Пошук по сайту


Усний журнал

Усний журнал

Сторінка1/3
  1   2   3ЗМІСТ

  І. Позакласна робота з хімії та її місце в навчально - виховному процесі.

II . Масова позакласна робота з хімії .............................................

2.1. Організація в школі днів, тижнів, декад хімії ..............................

2.2. Хімічні вечора .................................................................................

2.3. Хімічна вікторина …………………………………………………

2.4 Науково - практичні конференції учнів з хімії .............................

2.5.Хімічні турніри………………………………………………………

2.6. Усний журнал………………………………………………………….

Висновок ...............................................................................

Використана література

«Виховує кожна хвилина життякожен куточок землі,кожна людина, з якою особистість, що формується, інколи стикається ніби випадково…»
В.А.Сухомлинский.

Вступ.

Позакласна робота з хімії – це заняття, які проводяться в позаурочний час, ґрунтуються на принципі добровільної участі, мають на меті підвищення рівня хімічного розвитку учнів і цікавості до предмета за рахунок поглиблення і розширення базового змісту програми. Позакласні заняття можна будувати як на матеріалі, лише посередньо пов'язаному зі шкільною програмою, так і на матеріалі, який безпосередньо межує з темами обов'язкової програми, але не дублює цю роботу, а поглиблює і дещо розширює її.

Позакласна робота з учнями, які виявляють до вивчення хімії підвищений інтерес, відповідає наступним виховним цілям:

1. Пробудження і розвиток стійкого інтересу учнів до хімії.

2. Розширення і поглиблення знань учнів з програмового матеріалу.

3. Оптимальний розвиток хімічних здібностей у учнів і привиття учням певних навичок науково-дослідницького характеру.

4. Виховання високої культури мислення.

5. Розвиток у учнів уміння самостійно і творчо працювати з навчальною і науково-популярною літературою.

6. Розширення і поглиблення уявлень учнів про практичне значення хімії в техніці і практиці.

7. Виховання у учнів почуття колективізму і вміння поєднувати індивідуальну роботу з колективною.

8. Встановлення більш тісних ділових контактів між викладачем хімії і учнями і на цій основі більш глибоке вивчення пізнавальних інтересів і запитів учнів.

9. Створення активу, здатного надати викладачу хімії допомогу в організації ефективного навчання хімії всього колективу (допомога у виготовленні наочних посібників, заняттях з невстигаючими, у пропаганді хімічних знань серед інших учнів).

В сучасних умовах, на мій погляд, необхідно дійти до кожного учня, створити кожному умови для розвитку індивідуальних здібностей, сформувати в кожному потребу до самовираження. Тим паче, що вік учнів, які навчаються в школі , сприяє тому, щоб викладачі допомагали розкритися кожній особистості. Кожна людина хоче бути значною, соціально самозатвердитися, тому головною метою позакласної роботи – вважаю реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу. Позакласна робота є невід'ємною частиною виховання особистості, до якої я докладаю духовну збагаченість, широкий світогляд, ерудицію, високу моральність, спілкування, здібність

впливати на діяльність колективу, не протистояти колективу.

Працюючи над проблемою комп’ютерної підтримки навчально – пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення хімії на уроках, результати показали, що комп’ютерна підтримка вивчення хімії захоплює учнів, сприяє розвитку образного мислення, спонукає учнів до дослідницької діяльності.

Тому, в позаурочний час я також залучаю учнів до підготовки дидактичного матеріалу, заходів позакласної та виховної роботи. Учні з задоволенням працюють на комп’ютерах, з ініціативою і творчо виконують доручення.

I . Позакласна робота з хімії та її місце в навчально-виховному процесі.

Навчання та виховання становить єдиний педагогічний процес, що забезпечує формування і всебічний розвиток особистості учня. Досвід показує, що педагогічні завдання успішно вирішуються лише при органічному поєднанні навчально - виховної роботи в ході уроку з цілеспрямованим впливом на учня в позаурочний час, тому позаурочні заняття справедливо розглядаються як важлива складова частина роботи школи.

Як відомо, позаурочною роботою по предмету називають таку навчальну роботу, яку учні добровільно виконують під керівництвом учителя в позаурочний час.

Важливим завданням позаурочних занять з хімії є розвиток в учнів уміння самостійно працювати з літературою , навичок експериментальної роботи в

лабораторії. Виховний елемент позаурочних занять - виконання суспільно- корисних завдань, в ході яких в учнів виробляється почуття відповідальності, дбайливе ставлення до матеріальних цінностей, повага до праці.

Слід підкреслити ще одну дуже важливу сторону позаурочної роботи. Відомий

педагог нашого часу В.О. Сухомлинський писав: «Логіка навчального процесу таїть в собі небезпеку замкнутості і відособленості, тому що в школі на кожному кроці підкреслюється: досягай успіху власними зусиллями, не сподівайся ні на кого . То й результати розумової праці оцінюються індивідуально. Щоб шкільне життя було пройнято духом колективізму, воно не повинно вичерпуватися уроками». Позаурочна робота об'єднує учнів в дружні колективи, пов'язані спільними інтересами і захопленнями. Вона допомагає долати такі негативні риси характеру, як замкнутість, егоїзм, недисциплінованість. Робота в колективах юних хіміків, гуртках, секціях - виховує учнів у дусі товариства, цілеспрямованості, глибокого і активного інтересу до науки.

Позаурочні заняття мають відмінні від уроку форми організації, методи і зміст. Для такої роботи вчитель хімії має бути озброєний відповідними знаннями. Слід зазначити, що питаннями організації, методики і змісту окремих форм позаурочної роботи з хімії в останні роки приділялася значна увага.

У сучасний час вже не можна задовольнитися проведенням епізодичних позаурочних заходів, хоча б і з масовим охопленням учнів. Необхідно прагнути до організації добре продуманої, пов'язаною із програмою та календарним планом роботою, враховувати можливості школи, схильність учнів до предмету. Позаурочна робота з хімії повинна бути частиною загальношкільної системи позаурочних заходів, гармонійно поєднуватися з аналогічною роботою з іншими, і насамперед суміжними, предметами. Слід враховувати великі можливості в організації позаурочної роботи в школі, що виникають у зв'язку з різними заходами, що виходять за рамки шкільної роботи, як такої: участь в олімпіадах з хімії, конкурсах, виставках технічної творчості, оглядах хімічних кабінетів. Необхідність ця визначається не тільки тим, щоб зв'язати позаурочні заняття з навчальними планами з хімії, а й тим, щоб уникнути перевантаження

учнів позаурочними заходами з хімії та з інших предметів. Основою для прояву творчого потенціалу учнів у галузі хімії повинні бути добре засвоєні відомості в межах шкільного курсу. Однак між обсягом знань учнів і можливостями для їх роботи творчого характеру не існує прямого зв'язку. Вже на самих ранніх етапах вивчення хімії можна і треба прагнути того, щоб в ході позаурочних занять ставити перед учнями посильні завдання творчого характеру, що дозволяють проявити практичну винахідливість і кмітливість.

Створення проблемної ситуації на науково - практичних конференціях, дискусія з доповідями про проведену роботу, проведення олімпіад, конкурсів, вікторин, самостійна робота з літературою, нарешті, виконання доступних робіт дослідницького характеру - все це можна розглядати як засоби і методи розвитку творчих здібностей учнів. Дослідницькі роботи в школі - явище в останні роки досить поширене, але поки ще досить слабо відбите в педагогічній літературі. Важливим аспектом проблеми активації роботи учнів є правильний вибір співвідношення між теорією і експериментом на позаурочних заняттях. Великі можливості позаурочних занять у відношенні постановки експериментальної роботи учнів в її дослідному, а не ілюстративному варіанті, давно і справедливо були відзначено методистами.

Тому важливо знайти стимули, які могли б зацікавити учнів ще до того, як вони глибше познайомляться з предметом під час вивчення шкільної програми. Таким стимулом можуть бути елементи цікавості, зовнішньої ефективності різних демонстрацій, елементи гри і театралізації.. У масовій позаурочній роботі, тобто роботі, в яку залучені не тільки учасники хімічних гуртків, а й інші учні, цікавість - найважливіша і необхідна риса, що зберігає своє значення і в старших класах школи. Позаурочна робота з хімії переслідує не тільки цілі навчання, оволодіння предметом, а вирішує завдання виховання певних особистісних якостей. У вихованні вольових якостей, дисципліни, здорової

обстановки в колективі важливе значення має правильне розуміння принципу добровільної участі школярів у позаурочній роботі з хімії.

Л.І. Розіна - організатор одного з перших шкільних хімічних товариств - приділяє багато уваги результатам цієї роботи. Цей принцип означає, що учні за своїм вибором і бажанням беруться за ту чи іншу роботу, виконують її обов'язково і в строк. Саме таке розуміння добровільності допомагає вихованню почуття відповідальності, свідомого ставлення до своїх, добровільно прийнятих на себе обов'язків. Допомагає в здійсненні цього принципу залучення колективу учнів до організаційної самостійності і самодіяльності. Корисно залучати самих учнів до оцінки своєї роботи. Трапляється, що оцінка, яку дають роботі своїх товаришів рецензенти - учні, і навіть самооцінка авторів в багатьох випадках виявляється набагато суворіше, ніж вчителя. Найважливіше місце в системі позакласної роботи з хімії займає виконання завдань, які мають суспільно корисну спрямованість.

Слід прагнути до того, щоб всі види діяльності учнів при виконанні робіт індивідуального характеру так чи інакше могли бути використані в роботі колективу в цілому: не просто прочитати популярну книгу з цікавого питання, а й розповісти про прочитане товаришам на уроці, зацікавити їх тим чи іншим питанням. Не просто виконати експеримент, але треба показати його на уроці, пояснити сутність спостережуваних явищ, домогтися, щоб експеримент був зручний для демонстрації в аудиторії. До суспільно корисної роботи слід, насамперед, віднести роботу учнів з моделювання виробництва, виготовлення приладів і встаткування хімічного кабінету, розробка демонстраційного експерименту з хімії. Можливості учнівського колективу, як показує практика багатьох вчителів хімії, надзвичайно велика, і робота учнів може серйозно допомогти в розширенні експериментальної бази хімічного кабінету. Не випускаючи з уваги цей, чисто утилітарний аспект роботи учнів, слід

враховувати і величезний виховний ефект роботи, бо ніщо так не сприяє вихованню самоповаги, розвитку трудових навичок, дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, як активна творча робота, що має конкретну суспільно корисну мету.

Розглядають масову, групову та індивідуальну позакласну роботу з хімії. Всі ці види позаурочної роботи різняться між собою не тільки кількістю учасників, але і мають свої організаційні форми, методи і зміст. При плануванні та проведенні індивідуальної позакласної роботи вчителю необхідно враховувати деякі аспекти: психологічні особливості учнів старших класів, можливість раціональної організації навчально-виховного процесу, забезпечення індивідуального підходу до учнів та ін. Одним з важливих загальнопсихологічних умов, необхідних для успішної діяльності в галузі хімії, ми вважаємо наявність інтереса, нахилів та здібностей до даної науки.

Індивідуальну позакласну роботу з хімії можна вести в наступних напрямках: практичному (включає в себе проведення хімічного експерименту, цікаві досліди, творчу роботу з конструювання та моделювання, виготовлення необхідних таблиць, макетів, приладів і посібників для хімічного кабінету, дослідницьку діяльність ) і теоретичному (включає вивчення теоретичних питань з історії хімії, рішення ускладнених розрахункових завдань з міжпредметним змістом, роботу з літературними джерелами, підготовку і написання рефератів, творів і т.д.).

Обов’язково треба проводити періодично заняття контролюючого характеру: узагальнюючі семінари, творчі звіти, конференції. В заняттях такого плану приймають участь і оцінюють роботу один одного всі учні, які займаються індивідуальною роботою. У проміжках між такими заняттями вчитель проводить консультації і направляє роботу учнів. Підсумком всієї роботи за

навчальний рік може бути організація виставки робіт учнів або випуск журналу,
що розповідає про творчість учнів у процесі індивідуальної позакласної роботи з хімії.

До індивідуальних і груповим занять, проведеним під керівництвом вчителя хімії, слід віднести і роботу з такими учнями, які цікавляться не стільки хімією, скільки можливістю докласти певні зусилля при конструюванні приладів, розробці наочних посібників, пропаганді хімічних знань серед учнів молодших класів, виконанні деяких допоміжних робіт оформлювального характеру. І така робота, розумно направляюча і керована вчителем хімії, безсумнівно, буде сприяти вирішенню спільних навчально - виховних завдань . При використанні індивідуальної та групової форм позакласної роботи за інтересами можливо також проведення шефської роботи в молодших класах, виготовлення моделей, таблиць, схем, дидактичного матеріалу та інших посібників для хімічного кабінету, підготовка демонстраційних дослідів для лекцій ,уроків, хімічного вечора, проведення спеціальних позапрограмних занять, рішення ускладнених задач.

До масових форм роботи відносяться такі заходи, як науково - практичні читацькі конференції, тематичні вечори, проведення в школі хімічних олімпіад, днів , місячників, декад хімії. Характерною особливістю масової позаурочної роботи з хімії є те, що вона включає в себе, як правило, разові, епізодичні заходи, до участі в яких залучаються не тільки учні, які спеціально цікавляться хімією, але і всі інші.

IIІ . Масова позакласна робота з хімії

Принцип єдності навчальної і позаурочної роботи - найважливіший принцип організації навчально - виховного процесу. Саме на уроках вчитель ставить перед учнями питання, які повинні стимулювати їх допитливість, дати перші

імпульси здійснити те, про що йдеться в підручнику і в прочитаних книгах.

Вибір окремих заходів, методика їх проведення та зміст повинен відповідати підготовці учнів, їх віковим психологічним особливостям. Слід підкреслити, що в масовій роботі, до якої залучаються також і учні без чіткого інтересу до тієї чи іншої галузі знання, велике значення має цікавість проведених заходів, елементи гри і театралізації. Особливо це відноситься до роботи з учнями молодших класів. Форми роботи в старших класах безпосередньо визначаються тим, що інтереси більшості учнів стають серйознішими, глибшими і охоплюють більш широке коло питань. У одинадцятих класах посилюється інтерес учнів до вибору майбутньої професії. Типовою формою роботи для одинадцятих класів є науково - практичні конференції. . Конференцією із залученням усіх бажаючих може закінчуватися діяльність хімічного товариства в навчальному році.

2.1. Організація в школі днів, тижнів, декад хімії

До системи навчально-виховної роботи, що склалася в загальноосвітніх

закладах, входять предметні декади. Проведення предметних декад сьогодні

є однією з основних форм проведення позакласної роботи з окремих предметів в школі.

Проведенню декади хімії передує велика підготовча робота протягом тривалого часу.

Метою організації і проведення заходів під час предметної декади є:

– пропаганда хімічних та екологічних знань;

– підвищення інтересу учнів до хімії,розвиток ініціативи, учнівської

творчості;

– виховання в учнів потреби щодо використання науково-популярної

літератури та інших джерел інформації для поповнення знань;

– поглиблення знань учнів;

– професійна орієнтація.

Декада хімії проводиться щорічно і переважно в один і той же час навчального
року. Провідна роль в організації предметної декади належить учителю, але особливістю є те, що брати участь можуть і повинна максимальна кількість учнів , які вивчають хімію.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Усний журнал «і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте »
Мета: виховувати в учнів любов І шану до геніального сина України, розвивати інтерес до життя І творчості народного поета

Усний літературно-мистецький журнал про життя І творчість Івана Багряного
За мудрість І любов, за скривджених І вбогих Ми підем на Голготу ти І я- під крик „Розпни, розпни нікчемного й брудного Орденоносного...

1. Конкурс тематичних газет
Назва позакласного заходу — вечір часто не відповідає часу його проведення. У таких випадках варто не просто заміняти термін іншим,...

Усний журнал І мене в сім'ї великій
Мета: ознайомити з життєписом ве­ликого сина українського народу Т. Г. Шевченка; виховувати любов І повагу до спадщини, яку нам за­лишив...

Усний журнал з позакласного читання «Сім кольорів веселки»
Сьогодні у нас нестандартний урок. Ми розглянемо питання – як впливає колір у назві твору, чи як художній прийом, на сприйняття тексту....

Усний журнал ) (Виховна година) Мета
Розвивати в учнів бажання брати посильну участь у розбудові та зміцненні єдності нашої держави, наполегливо вчитися, щоб принести...

Конкурс на кращий твір (перелік тем) Орієнтовні назви газет, матеріали...
Рекомендовано вчителям української мови та літератури загальноосвітніх шкіл для практичного використання

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Класний журнал (далі журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, у якому фіксуються результати навчальних...

З/п Зміст програмового матеріалу
Рм №1. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, загальні мовні засоби міжфразного зв’язку в тексті. Усний стислий...

Централізована бібліотечна система для дорослих
Билль о правах дельфинов [Текст] // Гуманитарный экологический журнал. 2012. Том 14, n с. 31База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка