Пошук по сайту


5. Облік фінансово розрахункових операцій

5. Облік фінансово розрахункових операцій

Сторінка1/3
  1   2   3
Тема 5. Облік фінансово – розрахункових операцій

Лекція 7. Облік зобов’язань
1. Загальні засади обліку зобов 'язань

2. Облік розрахунків за виконані роботи

3. Облік розрахунків за податками та платежами

4. Облік розрахунків за іншими операціями та кредиторами
1. Загальні засади обліку зобов'язань
Зобов'язання, які відображаються у бухгалтерському обліку, мають юридичну форму та економічний зміст.

Господарське зобов’язання - це господарські відносини, що регулюються правовими нормами.

Ці відносини надають право одній стороні вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а іншу сторону зобов'язують виконувати вимоги щодо предмету зобов'язання й надають при цьому право вимагати відповідну винагороду - у вигляді сплати грошових коштів, надання зустрічних послуг тощо.

У широкому розумінні зобов'язання виникають у вигляді управлінського правового акту замовлення або державного контракту. У вузькому значенні - з господарського договору, укладеного за простою згодою сторін; з інших підстав, що не суперечать закону; за результатами конкурсу, тендеру, іншого публічного торгу.

Юридичною підставою договірних господарських зобов'язань є господарський договір. Але значна частина їх визначається адміністративними актами, іншими правомірними чи неправомірними діями.

р е г у л ю ю т ь с ядоговором

законодавчими та нормативними актами

договорами,укладеними на підставі чинного нормативного акту

Рис. 7.1 Підстави виникнення господарських зобов’язань
Суб'єктом зобов'язання в будь-яких цивільно-правових відносинах може бути будь-яка юридична або фізична особа. Сторона, яка має право вимагати від іншої сторони виконання певної дії, називається кредитором, а сторона, яка зобов'язана виконати вимогу кредитора, - боржником. Об'єктом майнових прав є майно, а об'єктом зобов'язального права виступає дія.

У бухгалтерському обліку поняття "зобов'язання" вужче, ніж в цивільному законодавстві. Це впливає на їх відображення в бухгалтерському обліку:

зобов'язання в бухгалтерському обліку виникає не тільки з Цивільного кодексу, а й з інших галузей права: фінансового, трудового чи окремих законодавчих актів, що регулюють економічні відносини;

поняття "зобов'язання" в праві та бухгалтерському обліку мають різний зміст;

договір - тільки юридичний факт, тому в бухгалтерському обліку відображаються договірні зобов'язання в момент їх виконання, а не виникнення.

Зобов'язання бюджетних установ виникають у процесі виконання кошторису доходів і видатків. При цьому для належної організації аналітичного обліку зобов'язань виділяються зобов'язання та фінансові зобов'язання.

Під зобов'язанням розпорядників бюджетних коштів, що знаходяться на обслуговуванні в органах Державного казначейства, розуміють будь-яке розміщення замовлень, укладання контракту (угоди), придбання товарно-матеріальних цінностей, послуг або здійснення інших подібних операцій протягом бюджетного року, відповідно до якого необхідно буде здійснити платежі протягом цього ж бюджетного року (поточні зобов'язання) або в майбутньому (довгострокові зобов'язання).

Тобто зобов'язанням є суми укладених договорів на отримання товарів (робіт, послуг).

Під фінансовими зобов'язаннями слід розуміти зобов’язання розпорядника бюджетних коштів сплатити кошти за надані товари (роботи,послуги) або інші аналогічні операції, які виникають у результаті виконання договорів або на підставі первинних документів.

Фінансові зобов’язання виражаються в сумах заборгованості, що виникає на підставі виставлених постачальниками рахунків, виписаних накладних або актів виконаних робіт.

Для узагальнення інформації про наявність та погашення зобов'язань бюджетної установи призначено рахунки 5 і 6 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Зобов’язання та фінансові зобов’язання, що виникають в процесі виконання кошторису, проходять реєстрацію в органах ДКУ. З цією метою розпорядники бюджетних коштів складають Реєстр зобов’язань розпорядників коштів бюджету і Реєстр фінансових зобов’язань розпорядників коштів бюджету.

Аналітичний облік зобов’язань ведеться у Книзі обліку асигнувань і прийнятих зобов’язань. У цій книзі бюджетною установою реєструються всі угоди, укладені в будь-якій формі, здійснюється контроль за відповідністю договорів обсягам кошторисних призначень, відповідністю прийнятих зобов’язань.

Книга обліку асигнувань і прийнятих зобов'язань за 20 р.

2201020 (код програмної класифікації)

Показники

Ра­зом

у тому числі за кодами економічної класифікації

1000

1110

1111

1113

1120

1130

"1133

1135

Затверджено кош­торисом на рік

684700

684700

480700

478500

2200

178000

26000

5000

21000

Зміни, внесені до кошторису

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Дата

Підстава
1

2

' 3

4

5

6

7

8

9

10
27.03. 02

ПМО

77/1

2000
2000Усього з

урахуванням змін

686700

686700

480700

478500

2200

178000

28000

7000

21000
Прийнято

Дата

Номер документа

Найменування підприємства, установи, організації та іншої юридичні особи, за якою прийнято зобов’язання

Предмет зобов'язання

(найменування

матеріальних цінностей,

перелік послуг, тощо)

Сума, усього грн.

1

2

3

4

5

24.02.02 р.

1

УДК (23928791)

Заробітна плата

398802
Лікарняні

2203
Нарахування на з/ пл.

14920


ТОВ фірма"Авіас" (13420293)

ПММ

7000Разом за місяць

62020

Залишок кошторисних призначень

624680

зобов'язань

Оплачено за зобов'язаннями, грн.

у тому числі по кодах економічної класифікації1000

1111

1113

1120

1130

1133

1135


6

7

8

9

10

11

12
24
398804512220
-


14920

18647000
700
62020

39880

220

14920

7000
7000
7076

622680

438620

1980

163080

21000

7000

14000
Книга відкривається на рік на підставі затвердженого кошторису доходів і видатків установи (з урахуванням змін протягом року) у розрізі кодів програмної класифікації (тимчасової класифікації) видатків і КЕКВ.

У Книзі реєструється кожний укладений договір (угода), внаслідок виконання якого бюджетною установою повинні бути сплачені кошти за надані послуги або отримані матеріальні цінності. Також в обов'язковому порядку реєструються і довгострокові угоди минулих років, сплата бюджетних коштів за якими планується в поточному році. Після кожного зареєстрованого договору виводяться залишки кошторисних призначень у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків, у межах яких бюджетна установа може приймати зобов'язання. Угоди, за якими в поточному році зобов'язання не були повністю оплачені, переносяться у Книгу на наступний рік.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дипломний проект тема: “Облік та аналіз банківських кредитів”
Бухгалтерський облік операцій по видачі І погашенню кредитів. Кредитна документація

Література. Додатки
Бухгалтерський облік операцій по видачі І погашенню кредитів. Кредитна документація

Грабова Н. М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських...
Витрати: П(С)бо 16, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 12. 1999 №318

План роботи івано Шийчинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього...
Фінансово-го Фінансово господарська діяльність

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний...
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного...

Старокривинський навчально виховний комплекс «дошкільний навчальний...
Розв’язування розрахункових І творчих задач під час викладання курсу «Біологія 7 9»

Економічна реформа в Україні, головна мета якої полягає в побудові...
Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, запровадження Національних стандартів обліку, зумовили...

Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи студентами спеціальності
Фінансовий облік І”. В ньому конкретизуються загальні принципи побудови бухгалтерського обліку. Зокрема, розглядаються облік джерел...

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...

3. Облік доходів Лекція Облік доходів
Доходи бюджетних установ – це кошти, що надходять бюджетним установам відповідно до затвердженого кошторисуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка