Пошук по сайту


Ідея, проблематика, композиція трагедії В. Шекспіра "Ромео та Джульєтта". Відображення конфлікту між старим та новим світом

Ідея, проблематика, композиція трагедії В. Шекспіра "Ромео та Джульєтта". Відображення конфлікту між старим та новим світом


 1. Доведіть, що Середньовіччя залишається відкритим текстом європейської культури.

 2. Особливості французького епосу. "Пісня про Роланда", її історична основа, тема, ідея, проблематика, конфлікт, персоносфера.

 3. Німецький героїчний епос. "Пісня про Нібелунгів", історична основа, тема, ідея. Особливості німецького епосу.

 4. Іспанський народно-героїчний епос. "Пісня про мого Сіда", її історична основа, основні тенденції. Особливості іспанського епосу.

 5. Бретонський цикл лицарських романів. "Тристан та Ізольда".

 6. Клерикальна література, її основні жанри, мета, особливості, проблематика, ідейна спрямованість.

 7. Лицарський роман, його джерела, мета, завдання. Три цикли лицарських романів.

 8. Причини та умови формування міської літератури. Жанри, тематика.

 9. Романи про святий Грааль – спроба поєднання лицарських та релігійних ідеалів.

 10. Творчість Ф. Петрарки. Новаторство, проблематика, особливості лексики, фоніки, тропічного рівня сонетів.

 11. Поетичне новаторство лірики Шекспіра. Порівняльна характеристика шекспірівського та петрарківського сонету.

 12. Філософська та політична алегорія в поемі Данте "Божественна комедія".

 13. Схарактеризуйте зміст «Божественної комедії» Данте як шлях до подолання чужості світові.

 14. "Божественна комедія" Данте як синтез середньовічної культури та як перший твір доби Відродження.

 15. Композиційна структура художньо-філософського тексту в пізньому середньовіччі: «Божественна комедія» Данте.

 16. Архітектоніка, композиція та персоносфера поеми Данте "Божественна комедія". Особливості зображення грішників пекла.

 17. Перехід від геоцентричної до антропоцентричної картини світу як світоглядне ядро Відродження.

 18. Проблема формування досконалої людини в художній спадщині епохи Відродження.

 19. Часо-просторові параметри західноєвропейського Відродження. Термінологія, пов’язана з цим періодом.

 20. Ренесансний реалізм та його особливості.

 21. Поняття ренесансного гуманізму та індивідуалізму.

 22. Особливості французького Ренесансу, його періодизація, представники, жанри.

 23. «Шекспірівське питання» та ставлення до нього сучасних фахівців-літературознавців.

 24. Криза ренесансного гуманізму в зрілих трагедіях Шекспіра.

 25. Особливості перекладу сонетів В. Шекспіра.

 26. Поетика, філософський зміст, містичні компоненти, жанрова своєрідність «Бурі» В. Шекспіра.

 27. Проблематика, відображення політичних поглядів Шекспіра в історичних хроніках. "Річард III".

 28. Тема, ідея, проблематика, композиція трагедії В. Шекспіра "Ромео та Джульєтта". Відображення конфлікту між старим та новим світом.

 29. Тема, ідея, проблематика, персоносфера, композиція трагедії Шекспіра "Отелло". Драматичний герой в тексті.

 30. Тема, ідея, проблематика, персоносфера, композиція, драматичний герой, інтертекст в трагедії Шекспіра "Гамлет". Філософська глибина та універсальне значення образу Гамлета.

 31. «Комедії плаща та шпаги» Лопе де Вега.

 32. Антиклерикальні новели збірки "Декамерон" Дж. Бокаччо.

 33. Вирішення основного класицистичного конфлікту в трагедії Корнеля "Сід".

 34. Відображення гуманістичних поглядів у романі Ф.Рабле "Гаргантюа та Пантагрюель". Історія створення роману.

 35. Жанрова специфіка трагедій Жана Расіна.

 36. Життєвий та творчий шлях Г.Філдінга. Поетика роману "Історія Тома Джонса". Охарактеризуйте образ Тома.

 37. Життєвий та творчий шлях Й.В.Гете. Тема, ідея, проблематика, персоносфера прочитаних текстів.

 38. Життя, творчість, естетичні погляди Ф.Рабле. Поетика роману "Гаргантюа та Пантагрюель". Значення наукових досліджень М. Бахтіна (Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса).

 39. Загальна характеристика розвитку французької літератури ХVIIст. Філософська та естетична основа, основні риси класицизму.

 40. Ідейна спрямованість ранньої драматургії Ф. Шіллера. Загальна характеристика п'єси "Розбійники".

 41. Ідейний задум, проблематика, хронотоп, персоносфера поеми Мільтона "Втрачений рай".

 42. Ідейний зміст антицерковного памфлету Дж. Свіфта "Казка про бочку".

 43. Іспанська література ХVII століття. Умови виникнення і художні особливості літератури бароко.

 44. Історія створення роману "Робінзон Крузо" Д.Дефо. Тема, ідея, проблематика, персоносфера, композиція твору.

 45. Мистецька модель хаотичного світу в літературі бароко. Її ідейні орієнтири та художня мова. Культеранізм та консептизм як прояви барокової естетичної свідомості.

 46. Модифікації класицистичної парадигми в драматургії П. Корнеля та Ж. Расіна.

 47. Особливості англійського Просвітництва, представники, напрями.

 48. Особливості творчості Лопе де Вега. Тема, ідея, проблематика, персоносфера, конфлікт героїчної драми "Фуете Овехуна".

 49. Охарактеризуйте образ Санчо Панси. Еволюція взаємовідносин головних героїв.

 50. Охарактеризуйте прочитані новели Сервантеса Сааведри.

 51. Періодизація, особливості творчості Дж. Бокаччо. Поеми раннього періоду.

 52. Поетика роману Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель». Характеристика образів головних героїв: Гаргантюа, Пантагрюеля, Жана, Панурга.

 53. Поетика, історія написання, жанрова специфіка комедії Ж. Мольєра "Тартюф". Тартюф як універсальний тип святенника.

 54. Проблема ілюзії та дійсності в романі «Дон Кіхот».

 55. Проблема мудрості та безумства Дон Кіхота. Ідейний зміст союзу Дон Кіхота та Санчо Панси.

 56. Просвітництво, ідейна та художня своєрідність, представники, основні літературні напрями та літературні жанри.

 57. Реабілітація матеріально-тілесного начала в романі Ф. Рабле.

 58. Сатира на державний лад Франції в романі Монтеск’є "Перські листи".

 59. Сатиричне зображення англійської дійсності в романі Дж. Свіфта "Мандри Гулівера".

 60. Синтетичність роману «Дон Кіхот». Жанрова специфіка, інтертекстуальність, комізм.

 61. Схарактеризуйте філософсько-політичну творчість Данте («Бенкет», «Монархія»).

 62. Творчість Ж.Ж.Руссо. Соціально-політичні та естетичні погляди письменника. Проблема "руссоїзму" та "природної людини".

 63. Творчість Лопе де Вега, естетичні погляди, драматургічна система. "Собака на сіні".

 64. Творчість Педро Кальдерона. Ідейна спрямованість, тема, ідея, композиція драми "Життя – це сон".

 65. Тема гуманізму та ворожості буржуазної епохи людській особистості в трагедії Шекспіра "Король Лір".

 66. Тема, ідейний зміст, естетична своєрідність, персоносфера, композиція філософської повісті Вольтера "Кандід".

 67. Тема, ідея, персоносфера, філософська проблематика, сюжет, фабула і композиція трагедії Гете "Фауст".

 68. Тема, ідея, проблематика, композиція, жанрова специфіка комедії Ж.Б.Мольєра "Тартюф".

 69. Тема, ідея, проблематика, композиція, персоносфера трагедії Расіна "Андромаха».

 70. Тема, ідея, проблематика, персоносфера, композиція драми Корнеля "Горацій".

 71. Тема, ідея, проблематика, персоносфера, композиція, антифеодальні та антиклерикальні мотиви в комедії Мольєра "Дон Жуан".

 72. Тематика, проблематика та композиція збірки "Декамерон" Дж. Боккаччо.

 73. Транзитивність образу Дон Кіхота.

 74. Утопія в ренесансній літературі: ґенеза, формування, жанрово-стильові особливості, характерні твори.

 75. Філософські та суспільно-політичні погляди Д.Дідро. Дідро і "Енциклопедія". Просвітницький реалізм письменника.

 76. Філософсько-естетичні підвалини класицизму. Формування норм класицистичного мистецтва у праці Н. Буало.

 77. ХVII століття як особлива історична та культурна доба. Домінуючі напрями в національних літературах.

 78. Характеристика французької літератури ХVIIIст., боротьба напрямів. Сатира на державний лад Франції в романі Монтеск’є "Перські листи".

 79. Художній метод С. Бранта. Поетика твору «Корабель дурнів». Інтертекст, алегоричність, гротескність тексту.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)

Вступ. Із драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століть
Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Зав’язка поза межами тексту драми. Аналітична композиція. Відкритий...

Лекція: Соціологія конфлікту
Соціологія конфлікту як галузь наукового знання. Природа І сутність конфлікту. Уособлюючи собою різні життєві цінності, смаки, погляди,...

Реферат на тему “ Соціологія конфлікту”
...

Курсовая робота
Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування. Нове в...

Йоган Вольфганг Гете. Трагедія «Фауст» -вершина творчості Гете й...
Ити із життям І творчістю Гете, поглибити знання про драматичний жанр трагедії, розвивати логічне мислення та монологічне мовлення,...

Доповідь на тему: «Адаптація першокласників до навчання»
Вступ до школи – переломний момент у житті дитини. Він пов’язаний з новим типом стосунків з ровесниками й дорослими, новим видом...

Т. В. Горощенко Київський національний лінгвістичний
«обробляти землю» пізніше доповнилося новим відтінку змісту – «шанувати», «поклонятися». Вже у римських державних діячів поняття...

Тема екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст. Цей термін?
В цих словах закладено багато глибинних смислів. Утім, безумовно одне. Вони окреслюють проблему відношення людини І світу. Образно...

Перспективний план роботи Гаї-Дітковецької загальноосвітньої школи...
Педагоги дійшли висновку, що саме в нашій школі з нашими учнями, нашими батьками І нашими колегами ідея школи вдосконалення взаємин,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка