статус експериментального. Статус експериментального не змiнює пiдпорядкування, тип i форму власностi загальноосвiтнього навчального закладу. Положення про експериментальний загальноосвiтнiй навчальний заклад затверджується Мiнiстерством освiти України.

Стаття 9. Типи загальноосвiтнiх та iнших навчальних закладiв
системи загальної середньої освiти

1. Вiдповiдно до освiтнього рiвня, який забезпечується загальноосвiтнiм навчальним закладом (початкова загальна освiта, базова загальна середня освiта, повна загальна середня освiта), iснують рiзнi типи загальноосвiтнiх навчальних закладiв I, II, III ступенiв. Школи кожного з трьох ступенiв можуть функцiонувати разом або самостiйно.

До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать:

середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуванням навчання);

спецiалiзована школа (школа-iнтернат) - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв з поглибленим вивченням окремих предметiв та курсiв;

гiмназiя - загальноосвiтнiй навчальний заклад II-III ступенiв з поглибленим вивченням окремих предметiв вiдповiдно до профiлю;

лiцей - загальноосвiтнiй навчальний заклад III ступеня з профiльним навчанням i допрофесiйною пiдготовкою;

колегiум - загальноосвiтнiй навчальний заклад III ступеня фiлологiчно-фiлософського та (або) культурно-естетичного профiлiв;

загальноосвiтня школа-iнтернат - загальноосвiтнiй навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дiтей, якi потребують соцiальної допомоги;

спецiальна загальноосвiтня школа (школа-iнтернат) - загальноосвiтнiй навчальний заклад для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку;

загальноосвiтня санаторна школа (школа-iнтернат) - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв з вiдповiдним профiлем для дiтей, якi потребують тривалого лiкування;

школа соцiальної реабiлiтацiї - загальноосвiтнiй навчальний заклад для дiтей, якi потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопцiв i дiвчат);

вечiрня (змiнна) школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад II-III ступенiв для громадян, якi не мають можливостi навчатися у школах з денною формою навчання.

2. Iншi навчальнi заклади системи загальної середньої освiти:

позашкiльний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дiтей та задоволення їх потреб у додатковiй освiтi за iнтересами (науковими, технiчними, художньо-естетичними, спортивними тощо);

мiжшкiльний навчально-виробничий комбiнат - навчальний заклад для забезпечення потреб учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв у профорiєнтацiйнiй, допрофесiйнiй, професiйнiй пiдготовцi;

професiйно-технiчний навчальний заклад - навчальний заклад для забезпечення потреб громадян у професiйно-технiчнiй i повнiй загальнiй середнiй освiтi;

вищий навчальний заклад I-II рiвнiв акредитацiї - навчальний заклад для задоволення потреб громадян за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями молодшого спецiалiста i бакалавра з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освiти.

3. Загальноосвiтнi навчальнi заклади можуть створювати у своєму складi класи (групи) з вечiрньою (заочною) формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметiв.

Загальноосвiтнi навчальнi заклади незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi можуть мати у своєму складi iнтернати з частковим або повним утриманням учнiв (вихованцiв) за рахунок власника.

Загальноосвiтнi навчальнi заклади можуть створювати навчально-виховнi комплекси у складi навчальних закладiв рiзних типiв i рiвнiв акредитацiї для задоволення допрофесiйних i професiйних запитiв громадян, а також навчально-виховнi об'єднання з дошкiльними та позашкiльними навчальними закладами для задоволення освiтнiх i культурно-освiтнiх потреб.

4. Перелiк спецiальних загальноосвiтнiх шкiл (шкiл-iнтернатiв) визначається Мiнiстерством освiти України за погодженням з Мiнiстерством охорони здоров'я України.

5. Положення про загальноосвiтнi навчальнi заклади затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Загальноосвiтнiй навчальний заклад на основi Положення про загальноосвiтнi навчальнi заклади розробляє статут, який затверджується власником (для державних та комунальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв - вiдповiдним органом управлiння освiтою) та реєструється мiсцевим органом виконавчої влади або органом мiсцевого самоврядування.

Стаття 10. Статус загальноосвiтнього навчального закладу

1. Загальноосвiтнiй навчальний заклад є юридичною особою. За своїми органiзацiйно-правовими формами загальноосвiтнi навчальнi заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власностi.

2. Статус державного має загальноосвiтнiй навчальний заклад, заснований на державнiй формi власностi.

3. Статус комунального має загальноосвiтнiй навчальний заклад, заснований на комунальнiй формi власностi.

4. Статус приватного має загальноосвiтнiй навчальний заклад, заснований на приватнiй формi власностi.

Стаття 11. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя
загальноосвiтнього навчального закладу

1. Державнi та комунальнi загальноосвiтнi навчальнi заклади створюються вiдповiдно центральними, мiсцевими органами виконавчої влади або органами мiсцевого самоврядування з урахуванням соцiально-економiчних, нацiональних, культурно-освiтнiх i мовних потреб за наявностi необхiдної кiлькостi учнiв (вихованцiв) вiдповiдно до встановлених нормативiв наповнюваностi класiв, необхiдної матерiально-технiчної та науково-методичної бази, педагогiчних кадрiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. Рiшення про створення комунальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, спецiальних загальноосвiтнiх шкiл (шкiл-iнтернатiв) для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, приймаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями за погодженням з Мiнiстерством освiти України.

3. Рiшення про створення гiмназiй, лiцеїв, колегiумiв, спецiалiзованих шкiл (шкiл-iнтернатiв), заснованих на комунальнiй формi власностi, приймаються за поданням вiдповiдних органiв управлiння освiтою Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.

4. Рiшення про створення загальноосвiтнього навчального закладу, заснованого на приватнiй формi власностi, приймається засновником (власником) у порядку, встановленому законодавством України.

5. Рiшення про створення шкiл соцiальної реабiлiтацiї, їх пiдпорядкованiсть i джерела фiнансування приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстерства освiти України.

6. Реорганiзацiя i лiквiдацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв проводяться у порядку, встановленому законодавством України.

Реорганiзацiя i лiквiдацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв у сiльськiй мiсцевостi, заснованих на комунальнiй формi власностi, допускаються лише за згодою територiальних громад.

Роздiл III. Органiзацiя навчально-виховного процесу у
загальноосвiтнiх навчальних закладах

Стаття 12. Термiн навчання

1. Термiн навчання для здобуття повної загальної середньої освiти у загальноосвiтнiх навчальних закладах I-III ступенiв становить 12 рокiв:

у загальноосвiтнiх навчальних закладах I ступеня - 4 роки;

у загальноосвiтнiх навчальних закладах II ступеня - 5 рокiв;

у загальноосвiтнiх навчальних закладах III ступеня - 3 роки.

2. Термiн навчання у загальноосвiтнiх навчальних закладах для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. У професiйно-технiчних та вищих навчальних закладах I-II рiвнiв акредитацiї термiн здобуття повної загальної середньої освiти встановлюється Мiнiстерством освiти України.

Стаття 13. Форми навчання

Навчально-виховний процес у загальноосвiтнiх навчальних закладах здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формами навчання, положення про якi затверджує Мiнiстерство освiти України.

Бажаючим надається право i створюються умови для прискореного закiнчення школи, складання iспитiв екстерном.

Стаття 14. Наповнюванiсть класiв загальноосвiтнiх навчальних
закладiв

1. Наповнюванiсть класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв не повинна перевищувати 30 учнiв.

2. У загальноосвiтнiх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кiлькiсть учнiв у класах визначається демографiчною ситуацiєю, але повинна становити не менше п'яти осiб. При меншiй кiлькостi учнiв у класi заняття проводяться за iндивiдуальною формою навчання.

3. Порядок подiлу класiв на групи при вивченнi окремих предметiв встановлюється Мiнiстерством освiти України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

4. Для спецiальних загальноосвiтнiх шкiл (шкiл-iнтернатiв) кiлькiсть учнiв у класi визначається Мiнiстерством освiти України за погодженням iз Мiнiстерством охорони здоров'я України i Мiнiстерством фiнансiв України.

5. Кiлькiсть учнiв у групах продовженого дня та вихованцiв у групах загальноосвiтнiх навчальних закладiв усiх типiв визначається Мiнiстерством освiти України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

Стаття 15. Навчальнi плани та навантаження учнiв

1. Базовий навчальний план загальноосвiтнiх навчальних закладiв (далi - Базовий навчальний план) визначає структуру та змiст загальної середньої освiти через iнварiантну i варiативну складовi, якi встановлюють погодинне та змiстове спiввiдношення мiж освiтнiми галузями (циклами навчальних предметiв), гранично допустиме навчальне навантаження учнiв та загальнорiчну кiлькiсть навчальних годин. Iнварiантна складова змiсту загальної середньої освiти формується на державному рiвнi, є єдиною для всiх закладiв загальної середньої освiти, визначається через освiтнi галузi Базового навчального плану. Варiативна складова змiсту загальної середньої освiти формується загальноосвiтнiм навчальним закладом з урахуванням особливостей регiону та iндивiдуальних освiтнiх запитiв учнiв (вихованцiв). Базовий навчальний план для загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

2. На основi Базового навчального плану Мiнiстерство освiти України затверджує типовi навчальнi плани для загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi. У типових навчальних планах освiтнi галузi реалiзуються в навчальнi предмети та курси iнварiантної та варiативної складових змiсту загальної середньої освiти.

Типовi навчальнi плани встановлюють сумарне гранично допустиме навчальне навантаження учнiв. Воно становить таку кiлькiсть навчальних годин на рiк:

1-2 класи - 700 годин;

3-4 класи - 790 годин;

5 клас - 860 годин;

6-7 класи - 890 годин;

8-9 класи - 950 годин;

10-12 класи - 1030 годин.

3. На основi типових навчальних планiв загальноосвiтнiм навчальним закладом складається робочий навчальний план з конкретизацiєю варiативної складової i визначенням профiлю навчання.

Робочi навчальнi плани державних i комунальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв затверджуються вiдповiдним органом управлiння освiтою. Робочi навчальнi плани приватних загальноосвiтнiх навчальних закладiв погоджуються з вiдповiдними органами управлiння освiтою.

Робочi навчальнi плани професiйно-технiчних i вищих навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї, в частинi здобуття повної загальної середньої освiти, розробляються на основi типових навчальних планiв для загальноосвiтнiх навчальних закладiв та погоджуються з Мiнiстерством освiти України.

Експериментальнi робочi навчальнi плани складаються, з урахуванням типових навчальних планiв, загальноосвiтнiми навчальними закладами, що мають статус експериментальних.

Запровадження експериментальних робочих навчальних планiв, нових освiтнiх програм, педагогiчних новацiй i технологiй можливе лише за рiшенням Мiнiстерства освiти України.

Стаття 16. Навчальний рiк та режим роботи загальноосвiтнього
навчального закладу

1. Навчальний рiк у загальноосвiтнiх навчальних закладах незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi розпочинається у День знань - 1 вересня i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року.

2. Тривалiсть навчального року в загальноосвiтнiх навчальних закладах I ступеня не може бути меншою 175 робочих днiв, а в загальноосвiтнiх навчальних закладах II-III ступенiв - 190 робочих днiв, без урахування часу на складання перевiдних та випускних iспитiв, тривалiсть яких не може перевищувати трьох тижнiв.

3. Структура навчального року (за чвертями, пiврiччями, семестрами) та тривалiсть навчального тижня встановлюються загальноосвiтнiм навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з вiдповiдним органом управлiння освiтою.

4. Режим роботи загальноосвiтнього навчального закладу визначається ним на основi нормативно-правових актiв та за погодженням з вiдповiдним органом державної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

5. Тривалiсть урокiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих класах - 45 хвилин. Змiна тривалостi урокiв допускається за погодженням з вiдповiдними органами управлiння освiтою та органами державної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

Рiзниця в часi навчальних годин перших - четвертих класiв обов'язково облiковується i компенсується проведенням додаткових, iндивiдуальних занять та консультацiй з учнями.

6. Тривалiсть канiкул у загальноосвiтнiх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днiв.

Стаття 17. Виховний процес у загальноосвiтнiх навчальних
закладах

1. Виховання учнiв (вихованцiв) у загальноосвiтнiх навчальних закладах здiйснюється в процесi урочної, позаурочної та позашкiльної роботи з ними.

Цiлi виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах визначаються на основi принципiв, закладених у Конституцiї України, законах та iнших нормативно-правових актах України.

2. У загальноосвiтнiх навчальних закладах забороняється утворення i дiяльнiсть органiзацiйних структур полiтичних партiй, а також релiгiйних органiзацiй i воєнiзованих формувань.

3. Примусове залучення учнiв (вихованцiв) загальноосвiтнiх навчальних закладiв до вступу в будь-якi об'єднання громадян, релiгiйнi органiзацiї i воєнiзованi формування забороняється.

Стаття 18. Зарахування учнiв

1. Мiсцевi органи виконавчої влади або органи мiсцевого самоврядування закрiплюють за загальноосвiтнiми навчальними закладами вiдповiднi територiї обслуговування i до початку навчального року облiковують учнiв, якi мають їх вiдвiдувати.

2. Зарахування учнiв до загальноосвiтнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на пiдставi заяви, за наявностi медичної довiдки встановленого зразка i вiдповiдного документа про освiту (крiм учнiв першого класу).

3. Зарахування учнiв до гiмназiй, лiцеїв, колегiумiв, спецiалiзованих шкiл (шкiл-iнтернатiв) проводиться у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти України.

4. Зарахування учнiв до загальноосвiтньої санаторної школи (школи-iнтернату) проводиться у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти України та Мiнiстерством охорони здоров'я України.

5. Направлення учнiв (вихованцiв) до шкiл соцiальної реабiлiтацiї та дострокове звiльнення їх iз цих навчальних закладiв здiйснюються за рiшенням суду.

6. Зарахування та добiр дiтей для навчання у спецiальних загальноосвiтнiх школах (школах-iнтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних закладiв до iншого проводиться за висновком вiдповiдних психолого-медико-педагогiчних консультацiй у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти України.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

Тема заняття
Закон України «Про страхування» Верховна Рада України; Закон від 07. 03. 1996 №85/96-вр [Електронний ресурс] Режим доступу

Закон збереження маси І енергії
Основні поняття І закони хімії, періодичний закон І будова речовини. Будова молекул І хімічний зв’язок

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон №71
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від...

Закон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» // ввр. 2003. №25. с. 274

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Закон україниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка