Пошук по сайту


Конспект Міні-твір „Для чого потрібно ви­вчати світову літе­ратуру?” Вступ. Предмет І за­вдання курсу «Світова література»

Конспект Міні-твір „Для чого потрібно ви­вчати світову літе­ратуру?” Вступ. Предмет І за­вдання курсу «Світова література»

Сторінка1/4
  1   2   3   4

п/п


Вид заняття

Засоби

діагностики

Назва розділів і тем

Кількість годин

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки студентів

Рекомендована

література

Всього

Лекції

Практичні

Семінарські
І. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЗА ХІХ ст. 20 10 6 2

1.

Л

Конспект
Міні-твір „Для чого потрібно ви­вчати світову літе­ратуру?”

ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗА­ВДАННЯ КУРСУ «Світова література»; її пізнава­льне значення: зображення життя, побуту, звичаїв, сві­тогляду, духовних і мораль­них ціннос­тей народів світу. Література – вид мистецтва2

2

-

-

Студенти повинні знати:

- предмет і за­вдання курсу „Світова література”;

- визна­чення літератури в ши­рокому і вузькому ро­зумінні;

- роди літера­тури.
Студенти повинні вміти: визначати основні жанри художньої літера­тури.

1. Інтернет-видання:

- http://ae. lib. narod. ru.

- http: //ukrcenter. com.

- http://chl. kiev. ua.

2. Зарубіжна література ХІХ ст.: Посіб­ник для 10 кл. / За ред. О.М. Ніколенко, В.І. Мацапури, Н.В. Хоменко. – К.: Ака­демія, 1999.

3. Зарубіжна література. 10 кл.: Посіб­ник-хрестоматія / Під ред. В.В. Щавур­ського. – Тернопіль: Навчальна книга, 2000.

4.Зарубіжна література: Хрестоматія для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Упо­ряд. В.Я. Звиняцьковський, Т.Г.Сверби-лова. – К.: Освіта, 2005.

5. Зарубіжна література: Хрестоматія.

11 клас: У 2 т. /Автори-упорядники: В.В.Уліщенко, А.Б.Уліщенко. – Х., 2002.


2.

Л

Конспект

Загальна характеристика роз­витку культури та літератури XIX ст., розквіт соціально-психологічної прози.


2

2

-

-

Студент(ка):

визначає суспільно-політичні умови розвитку літератури означеної доби, основні риси літературного процесу ХІХ ст.; називає найвизначніших представників соціально-психологі­чної прози ХІХ ст. (як у зарубіжній, так і в українській літературах) та їх твори; наводить приклади характерних ознак реалізму; пояснює особливості соціально-пси­хологічної прози ХІХ ст., роль ху­дожньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ ст.; обґрунтовує твердження про те, що ХІХ ст. є “золотою добою” класич­ного роману, що у соціально-психо­логічній прозі наявні романтичні та реалістичні тенденції; порівнює художні особливості ро­мантизму і реалізму; дає визначення понять: напрями та течії в літературі ХІХ ст., реалізм; соціально-психологічна проза, роман та його різновиди; розвиває вміння конспектувати, самостійно опрацьо­вувати літературно-критичну статтю, користуватися літературознавчим словником; усвідомлює суспільне призначення світової літератури означеного пері­оду.

 1. Безвершук Ж.О. Історія і теорія світо­вої та вітчизняної літератури. – К., 1991.

 2. Гетьманець М.Ф. Сучасний словник літературознавчих термінів. – Х.: Ра­нок, 2003.

 3. Затонский Д.В. Реализм // История всемирной литературы: В 9 т. – Т. 6. – М.: Наука, 1989. – С. 16-26.

 4. Затонский Д.В. Реализм - это сомне­ние?- К., 1992.

 5. Затонський Д.В. Минуле, сучасне, майбутнє. - К., 1982.

 6. Ивашов В. “Век нынешний и век минувший… ”. Английский роман ХІХ века в его современном звуча­нии. – М., 1990.

 7. Кузьменко В.І. Словник літературо­знавчих термінів. – К.: Український письменник, 1997.

 8. Літературознавчий словник-довід­ник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка – К.: Академія, 2006.

 9. Мировое значение русской литера­туры ХІХ века. – М., 1987.

 10. Ніколенко О.М. Основні тенденції розвитку літератури ХІХ століття (1830-1890) // ЗЛ – 1999. - № 8. – С. 53-54.

3-4

Л

ПЗ

Хронолог. таблиця
Реферативне повідомлення
Цитатна характеристика головного героя
Порівняльна характеристика жіночих образів роману
Тест

З французької літератури
Ф. Стендаль (1783-1842)

“ Червоне і чорне ”


4

2

2

-

Студент(ка):

називає чинники, що вплинули на формування світогляду письменника, основні його твори; переказує історію створення роману; характеризує етапи формування особистості Сореля; жанрові особливості соціально-психологічного роману;

визначає риси романтизму і реалізму в романі; провідні риси характеру Сореля, роль художньої деталі у розкритті ідейного змісту твору;

порівнює суспільні закони й звичаї у Вер’єрі-Безансоні-Парижі;

розповідає про етапи життя головного героя роману; пояснює соціально-психологічні чинники, які впливали на поведінку головного героя в певні періоди його життя; характеризує й зіставляє жіночі образи твору; висловлює судження про життєвий вибір Сореля, добираючи необхідні аргументи; про сенс назви роману; дає визначення понять: соціально-психологічний роман, психологізм у літературі, романтизм, реалізм; коментує власне розуміння понять честі, людської гідності і можливі способи їхнього утвердження;

усвідомлює сутність справжніх цінностей у людському житті; значення для становлення і утвердження людини правильного життєвого вибору.

 1. Гаврилюк Л. Композиція роману Ф.Стендаля “Червоне і чорне”, символіка назви, роль епіграфів // Газ. ЗЛ – 2005.- № 34.

 2. Гавриленко Е. В.  Метафора зеркала в творчестве Стендаля // Від бароко до постмодернізму. — Д., 2005. - Вип.8. - С.189–194.

 3. Градовський А. Стендаль (Анрі Марі Бейль). Життєвий і творчий шлях. Роман Стендаля “Червоне і чорне” як панорамна картина часу і суспільного життя Франції за часів Реставрації // ЗЛ – 2002. - № 4.

 4. Коваленко О.В. Постать Наполеона в історії людства та світовій літературі // Газ.ЗЛ – 2004. - № 3. – С. 24-27.

 5. Кудіна І.П. Наполеонівський міф і Стендаль // ЗЛ – 1997. - № 1. – С. 46-48; № 3. – С.47-48.

 6. Лехман Т.Р. Кольори, що допомагають розумінню суті твору // ВЛ – 1998. - № 5. – С. 10.

 7. Моруа Андре. Стендаль “Червоне і чорне” (Пер. І.Овруцької) // ЗЛ – 1999. - № 3. –С. 2.

 8. Овруцька І.М. Стендаль. Життя і творчість. – К., 1983.

 9. Стамат Т. Вулканічна душа

Ж. Сореля // ЗЛ – 2002. - № 33. – С.3 - 4.

5

С


Цитатний план характеристики головного героя

Оноре де Бальзак

(1799-1850). “Гобсек”.

2

-

-

2

Студент(ка):

характеризує творчість Бальзака як класичний тип професійного письменника Нового часу; розмаїття проблематики “Людської комедії”;

досліджує зв’язки митця з Україною;

пояснює, чому “Людську комедію” Бальзака називають енциклопедією життя Франції першої половини XIX ст.; визначає місце повісті “Гобсек” у творчому доробку Бальзака; особливості композиції повісті; розкриває глибину, непересічність і типовість образу Гобсека; простежує і підтверджує цитатами з тексту руйнування особистості під впливом влади грошей; особливості втілення мотиву влади золота в повісті “Гобсек”; наводить приклади поєднання в образі Гобсека елементів реалізму і романтизму; зіставляє позиції життєвого вибору героїв повісті “Гобсек”; аналізує роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій твору;

дає визначення понять: твір-епопея, літературний образ, типовість характерів, композиція твору; висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; усвідомлює істинність моральних цінностей.

 1. Бальзак О. Передмова до „Людської комедії” // Оноре де Бальзак. Твори: в 10 т. – Т.1.– К., 1989.

 2. Буянова М. “І приніс їм вогонь…” // ЗЛ – 1997. - № 6. – С. 19-22.

 3. Затонський Д.В. Творець людської комедії. // Оноре де Бальзак. Твори: в 10 т. – Т.1. - К., 1989.

 4. Єременко О. Влада золота та її філософія в повісті “Гобсек” // ВЛ – 1999. – №5. – С. 23-25.

 5. Лобода О.П. Дзеркало правдиве і вічне: Компаративний аналіз повісті Бальзака “Гобсек” і драми Кропивницького “Глитай, або ж Павук” // ВЛ – 2003. - № 6. – С. 31-33.

 6. Наливайко Д.С. Оноре де Бальзак: Життя і творчість. – К., 1985.

 7. Матвіїшин В.Г. Оноре де Бальзак і Україна // ЗЛ – 2009. - №. 2. – С. 2-6.

 8. Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. – Собр. соч. в 6-ти т. – Т.3. – М., 1992.

 9. Панацановська Л.І. Гобсек – це не лише живоглот // ВЛ – 1999. - № 5. – С. 21-23.

 10. Резник Р. О "Человеческой комедии" и ее авторе // Оноре Бальзак. Произведения. – М., 1981.

 11. Рибакова О.В. Раювання у світі буденних речей // ЗЛ - 1997. - № 2. – С. 46-48.


6-7

Л
ПЗХронологічна таблиця
Повідомлення
Цитатна характеристика героїв
Творча робота „Промова адвоката” або „Мій суд над Раскольнико-вим”(за вибором студентів)


З російської літератури
Федір Достоєвський (1821-1881). “Злочин і кара”.


4

2

2

-

Студент(ка):

називає основні положення філософсько-етичного вчення митця;

пояснює, чому Ф.Достоєвського вважають одним із найвизначніших гуманістів світу; визначає морально-етичні та філософські проблеми роману “Злочин і кара”; простежує і підтверджує цитатами з тексту розвиток образу Раскольникова: від скромного, інтелігентного й доброго студента, який здатен співчувати чужому горю – через убивство старої лихварки та її сестри – до каяття; досліджує соціально-історичну основу “теорії” Раскольникова, її антигуманний смисл; висловлює власні судження щодо теорії сильної особистості, “надлюдини”, проблем, що порушуються у творі, підтверджує їх прикладами і цитатами з тексту;

зіставляє різні позиції життєвого вибору героїв роману (Родіон Раскольников і Соня Мармеладова);

акцентує увагу на майстерності Достоєвського у зображенні знедолених і пригноблених; проводить паралель між майстерністю втілення ідеї наполеонізму у творчості Стендаля та Достоєвського; дає визначення понять: роман-трагедія, психологічно-філософський та соціальний роман, поліфонія; розвиває вміння обґрунтовувати свою думку з приводу прочитаного; навички добору цитат при аналізі літературних персонажів; усвідомлює необхідність потреби творити добро через заперечення моралі вседозволеності; бажання вдосконалювати себе та світ навколо себе, дотримуючись християнських цінностей, що прагнення готовності допомогти є виявом громадянської позиції людини. 1. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979.

 2. Бикова М. В.  “Ніцшеанський” герой у російській літературі кінця XIX - початку ХХ ст. (Ф.М.Достоєвський, А.П. Чехов) // Міжнародний ін-т лінгвістики і права. Вісник .- К., 1999. - Вип.1. - С.52–56.

 3. Бистрота О.О. Дослідження творчості Ф.Достоєвського // ЗЛ – 2009. - №5. –С.7-10.

 4. Бондаренко Е. “Человек есть тайна…” // Газ. ЗЛ– 2003. - № 37. – С.11.

 5. Бузулан Г. Компаративний аналіз двох романів: “Хіба ревуть воли, як ясла повні ?” Панаса Мирного та “Злочин і кара” Ф.Достоєвського // Дивослово. – 2004. - № 9. – С.19 – 22.

 6. Горболіс Л. М.  Модель поведінки Сави Федорчука й Родіона Раскольникова (за творами О.Кобилянської “Земля” і Ф.Достоєвського “Злочин і кара”) // Актуальні проблеми слов’янської філології. - К., 2008. - Вип. 15. - С. 263–270.

 7. Дахній А.  Динаміка людської особи в передекзистенціалізмі XIX сторіччя// Вісник. - Львів, 2007. - Вип. 10. - С. 53–66.

 8. Карякин Ю. Достоевский и канун ХХІ века. – М., 1989.

 9. Корниенко О. Тема ростовщичества в произведениях О.Бальзака и

Ф.М. Достоевского (“Гобсек” и “Преступление и наказание”) // Вивчення світової літератури в школі: Зб. наук. м-лів. – Вип. 5. – Полтава, 1995.

 1. Кудрявцев М. Достоєвський і Винниченко: до проблеми художньої інтерпретації злочину і кари в історико-літературному контексті // ВЛК – 2009. - № 1. – С. 12 – 20.

8-9

Л

ПЗ

Реферат
Хронологічна таблиця
ЦитатиЛев Толстой

(1828-1910).

«Анна Кареніна”.


4

2

2

-

Студент(ка):

називає основні етапи творчого шляху Л.М.Толстого, сутність його духовних шукань; визначає основні проблеми твору (почуття обов’язку, сенсу життя тощо); переказує зміст роману “Анна Кареніна”, виділяє ключові епізоди (зустріч Анни і Вронського на вокзалі, побачення Анни з сином тощо); досліджує на прикладі образу А.Кареніної майстерність письменника у розкритті внутрішнього світу героїв; простежує внутрішню боротьбу А.Кареніної між почуттями і обов’язком;
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тематичний план «Світова література» Назви розділів І тем Усього
Тема Предмет І завдання курсу «Світова література». Загальна характеристика роз­витку культури та літератури XIX ст., розквіт соціально-психологічної...

Література це мистецтво
Предмет "Світова література" важлива складова літературної освіти українських школярів

Конспект заняття-розваги для старшої групи «фестиваль народних звичаїв»
Словник: дідух, міні-музей, Свят-вечір, пісні страви, сирота, майно, Віфлеєм, Різдвяна зірка, ангели, ясла, посівальник

Список творів для читання із світової літератури за програмою Світова...
...

Конспект лекцій з дисципліни «основи філософських знань» для студентів...
Поняття філософії, її значення в системі вищої освіти. Предмет філософії та особливості філософського мислення

Конспект лекцій з курсу "Архітектура виробничих будівель І споруд"...
Кінаш Р.І.; Рутковський З. М. Конспект лекцій з курсу "Архітектура виробничих будівель І споруд"

Урок «Вступ. Світова література духовна скарбниця людства. Роль книги в сучасному житті»
Урок «Вступ. Світова література — духовна скарбниця людства. Роль книги в сучасному житті»

Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О.І. Світова література....
«Світова література» в 5 класах буде викладатися згідно з листом Міністерства освіти І науки України від 24. 05. 2013 №1/9-368 «Про...

Таблиця 1 Єдиночасні витрати на будівництво й облаштування міні-готелю, тис грн
Пропонується розглянути можливість будівництва нового міні-готелю, виходячи за даних додатків а-д

Календарний план уроків української літератури для 7 класу (70 годин...
Вступ (1год.) Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість І значення. Функції...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка