Пошук по сайту


Ганенко Олександра Андріївна

Ганенко Олександра Андріївна

Ганенко Олександра Андріївна

учитель української мови

вища категорія, «Старший учитель»

ДЗШ І-ІІІ ст. №124

АНОТАЦІЯ

Тестові завдання укладено відповідно до чинної Програми ЗНО-2014 з української мови та літератури. Метою розробки тестів є бажання мотивувати пізнавальну активність одинадцятикласників у підготовці до пробного й основного тестування. Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають можливість учневі самостійно перевірити правильність виконання завдань.

Готуємося до ЗНО - 2014

Завдання в тестовій формі

УКРАЇНСЬКА МОВА

  1. М’який знак треба писати в усіх словах рядка:

А. Братн…ого, ден…щик, стрілец…кий, вдивляєт…ся;

Б. Тонюсін…кий, використовуєш…, у бал…ці, камін…чик;

В. Марин…чин, на таріл…ці, зустрічайтес…, радіст…ю;

Г. Нен…чин, Гор…кий, у люл…ці, хвилюєт…ся.

2. М’який знак НЕ треба писати в усіх словах рядка:

А. Л…яний, ніжніст…ю, на голівон…ці, сім…сот;

Б. Каган…чик, на підстил…ці, вісім…десят, медал…ю;

В. Хар…ків, любов…, зозул…чин, подорож…;

Г. Повір…те, рибал…чин, на калинон…ці, сип…те.

3. Апостроф треба писати в усіх словах рядка:

А. Осерд…я, під…яр…я, з…юрмитися, Лук…янівка;

Б. Трьох…ярусний, торф…яний, безслав…я, дит…ясла;

В. Перемир…я, моркв…яний, черв…як, верб…я;

Г. Різьб…яр, духм…яний, безхліб…я, Прип…ять.

4. Апостроф НЕ треба писати в усіх словах рядка:

А. Дзв…якнути, мавп…ячий, духм…яний, без…ініціативний;

Б. Під…йом, с…юрчить, торф…яний, Св…ятослав;

В. Сум…яття, моркв…яний, під…юджувати, пів…яблука;

Г. Водоп…янов, добр…ячий, повітр…яний, В…ячеслав.

5. Буквосполучення ЙО треба писати в усіх словах рядка:

А. Павіль…он, кл…ош, кле…онка, міль…он;

Б. Коваль…ов, Солов…ова, Юрі…ович, Мурав…ов;

В. Ма…онез, кур…оз, під…омний, Вороб…ов;

Г. Ма…ор, чи…ого, д…оготь, зна…омий.

6. Буквосполучення ЬО треба писати в усіх словах рядка:

А. Л…одохід, розку…овджений, д…оготь, намал…ований;

Б. Учорашн…ого, т…охнув, колишн…ого, павіль...он;

В. Ст…ожка, літн…ого, бад…орий, пат…оками;

Г. Пискар…ов, л…отчик, медаль…он, Мурав…ов.

7. Префікс ПРИ- треба писати в усіх словах рядка:

А. Пр…кріпити, пр….гладити, пр….звисько, пр…в’ялити;

Б. Пр…мружити, пр….сипати, пр…вокзальний, пр…мокрий;

В. Пр…солити, пр…рва, пр…міський, пр…клеїти;

Г. Пр…гірклий, пр…бережний, пр…думати, пр…красити.

8. Букву З треба писати у префіксах усіх слів рядка:

А. Бе…сніжна зима, (з,с)терти з дошки, бе...коштовний проїзд;

Б. Бе…помилкове рішення, власне (з,с)багачення, (з,с)блідле обличчя;

В. Почули (з,с)просоння, (з,с)кинув шапку, ро…хилилися на всі боки;

Г. Ро…жарений пісок, лікар (з,с)тверджує, (з,с)кривджені душі.

9. Знайди рядок, в якому допущена помилка в слові:

А. Далечінь, кропива, терен, стискати;

Б. Стеблина, межею, дешевий, майстер;

В. Тревога, марево, кривий, характеризувати;

Г. Вершечок, ожеледь, гребти, кривавий.

10. Знайти рядок, в якому на місці пропуску треба писати А:

А. Б...гато спільного, г…рячий вітер, допом…гати матері, лісова г…лявина;

Б. Щедрий х…зяїн, к…занок каші, рід г…нчарів, сміливий с…лдат;

В. Видно по х..лявах, чоловічий м..настир, держак від л..пати, см..чний к..лач;

Г. Розпалити б…гаття, п…ганий вчинок, к…рявий пеньок, якісний т…вар.

11.Визначити рядок, в якому в словах відбувається чергування при поєднані з суфіксом –ськ-:

А. Моряк, Цюріх, волох, викладач;

Б. Галич, латиш, казах, Запоріжжя;

В. Онега, Прилуки, ремісник, чех;

Г. Павлоград, гірник, інтелігент, ткач.

12. Визначити рядок, в якому в словах треба писати - нн -:

А. Качин…ий, священ…ий, рослин…ий, орлин…ий;

Б. Священ…ик, силен…ий, гречан…ий, цін…ий;

В. Шален…ий, сон…ий, півден…ий, тварин…ий;

Г. Закон…ий, родин…ий, чавун…ий, щоден…ик.

13. Визначити рядок, в якому в словах в О.в. відбуватиметься подовження:

А. Медаль, даль, свіжість, розповідь;

Б. Велич, спіраль, вічність, безліч;

В. Галузь, даль, розкіш, зелень;

Г. Зустріч, глазур, тюль, мідь.

14. Визначити рядок, в якому в усіх словах відбувається спрощення:

А. Облас…ний, совіс…ний, зап’яс…ний, якіс…ний;

Б. Щас…ливий, проїз…ний, корис…ний, контрас…ний;

В. Доблес…ний, тиж…невий, ілюзіоніс…ський, швидкіс…ний;

Г. Совіс…ний, пристрас…ний, радіс…ний, зліс…ний.

15. Визначити рядок, в якому в словах іншомовного походження пишеться И:

А. С…гнал, граф…н, конт…нент, хр…ст…янство;

Б. М…кроскоп, ц…клон, ш…фр, в…мпел;

В. Пуд…нг, дез…нфекц…я, ф…з…ка, с…лует;

Г. Реж…м, с…таксис, в…з…т, ант…квар.

16. Визначити рядок, в якому в словах іншомовного походження пишеться І:

А. Операц…я, м…грац..я, д…ректор, сп…рт;

Б. Ботан…ка, рад…о, …нженер, попур…;

В. Ф…н…ш, х…рург, к…рг…з, клав…ш;

Г. Ц…ферблат, кв…нтет, адаж…о, х…м…я.

17. Визначити рядок, в якому в усіх словах іншомовного походження відбуватиметься подовження:

А. Ат…естат, інтел…кт, іл…юмінація, ім…іграція;

Б. Кор…еспондент, ап…етит, гол…андський, компрес…;

В. Марок…анський, буд…ист, ван…а, Шил…ер;

Г. Одіс…ея, мадон…а, ір…аціональний, колон…а.

18. Визначити рядок, в якому в словах іншомовного походження пишеться апостроф:

А. Дос…є, миш…як, фортеп…яно, кап…юшон;

Б. Інтерв…ю, конферанс…є, барел…єф, ф…юзеляж;

В. Комп…ютер, прем…єра, ад…ютант, ін…єкція;

Г. Монпас…є, Мол…єр, рел…єф, кан…йон.

19. Визначити рядок, в якому в словах іншомовного походження пишеться Ь:

А. П…єса, Лавуаз…є, В…єтнам, міл…йон;

Б. Дос…є, фел…єтон, барел…єф, ател…є;

В. Миш…як, п…юпітр, П…єр, тюл…пан;

Г. Карб…юратор, ін….єкція, кон…юнктура, ад…ютант.

20. Визначити рядок, в якому наголос падає в словах на другий склад:

А. Вимога, глядач, гуртожиток, перепустка;

Б. Приятель, статуя, ненависть, подруга;

В. Посмішка, феномен, дихання, донька;

В. Арахіс, всередині, каталог, вірші;

Г. Новий, легкий, помилка, симетрія.

21.Визначте рядок, в якому всі слова пишуться з великої літери:

А(А,а)ндріївський (У,у)звіз,(К,к)раснодарський (К,к)рай,(В,в)еликий (П,п)іст;

Б(М,м)іністерство (О,о)світи України,(Д,д)онецька (О,о)область,(К,к)айдаш;

В(Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях,(К,к)онституційний (С,с)уд України,(Г,г)олова (В,в)ерховної (Р,р)ади;

Г(В,в)елика (В,в)ітчизняна (В,в)ійна,(К,к)кабінет (М,м)іністрів України,(В,в)елика (В,в)едмедиця.

22. Визначити рядок, в якому всі іменники чоловічого роду:

А. Рефері, кенгуру, парі, цунамі;

Б. Сибір, аташе, аерозоль, степ;

В. Колібрі, месьє, шимпанзе, сулугуні;

Г. Торнадо, шампунь, какаду, Ай-Петрі.

23. Визначити рядок, в якому іменники в родовому відмінку матимуть закінчення –У(-Ю):

А. Модний трикотаж, знежирений кефір, державний бюджет, величний Байкал;

Б. Залізничний вокзал, гостинний Харків, продовольчий магазин, східний вітер;

В. Шостий поверх, симфонічний оркестр, орудний відмінок, Північний Кавказ;

Г. Нестерпний біль, літній вечір, запальний танець, піщаний пляж.

24. Визначити рядок, в якому іменники в родовому відмінку матимуть закінчення –А(-Я):

А. Засніжений Пирятин, крислатий дуб, рейсовий автобус, великий теніс;

Б. Успішний студент, десятий кілометр, риб’ячий жир, сучасний Київ;

В. Шкіряний портфель,останній місяць,потужний кондиціонер,солодкий чай;

Г. Мобільний телефон, швидкісний потяг; відкритий капот, прямий додаток.

25. Визначте речення, яке НЕ потребує правки:

А. Прогулянка на яхті була для дівчини найбільш пам’ятніша.

Б. Мандрівники вибрали більш короткий шлях.

В. Квіти – самий бажаніший подарунок для жінки.

Г. Більш комфортнішого місця для відпочинку, ніж Закарпаття, годі й шукати.

26. Визначте рядок, в якому допущена помилка в імені по батькові:

А. Тарасович, Юріївна, Савівна, Кузьмич;

Б. Максимівна, Степанович, Ілліч, Кузьмівна;

В. Анатолійович, Антонівна, Ігорович, Іллівна;

Г. Георгієвна, Прокопович, Валерійович, Євгенівна.

27. Визначте рядок, в якому допущена помилка у відмінковій формі числівника:

А. Д.в. Ста, сімдесяти шістьом, дев’яноста сімом, вісімдесяти чотирьом;

Б. Р.в. Сорока вісьмох, шістдесятьох шести, ста трьох, п’ятдесяти семи;

В. О.в. Дев’яноста дев’ятьома, сімдесятьма двума, сорока вісьмома, ста трьома;

Г. М.в.(на) ста десятьох, (на) сорока сімох; (на) вісімдесяти двох; (на) дев’яноста одному.

28. Визначте рядок, в якому НЕправильно узгоджено числівник і прикметник з іменником:

А. Два рідні брати, три літні місяці, чотири нові квартири;

Б. Чотири юні конкурсантки, три пишних троянди, п’ять останніх тижнів;

В. Три професійні співачки, дев’ять довгих років, чотири відомих киянина;

Г. Два п’ятиповерхові будинки, три українські спортсмени, чотири метри.

29. Визначте речення, в якому вжито особовий займенник:

А. Їхнє рішення підтримали батьки.

Б. Поселимо їх у п’ятизірковому готелі.

В. У їхній кімнаті ідеальний порядок.

Г. Їхнє побажання піде на користь.

30. Визначте рядок, в якому займенники пишуться окремо:

А. Аби/який, ні/якого, де/кого, хтозна/чого;

Б. Ні/до/кого, на/хтозна/що, ні/ким, ні/з/ким;

В. Ні/в/кому, бозна/з/чим, переді/мною, з/чиїмсь;

Г. Зі/мною, чий/сь, будь/у/кого, хтозна/від/чого.

31. Визначити рядок, в якому допущена помилка в перекладі:

А. Знать по объявлениям – знати з оголошень;

Б. На протяжении многих лет – протягом багатьох років;

В. В семь часов – о сьомій годині;

Г. Не состоялось из- за погоды – не відбулося із-за погоди.

32. Визначити рядок, в якому частка НЕ пишеться разом:

А. (Не)добачати, (не)гайно, (не)забаром, (не)мовби;

Б. (Не)навидіти, (не)жить, (не)вона, (не)нароком;

В. (Не)мовля, (не)волити, (не)пишучи, (не)доплатити;

Г. (Не)вгамований, (не)втомно, (не)ук, (не)тільки.

33. Укажіть речення із простим дієслівним присудком:

А. Єлька дала волю сльозам.

Б. Григорій боявся при зустрічах дивитися їй в обличчя.

В. Усі кинулись бігти.

Г. Поле – зелений килим без краю.

34. Укажіть речення, в якому додаток виражений неозначеною формою дієслова (інфінітивом):

А. Дітлахи хотіли покататися на ковзанах.

Б. Дівчина даремно намагалася виправдатися.

В. Мати благала сина довго не затримуватися.

Г. Деякі з дорослих намагалися зайти по крижинах до Толі.

35. Укажіть поширене речення:

А. Ми будемо тренуватися.

Б. Він хоче вийти сухим із води.

В. Тут холодно.

Г. Рух – це життя.

36. Укажіть рядок, який містить неповне речення:

А. Що я тут стережу? Цю чаклунську тишу в діброві?

Б. І де притулок для душі? Нема.

В. Я – хто? Я – гетьман степового братства. Моє життя не щедре на «віват»!

Г. Ось і хата дядька Себастіяна. На ній темніє велике лелече гніздо.

37. Установіть відповідність:

Односкладне речення Приклад

1.Означено-особове А. Там у небі зоряно і пташно.

2.Узагальнено-особове Б. Молюся, знову уповаю, і знову сльози виливаю.

3.Неозначено-особове В. Зелені вали посадок, темні далекі скирти.

4.Називне Г. Починали пастушити звичайно з семи років.

Д. Добре діло роби сміло.

38. Укажіть речення, в якому треба поставити тире (розділові знаки пропущено):

А. Квіти розбіглися по схилу до річки і аж у ліс і перегукуються пишними кольорами у морі яскравої буйної й соковитої зелені.

Б. Я нічого не бачив у тумані ні стіни ні вікон ні дверей.

В. Щодо грубості ниток селянське домоткане полотно ділиться на три основні види а саме найгрубішу рядовину середню «десятку» та найтоншу «дванадцяту».

Г. Тихий шум лісу синява високого неба запах зелених трав усе це наповнювало серце Дороша невтішним болем.

39. Установіть відповідність:

Відокремлений член речення Приклад

  1. Додаток А. Тихий і скромний, капітан під час небезпеки

  2. Означення діяв рішуче і впевнено.

  3. Прикладка Б. На його щастя, засірів лозовистий острівець.

(різновид означення) В. Микола, замість панського лану, вийшов

  1. Обставина на своє поле.

Г. Заломивши набакир темно-сіру шапку, ходить

чумак по базару з люлькою в зубах.

Д. Дід Улас, старий чабан, зашукав хлопців у

поміч.

40. НЕ ТРЕБА ставити коми між частинами складносурядного речення в рядку

(розділові знаки пропущено):

А. На Україну подивлюсь і любо серце одпочине.

Б. Була саме пора відльоту лелек і вони певно так я думав зібралися на цей луг

з навколишніх сіл і гаїв.

В. Хай дружби непогасної крило гірке від тебе відганяє зло і хай у час останній

свій про сина спокійно я подумаю: людина!

Г. Лелеки утворили коло а в колі тім з опущеною головою стояв один красень і слухав стрекотливу тривожну мову своїх побратимів.

41. Укажіть безсполучникове складне речення, в якому між частинами треба ставити ДВОКРАПКУ (розділові знаки пропущено):

А. Ще сонячні промені сплять досвітні огні вже горять.

Б. Повіяв вітер по долині пішла дібровою луна.

В. Сонце гріє вітер віє з поля на долину над водою гне з вербою червону калину.

Г. Наді мною твориться диво наче хтось невидимий смичком провів по сивому піднебессі.

42. Укажіть безсполучникове складне речення, в якому між частинами треба ставити ТИРЕ (розділові знаки пропущено):

А. Історію цивілізації можна передати шістьма словами чим більше знань тим більше можеш.

Б. Мудрі люди порадили не все читай упідряд.

В. Гляну на березограй аж серце завмирає.

Г. Раптом сонце кинуло перші промені з неба залунала пісня жайворонка легенький вітерець приніс із поля запахи трав і польових квітів.

43. Укажіть речення, яке НЕ є складносурядним:

А. Чи блищить ріка глибока, чи шумить під вітром сад, чи рум’янить вітер щоки в молодесеньких дівчат.

Б. І знову чи то снилося, чи виділось насправді.

В. Чи в степах пломеніють пожари, чи жар-птиця війнула крилом?

Г. Вночі важко було вгадати, чи є близько від цього місця велика оселя.

44. Установіть відповідність:

Вид підрядного речення Приклади

  1. Обставинне наслідкове А Часом Десна розливалася так пишно,

  2. Обставинне мети що у воді потопали не тільки ліси й

3. Обставинне міри і ступеня сінокоси.

4. Обставинне причини Б. Молоді чорняві скрипалі позакидали

назад голови, так що на них ледве

трималися шапки.

В. Дівчина, очевидячки, тільки й чатувала,

аби стягти хустку з шиї.

Г. Хоч би хто захотів мені повірити, навряд

чи зважиться.

Д. Гасли вікна, бо вже синій день дивився

крізь намерзлі шибки до кожної хати.

45. Прочитайте текст. Виконайте завдання 1-3 до нього.

Текст

  1. Земля дитинства, стежки ранньої юності… (2) Кому не снилися вони в далеких мандрівках, хто не відчував їхнього поклику, чия чутлива душа не прагнула повернутися на схилі літ у чарівну казку дитинства. (3) Усе, як казав один філософ, скороминуще на цьому світі. (4) Але чи так і все - пам'ять, якщо вона не полишає людину, не робить її забудькуватою, неодмінно житиме отим далеким спогадом дитинства. (5) У нашому стрімкому повсякденні можемо чимало чого призабути, але чіпко триматиметься спогад, коли вперше відчув доторк дівочих губ, запах свіжого молока, що його цідила мати в кухлик, як спалахує духм’яним рожевим цвітом біля вікна крислата яблуня, де сходить і заходить сонце… (За В. Скуратівським)  1. Допущено помилку в написанні слова:

А. юності

Б. неодмінно

В триматиметься

Г. духм’яним

2. Вставне речення вжито в реченні:

А. другому

Б. третьому

В. четвертому

Г. п’ятому

3. Складнопідрядне речення умови в тексті:

А. перше

Б. друге

В. третє

Г. четверте

46. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів:

Фразеологізм Значення

  1. Манна небесна А. щось гарне

Б. щось неприємне

В. щось рідкісне

Г. щось потворне

2. Бити себе в груди А. сваритися

Б. нервувати

В. шокувати

Г. переконувати

3. Посипати попелом голову А. сумувати

Б. забруднюватися

В. глузувати

Г. лякати

4. Содом і Гоморра А. невпевненість

Б. безлад

В. наполегливість

Г. затишок

47. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Кочівники, (1)розгортаючись бойовим строєм, щоб битися з тими, (2)хто перебував за валами, підносили (3)вгору хоругви – прапори з (4)намальованим змієм.

А. іменником

Б. дієсловом

В. дієприкметником (як форма дієслова)

Г. прислівником

Д. дієприслівником ( як форма дієслова)

Е. займенником

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 1-5 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

А н а л і з т в о р у

Іван Франко

***

Хто смів сказать, що не богиня ти?
Де той безбожник, що без серця дрож.і


В твоє лице небесне глянуть може,
Неткнутий блиском твої красоти?


Так, ти богиня! Мати, райська роже,
О глянь на мене зі своєї висоти!


Бач, я, що в небесах не міг найти
Богів, перед тобою клонюсь тоже.

О бозі, духах мож ся сумнівати
І небо й пекло казкою вважати,
Та ти й краса твоя — не казка, ні!


І час прийде, коли весь світ покине
Богів і духів, лиш тебе, богине,
Чтить буде вічно — тут, на полотні.

1. Твір за жанром :

А. сонет

Б. елегія

В. ліричний вірш

Г. послання
2. Твір написаний під враженням побаченої:

А. скульптури

Б. картини

В. жінки

Г. вистави

3. Твір написаний віршовим розміром:

А. ямбом

Б. хореєм

В. дактилем

Г. амфібрахієм

4. За яким принципом побудована перша й друга строфа твору:

А. інверсії

Б. анафори

В. епіфори

Г. антитези

5. У віршованому творі звучить мотив:

А. вічного кохання

Б. краси людських стосунків

В. божественного й земного начала

Г. віра у вічне життя

2. Установіть відповідність

Приклади Художні засоби

А. Ой не стій, дубе, над водою:

Там тобі, дубе, горе буде. 1. Рефрен

Там тобі, дубе, горе буде. 2. Риторичне запитання

Як тій невістці у свекрухи. 3. Постійний епітет

Б. - Чумаче,чумаче,чого зажурився? 4. Паралелізм

- Чи воли пристали,чи з дороги збився?

В. Сідлай мені коня вороного,

Собі ж сідлай буланого,-

Геть виріжем вражих ляхів,

Усіх до одного.

Г. Добрий вечір тобі, пане господарю,

Радуйся,ой радуйся,земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами!

Радуйся,ой радуйся,земле,


Д. Ой з-за лісу, з-за лісу чорного,

З-за темного гаю,

Ой крикнули козаченьки:

“Втікаймо, Нечаю!”

Виберіть одну правильну відповідь

1.«Кайдашева сім’я» І.С.Нечуя – Левицького:

А. історичний роман

Б. соціально-побутова повсть

В. пригодницька повість

Г. соціально-філософська повість

2. Портретна характеристика: «Веселі сині, як небо, очі світились, привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи…» стосується персонажа:

А. Карпа

Б. Лавріна

В. Мелашки

Г. Потоцького

3. У повісті «Кайдашева сімя» порушено проблеми:

А. політичні

Б. національні

В. морально-етичні

Г. класові

4. «Першим симфоністом української прози» О. Гончар назвав:

А. І. С. Нечуя-Левицького

Б. В. Стефаника

В. П.Куліша

Г. П. Мирного

5. Як голили хлопців у москалі: «У некрути його! – закричала громада. І «перевертня» прямо з тюрми повели до прийому… Незабаром його кудись погнали – та більше він не повертався, ні озивався» - цитата з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» стосується:

А. Максима Гудзя

Б. Василя Прохора

В. Чіпки Варениченка

Г. батька Чіпки

6. У романі Панаса Мирного й Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

НЕ ПОРУШЕНО проблему:

А. Захисту рідного краю від загарбників

Б. Взаємин батьків і дітей

В. Долі селян у пореформений період

Г. Людської гідності

7. Основоположник театральної трупи, відомої під назвою «театр корифеїв»:

А. Іван Тобілевич

Б. Марко Кропивницький

В. Михайло Старицький

Г. Микола Садовський

8. Вислів «Сцена – мій кумир, театр – священний храм для мене!» належать:

А. Миколі Лисенку

Б. Марку Кропивницькому

В. І. Карпенку – Карому

Г. Михайлу Старицькому

9. В основу сюжету якого драматичного твору І.К.Карпенка-Карого лягли родинні події:

А. «Сто тисяч»

Б. «Хазяїн»

В. «Суєта»

Г. «Мартин Боруля»

10. Яка ознака НЕ характерна для жанру комедії:

А. Наявність комічного персонажа;

Б. Дійові особи як носії високого й прекрасного;

В. Наявність жвавих діалогів;

Г. Розвінчання негативних суспільних та побутових явищ.

11. Романтичним ореолом повиті образи захисників фортеці сотника Завісного, хорунжого Островерхого, Вернидуба, Мастигуби, Шрама, Безвухого, Книша, Безногого, Лобуря та інших у творі:

А. П.Куліша «Чорна рада»

Б. Т. Шевченка «Гайдамаки»

В. М.Старицького «Оборона Буші»

Г. І. Франка «Борислав сміється»

12. Наведені рядки «На дні моїх споминів і досі горить той маленький, але міцний огонь…Се огонь у кузні мого батька…» зі спогадів:

А. Т. Шевченка

Б. І. Нечуя-Левицького

В. І. Франка

Г. П. Куліша

13. Перша поетична збірка І. Я. Франка називається:

А. «З вершин і низин»

Б. «Зів’яле листя»

В. «Давнє й нове»

Г. «Баляди і розкази»

14. Безсмертний волелюбний дух народу оспівується у вірші І.Я. Франка:

А. «Веснянки»

Б. «Україна»

В. «Скорботні пісні»

Г. «Гімн»

15. Іванові Франкові належать поетичні збірки:

А. «Пролісок», «З вершин і низин», «Досвітки», «Хуторна поезія», «Порвані

струни»;

Б. «Зів’яле листя», «Під сільською стріхою», «Хвилини», «Давнє і нове»,

«Хуторна поезія»;

В. «З вершин і низин», «Зів’яле листя», «Мій Ізмарагд», «Із днів журби»,

«Semper tiro»;

Г. «Кобза», «Зів’яле листя», «Досвітки», «Струни», «Каїн».

16.Головна тема поетичної збірки «З вершин і низин» І.Я. Франка:

А. Оспівування чудової природи;

Б. Відтворення конфлікту героя з юрбою;

В. Журба за втраченими днями, безнадія в житті;

Г. Боротьба народу за волю і незалежну Україну.

17. Проблематику поеми І.Я.Франка «Мойсей» складають:

А. Взаємини інтелігенції й народу;

Б. Бездуховність юрби, байдужої до свого майбутнього;

В. Боротьба між працею й капіталом;

Г. Духовне, економічне й державне відродження.

18. Вислів поета Дмитра Павличка «…тільки обдарований духом, поєднаний з Богом народ здатний у найтяжчих умовах вистояти, перемогти ворога…Людина смертна, але вона здатна перемогти смерть, приєднуючи свою душу до вічної душі своєї нації, а через неї - і до безсмертя душі людства» стосується твору:

А. «Чорна рада» П.Куліша;

Б. «Тіні забутих предків» М.М. Коцюбинського;

В. «Мойсей» І.Я. Франка;

Г. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного.

19. Словесний портрет фольклориста Володимира Гнатюка «Середнього росту, стрункий, худорлявий…Квіти – це була його пристрасть і розкіш. Любив добрих людей, приємне товариство, а знайшовшись у ньому, любив вести безкінечні розмови…» стосується:

А. М. Коцюбинського;

Б. І. Франка;

В. Б. Грінченка;

Г. І. Карпенка-Карого.

20. «Поезією в прозі», «Переповненою звуками, що хочеться покласти її на музику (М. Лисенко)» вважають:

А. «Людину» О. Кобилянської;

Б. «Каторжну» Б. Грінченка;

В. «Intermezzo» М. Коцюбинського;

Г. «Марусю» Г. Квітки – Основ’яненка.

21. Домінуючими рисами імпресіонізму є:

А. Використання образів-символів;

Б. Правдиве відтворення подій;

В. Казковість;

Г. Мінливість настроїв і почуттів.

22. Мандрівний сюжет про закоханих із ворогуючих родів ліг в основу:

А. «Intermezzo» М. Коцюбинського;

Б. «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського;

В. «Fata morgana» М. Коцюбинського;

Г. «Цвіт яблуні» М. Коцюбинського.

23. Фільм у часи «хрущовської відлиги» став поштовхом до прозріння й розуміння українцями себе як великого народу:

А. «Земля» О. Довженка;

Б. «Тіні забутих предків» С. Параджанова;

В. «Броненосец «Потёмкин»» С. Ейзенштейна;

Г. «Украдене щастя» Ю.Ткаченка.

.

Відповіді на тестові завдання

Українська моваУкраїнська література


1.Г

2.Б

3.Б

4.А

5.В

6.В

7.Г

8.Б

9.В

10.А

11.В

12.Г

13.В

14.Г

15.А

16.Б

17.В

18.В

19.Б

20.А

21.В

22.В

23.А

24.Г.25.Б

26.Г

27.В

28.Б

29.Б

30.В

31.Г

32.А

33.А

34.В

35.В

36.Б

37. 1.Б

2.Д

3.Г

4.В

38.Г

39. 1.В

2.А

3.Д

4.Г

40.В

41.Г

42.В


43.Г

44. 1.Б

2.В

3.А

4.Д

45. 1.Г

2.Б

3.Г

46. 1.В

2.Г

3.А

4.Б

47. 1.Д

2.Е

3.Г

4.В


Аналіз вірша

1.А

2.Б

3.А

4.Г

5.В

На відповідність

1.Г

2.Б

3.В

4.А

Вибери одну правильну

відповідь:

1.Б 9.Г 17.Б

2.Б 10.Б 18.В

3.В 11.В 19.А

4.Г 12. В 20.В

5.Г 13.Г 21.Г

6.А 14.Г 22.Б

7.Б 15.В 23.Б

8.В 16.Г


поділитися в соціальних мережахСхожі:

План-конспект уроку
Ганенко Олександра Андріївна, учитель української мови та літератури, Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №124

Літературні ігри — крок до інтелектуальності, винахідливості, творчості...
Баб’юк Ганна Андріївна, вчитель української мови та літератури Немиринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської...

Програма курсу за вибором для учнів 10
Автор: Грицик Тетяна Андріївна, викладач математики внз «Надслучанський інститут» м. Березне Рівненської області

Комплект навчальних програм
Друкується відповідно до рішення Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

О. В. Донченко Щедра талантами Полтавщина дала дитячій літературі...
Щедра талантами Полтавщина дала дитячій літературі письменника Олександра (Олеся) Донченка. Народився він у Великих Сорочинцях 12...

Урок дослідження Тема. Творчість Олександра Блока вершина російського символізму
Епіграф : Жити варто тільки так, аби висувати непомірні вимоги до життя; все або

Управління професійної освіти департаменту освіти І науки, молоді...
Юрченко Олександра Василівна – викладач професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії

Світлій пам’яті Олександра Мисака Марго
...

Конспект уроку 3 клас Вчитель Християнської етики Цвігун Олександра...
Обладнання: Святе Письмо; свічка; презентація; пелюстки квітки, з записаними на них Божими заповідями; ікона; конверт із завданнями;...

Реферат з історії України Студента фпн-2 Заклецького Олександра «Іван Мазепа та його епоха»
Його предки у XVI ст. Оселилися на Білоцерківщині. Його батько Степан-Адам Мазепа, був політичним діячем у партії Виговського та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка