Пошук по сайту


Програма для підготовки та складання вступного іспиту в ад’юнктуру зі спеціальності 12. 00. 07 адміністративне право І процес

Програма для підготовки та складання вступного іспиту в ад’юнктуру зі спеціальності 12. 00. 07 адміністративне право І процес

Сторінка1/2
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
ПРОГРАМА

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ В АД’ЮНКТУРУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право

Луганськ- 2013
УДК 378.2:343.13:343.98(073)

ББК 72.4(4Укр)+67,99(4УКР)311+67.99(4УКР)94я73
Укладачі:
Несвіт Є.О., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

Заєць О.М., старший викладач кафедри економічної безпеки ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук;
Бабічев Д.О., заступник начальника кафедри інформатики, спецтехніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

П-78 Програма для підготовки та складання вступного іспиту в ад’юнктуру зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Укл.: Є.О. Несвіт, О.М. Заєць,
Д.О. Бабічев; МВС України, Луг. держ. ун-т внутр. справ ім.
Е.О. Дідоренка. –2013. – 39 с.

Програма містить питання для підготовки та складання іспитів з адміністративного права та процесу; фінансового права; інформаційного права, передбачених типовою програмою, затвердженою ВАК України.

Розрахована на наукових співробітників, ад’юнктів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07.

Розділ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
Тема 1. Історія розвитку адміністративного права

Поліцейське право. Камералістика. Виникнення науки адміністративного права. Становлення і розвиток українського адміністративного права.

Українська наука адміністративного права радянського періоду. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні. Адміністративно-правова наука і науки про управління.

Адміністративне право зарубіжних країн. Адміністративне право Великобританії. Адміністративне право Німеччини. Адміністративне право Сполучених штатів Америки.
Тема 2. Предмет і метод адміністративного права

Загальні засади формування галузей права. Фундаментальні, спеціальні і комплексні галузі права. Предмет правового регулювання. Способи правового регулювання.

Предмет адміністративного права та його сучасна трансформація.

Метод адміністративного права та його оновлення в сучасних умовах.

Принципи адміністративного права, їх співвідношення з принципами державного управління.

Поліструктурність адміністративного права. Зв'язок адміністративного права з іншими галузями права.
Тема 3. Система адміністративного права і законодавства

Поняття "система права" і "система законодавства". Адміністративно-правові норми: поняття і види. Особливості структури адміністративно-правових норм. Дія адміністративно-правових норм.

Поняття "інститут права", "підгалузь права". Підгалузі та інститути адміністративного права.

Джерела права: поняття, види і форми. Адміністративне законодавство. Закони, кодекси, підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел адміністративного права. Ієрархія джерел адміністративного права. Адміністративний договір як специфічне джерело адміністративного права.

Систематизація адміністративного законодавства. Інкорпорація. Кодифікація. Консолідація.
Тема 4. Адміністративно-правові відносини

Поняття адміністративно-правових відносин. Публічне адміністрування — сфера виникнення адмініст­ративних правовідносин.

Адміністративно-правові та суспільні відносини. Адміністративно-правові відносини та адміністративно-правові норми. Адміністративно-правові відносини та юридичні факти.

Особливості адміністративно-правових відносини. Види адміністративних правовідносин. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних правовідносин.
Тема 5. Суб’єкти адміністративного права

Поняття суб’єктів адміністративного права. Соціальні та юридичні ознаки суб'єкта адміністратив­ного права. Суб'єкт адміністративного права і суб'єкт адміністративних правовідносин.

Складові адмініст­ративної правосуб'єктності. Адміністративна правоздатність. Адміністративна дієздатність. Наявність прав у сфері державного управління. Наявність адмініст­ративно-правових обов'язків. Адміністративно-правовий статус.

Система суб'єктів адмініст­ративного права. Публічна адміністрація як суб’єкт адміністративного права. Індивідуальні суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.

Тема 6. Органи публічної влади як суб’єкти адміністративного права

Поняття і види органів публічної влади. Адміністративно-правовий статус органу публічної влади. Компетенція органу публічної влади.

Адміністративно-правовий статус Президента України. Адміністративно-правовий статус Верховної Ради України. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України. Адміністративно-правовий статус місцевої державної адміністрації. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.

Система центральних органів виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус міністерств. Адміністративно-правовий статус державних агентств. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій. Адміністративно-правовий статус державних служб. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Тема 7. Публічна служба та її адміністративно-правове регулювання

Поняття публічної служби. Види публічної служби. Державна служба. Служба в органах місцевого самоврядування. Дипломатична служба. Служба в органах внутрішніх справ. Військова та альтернативна (невійськова) служба. Інші види публічної служби.

Закони України “Про державну службу” 2011 року та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Прийняття на публічну службу. Спеціальна перевірка кандидатів на зайняття посад органах державної влади та місцевого самоврядування. Обмеження, пов'язані з прийняттям на публічну службу. Проходження публічної служби. Обмеження, пов'язані з проходженням публічної служби.

Класифікація посад в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Адміністративно-правовий статус публічних службовців.

Тема 8. Адміністративно-правове регулювання державного управління

Державне управління: поняття, ознаки, принципи. Співвідношення державного управління, виконавчої влади й адміністративного права. Функції та компетенція органів виконавчої влади.

Адміністративний розсуд у діяльності органів виконавчої влади. Поняття та принципи адміністративного розсуду. Види адміністративного розсуду. Вплив адміністративного розсуду на правотворчу та правозастосовну діяльність органів публічного управління. Особливості адміністративного розсуду в компетенції органів публічного управління.

Адміністративно-правові режими: поняття і зміст. Структурні елементи адміністративно-правового режиму. Адміністративно-правові режими забезпечення стабільності держави. Адміністративно-правові режими для громадян. Обліково-легалізаційні режими. Функціональні адміністративно-правові режими.
9. Форми державного управління

Поняття форм державного управління. Класифікація форм державного управління. Правові і не правові форми державного управління.

Правові акти управління: поняття, ознаки, вимоги. Нормативні та індивідуальні акти управління.

Адміністративний договір в системі актів управління. Структура й ознаки адміністративного договору.

Умови чинності нормативно-правових актів. Процедури прийняття нормативно-правових актів. Державна реєстрація нормативно-правових актів.
Тема 10. Методи державного управління

Поняття методів державного управління. Правова форма методів державного управління.

Класифікація методів державного управління. Методи управлінського впливу. Методи організації роботи апарату управління. Методи здійснення управлінських дій. Адміністративні й економічні методи.

Переконання як метод державного управління. Заохочення як метод державного управління. Способи заохочення. Засоби заохочення.
Тема 11. Адміністративно-процесуальна діяльність публічної адміністрації

Поняття юридичного процесу і види. Адміністративний процес і адміністративно-процесуальне право. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-процесуальні відносини. Принципи адміністративного процесу.

Структура адміністративного процесу. Адміністративні провадження. Юрисдикційні провадження. Неюрисдикційні провадження. Адміністративна юстиція.

Структура адміністративних проваджень. Процесуальні стадії, етапи, процесуальні дії. Адміністративна процедура.

Суб’єкти адміністративного процесу. Адміністративна підвідомчість.
Тема 12. Дозвільна система

Об’єкти дозвільної системи. Суб’єкти дозвільної системи. Правові засади дозвільної системи. Дозвільне провадження.

Дозвільна система у сфері господарської діяльності. Ліцензування окремих видів господарської діяльності. Дозвільна діяльність у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митної справи.

Дозвільна система органів внутрішніх справ. Порядок отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів. Дозвіл на зберігання і носіння зброї. Дозвіл на виїзд за межі України.

Тема 13. Адміністративний контроль (нагляд)

Контроль і нагляд як методи державного управління. Суб’єкти контролю. Правові засади контролю.

Контроль у сфері господарської діяльності. Податковий контроль. Санітарно-епідеміологічний контроль. Протипожежний контроль. Ринковий контроль (нагляд). Митний контроль. Нагляд у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Контрольне провадження: принципи, стадії. Перевірка як основна форма контролю. Планові та позапланові перевірки суб’єктів господарювання. Правові акти контролю.
Тема 14. Реєстраційна система

Державна реєстрація та облік, відомча реєстрація. Об’єкти реєстрації. Суб’єкти реєстрації. Єдині та державні реєстри.

Реєстраційне провадження та реєстраційні процедури. Структура реєстраційного провадження. Стадії та етапи реєстраційного провадження.

Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Реєстрація об'єднань громадян. Реєстрація автомототранспортних засобів. Реєстрація місця проживання в Україні.
Тема 15. Звернення громадян

Поняття і види звернень громадян. Правові засади роботи зі зверненнями громадян в органах публічної влади. Заяви, скарги, пропозиції громадян. Порядок і строки розгляду звернень громадян. Особистий прийом громадян в органах влади. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян та відповідальність за його порушення.

Право на доступ до публічної інформації та порядок його реалізації. Право на інформацію юридичних осіб та порядок його реалізації. Порядок розгляду інформаційних запитів правоохоронних і контролюючих органів в органах публічної влади, на підприємствах, в установах та організаціях.
Тема 16. Адміністративний примус

Поняття адміністративного примусу та його співвідношення з державним примусом. Місце адміністративного примусу в системі методів державного управління. Ознаки адміністративного примусу. Класифікація заходів адміністративного примусу.

Адміністративно-попереджувальні заходи: поняття, ознаки і система. Підстави застосування адміністративно-попереджувальних заходів.

Заходи адміністративного припинення: поняття, ознаки і система. Заходи адміністративного припинення загального призначення. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Застосування зброї, спеціальних засобів та фізичної сили в системі заходів адміністративного припинення.
Тема 17. Адміністративна відповідальність

Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Законодавче забезпечення адміністративної відповідальності. Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

Адміністративний проступок. Співвідношення адміністративного проступку з іншими видами правопорушень. Склад адміністративного проступку.

Поняття адміністративного стягнення. Система адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх та юридичних осіб. Класифікація адміністративних стягнень.
Тема 18. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб

Юридична особа як суб’єкт адміністративної відповідальності. Особливості деліктоздатності юридичних осіб.

Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб. Об'єктивно винне діяння. Складне правопорушення. Правопорушення з виділеним суб'єктом. Комплексне правопорушення. Протиправний стан як підстава адміністративної відповідальності. Цивільне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності.

Комплексна адміністративна відповідальність. Спільна адміністративна відповідальність. Субституальна адміністративна відповідальність. Триваюча адміністративна відповідальність.

Склад адміністративного правопорушення юридичних осіб. Вина юридичної особи.

Система адміністративних стягнень. що застосовуються до юридичних осіб. Одиниці виміру розміру штрафу, які застосовуються до юридичних осіб. Фінансові санкції та фінансова відповідальність, їх співвідношення з адміністративними стягненнями та адміністративною відповідальністю.
Тема 19. Загальні засади адміністративно-деліктного провадження

Поняття адміністративно-деліктного провадження. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення. Звичайне і спрощене провадження. Принципи адміністративно-деліктного провадження.

Обставини,що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.

Загальна характеристика заходів забезпечення адміністративно-деліктного провадження. Протокол у справі про адміністративні проступки. Постанова у справі про адміністративні проступки. Суб’єкти адміністративно-деліктного провадження. Стадії адміністративно-деліктного провадження.
Тема 20. Особливості оскарження і виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення

Суб’єкти оскарження. Скарги і протести на постанову. Строки оскарження. Порядок оскарження. Оформлення скарги. Порядок розгляду скарг. Рішення по скарзі.

Загальні засади виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. Звернення до виконання. Фактичне виконання. Суб’єкти виконання постанов. Строки виконання постанов. Відстрочка виконання. Заміна одного стягнення іншим. Зв'язок з виконавчим провадженням.
Тема 21. Адміністративна юстиція – провідна форма захисту прав людини

Система адміністративних судів. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав людини та громадянина у сфері публічного управління. Завдання адміністративного судочинства. Юрисдикція адміністративних судів.

Провадження у суді першої інстанції. Підготовче засідання. Особливості оскарження постанов у справах по адміністративні правопорушення. Оскарження нормативних актів органів виконавчої влади. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби. Скорочене провадження. Повноваження суду при вирішенні справи

Судові строки. Перегляд судових рішень. Заходи процесуального примусу.
Тема 22. Забезпечення законності у державному управлінні

Засоби забезпечення законності у державному управлінні. Внутрівідомчий контроль. Надвідомчий контроль. Президентський контроль. Судовий контроль. Громадський контроль. Парламентський контроль.

Прокурорський нагляд. Загальний і спеціальний нагляд прокуратури. Засоби прокурорського реагування.

Провадження за скаргами громадян. Оскарження незаконних рішень, дій та бездіяльності органів публічної влади та їх службових осіб у суді.
Тема 23. Публічне адміністрування у сфері економіки

Поняття сфери економіки. Структура сфери економіки. Державний і недержавний сектори. Нормативне забезпечення публічного адміністрування у сфері економіки.

Суб’єкти публічного адміністрування у сфері економіки. Відносини публічного управління у сфері економіки. Відносини адміністративних послуг у сфері економіки. Відносини відповідальності у сфері економіки. Забезпечення законності у сфері економіки.

Антимонопольний контроль. Адміністрування у митній і податковій сферах. Адміністрування у сфері банківської і небанківської фінансової діяльності. Публічне адміністрування у сфері підприємництва і регуляторної політики.

Публічне адміністрування у сфері транспорту і зв’язку. Публічне адміністрування у сфері житлово-комунального господарства і будівництва. Публічне адміністрування у паливо-енергетичній сфері.

Публічне адміністрування в агропромисловій сфері. Публічне адміністрування у сфері використання природних ресурсів і охорони довкіллі. Публічне адміністрування в міжгалузевих сферах.
Тема 24. Публічне адміністрування

у соціально-культурній сфері

Поняття соціально-культурної сфери. Структура соціально-культурної сфери. Державний і недержавний сектори. Суб’єкти публічного адміністрування у соціально-культурній сфері.

Відносини публічного управління у соціально-культурній сфері. Відносини адміністративних послуг у соціально-культурній сфері. Відносини відповідальності у соціально-культурній сфері. Забезпечення законності у соціально-культурній сфері.

Публічне адміністрування у сфері праці та соціальної політики. Публічне адміністрування у сфері охорони здоров'я. Публічне адміністрування у сфері освіти, науки, молоді та спорту. Публічне адміністрування у сфері культури.
Тема 25. Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері

Поняття адміністративно-політичної сфери. Структура адміністративно-політичної сфери. Суб’єкти публічного адміністрування в адміністративно-політичній сфері.

Відносини публічного управління в адміністративно-політичній сфері. Відносини адміністративних послуг в адміністративно-політичній сфері. Відносини відповідальності в адміністративно-політичній сфері. Забезпечення законності в адміністративно-політичній сфері.

Публічне адміністрування у сфері юстиції. Публічне адміністрування у сфері безпеки. Публічне адміністрування у сфері охорони державного кордону. Публічне адміністрування у сфері внутрішніх справ. Публічне адміністрування у сфері оборони. Публічне адміністрування у сфері закордонних справ.

ЛІТЕРАТУРА

з адміністративного права та процесу для підготовки та складання вступного іспиту в ад’юнктуру за спеціальністю 12.00.07


Нормативно-правові акти


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

 4. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 5. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8 липня 2011 року N 3671-VI // Голос України від 03.08.2011 — № 142.

 6. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 р. № 975-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – Ст. 366.

 7. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року N 755-IV

 8. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 9. Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 р. № 4050-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 26. – Ст. 273.

 10. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 року N 2806-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - N 48. - ст. 483.

 11. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

 12. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 № 3206 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.

 13. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 16 травня 2008 р. № 279-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 25. – Ст. 241.

 14. Про ліцензування певних видів госпо­дарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775 // Відомості Верховної Ради – 2000. – N 36. – ст. 299.

 15. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 16. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

 17. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 18. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 року № 877-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 29. - ст. 389.

 19. Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України від 19 травня 2011 року № 3392-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 47. - ст. 532.

 20. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 року N 3857-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 18. - ст.101.

 21. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 року N 3773-VI // Голос України від 25.10.2011 — № 199.

 22. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

 23. Про свободу пересування та вибору місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 року N 1382-IV //Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. - ст. 232.

 24. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

 25. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року N 3166-VI // Голос України, № 65, 09.04.2011.

 26. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98 // Офіційний вісник України. — 1999. - № 21. - стор. 32.

 27. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 // Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 32 (Спеціальний випуск). – ст. 1026.

 28. Положення про Адміністрацію Президента України: затверджено указом Президента України від 2 квітня 2010 року N 504/2010 // Офіційний вісник Президента України, № 13, 20.04.2010, ст. 40

 29. Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/paran75#n75


Навчальна та наукова література

    1. Административное право зарубежных стран: учебник / Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.

    2. Административное право Украины: учебник / Под общей ред. С.В. Кивалова. – Х.: Одиссей, 2004. – 880 с.

    3. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимошук. — К.: Факт, 2003. — 496 с.

    4. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред. Т. О. Коломієць, Г. Ю. Гулєвської. К.: Істина, 2007.- 152 с.

    5. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. / Гол. ред. колегії: В.Б. Авер’янов. – К.: Юридична думка, 2004. – Т. 1: Загальна частина. – 584 с.

    6. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. / Гол. ред. колегії: В.Б. Авер’янов. – К.: Юридична думка, 2005. – Т. 2: Особлива частина. – 624 с.

    7. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. - К.: Істина, 2007. - 216 с.

    8. Адміністративне право України: підручник / Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

    9. Богуцький В. В., Мартиновський В. В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.- Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2009. - 168 с.

    10. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К.: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2002. — 668 с. – с. 577.

    11. Гладун З.С. Адміністративне право України: навчальний посібник / Гладун З.С. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 579 с.

    12. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : Навч. посіб. / Е.Ф. Демський. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 496 с.

    13. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін.; За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юстініан, 2007. – 228 с.

    14. Єлістратов А. І. Адміністративне право: Лекції / Ред. та упоряд. В. В. Галунько, С. В. Діденко. - Херсон: ВАТ «ХМД», 2007. - 268 с.

    15. Кісіль З.Р., Кісіль Р.В. Адміністративне право : навч. посіб. – 3-тє вид. – К. Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 696 с. – с. 67.

    16. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.

    17. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / Т.О. Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с. – с. 289-290.

    18. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія / Колпаков В.К. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

    19. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2007.— 531 с.

    20. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права: монографія / Кузьменко О.В. / НАВСУ. – Львів: Атлас, 2004. – 232 с.

    21. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право : Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.

    22. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: монографія / Лук’янець Д.М. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.

    23. Максимов И.В. Административные наказания. Монография. Москва: Норма, 2009. – 464 с.

    24. Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. / Ославський М.І. – К.: Знання, 2008. – 216 с.

    25. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / [В.Б. Авер’янов, М.А. Бояринцева, І.А. Кресіна, Д.М. Лук’янець та ін.]; за загальною редакцією В.Б. Авер’янова. – К.: Наукова думка, 2007. – 586 с.

    26. Усенко Р.А. Фінансові санкції за законодавством України : монографія / Відповід. ред. Д.М. Лук'янець. – К.: Дакор, КНТ. 2007. – 168 с. – с. 31.

    27. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.

    28. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: навчальний посібник [для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин] / Школик А.М. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308 с.


Розділ 2. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

  1   2

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності...
Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент; Бондар В. С., начальник ад’юнктури лдувс ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних...

Програма для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Данилевський А. О. – заступник начальника кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук

2. Релігія як соціальне явище
Релігієзнавство: Програма підготовки аспірантів для складання іспиту з спеціальності 09. 00. 11. – релігієзнавство / Уклад. Л. М....

Програма кандидатського іспиту з філософії
Філософія: Програма підготовки аспірантів для складання кандидатського іспиту з філософії / Уклад. Л. М. Шугаєва. – Рівне: рдгу,...

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Програму для складання вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13. 00. 04 – “Теорія та методика професійної освіти” розроблено...

Урок правознавства, 9 клас Цілі уроку: • визначити зміст понят­тя «адміністративне право»
Обладнання: схеми №1, 2 «Адміністративне право», ват­ман, маркери, інформаційні блоки для учнів

Програма кандидатського екзамену зі спеціальності
Складання кандидатського іспиту з педагогічної та вікової психології є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата психологічних...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної...
«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка