Пошук по сайту


Урок правознавства, 9 клас Цілі уроку: • визначити зміст понят­тя «адміністративне право»

Урок правознавства, 9 клас Цілі уроку: • визначити зміст понят­тя «адміністративне право»

ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Урок правознавства, 9 клас
Цілі уроку:

• визначити зміст понят­тя «адміністративне право»;

• розглянути види адміністратив­них правопорушень та порядок притягнення до адміністратив­ної відповідальності;

• формувати вміння за­стосовувати правові знання для пояснення фактів навко­лишнього життя і вибору ва­ріанта правомірної поведін­ки в різних життєвих ситуа­ціях;

• виховувати в учнів розу­міння переваг правомірної поведінки.

Обладнання: схеми №1, 2 «Адміністративне право», ват­ман, маркери, інформаційні блоки для учнів.

Понятійний апарат теми: адміністративне право, адмі­ністративно-правові відноси­ни, адміністративне правопо­рушення, адміністративна відповідальність, адміністра­тивне припинення, адміні­стративне попередження, ад­міністративне стягнення.

Основні методичні прийо­ми уроку: міні-лекція, робо­та в групах, аналіз правових ситуацій, симуляційна гра, індивідуальна робота.

ХІД УРОКУ


ВСТУПНА ЧАСТИНА

Актуалізація знань учнів

Запитання

1. Що таке система права?

2. З яких галузей права складається система права України?

3. Що вивчає адміністра­тивне право?

Мотивація навчальної діяльності


Вчитель оголошує тему, мету і завдання уроку.

Проблемне запитання уроку: «Які переваги право­мірної поведінки з точки зору адміністративного права?»

ОСНОВНА ЧАСТИНА

План вивчення нового матеріалу


1. Поняття адміністратив­ного права.

2. Поняття та види адмі­ністративного правопору­шення.

3. Адміністративний при­мус. Адміністративні стяг­нення.

4. Порядок притягнення до адміністративної відпові­дальності.

Міні-лекція вчителя — стислий виклад теми з вико­ристанням схеми № 1 «Адмі­ністративне право».

Робота в групах


Учитель об'єднує учнів у З групи.

Завдання для груп: викори­стовуючи підручник, завер­шити роботу над схемою № 1 шляхом внесення до неї еле­ментів, яких не вистачає.

Алгоритм виконання зав­дання

• Інструктаж щодо розпо­ділу ролей в групах (керівник, секретар, тайм-кіпер, допо­відач).

• Групи виконують зав­дання впродовж 8—10 хв.

• Виконані кожною гру­пою завдання (на ватмані) вивішуються на дошці.

• 3 кожної групи призна­чається учень-експерт. Вико­ристовуючи схему № 2 «Ад­міністративне право», екс­пертна група аналізує роботу кожної з груп.

• Тим часом учні інших груп ознайомлюються зі схе­мою № 2 «Адміністративне право», отриманою від учи­теля.

• Експертна група оголо­шує результати своєї роботи. Аналіз правових ситуацій (Кількість завдань для роз­в'язання визначається вчите­лем залежно від наявного часу.)

Інформаційний блок 1

У схемі «Адміністративне право» наведені групи адмі­ністративно-правових відно­син. Нижче наведено прикла­ди адміністративно-правових відносин:

1) відносини між міліцією і народною дружиною;

2) між учнем і директором школи;

3) між школою і відділом освіти.

Знайдіть відповідність між групами відносин і наведени­ми прикладами. Що об'єднує всі три групи адміністративно-правових відносин?

(Відповідь: 1 — Б, 2 — В, 3 - А)

Інформаційний блок № 2


Визначте характер право­відносин, наведених у ситу­ації.

1. Перебуваючи у нетве­резому стані на вулиці, гро­мадянин нецензурно вислов­лювався, зачіпав перехожих. Був доставлений у відділення міліції.

(Адміністративне правопо­рушення.)

2. Під час прокладення труб водопроводу до приват­ного житла був пошкоджений паркан сусіднього будинку.

(Цивільне правопорушення.)

3. Лаборантка школи си­стематично запізнювалась на роботу. Вона була попере­джена адміністрацією школи, проте, незважаючи на це, про­довжувала запізнюватись.

(Дисциплінарний просту­пок.)

4. Продавець продав підліткам пляшку вина.

(Адміністративне правопо­рушення.)

5. Шофер залишив авто­мобіль на вулиці, незважаю­чи на забороняючий знак.

(Адміністративне правопо­рушення.)

Інформаційний блок № З


У дворі будинку було злама­но кілька молодих дерев. Ста­ло відомо, що це зробив гро­мадянин К. Працівник міліції в присутності мешканців будин­ку склав протокол і передав його до адміністративної комісії. Коли винного викли­кали на засідання комісії, він сказав, що ламав дерева «на за­клад» і не знав, що нестиме за це відповідальність.

Комісія наклала на винно­го штраф. Крім того, будинкоуправління подало на нього позов до суду про відшкодування завданих збитків, тоб­то вартості пошкоджених зе­лених насаджень. За рішен­ням суду цю суму з винного було стягнуто.

Інформаційний блок № 4


Сестри Марія і Юлія (уче­ниці 8 і 10 класів загальноос­вітньої школи) захоплювали­ся сучасною музикою — ро­били магнітофонні записи і майже весь вільний час слу­хали їх удома. Траплялося, що, включаючи магнітофон, вони виставляли акустичні колонки на вікно і відкрива­ли його навстіж. Коли меш­канці почали висловлювати невдоволення з приводу над­то гучних «концертів», сест­ри сприйняли ці зауваження не лише як нерозуміння су­часної музики, а й як пося­гання на свободу свого доз­вілля.

І ось фінал: Марію та Юлію разом з батьками ви­кликають на засідання комісії у справах неповнолітніх вико­навчого комітету міської ради.

На підставі статті 184 Кодексу про адміністративні правопорушення України (див. дод.) визначте, яку відпові­дальність нестимуть батьки в разі скоєння їхніми дітьми ад­міністративних правопорушень.

Симуляційна гра


Змоделюйте гру згідно із запропонованим текстом. Після перегляду фрагменту гри інші групи повинні дати відповіді на наступні запи­тання.

1. Який вид адміністратив­ного правопорушення відоб­ражено в ситуації?

2. Який вид адміністратив­ного примусу може бути за­стосований в даному випадку?

3. Який орган розглядати­ме це адміністративне право­порушення?

Ситуація 1

— Прошу приготувати квитки!

Дві немолодих жінки ру­хаються вздовж автобуса на­зустріч одна одній. Пасажи­ри протягують контролерам квитки. Дехто робить це навіть не відволікаючись від книги чи газети. Звичайна сце­на. Як правило, вона завер­шується мирно: завершивши обхід, контролери виходять з автобуса. Але не завжди.

Хлопчина озирається по боках.

— Ваш квиток, молодий чоловіче!

— Квиток? — руки підлітка для порядку щось ретельно шукають у кишенях. Все зрозуміло!

(Адміністративне правопо­рушення в галузі послуг. Умис­не. Вид адміністративного стягнення — штраф. Орган — посадова особа (контролер).)

Ситуація 2

...Різко зарипіли гальма. Зблідлий водій кидається до чоловіка, який, знехтувавши зручним підземним перехо­дом, кинувся в гущу машин і мало не опинився під коле­сами. До місця події підходить міліціонер. Суворо звучить:

— Громадянине, ви пору­шили... (правила Переходу ву­лиці)!

(Адміністративне порушен­ня, що посягає на громадський порядок і безпеку. Умисне. Вид адміністративного стягнення — штраф. Орган — суд на підставі протоколу, укладено­го державтоінспектором.)

Ситуація З

Троє молодих чоловіків на моторному човні вируши­ли на риболовлю. Прибувши на місце, вони спочатку глу­шили рибу динамітом, а потім виловлювали її сітка­ми.... На щастя, своєчасно втрутились інспектори рибо­охорони: порушників правил риболовства притягнули до відповідальності в адміністра­тивному порядку.

(Адміністративне порушен­ня в галузі охорони природи і природокористування. Умисне. Вид адміністративного пока­рання — штраф, конфіскація предмета. Орган — посадова особа (інспектор рибоохорони).)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

Обговорення з учнями проблемного запитання уроку,

закріплення матеріалу

Запитання

1. Наведіть приклади відносин, що регулюються нормами адміністративного права, в яких вам доводилось брати участь. Чи змінилася б ваша поведінка в цих ситуа­ціях після вивчення сьогодн­ішньої теми? Як саме?

2. Які переваги право­мірної поведінки з точки зору адміністративного права?

3. Які види адміністратив­них правопорушень серед неповнолітніх є, на вашу думку, найпоширенішими? (Завершення роботи над схемою №1.)

Підсумки уроку, оцінюван­ня роботи учнів.

Домашнє завдання:

• опрацювати матеріал підручника (див. список літе­ратури на початку);

• самостійно скласти 2-3 задачі з адміністративного права.

Додаткова література

Брецко Ф.Ф. Основи дер­жави і права. 800 запитань і відповідей з правознавства. Ч. 1 (т. 83-86, с. 538-554).

Юридичний словник


Адміністративне переко­нання активний система­тичний вплив уповноважених державних органів на свідомість і поведінку суб'єктів адміністративних правовідносин з метою вихо­вання у них внутрішньої по­треби, звички дотримуватись правових норм.

Адміністративний примус вольовий вплив уповнова­жених державних органів на свідомість і поведінку суб'єктів адміністративних правовідносин з метою спо­нукання їх до дотримання правових норм і виконання покладених на них обов'язків.

Адміністративне правопо­рушення (адміністративний проступок) протиправна, винна (умисна чи необереж­на) дія або бездіяльність, яка посягає на державний і гро­мадський порядок, власність, права і свободи громадян, ус­тановлений порядок управ­ління і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративна відпові­дальність один з видів юри-дичної відповідальності. Являє собою регламентовані нормами адміністративного права відносини з приводу скоєного адміністративного правопорушення між поруш­ником адміністративно-пра­вової норми і уповноваженим державним органом.

Підстави адміністратив­ної відповідальності умови, за наявності яких можливе притягнення особи до ад­міністративної відповідаль­ності.

Витяг з Кодексу про адміністративні

правопорушення України

Стаття 184

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених за­конодавством обов'язків щодо забезпечення необхід­них умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей, — тягне за собою попере­дження про накладання штрафу в сумі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян...

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопо­рушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодек­сом, — тягне за собою накла­дення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, у сумі від трьох до п'яти неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітн­іми діянь, що містять озна­ки злочину, відпові­дальність за які передбаче­на Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відпові­дальність, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх зам­інюють, у сумі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Схема 1

Адміністратнвне право — галузь права, що регулює відносини, які виникають у процесф виконавчо-розпорядчої роботи

Джерела адміністративного права:

  • Конституція України визначає систему органів виконавчої влади та основні принципи виконавчо-розпорядчої діяльності;

  • закони врегульовують основні аспекти виконавчої влади та основні аспекти виконавчо-розпорядчої діяльності;

  • підзаконні акти розвивають і деталізують положення, закріплені в законах;

  • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. (зі змінами і доповненнями) визначає діяння, які є адміністративними правопорушеннями, і стягнення, які належить застосовувати до осіб, що їх скоїли.

Суб’єкти адміністративно-правових відносин – фізичні і юридичня особи

1) органи державного управління, службові особи;

2) підприємства, установи та їх колективи;
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок-засвоєння нових знань. Форма уроку: урок-дослідження з елементами...
Кирило-Мефодієвського братства, визначити його програмні цілі, значення його діяльності, як першої політичної організації в Україні;...

Музика мого народу Узагальнюючий урок з використанням ікт. 4-й клас Валерія
Мета уроку: визначити жанри народних пісень, емоційне виконання, розвиток творчої активності, вміння мислити

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності...
Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент; Бондар В. С., начальник ад’юнктури лдувс ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних...

Конспект уроку 3 клас Вчитель Християнської етики Цвігун Олександра...
Обладнання: Святе Письмо; свічка; презентація; пелюстки квітки, з записаними на них Божими заповідями; ікона; конверт із завданнями;...

Уроку за програмою
Зміст теми: визначити, чи можна вважати собор персонажем твору? Що уособлює собор? Символом чого він є?

Урок №2. Що таке права І свободи людини. Цілі уроку: Ознайомити учнів...
Ознайомити учнів з поняттям «права та свободи людини», видами прав людини; з’ясувати причини створення та зміст найважливіших міжнародних...

Програма для підготовки та складання вступного іспиту в ад’юнктуру...
Несвіт Є. О., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних...

Доповідь Адміністративне правопорушення
Поняття адміністративного правопорушення. Пра­вопорушення, як це випливає з самого терміна, є пору­шенням права, акт, що суперечить...

Урок української літератури 11 клас Тема: Історико фольклорна основа...
Мета: з’ясувати історико – фольклорну основу роману; визначити жанрові особливості. Виховувати почуття гордості від усвідомлення...

Література. 8 клас Тема уроку. Урок виразного читання. Читання творів Тараса Григоровича
Та є такі, що залишаються поза часом, бо стають невмирущими. Серед них – І наш великий Кобзар, Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка