Пошук по сайту


Календарний план уроків 3 української літератури для 9 класу (70 годин на рік, у тому числі 4 години уроки зв'язного мовлення)

Календарний план уроків 3 української літератури для 9 класу (70 годин на рік, у тому числі 4 години уроки зв'язного мовлення)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН УРОКІВ 3 УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 9 КЛАСУ

(70 годин на рік, у тому числі 4 години — уроки зв'язного мовлення)
Розподіл годин з української літератури у 9 класі


Всього уроків

70

ТО

РМ

Контрольна робота

Позакласне читання

Література рідного краю

I семестр

32

3

2

3

1

-

II семестр

38

3

2

3

1

2I CЕМЕСТРуроку

К-сть год.

Дата

Тема уроку

1

1ВСТУП. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Ху­дожній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

2

1УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ (6 год.)

Процес виникнення фольклору. Багатство і роз­маїття українського фольклору. Види родинно-побуто­вих пісень. Культ романтизованих почуттів, сентимен-таль­ний пафос, традиційна символіка. Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі, зіронь­ки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір бли-зенько», «В кінці греблі шум­лять верби». ТЛ: поетика народної пісні.

3

1Родинно-побутові пісні. «За городом качки пливуть», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду».

4-5

2Українське весілля. Весілля — один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: «До бо­ру, дружечки, до бору», «А брат сестрицю та й розплітає», «Розвий, сосно, сімсот квіток», «Ле­тять галочки у три рядочки», «Ой матінко, та не гай мене». Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання еле­ментів народної обрядовості у творах україн­ських письменників.

6

1Українські народні балади «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть». Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (леген­дарні, історичні, любовні та ін.). ТЛ: балада.

7

1РМ № 1. Виразне читання творів УНТ.

8

1Контрольна робота № 1 за темою «Роль і місце літератури в житті нації. Усна народна творчість» (тести, завдання).

9

1ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (13 год.)

Українська середньовічна література XI-XVст. Розвиток писемності після хреще-ння Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Ост-ромирове Євангеліє, Ізборник Святослава). Перекладна й оригінальна література.

10

1Біблія (фрагменти). Легенди про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. ТЛ: поглиблення поняття про притчу.

11

1Біблія — Святе письмо і збірки літературних пам'яток (Книга Бут­тя, Книга Псалмів, Пісня пісень). Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про його учнів). Українські переклади Біблії. Використання біблійних тем, сюжетів, моти­вів, образів у світовій та українській літературах. РМ № 2. Письмовий твір «Моральні уроки Біблії».

12

1Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ» — історична книга і збір­ка епічних творів.

13

1Виникнення Києво-Печер­ського монастиря. Києво-Печерський патерик як пам'ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора-чорноризця....

14

1Українська література Ренесансу і бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку україн­ської культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар — 1574, Апо­стол —1574, Біблія—1581). Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст. ТЛ: Ренесанс, бароко.

15-16

2Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи. «Історія русів» (фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України, зобра­ження національного і релігійного гніту.

17

1Поезія. І.Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (із рукописних книг «Зегар з полузегарком» і «Млеко»). Семен Климовський «Їхав козак за Дунай». Зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні. ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.

18

1Драматургія. Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. «Владимир» Ф. Прокоповича — зразок шкільної драми. Роль Києво-Могилян-ської академії в розвитку театрального мистецтва. Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Автори і виконавці вертепу. Відродження вертепної традиції в наш час. ТЛ: шкільна драма, вертеп.

19

1Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Байки харківські» («Бджола та Шершень», «Собака і Вовк»). Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки харківські».

20

1Григорій Сковорода «Сад божественних пісень» («Всякому місту — звичай і права», «De libertate»). Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд». ТЛ: афоризм.

21

1ПЧ № 1. Поезії й байки Г. Сковороди.

22

1Контрольна робота № 2 «Давня українська література» (твір).

23

1НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (35 год.)

Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIIIст. Духовне поневолення нації. Життя на­роду — предмет художнього зображення. Розвиток фоль­клористики, етнографії. Основні художні напря­ми. Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці. Творчість І.Котляревського — новий етап у роз­витку національного самоусвідомлення. Драма­тург і театральний діяч.

24

1Іван Котляревський «Енеїда». Історія створення поеми, джерела, жанр, зміст твору. ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

25

1Композиція, сюжет, тематика, проблематика, ідея «Енеїди». Національний ко-лорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію.

26

1Позасюжетні елементи «Енеїди». «Енциклопедія народознавства». Образна система. Образ Енея. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства.

27

1Соціально-побутова драма «Наталка Полтав­ка» — перший твір нової україн-ської драматур­гії, її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики.

28

1Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гід­ність, бореться за своє щастя. Роль і функція пісень у драмі. Значення творчості І. Котляревського. Контрольна робота за I семестр.

29

1Григорій Квітка-Основ'яненко. Батько української прози, один із перших у Євро­пі «творців людової повісті» (І. Франко). Гума­ністичний пафос, християнські ідеали, етногра­фічне тло творів.

30-31

2«Маруся» — перша україно­мовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі тво­ру — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. ТЛ: поняття про сентименталізм, реалізм.

32

1Контрольна робота № 3 за темою «Нова українська література. Творчість І.Котляревського і Г. Квітки-Основ’яненка» (тести).
Форми контролю

Дата проведенняКонтрольна роботаКонтрольна робота

за І семестр
* № уроку в темі вказано у поурочному плані

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН УРОКІВ 3 УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 9 КЛАСУ

(70 годин на рік, у тому числі 4 години — уроки зв'язного мовлення)
Розподіл годин з української літератури у 9 класі


Всього уроків

70

ТО

РМ

Контрольна робота

Позакласне читання

Література рідного краю

I семестр

32

3

2

3

1

-

II семестр

38

3

2

3

1

2II CЕМЕСТРуроку

К-сть год.

Дата

Тема уроку

33

1
Література українського романтизму. Ідейно-художні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю. Зв’язок із національним рухом. Українські поети-романтики: П.Гулак-Артемовський («Рибалка»), Є. Гребінка («Українська мелодія»). ТЛ: романтизм, елегія, романс.

34-35

2
Українські поети-романтики: В. Забіла («Соловей»), М. Петренко («Небо»). Роль «Руської трійці» у національному духовному відродженні. «Русалка Дністрова». М.Шашкевич — зачинатель нової української літератури на західних землях («Веснівка»). Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

36

1
Микола Гоголь. Життєпис письменника, літературна діяльність, її значення для української культури. Вираження глибин національного духу у творчості Гоголя. Український фольк­лор — джерело творів митця.

37

1
М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»: ро­мантична умовність оповідання, жанр, мо­ральні мотиви, ідея. Зв’язок з “нечистою силою” як метафора злодіяння.

38

1
Тарас Шевченко. Життєпис геніального українця, пророка національного відроджен­ня України. Періоди творчості Кобзаря. Його винятково велике значення.

39

1
Рання творчість Т. Шевченка. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу («До Основ'яненка», «На вічну пам'ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови»...). Балади Т.Шев­ченка: тривога за жіночу долю, умовність у баладі («Причинна», «Лілея»). ТЛ: поняття про лірику й ліро-епіку.

40

1
«Гайдамаки» Т. Шевченка — найвидатніший твір письменника на історичну тему. Іс­торична основа, джерела, композиція, сюжет, тема, жанр твору. Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення.

41

1
Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей — “крила” особи у злитості її боротьби за щастя із боротьбою свого народу (образ Яреми). Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Заклик до єднання слов’янських народів.

42

1
Контрольна робота № 4 «Творчість поетів-романтиків, М.Гоголя. Ранній період творчості Т. Шевченка» (тести, завдання).

43

1
Творчість Т. Шевченка періоду «трьох літ», загальна характеристика. Глибокі роздуми поета про минуле і сучасне України («Чигрине, Чигрине...»). Пророчий заповіт нащадкам «Як умру, то поховайте…» («Заповіт»).

44

1
“Стоїть в селі Суботові...” Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 р.).

45

1
Поема «Кавказ» - пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

46

1
Поема Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля...») і сучасна поетові суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом “сну”, його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Сатиричний пафос поеми. ТЛ: алегорія, гротеск.

47

1
Протистояння імперського режиму й віль­нодумної, національне свідомої особистості в поемі Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля...»).

ТЛ: контраст, умовність.

48-49

2
“І мертвим, і живим, і ненарожденним...” Продовження теми “земляків” у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Бичування комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

50

1
Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Становище жінки в кріпацькій Україні у вірші Т. Шевченка «Сон» («На панщині пше­ницю жала...»). Ідеал жінки у вірші «У нашім раї на землі...».

51

1
РМ № 3. Урок вироблення навичок виразного читання.

52

1
Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Тема матері й сина. Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнина. Різні типи втілення теми жіночої долі в поемах Т. Шевченка: романтичний («Кате­рина»), реалістично-побутовий («Наймич­ка»), символічно-узагальнений («Марія»).

53-54

2
Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання.
Вершинні зразки Шевченкової лірики. Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі (“Садок вишневий коло хати...”). Самотність і пошуки її долання. Підбиття підсумків чесно прожитого життя. «Росли укупочці, зросли...» Т.Шевченка — зразок інтимної лірики. Самотність і пошуки її долання у вірші «Доля». ТЛ: ліричний герой, медитативна лірика.

55

1
Духовна присутність Біблії в усій творчості Т. Шевченка. Біблійні переспіви поета («Ісаія. Глава 35»). Цикл “Давидові псалми”. ТЛ: псалми, гімн.

56

1
Світова велич українського поета. Огляд вивченої поетичної спадщини Т.Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із “Щоденника”. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета.

57

1
РМ № 4. Написання реферату «Світова велич українського поета» (або на іншу тему за вибором учителя).

58

1
Контрольна робота № 5. «Творчість Т. Шевченка» (твір).

59

1
Пантелеймон Куліш. Життєвий і творчий шлях письменника. Перший український професійний літературний критик, перекладач (Біблія, твори В.Шекспіра, Й. В. Ґете), автор підручників для школи, першого українського правопису “кулішівка”. Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: “Українець у Європі, європеєць в Україні”. Романтичний світогляд. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження нації.

60

1
«Чорна рада» П. Куліша — перший україно­мовний історичний роман. Назва, історична основа, зміст роману. ТЛ: роман, історичний ро­ман.

61

1
Тематика, конфлікт, композиція, сюжет, мотиви роману П. Куліша «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення і руйнівництва.

62

1
Чоловік Божий — носій основної ідеї. Хутір — символ українського способу життя; Черевань — уособлення щасливого хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко — носії ідеї державності України; Леся і Петро Шраменко — уособлення сімейної ідилії, як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур — втілення запорозької вольниці та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т. Шевченком.

63

1
Контрольна робота за рік.

64

1
Марко Вовчок. Життя і творчість письмен­ниці. Премія Академії Франції за історичну повість “Маруся”. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г.К. Ан-дерсена, А.Е.Брема). «Народні оповідання».

65

1
Продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі. ТЛ: реалізм.

66

1
ПЧ № 2 «Народні оповідання» Марка Вовчка.

67

1
Контрольна робота № 6 «Творчість П. Куліша, Марка Вовчка» (тести, завдання).

68

1
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ (ПОЕЗІЯ).

69

1
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ (ПРОЗА).

70

1
ПІДСУМКОВИЙ УРОК Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися.


Форми контролю

Дата проведенняКонтрольна робота


Контрольна робота

за рік

* № уроку в темі вказано у поурочному плані

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарний план уроків української літератури для 7 класу (70 годин...
Вступ (1год.) Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість І значення. Функції...

Календарний план уроків з української мови для 10 класу (140 годин...
Основні функції мови: комунікативна, мислетворча, когнітивна (пізнавальна), куму-лятивна (культуроносна), естетична, експресивна....

Література як вид мистецтва. Художній образ
Усього: 70 годин; текстуальне вивчення творів – 58 годин; розвиток мовлення – 4 години; позакласне читання – 4 години; резервний...

Уроки розвитку зв’язного мовлення
Рецензент: Скрипнюк О. В. вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель – методист

Ладиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...

Історія міжнародного права
Дисципліна «Історія міжнародного права» викладається на ІІ курсі спеціальності „міжнародне право” в ІІІ семестрі в обсязі 2-х кредитів...

Дистанційний курс з орфографії (українська мова) для учнів 5-го класу 8 годин
Овчаренко Юлія Володимирівна, учитель української мови та літератури, вища категорія

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 10 класу
Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 27. 08. 2010 року №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх...

Література тема уроку
Орієнтоване календарно – тематичне планування з української літератури для 5 класу на 2013-2014 навчальний рік

Методичні рекомендації творчої групи вчителів української мови та...
У посібнику вміщено конспекти уроків та методичні рекомендації членів творчої групи вчителів української мови та літератури з проблеми...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка