Пошук по сайту


1. Предмет, система та джерела конституційно процесуального права України

1. Предмет, система та джерела конституційно процесуального права України

Сторінка1/4
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет

кафедра конституційного права


Укладач: к.ю.н., доц. Совгиря О. В.


Конституційно-процесуальне право України
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030401 «Право»


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 1

Від 08. 09. 2010 р.

Декан факультету

д.ю.н., проф. Гриценко І. С.

КИЇВ-2010

Навчальна програма з дисципліни «Конституційно-процесуальне право України».
Укладач:

к.ю.н., доц. Совгиря Ольга Володимирівна.

© Авторські права застережені

ПРОГРАМА КУРСУ
Тема 1. Предмет, система та джерела конституційно - процесуального права України
1. Предмет, метод та принципи конституційно-процесуального права

2. Система конституційно-процесуального права

3. Конституційно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна

4. Джерела конституційно-процесуального права.
Література:

1. Бисага Ю. М., Гомонай В. В., Чечерський В. І. Конституційно-процесуальне право України.-Ужгород : Ліра, 2008.

2. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс. Учеб. пособие.-М.: Юристь, 2005.

3. Евсеев О. Конституционно-процессуальное право: проблемы и перспективы // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№ 11.

4. Євсєєв О. П. Процедури в конституційному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. Евсєєв // Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2008.

5. Конституционный судебный процесс: Ученик для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф. М. С. Саликов. -М. Издательство НОРМА, 2003.

6. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. -М.: Юристь, 2001.

7. Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права.-М.: Издательство НОРМА, 2003.

8. Лучин В. О. Процессуальные нормы в советском государственном праве.-М.: Юридическая литература, 1976.

9. Основи конституційного процесуального права України. Курс лекцій. / С. Л. Лисенков.-К.: Форум.-2005.

10. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.-Т.1 / За ред. В. Ф. Погорілка.-К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

11. Приходько Х. В. Конституційне процесуальне право: деякі термінологічні аспекти аксіологічно-понятійного апарату / Х. В. Приходько // Бюлетень Міністерства юстиції України. —2008. —№ 1.

12. Приходько Х. Конституційний процес як самостійний вид юридичного процесу / Х. Приходько // Право України. —2008. —№ 6.

13. Приходько Х. Предмет конституційного процесуального права України: до питання визначеності / Х. Приходько // Юридична Україна. —2008. —№ 8.

14. Приходько Х. В. Проблема доцільності виокремлення конституційного процесу як самостійного виду юридичного процесу / Х. В. Приходько // Бюлетень Міністерства юстиції України. —2008. —№ 5.

15. Процессуальные нормы и отношения в советском праве (в «непроцессуальных» отраслях) / Под ред. Галагана И. А.- Воронеж, 1985.

16. Саликов М. С. Конституционный судебный процесс в системе российского права // Журнал российского права.-2003.-№ 11.

17. Саликов М. С. Предмет конституционно-процессуального права Российской Федерации // Российский юридический журнал.-2000.-№ 1(25).

18. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України : академічне видання / О. В. Скрипнюк.-Х.: Право, 2009.

19. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря. –К.: Юрінком Інтер, 2010.

20. Совгиря О. В. Предмет конституційно-процесуального права України // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2008.-№ 9.

21. Теория юридического процесса / Под. ред. Горшенева В. М.-Х.: «Вища школа», 1985. Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : Монографія / В. Л. Федоренко.К.: Ліра-К. —2009.

22. Федоренко В. Теоретико-методологічні проблеми системи сучасного конституційного права України // Право України.-2007.-№ 2.

23. Федоренко В. Л. Теоретичні основи системи конституційного права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.02. «Конституційне право; муніципальне право» / В. Л. Федоренко. –Х., 2010.

24. Цоклан В. І. Система сучасних джерел конституційного права України: проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. І. Цоклан // Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2008.

25. Цоклан В. І., Федоренко В. Л. Система сучасних джерел конституційного права України: Монографія / За ред. В. Л. Федоренка. К.: Ліра-К. —2009.

Тема 2. Організація роботи Верховної Ради України
1. Правове регулювання організації роботи Верховної Ради України.

2. Порядок формування складу Верховної Ради України. Підстави та порядок припинення повноважень Верховної Ради України.

3. Поняття та види сесій Верховної Ради України. Особливості підготовки та проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.

4. Порядок формування, реєстрації та розпуску депутатських фракцій та інших об’єднань народних депутатів України.

5. Процедура обрання та відкликання Голови Верховної Ради України та його заступників. Повноваження Голови Верховної Ради України та його заступників.

6. Порядок підготовки чергових та позачергових сесій Верховної Ради України.

7. Порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України.

8. Акти Верховної Ради України.

9. Парламентські слухання: порядок призначення, підготовки і проведення, рекомендації за результатами слухань.

10. Роль Апарату Верховної Ради України в організації її роботи.
Нормативно-правові акти1:
1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Закон України «Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України» від 01.02.2000 р.

3. Закон України «Про статус народного депутата України» в редакції від 22.03.2001 р., зі змінами і доповненнями

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р., зі змінами і доповненнями

5. Закон України «Про вибори народних депутатів України» в редакції від 07.07.2005 р., зі змінами і доповненнями

6. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» в редакції від 25.12.2005 р.

7. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р., зі змінами

8. Постанова Верховної Ради України «Про структуру апарату Верховної Ради України» від 20.04.2000 р. № 1678-ІІІ, зі змінами

9. Положення про апарат Верховної Ради України, затверджене Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 31.05.2000 р. № 459 (у редакції Розпорядження Голови Верховної Ради України від 14.03.2006 р. № 217)

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України) від 17.10.2002 р. № 17-рп/2002

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень ч. 2 ст. 90, п. 8 ч. 1 ст. 106 Конституції України (справа про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України) від 19.05.2004 р. № 11-рп/2004

12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин 2, 3, 4 ст. 219 Регламенту Верховної Ради України (справа про Регламент Верховної Ради України) від 01.04.2008 р. № 4-рп/2008

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України», ч. 4 ст. 61 Регламенту Верховної Ради України та офіційного тлумачення положень п. 6 ч. 2, ч. 6 ст. 81, ч. 6 ст. 83 Конституції України, ч. 4 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про перебування народного депутата України у депутатській фракції) від 25.06.2008 р. № 12-рп/2008

14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин 6, 7, 9 ст. 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) від 17.09.2008 р. № 16-рп/2008

15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення частини восьмої статті 83 Конституції України у системному зв’язку з положеннями частин шостої, сьомої статті 83, пункту 9 частини першої статті 106, частин третьої, четвертої статті 114 Конституції України від 28.04.2009 р. № 8-рп/2009

16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України від 26. 11. 2009 р. № 30-рп/2009

17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України від 06. 04. 2010 р. № 11-рп/2010

Література:

1. Антощук Л. Д. Законотворчість: організація апарату парламентів. Світовий досвід / Програма сприяння Парламенту України.-К.: Заповіт, 2007.-98 с.

2. Безп’ятчук Ж., Євгеньєва А., Ковриженко Д., Чебаненко О., Шаповалова К. Вибори в Європейському Союзі / Лабораторія законодавчих ініціатив / Д.С. Ковриженко (ред.). - К. : ФАДА ЛТД, 2006.

3. Бері В. Регламент Верховної Ради України – процедурно-правова основа реалізації функцій парламенту // Право України.-2005.-№ 11.

4. Богашева Н. В. Еволюція виборчого законодавства України (1989-2006 роки): деякі аспекти.-К.: ПЦ «Фоліант», 2006.

5. Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практики. -Чернівці: Рута, 1998.

6. Древаль Ю. Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): Монографія. - Х.: Вид-во Націон. Ун-ту внутр. справ, 2003.

7. Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми).- К.: Парламентське видавництво, 2002.

8. Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення (за матеріалами Верховної Ради України четвертого і п’ятого скликань) // За заг. ред. В. М. Литвина.-К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, Вид-во «Фенікс», 2007.

9. Кафарський В. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України // Право України.-2007.-№ 3.-С. 108-112.

10. Коврякова Е. В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика. - М.: ОАО “Издательский дом “Городец””, 2005.

11. Марцеляк О. В. Інститут омбудсмана: теорія і практика : [монографія] / О. В. Марцеляк. —Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. —450 с.

12. Нестерович В. Ф. Конституційно-правові аспекти лобіювання у правотворчому процесі України : дис. кандидата юрид. наук: 12.00.02 / Нестерович Володимир Федорович. — Луганськ, 2008.

13. Парламентське право України : Навч. посібник / Кол. авт; За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Н. Ярмиша. —Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007.

14. Романюк А. Оцінка пропорційності виборчої системи країн Західної Європи та України: порівняльний аспект // Вісник Центральної виборчої комісії.-2007.-№ 2.-С. 58-63.

15. Сас С. В. Законодавство про Регламент Верховної ради України: проблеми теорії і практики: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2005.

16. Совгиря О. Парламентська коаліція – новий суб’єкт конституційного права України // Право України.-2007.-№ 2.-С. 14- 20.

17. Совгиря О. В. Правовий статус парламентської опозиції. Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.

18. Совгиря О. В. Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України: аналіз правової природи // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2007.-№ 7.-С. 24-30.

19. Совгиря О. В. Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник.-К.: Юрінком Інтер, 2007.-632 с.

20. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря. –К.: Юрінком Інтер, 2010.

21. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Парламентське видавництво, 1999.

22. Усенко-Чорна Ж. Державний реєстр виборців – якісно новий крок до демократичних виборів // Вісник Центральної виборчої комісії.-2007.-№ 1.-С. 26-31.

23. Фрицький Ю. Парламент України – Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади // Право України.-2007.-№ 7.-С. 3-7.
Тема 3. Законодавчий процес
1. Поняття законодавчого процесу та законодавчої процедури.

2. Законодавча ініціатива: поняття, суб’єкти та процедура реалізації. Попередній розгляд законопроектів.

3. Розгляд і прийняття законопроектів за процедурою трьох читань.

4. Порядок підписання і оприлюднення (промульгації) законів. Повторний розгляд Верховною Радою України законів, повернених Президентом України.

5. Процедура внесення змін до Конституції України.
Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р., зі змінами

3. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 р., зі змінами

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин 2 і 3 ст. 84 та частин 2 і 4 ст. 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) від 07.07.1998 р. № 11-рп/98

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення ч. 2 ст. 93 Конституції України (справа про позачерговий розгляд законопроектів) від 28.03.2001 р. № 2-рп/2001

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень ч. 1 ст. 93 Конституції України, ч. 1 ст. 35 Закону України “Про бюджетну систему України” (справа про зміни до закону про бюджет) від 17.05.2001 р. № 5-рп/2001

7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 73 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» та пропозицій до нього (справа щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України) від 11.03.2003 р. № 6-рп/2003

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень ч. 4 ст. 94 Конституції України від 09.10.2007 р. 7-рп/2007 

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Президента України про офіційне тлумачення положень частин 2, 3 ст. 5, ст. 69, ч. 2 ст. 72, ст. 74, ч. 2 ст. 94, ч. 1 ст. 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) від 16.04.2008 р. № 6-рп/2008

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абз. 13 п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», ч. 2 ст. 52, ч. 3 ст. 53, ч. 2 ст. 54 Бюджетного кодексу України в аспекті положень ч. 1 ст. 93, ч. 2 ст. 96, п. 6 ст. 116 Конституції України (справа про право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України) від 13.01.2009 р. № 1-рп/2009

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 14. 07. 2009 р. № 18-рп/2009


Література:

1. Бабенко К. А. Теоретичні проблеми процесу внесення змін до конституцій // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2007.-№ 3.-С. 17-26.

2. Данилів В. Право вето: історія, міжнародний досвід та українська специфіка // Парламент.-2005.-№ 6.

3. Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення (за матеріалами Верховної Ради України четвертого і п’ятого скликань) // За заг. ред. В. М. Литвина.-К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, Вид-во «Фенікс», 2007.

4. Колесник К. О. Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз.-Х.: Нац. юрид. академія ім. Ярослава Мудрого, 2003.

5. Лотюк О. С. Перегляд та розвиток сучасних конституцій // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2007.-№ 6.-С. 5-12.

6. Макаренко О. Конституційний порядок надання Верховною Радою Україною згоди на обов’язковість міжнародних договорів України // Право України.-2007.-№ 6.-С. 78-82.

7. Мудра О. М. Конституційний статус суб’єктів права законодавчої ініціативи: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2003.

8. Погорєлова З. О. Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і практики: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2004.

9. Сас С. В. Застосування принципів загальноправової процесуальної теорії при формуванні теоретичних засад парламентської процедури // Право України.-2004.-№ 7.-С. 35-40.

10. Теплюк М., Ющик О. Правові проблеми змінення Конституції України // Право України.-2007.-№ 12.

11. Тополянська Т. Поняття та стадії законодавчого процесу // Держава і право: Збірник наукових праць. - Вип. 33.- К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007.

12. Ющик О. І. Актуальні проблеми законодавчого процесу // Віче.-2007.-№ 12.

13. Ющик О. І. Теоретичні основи законодавчого процесу.-К.: Парламентське видавництво, 2004.
Тема 4. Організація діяльності комітетів та тимчасових комісій Верховної Ради України
1. Порядок утворення, система, склад, структура та функції комітетів Верховної Ради.

2. Організаційно-правові форми діяльності комітетів Верховної Ради України.

3. Порядок проведення слухань у комітетах Верховної Ради України.

4. Порядок утворення, припинення діяльності, повноваження і організація роботи тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.
Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» в редакції від 25.12.2005 р.

3. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р., зі змінами

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Національного банку України про офіційне тлумачення положень ст. 86, ч. 2 ст. 89 Конституції України, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про звернення народних депутатів України до Національного банку України) від 05.03.2003 р. № 5-рп/2003

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту «г» пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», пункту 10 статті 14, статті 33-1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 10. 06. 2010 р. № 16-рп/2010
Література:

1. Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практики. -Чернівці: Рута, 1998.

2. Древаль Ю. Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): Монографія. - Х.: Вид-во Націон. Ун-ту внутр. справ, 2003.

3. Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми).- К.: Парламентське видавництво, 2002.

4. Коврякова Е. В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика. - М.: ОАО “Издательский дом “Городец””, 2005.

5. Комітети – основа діяльності законодавчих органів влади. Посібник / Кислий П., Сінклер Т., Браун Т, Розенбаум А., Вайз Ч., Хмелько І., Рижова Н.- К.: Заповіт, 1997.

6. Майданник О. О. Основні напрями реалізації українським парламентом контрольної функції. Питання теорії // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2007.-№ 3.-С. 5-16.

7. Мудра О. Роль комітетів Верховної Ради України у законодавчому процесі // Право України.-2000.-№ 12.-С. 29-32.

8. Погорєлова З. Процедура проведення слухань у комітетах Верховної Ради України і міжнародний досвід // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2003.-№ 3.-С. 50-52.
Тема 5. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та серед виборців

1. Народний депутат України – представник Українського народу у Верховній Раді України. Підстави і порядок виникнення та дострокового припинення повноважень народного депутата України.

2. Організаційно-правові форми діяльності народних депутатів у Верховній Раді. Депутатський запит та депутатське звернення.

3. Організація роботи народного депутата з виборцями.

4. Порядок призначення, права та обов’язки помічника-консультанта народного депутата України.
Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Закон України «Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України» від 01.02.2000 р.

3. Закон України «Про статус народного депутата України» в редакції від 22.03.2001 р., зі змінами і доповненнями

4. Закон України «Про вибори народних депутатів України» в редакції від 07.07.2005 р., зі змінами і доповненнями

5. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» в редакції від 25.12.2005 р.

6. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р., зі змінами

7. Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затверджене Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 р. № 379/95-ВР, зі змінами і доповненнями

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин 2 і 3 ст. 84 та частин 2 і 4 ст. 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) від 07.07.1998 р. № 11-рп/98

9. Рішення Конституційного Суду України  у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення ст. 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України “Про статус народного депутата України” (справа про запити народних депутатів України) від 19.05.1999 р. № 4-рп/99

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України і виконавчого комітету Вінницької міської ради щодо офіційного тлумачення положень статей 38, 78 Конституції України, статей 1, 10, 12, ч. 2 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови) від 06.07.1999 р. № 1-25/99

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень ст. 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України “Про статус народного депутата України” (справа про запити народних депутатів України до прокуратури) від 11.04.2000 р. № 4-рп/2000

12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» в редакції Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус народного депутата України» від 25.09.1997 р. (справа про статус народного депутата України) від 10.05.2000 р. № 8-рп/2000

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень ст. 86 Конституції України, а також ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 16 Закону України “Про статус народного депутата України” (справа про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) від 20.03.2002 р. № 4-рп/2002

14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України) від 17.10.2002 р. № 17-рп/2002

15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Національного банку України про офіційне тлумачення положень ст. 86, ч. 2 ст. 89 Конституції України, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про звернення народних депутатів України до Національного банку України) від 05.03.2003 р. № 5-рп/2003
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про судоустрій І статус суддів»
Семінар Поняття, предмет І метод господарського процесуального права. Система судів

План Вступ Поняття нотаріального процесуального права та його місце...
Поняття нотаріального процесуального права та його місце в системі права України. Нотаріальний процес І його стадії

1. Поняття про джерела конституціного права
Констиутція України один з найважливіших різновидів джерел конституційного права. 9

Програма спецкурсу “ актуальні проблеми конституційного права україни”...
Проблеми конституційно-правового статусу Президента України та органів виконавчої влади України. – 2 год

1. Предмет, метод, система історії держави І права зарубіжних країн...
Тема Предмет, метод, система історії держави І права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук

Курсова робота на тему: Принципи цивільного процесуального права
Широкі І реальні процесуальні права учасників процесу І надійні гарантії їх реалізації, доступність І простота судочинства, які дають...

Тема предмет, методи, принципи І система земельного права
Земля як частина природного середовища І життєвий простір суспільства. Земля як об'єкт власності І господарювання. Земля як адміністративно-територіальний,...

1. 1 Поняття, завдання, система кримінального права
Вступ

На уроках української мови
України досі не введено окремий предмет "Права людини". Правове виховання учнів проводиться на уроках гуманітарного циклу: історії,...

1. міжнародна економічна система предмет курсу “міжнародна економіка”....
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка