Пошук по сайту


Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО” 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарське процесуальне право”

Контрольна робота складається з трьох завдань:

 1. Теоретичне завдання – визначається, виходячи з першої літери прізвища студента за схемою, наданою нижче.

 2. Практичне завдання – складання претензії за фабулою, що визначається виходячи з першої літери прізвища студента.

 3. Практичне завдання – складання позовної заяви за тою самою фабулою, що і завдання № 2.

У контрольній роботі спочатку виконується теоретичне завдання (відповідно до вимог), потім – практичні завдання (з нових сторінок).

Контрольна робота оцінюється: „зарахована”, „не зарахована”. У випадку незарахування контрольної роботи вказуються причини цього.

Контрольна робота може бути не зарахована у випадках:

 • виконаний не той варіант контрольної роботи;

 • теоретичні завдання виконані з порушенням вимог до них, зокрема щодо об'єму;

 • не виконані або невірно виконані одне або обидва практичні завдання.

Не зарахована контрольна робота повертається студенту для виправлення недоліків. Після усунення вказаних недоліків необхідно повернути як не зараховану контрольну роботу, так і новий варіант контрольної роботи.

Контрольна робота передається методисту заочної форми навчання.
II. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

Контрольну роботу пишуть від руки або друкують за допомогою друкарської машинки або комп'ютера на одному боку листа білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 інтервал, 28-30 рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

Обсяг контрольної роботи має складати не менше 15 друкарських сторінок, не включаючи список літератури. Текст контрольної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Шрифт друку має бути чітким, рядок – чорного кольору.

Текст теоретичного завдання контрольної роботи поділяють на пункти.

Заголовки структурних частин контрольної роботи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ”, „ЛІТЕРАТУРА” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці підзаголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх поділяють крапкою. Заголовки підпунктів (в разі необхідності) друкують маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу.

Кожну структурну частину контрольної роботи слід починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, пунктів (підпунктів) проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Першого сторінкою контрольної роботи є титульний лист, що включається в загальну нумерацію сторінок роботи. На титульному листі номер сторінки не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється у правому верхньому куту сторінки без крапки в кінці.

Обов'язковими вимогами до теоретичного завдання – питання по господарському процесуальному праву є: освітлення питання; простий план; посилання; список літератури.

Розв’язання практичного завдання обов'язково повинно будуватися на застосуванні законодавчих положень і відповідного відсилання до них, а також правового обґрунтування позиції.

При написанні контрольної роботи студент має давати посилання на джерела, матеріали, що використовуються в роботі. Такі посилання дадуть можливість відшукати ці джерела і перевірити вірність відомостей щодо цитування документа, дадуть необхідну інформацію про нього.

При використанні матеріалів з монографій, наукових статей та інших джерел у посиланні необхідно вказувати номери сторінок.

Посилання, що є на сторінках, можуть бути визначені по-різному.

Вони за текстом контрольної роботи можуть нумеруватися на кожній сторінці. При цьому у нижній частині сторінки під горизонтальною рисою ставиться відповідний номер і вказуються необхідні реквізити джерела. Таким чином, при цьому засобі позначення посилань на кожній сторінці вони вказуються у послідовній нумерації (1, 2, 3).

Інший спосіб розміщення посилань – нумерація всіх посилань з визначенням номера посилання за тим номером, за яким посилання визначене у списку джерел, що використовувалися, без вказівки в нижній частині кожної сторінки на джерело літератури. При такому способі позначення посилань кожне посилання заключається у квадратні дужки, в яких вказується номер сторінки. Наприклад, [15, с. 10]. У кінці сторінки при такому способі джерело посилання не вказується, а номер посилання визначається номером цього джерела в списку джерел, що використовувалися.

У список Літератури слід включати тільки ту літературу, яку студент використовував у процесі написання контрольної роботи.

Джерела слід розміщувати у кінці роботи, після закінчення, здійснюючи їх наскрізну нумерацію.

Список літератури у обсяг контрольної роботи не включається, однак сторінки у списку літератури нумеруються.
Приклади оформлення бібліографічного опису в списку літератури, що використовувалася.

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

2. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник / І.А.Балюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

3. Степанова Т.В. Окремі питання апеляційного оскарження в господарському судочинстві (стосовно перегляду рішень у разі відновлення пропущеного строку) / Т.В.Степанова // Вісник господарського судочинства. – 2003. - № 3. – С. 206-209.

4. Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 26.03.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 3. – С. 125-126.

5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкуренційного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 24.10.2006 р. № 01-8/2361 // http://zakon2.rada.gov.ua.

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО”

1. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Вибір теми проводиться по наступній схемі (виходячи з першої літери прізвища студента):


А

1
Ж

8
О

15
Х

22

Б

2

З

9

П

16

Ц

23

В

3

І, Й

10

Р

17

Ч

24

Г

4

К

11

С

18

Ш

25

Д

5

Л

12

Т

19

Щ

26

Е

6

М

13

У

20

Ю

27

Є

7

Н

14

Ф

21

Я

28ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ (п.1 контрольної роботи)

з навчальної дисципліни "Господарське процесуальне право"


 1. Принципи господарського судового процесуального права.

 2. Правовий статус прокурора у господарському судовому процесі.

 3. Право апеляційного оскарження: суб'єкти, об'єкти та порядок реалізації права.

 4. Історія розвитку й становлення господарських судів у незалежній Україні (1991-2015 рр.).

 5. Система й структура господарських судів України.

 6. Письмові й речові докази: поняття, відмінні риси, особливості їх подання сторонами та витребування судом.

 7. Експертиза у господарському судовому процесі, значення її висновку при прийнятті судом рішення.

 8. Право касаційного оскарження: суб'єкти, об'єкти та порядок реалізації права.

 9. Поняття й види судових витрат у господарському судовому процесі.

 10. Іноземні особи як учасники господарського судового процесу.

 11. Поняття та нормативно-правове закріплення понять «банкрутство» і «неплатоспроможність».

 12. Характеристика перегляду судових актів Вищим господарським судом України.

 13. Види та повноваження кредиторів у справах про банкрутство.

 14. Господарське процесуальне право, його система та джерела.

 15. Поняття та порядок перегляду у господарському судовому процесі рішень, ухвал і постанов за нововиявленими обставинами.

 16. Процесуальні строки, їх види і характеристика.

 17. Фізичні особи як учасники господарського судового процесу.

 18. Інститут відводу в господарському процесі: поняття, суб'єкти відводу, процедура.

 19. Правова природа досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів.

 20. Арбітражний керуючий як учасник господарського судового процесу.

 21. Третейські суди: поняття, види, порядок їх організації та діяльності.

 22. Перегляд судових актів господарських судів Верховним Судом України.

 23. Підвідомчість справ господарським судам України.

 24. Поняття господарського спору. Розмежування спорів між господарськими судами та іншими судами України.

 25. Підсудність справ господарським судам України: поняття, види.

 26. Види судових актів господарського суду, їх характеристика.

 27. Представник та адвокат як учасники господарського судового процесу.

 28. Характеристика стадій банкрутства за законодавством України.№ № 2, 3 контрольної роботи – ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

Вибір фабули справи для складання претензії та позовної заяви здійснюється, виходячи з першої літери прізвища студента:
ВАРІАНТ № 1 (Прізвища починаються з А, Б)

Фабула:

Приватне підприємство «Кориця» за договором поставки від 26 бересня 2015 року повинно було поставити Товариству з обмеженою відповідальністю «Світанок» 2 тони пшениці першого готунку за ціною 7 тисяч гривень за тону до 26 серпня 2015 року. Однак до вказаного терміну ТОВ «Світанок» отримало лише 1,5 тони пшениці. Скласти претензію та позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 2 (Прізвища починаються з В, Г)

Фабула:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мир» за договором купівлі-продажу від 25 липня 2015 року повинно було у триденний строк після укладення договору купівлі двокімнатної квартири № 15 за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 14-а сплатити Приватному підприємству «Азарус» 350 тисяч гривень. Однак дотепер кошти не сплачено. Скласти претензію та позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 3 (Прізвища починаються з Д, Е, Ж, З)

Фабула:

Виробничий кооператив «Сонце» за договором контрактації від 15 жовтня 2014 року повинен був до 20 червня 2015 року поставити Публічному акціонерному товариству «Хлібодар» 10 тон зерна першого ґатунку за ціною 500 гривень за тону. Однак Кооператив поставив 17 червня 2015 року 10 тон зерна другого ґатунку, яка на ринку коштує 350 гривень за тону. ПАТ «Хлібодар» хоче отримати різницю в ціні. Скласти претензію та позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 4 (Прізвища починаються з Й, К, Л)

Фабула:

Повне товариство «Шипменеджмент» за договором перевезення від 01 лютого 2015 року з Приватним підприємством «Станкобуд» повинно було до 08 лютого 2015 року перевезти із Одеси до Миколаєва 50 сверлільних станків по 800 гривень кожен. Всі станки було відправлено з Одеси в належному стані. Однак до Миколаєва потрапило лише 20 станків у належному стані, інші було пошкоджено в дорозі з вини перевізника. Скласти претензію та позовну заяву на підставі порушення про вимогу повністю виконати всі умови договору.

ВАРІАНТ № 5 (Прізвища починаються з М, Н, О)

Фабула:

Споживчий кооператив «Корал» за договором купівлі-продажу від 12 січня 2015 року отримав деревообробне обладнання. Однак в процесі його використання було виявлено численні недоліки, про які не вказував продавець – Приватне акціонерне товариство «Обладнання Лтд». Кооперативу потрібно обладнання відповідної якості. Скласти претензію та позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 6 (Прізвища починаються з П, Р)

Фабула:

Приватне підприємство «Стецюра» за договором поставки від 22 листопада 2014 року повинно було поставити Товариству з додатковою відповідальністю «Гарбуз» 4 тони металу за ціною 12 тисяч гривень за тону до 25 січня 2015 року. Однак до вказаного терміну ТДВ «Гарбуз» отримало лише 2 тони металу. Скласти претензію та позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 7 (Прізвища починаються з С, Т)

Фабула:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стікс» за договором купівлі-продажу від 10 лютого 2015 року повинно було у триденний термін після укладення договору купівлі нежитлового приміщення першого поверху за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 19 сплатити Приватному підприємству «Мікродезія» 55 тисяч гривень. Однак дотепер кошти не сплачено. Скласти претензію та позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 8 (Прізвища починаються з І, У, Ф, Х)

Фабула:

Виробничий кооператив «Сінокос» за договором № 513 від 5 грудня 2014 року повинен був до 30 липня 2015 року поставити Приватному акціонерному товариству «Зернопереробка» 20 тон зерна першого ґатунку за ціною 700 гривень за тону. Однак Кооператив поставив 4 липня 2015 року 20 тон зерна другого ґатунку, яка на ринку коштує 500 гривень за тону. ПрАТ «Зернопереробка» хоче отримати різницю в ціні. Скласти претензію та позовну заяву на підставі порушення.

ВАРІАНТ № 9 (Прізвища починаються з Ц, Ч, Ш, Щ)

Фабула:

Повне товариство «Перевертова, Ратушняк і партнери» за договором перевезення від 12 січня 2015 року з Приватним підприємством «Лесік» повинно було до 30 січня 2015 року перевезти із Одеси до Маріуполя 180 металооброблювальних станків по 600 гривень кожен. Всі станки було відправлено із Одеси в належному стані. Однак до Маріуполя потрапило лише 120 станків у належному стані, інші було пошкоджено в дорозі з вини перевізника. Скласти претензію та позовну заяву на підставі порушення про вимогу повністю виконати всі умови договору.

ВАРІАНТ № 10 (Прізвища починаються з Є, Ю, Я)

Фабула:

Споживчий кооператив «Торнадо» за договором купівлі-продажу від 25 липня 2015 року отримав машинобудівельне обладнання. Однак в процесі його використання було виявлено численні недоліки, про які не вказував продавець – Комунальне підприємство «Машинобуд». Кооперативу потрібно обладнання відповідної якості. Скласти претензію та позовну заяву на підставі порушення.
-------------------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
Нормативні акти:

 1. Конституція України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

 3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

 4. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12.02.2015 р.  192-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 18, № 19-20. – Ст.132, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/192-19

 5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. в редакції Закону України від 22.12.2011 р. № 4212-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12

 6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/page

 7. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17

 8. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15

 9. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України.- 2011.- № 32.- Ст. 314. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 10. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14

 11. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 05.06.2012 р. № 4901-VI // Відомості Верховної Ради.- 2013.- № 17.- Ст.158. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4901-17

 12. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-15

 13. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України вiд 24.02.1994 р. № 4002-XII // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4002-12

 14. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_059

 15. http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf

 16. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

 17. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 (в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012 р.) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-96-п

 18. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України вiд 12.08.2010 р. № 811/2010 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/811/2010

 19. Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. по справі № 1-2/2002 (справа про досудове врегулювання спорів) // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02

 20. Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 № 19-рп/2004 (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04

 21. Рішення Конституційного суду України від 22.04.2008 р. № 8-рп/2008 (справа про мову судочинства) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-08

 22. Рішення Конституційного суду України від 30.09.2009 р. № 23-рп/2009 (справа про право на правову допомогу) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09

 23. Рішення Конституційного суду України від 12.07.2011 р. № 9-рп/2011 (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-11

 24. Рішення Конституційного суду України від 11.03.2010 р. № 8-рп/2010 у справі щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10

 25. Рішення Конституційного суду України від 12.06.2013 р. № № 4-рп/2013 у справі щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 127 Конституції України у системному зв’язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ (про вимоги до суддів) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-13

 26. Рішення Конституційного суду України від 26.06.2013 р. № 5-рп/2013 у справі щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини другої статті 17, пункту 8 частини першої статті 26, частини першої статті 50 Закону України „Про виконавче провадження“ (про розстрочку виконання рішення господарського суду) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-13

 27. Рішення Конституційного суду України від 11.07.2013 р. № 6-рп/2013 у справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України (справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-13

 28. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11/page

 29. Про деякі питання практики призначення судової експертизи: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 4 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-12

 30. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 7 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007600-12

 31. Про судове рішення: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 6 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-12

 32. Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 7 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/nreg,v0007600-11

 33. Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 р. № 11 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0011600-11

 34. Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)» від 28.03.2013 р. № 01-06/606/2013 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_606600-13

 35. Правила заявлення та розгляду претензій: Затв. наказом Мінтрансу України № 334 від 28.05.2002 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0568-02

Спеціальна література:

 1. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы / Т.Е.Абова. – М.: Юрид лит., 1985.

 2. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций) / Н.А.Абрамов. – Харьков: "БУРУН КНИГА", 2012. – 192 с. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/ourbooks/177-hozprocessabramov

 3. Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфотропик Медиа, 2010. – 880 с.

 4. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Челышев. – М.: Статут, 2010. – 572 с.

 5. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. М.К.Треушникова. – М., 1993.

 6. Банкрутство [Текст] : судова практика та правові позиції ВГСУ, наук.-практ. комент., законодавство про банкрутство, глосарій термінів / Вищ. госп. суд України, Наук.-практ. журнал "Санація та банкрутство", Укр. палата арбітраж. керуючих ; за заг. ред. судді Вищ. госп. суду України, д-ра юрид. наук, проф. Б. М. Полякова ; [упоряд. Б. М. Поляков]. – Офіц. вид. – Київ : Ін Юре, 2014. – 324 с. 

 7. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2014 року) [Текст] : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич ; [Юрид. фірма] "Василь Кисіль і партнери". Адвокати і правники. – Київ : Юстініан, 2014. – 1299 с.

 8. Васильєв С. В. Судочинство в господарських судах : підручник / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2013. – 320 с.

 9. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В.Степанова та ін.; за ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/ourbooks/204-bookhozprocess1

 10. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Монографія / В.В.Джунь. – Видання друге, виправлене і доповнене. – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с.

 11. Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" [Текст] : науч.-практ. коммент. : [в 2 т.] / Б. М. Поляков. – Киев : Логос, 2014 . – Т. 1. – 2014. – 405 с.

 12. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" [Текст] : з постатейними матеріалами / відп. ред.- д-р юрид. наук, проф., суддя Вищого госп. суду України Б. М. Поляков. – Київ : Ін Юре, 2015 . - Кн. 1 : Статті 1-8 / [уклад.: Л. Г. Талан, О. В. Доброгорський]. – Київ : Ін Юре, 2015. – 518 с.

 13. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" [Текст] : з постатейними матеріалами / відп. ред.- д-р юрид. наук, проф., суддя Вищого госп. суду України Б. М. Поляков. – Київ : Ін Юре, 2015 . – Кн. 2 : Статті 9-21 / [уклад.: Л. Г. Талан, О. В. Доброгорський]. – 2015. – 449 с.

 14. Ніколенко Л. Основні матеріально-правові джерела норм господарського процесуального права / Л. Ніколенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 50–54.

 15. Ніколенко Л. Порівняльно-правове дослідження правової природи господарського суду / Л. Ніколенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 150–153.

 16. Осетинський А. Й. Актуальні питання підвищення ефективності та якості організації роботи господарських судів в Україні / А. Й. Осетинський // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. 51–64.

 17. Побирченко И.Г. Хозяйственная юрисдикция (общее учение). – К.: РИО МВД УССР, 1973. – 252 с.

 18. Подцерковний О. Щодо зовнішнього та внутрішнього виміру поняття "господарський процес" / О. Подцерковний // Право України. – 2011. – № 6. – С. 4–12.

 19. Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: Підручник / Б.М.Поляков. – К.: Ін Юре, 2011. – 569 с.

 20. Притика Д. Актуальні питання кодифікації господарського судочинства в Україні / Д. Притика // Право України. – 2011. – № 6. – С. 29–42.

 21. Притика Ю.Д. Міжнародний комерційний арбітраж: Питання теорії та практики / Ю.Д.Притика. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2005. – 516 с.

 22. Руденко М.В., Васильєв С.В., Рибалко Г.С. Господарський процес: Підручник. – К., 2014. – 368 с.

 23. Соловйов В. Г. Оновлення загальних засад господарського судочинства / В. Г. Соловйов // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 1. – С. 182–186.

 24. Степанов С.В. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами: Монографія. – Одеса: Видавництво ВМВ, 2012. – 186 с. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/ourbooks/176-newbookprocess1

 25. Степанова Т.В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів / Т.В.Степанова // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 4. – С. 183-186.

 26. Степанова Т.В. Поняття, види та правила визначення підсудності господарських справ / Т.В.Степанова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса: АО "БАХВА", 2008. – Том 11 (випуск 22, частина 2). – С. 97-101. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/nashi-avtory/18-stepanova-t-v/239-stepanovaarticle3

 27. Степанова Т.В. Поняття, сутність та предмет доведення в господарському процесі / Т.В.Степанова // Право України. – 2002. – № 2. – С. 49-52.

 28. Степанова Т.В. Правовой статус переводчика в хозяйственном процессе Украины / Т.В.Степанова // Правова держава. – 2009. – № 11. – С. 50-53. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/nashi-avtory/18-stepanova-t-v/226-stepanovaarticle1

 29. Степанова Т.В. Хозяйственный процесс в схемах: Учеб. пособие / Т.В.Степанова. – Одесса: «Атлант», 2012. – 146 с. http://www.hozpravo-odessa.com/index.php/ourbooks/251-schemesprocess

 30. Степанова Т.В. Поняття учасника господарського процесу / Т.В.Степанова // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. - 2015. - N4/2 (14). - C.83-88. http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/4/part_2/18.pdf

 31. Степанова Т.В. Процессуальные гарантии реализации правового статуса участников хозяйственного судопроизводства / Т.В.Степанова // Legea si Viata. – 2015. – N4/4. – С.95-98. http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2015/4-4/25.pdf

 32. Степанова Т.В., Прокопенко Я.Ю. Особливості досудового врегулювання спорів, що виникають під час укладання, зміни та розірвання господарських договорів // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Наук. зб. праць екон.-прав. ф-ту ОНУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – Том 12 (випуск 26, частина 2). – С. 91-96.

 33. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

 34. Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия. - Т. 2. - М., 2009.

 35. Щербина В С. Проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства / В. С. Щербина // Судова практика. – 2011. – № 3. – С. 24–29.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарсько-процесуальне...

Методичні вказівки по виконанню домашньої контрольної роботи Підготовка домашн
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік»

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «основи цивільного права країн єс»
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Основи циві- льного права країн єс» для студентів за напрямом підготовки

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” (для студентів заочної форми...

Методичні вказівки з дисципліни “менеджмент”
Методичні вказівки з дисципліни “Менеджмент” для виконання курсової роботи, контрольної роботи студентів –заочників та проведення...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік"
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік" для студентів зі спеціальності 03050901...

Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи №3 з дисципліни...
«Менеджмент організацій», та 03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни...
Вступ має містити: реальні причини та актуальність вибору саме цієї адміністративної системи для системного аналізу та реальні причини...

Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності...
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності “Управління проектами” 000003 / Укл. Бушуєв С. Д., Захарова...

Методичні рекомендації до вивчення курсу «загальна педагогіка»
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Кривий Ріг: кдпу,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка