Пошук по сайту


Методичні рекомендації розроблено на основі листа мон україни від 28. 04. 2006 року №1/9-301 «Про вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів І перевірки зошитів у 5-11 класах»

Методичні рекомендації розроблено на основі листа мон україни від 28. 04. 2006 року №1/9-301 «Про вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів І перевірки зошитів у 5-11 класах»

Підвищення вимог до якості викладання всіх предметів вимагає ґрунтовного поліпшення порядку ведення учнівських зошитів. У боротьбі за високу грамотність і загальну культуру учнів зошит займає важливе місце.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

розроблено на основі листа МОН України від 28.04.2006 року № 1/9-301 «Про вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів у 5-11 класах»

1. Для виконання всіх видів робіт учням необхідно мати таку кількість робочих зошитів:

  • з іноземної мови - по 2  зошити та один для словника (4-11 кл.); 

  • з української мови у 1-9кл. - по 2 зошити, у 10-11 кл. – 1 зошит; 

  • з української літератури – 1 зошит;

  • з математики: у 1-6-х класах - по 2 зошити, у 7-9-х класах - по 2 зошити (1 - з алгебри, 1- з геометріі), у 10-11-х класах ­по 2 зошити (1- з алгебри і початків аналізу, 1 - з геометріі); 

  • хімії, біології - по 2 зошити (l - для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв'язування задач, 1 - для оформ­лення  практичних робіт, практикумів);

  • з фізики - 2 зошити (l - для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв'язування задач, 1 - для оформ­лення  лабораторних робіт, практикумів);

  • з географії, природознавства, історії, суспільствоз­навства, астрономії, креслення, інформатики, факультативних за­нять, захисту Вітчизни - по 1 зошиту;

  • з музики – 2 зошити, з них 1- нотний зошит.  

2. Для контрольних робіт з українсь­кої та іноземних мов і літератур, математики, фізики, хімії, географії, біології, інформатики  виділити спеціальні зошити.

3. Порядок ведення зошитів:

3.1. Записи в зошиті виконувати кульковою ручкою з фіолетовим чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовувати простий олівець).

Охайно  виконувати підкреслення, креслення, умовні по­значення простим олівцем або ручкою чорного кольору.

3.2. Писати в зошитах акуратно, чітко.

3.3. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів, словників:

                                                                      1-4 класи 

Зошит Зошит

для робіт з української мови для контрольних робіт

учня 2-А класу з української мови та літератури

СЗШ І-ІІ ст. учениці 3-А класу

с. Дружби НВК с. Конищева

Іваненка Володимира Петрусенко Оксани

                               

5-11класи

Зошит Зошит

для робіт з української мови для контрольних робіт

учня 5-А класу з української мови

СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухова учениці 5-А класу

Іваненка Володимира НВК «ЗНЗ-ДНЗ»

с. Жвану

Петрусенко Оксани

                             2-11 класи 

English Deutsch Francais Espanol

Galina Sedova Olga Karpowa Helene Popova Galina Popova

Form 5-А Klasse 5-B Classe 5-D Grado 5-Е

School 167 Schule 167 Ecole 167 Escuela 167

 

3.4.Зошити підписувати мовою, що вивчається.

3.5. У зошитах з іноземної мови записувати дату та вид роботи так, як це прийнято у країні, мова котрої вивчається (словами назву дня тижня, число і місяць), наприклад:
Wednesday, the tenth of December

Class work (Homework)

          Ex. 3, p. 4

            У зошитах з інших предметів  у 5-9-х класах (фізика, хімія, біологія, історія, інформатика, географія, природознавство, астрономія, креслення, захист Вітчизни, музика та математика) дату записувати словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв'язного тексту наприклад:

Десяте вересня

Класна робота

Підрядне з’ясувальне речення

Вправа 126 (Задача 237)

У 10-11-х класах у робочих зошитах – інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами, крім української та російської мови (дата записується словами).

            У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:

Перше жовтня

Квадратні корені

3.6. У зошитах з української, російської мов та літератур запису­вати вид роботи, одним рядком нижче - її назву, наприклад:

Диктант                                     Переказ

Проліски                                      Літечко

Це стосується і невеликих зa обсягом робіт, які виконуються в зошитах для класних і домашніх робіт.

3.7. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

3.8. Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком,  назвою виду роботи і заголовком,  а також між заголовком і текстом у зошитах з yкpaїнської, російської та іноземної мов рядка не пропускати. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з україн­ської, російської та іноземної мов пропускати два рядки, у зошитах з математики, біології, хімії, фізики, астрономії, географії, природознавства, інформатики, економіки - чотири клітинки.      

3.9. Не бра­ти неправильно написаних знаків, літер, слів, цифр у дужки.
4.Порядок перевірки письмових робіт учителем:

4.1.  Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

4.2. Виявлені помилки у 5 – 9 класах позначають так: на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою або виправляють (в учнів з середнім та початковим рівнем навчальних досягнень); помилки на ще не вивчені правила виправляють, підкреслюючи їх скісною рискою й надписують потрібні літери, слова, речення, цифри, але не враховують при остаточному визначенні оцінки.

4.3. Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і до­машні роботи, перевіряти:

• з і математики у 1-4-х класах­ після кожного уроку в усіх учнів; у 5-9-х класах - після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти - не всі роботи, а тільки найбільш важливі, але з таким роз­рахунком, щоб раз на тиждень перевіряти зошити всіх учнів (з математики у 7-9-х класах - один раз на два тижні); у 10-11-х класах з математики, української та російської мов - 2 рази на місяць в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти - найбільш важливі роботи (зага­лом зошити в усіх учнів перевіряти 1 раз на місяць); 

• з іноземних мов у 5-6-х класах - після кожного уроку; у 7-11-х класах - після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень; не всі роботи, а тільки найбільш важливі - в учнів із високою успішністю (з таким розрахунком, щоб один раз на два тижні виставляти оцінки всім учням); у 10-11-х класах - не менш як один раз на місяць; зошити-словники – один раз на квартал; 

• з літератури у 5-9-х класах - не менш ніж два рази на місяць; у l0-11-х класах - не менш ніж один раз на місяць; 

• з історії, географії, біології, фізики, хімії, інформатики, крес­лення, астрономії - вибірково, але з таким розрахунком, щоб кож­ний зошит перевіряти не менше ніж один-два рази на квартал.

4.4. Оцінку за ведення зошитів з української мови, російської та обох літератур, іноземної мови та математики виставляти у класний журнал кожного місяця. Виставляючи оцінку за ведення зошита, слід враховувати такі критерії: наявність різних видів робіт, грамотність (якість виконання робіт), охайність, уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

4.5. Обов'язково оцінювати всі контрольні та практичні роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові робо­ти також виставляти оцінку в журналі (допускається виставлення оцінок не всім учням).

4.6. Учнівські роботи над помилками виконувати у робочих зошитах (1-4 кл.), зошитах з контрольних робіт у 5-11 кл. 

4.7. При перевірці письмових робіт з мов, математики та інших предметів у 1, 2 (І семестр) класах використання умовних символів і штампів як замінників бальної шкали не допускається. Після перевірки роботи на сторінці зошита вчитель може зробити записи словесної оцінки результатів конкретної дії, роботи.    

4.8 Перевірка контрольних робіт учителями здійснює­ться в такі строки:

контрольні диктанти і контрольні роботи з математики у 5-9 класах перевіряються і повертаються учням до наступного уроку;

перекази і твори у 5-9 класах перевіряються і повер­таються учням не пізніше як через тиждень;

твори у 10-11 класах перевіряються не більше 10 днів;

контрольні роботи з математики у 10-11 класах, фізики, хімії і іноземної мови у 5-11 класах перевіряються, як правило, до наступного уроку, а при значній кількості робіт (більше 70) — через один-два уроки.

4.5. Усі контрольні роботи обов'язково оцінюються вчи­телем із занесенням оцінок до класного журналу.

Самостійні навчальні письмові роботи також оцінюються. Оцінки в журнал за ці роботи можуть бути виставлені на розсуд учителя.

З іноземних мов у 5-6 класах оцінюються всі робота, в журнал виставляються оцінки за найбільш значущі. У 7-11 класах оцінюються всі роботи, що перевіряються, в тому числі і роботи в зошитах-словниках, у журналах виставля­ються оцінки за найбільш значущі.

З решти предметів усі роботи, що перевіряються, на роз­суд учителя оцінюються, оцінки можуть бути виставлені у журнал.

Допущені мовні, орфографічні і пунктуаційні помилки слід ураховувати при виставленні оцінок з будь-якого пред­мета.

При оцінці письмових робіт учнів учителі керуються від­повідними нормами оцінки знань, умінь і навичок школярів.

4.6. Після перевірки письмових робіт учням дається завдання виправити помилки або виконати вправи, які попе­реджають повторення аналогічних помилок.

Робота над попередженням помилок здійснюється у тих же зошитах, у яких виконувались відповідні письмові ро­боти.
 

5. Зошити для контрольних робіт зберігаються у кабінеті  заступника директора протягом наступного навчального року як документи, що належать до переліку шкільної документації.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо ведення зошитів з української мови та літератури
України від 28. 04. 2006 року №1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів І перевірки...

Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики...
Он україни №1/9-529 від 27. 12. 2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних...

Методичний лист мон
...

Методичні рекомендації про вивчення математики
Типовими навчальними планами відповідно до листа Міністерства освіти І науки України №1/9-253 від 22 травня 2015 року «Про структуру...

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання інваріантної...
Мон україни від 23. 02. 2004 №132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»...

Методичні рекомендації щодо використання навчальної літератури Лист...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо використання навчальної літератури...

Базовий перелік
Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. №1717 "Про перехід загальноосвітніх...

Вимоги до ведення та перевірки учнівських зошитів із української...
Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту

Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови...
Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка