Пошук по сайту


Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про оподаткування прибутку підприємств»

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про оподаткування прибутку підприємств»

Тема: Облік фінансових інвестицій
1. Фінансові інвестиції: поняття та види

2. Визнання та оцінка фінансових інвестицій

3. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій

4. Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Нормативна база

Закон про прибуток – Закон України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».

Закон про ПДВ – Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість».

Закон про інвестиційну діяльність – Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 р. №1560-ХІІ.

П(С)БО 12 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91.

П(С)БО 13 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559

Навчальна література

Підручник М.Ф. Огійчук ст. 145-167

1. Фінансові інвестиції: поняття та види
Відповідно до Закону України „Про інвестиційну діяльність” Інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті яких створюється прибуток (доход) або досягають соціального ефекту.

Класифікація інвестицій
внутрішні

зовнішні
капітальні

фінансові


Прямі ( внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою особою)

Портфельні ( придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому (вторинному) ринкуВизначення:

Фінансові інвестиції – активи, які підприємство утримує з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів, тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції на період більше одного року, а також всі інвестиції, які не можна вільно реалізувати в будь-який момент.

Поточні фінансові інвестиції – інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можна вільно реалізувати в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Еквівалент грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у певні суми грошових коштів, які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Інвестиції розподіляються залежно від впливу інвестора:

- в асоційовані підприємства – інвестор має суттєвий вплив (належить блокувальний понад 20 % - пакет акцій) на підприємство, яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

- в дочірні підприємства – інвестор – мати контролює підприємство-доньку, тобто здійснює вирішальний вплив на фінансову, господарську, комерційну політику підприємства, щоб одержати вигоди від його діяльності. При цьому компанія волоіє більше ніж 50 % акцій іншої компанії. Тобто інвнстору належить контрольний пакет акцій.

- у спільну діяльність - інвестор здійснює господарську діяльність, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ним
2.Оцінка фінансових інвестицій


Оцінка фінансових інвестицій
Первісна оцінка

Оцінка на дату балансу
За амортизованою собівартістю

Суть методу: собівартість фінансової інвестиції на дату балансу збільшується (зменшується) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії). Списання різниці між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій )дисконт або премія) амортизується інвестором від дати придбання до дати погашення за методом ефективної ставки відсотка.

Сфера застосування: для оцінки інвестицій, що утримуються на підприємстві до їх погашення (облігації)
Придбання - ( первісна вартість складається з ціни придбання, комісійної винагороди, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансових інвестицій)Обмін на цінні папери - (за справедливою вартістю переданих цінних паперів)Обмін на інші активи – ( за справедливою вартістю переданих активів)

За методом участі в капіталі

Суть методу: фінансові інвестиції на дату балансу відображають за вартістю, визначеною з урахуванням змін загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування.

Сфера застосування:

для оцінки фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні, спільні (зі створенням юридичної особи) підприємства.

За справедливою вартістю

Суть методу: фінансові інвестиції на дату балансу відображають за справедливою вартістю. Під нею розуміють суму, за якою можна здійснити обмін активу або оплату зобов’язання між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Якщо інвестиції вільно обертаються на фондовому ринку, то справедлива вартість дорівнює ринкової вартості. Сфера застосування: для оцінки інших фінансових інвестицій

За собівартістю з урахуванням зменшення корисності полягає у відображенні на дату балансу інвестиції з урахуванням зменшення корисності. Сфера застосування: коли неможливо достовірно визначити справедливу вартість інвестиції.3. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій
Для обліку фінансових інвестицій Планом рахунків передачені рахунки: 14 „Довгострокові фінансові інвестиції”, 35 „Поточні фінансові інвестиції”.

Якщо інвестицію призначено для реалізації (погашення) протягом опероаційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. Така інвестиція класифікується як поточна і обліковується на рахунку № 35.

Для обліку поточних фінансових інвестицій призначений рахунок 35 “Поточні фінансові інвестиції”. На рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції” обліковують наявність та рух поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитні сертифікати.

Це активний рахунок,

по дебету – відображають наявність та збільшення фінансових інвестицій;

по кредиту - їх зменшення.

Рахунок 35 має таки субрахунки:

351 Еквіваленти грошових коштів.

352 Інші поточні фінансові інвестиції.

Інвеститція, яку передбачається тримати на підприємстві більше року, буде віднесена до довгострокової і обліковується на рахунку № 14. Крім цього на цьому рахунку узагальнюється інформація про наявність і рух довгострокових інвестицій у цінні папери інших підприємств, облігацій державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств.

Рахунок 14 „Довгострокові фінансові інвестиції” має субрахунки:

141 „ Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі;

142 „ Інші інвестиції пов’язаним сторонам”

143 „ Інвестиції непов’язаним сторонам”

Це активний рахунок,

по дебету – відображають наявність та збільшення фінансових інвестицій;

по кредиту - їх зменшення, вибуття..

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій.

Синтетичний і аналітичний облік ведеться в ж- о № 3 та В головній книзі.

Зверніть увагу! Пов’язані сторони – підприємства, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. Інвестор має суттєвий вплив на асоційоване підприємство і контролює діяльність дочірнього підприємства.

Інші підприємства, де інвестор не має суттєвого впливу, вважаються непов’язаними сторонами.
4. Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках

бухгалтерського обліку
Облік надходження фінансових інвестицій

Облік надходження фінансових інвестицій відображається залежно від каналів надходження.

Підприємства можуть:
купувати фінансові інвестиції (цінні папери),

одержувати їх як внесок до статутного капіталу,

а також одержувати в оплату заборгованості.

Придбання фінансових інвестицій за грошові кошти відображається

on.Зміст господарської операціїКореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Придбані фінансові інвестиції

14, 35

311

2

Відображенні послуги брокера

14 , 35

685


Оприбуткування фінансових інвестицій, отриманих в результаті внеску засновників (учасників) до статутного капіталу, відображається в обліку на підставі установчого договору наступним записом
on.Зміст господарської операціїКореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Оголошено статутний капітал

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал «

2

Одержано довгострокові фінансові інвестиції від засновника (учасника) в рахунок внеску до статутного капіталу

14 «Довгострокові

Фінансові інвестиції»

46 «Неоплачений капітал «


Облік придбання інвестицій акціонерним товариством в обмін на емітовані власні акції здійснюється наступним чином


on.Зміст господарської операціїКореспондуючі рахунки


Дебет

Кредит

1

Сформовано статутний капітал на вартість випущених акцій

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

2

Відображено одержання фінансових інвестицій (сума відображення дорівнює номінальній! Вартості випущених підприємством акцій)

14 «Довгострокові

фінансові

інвестиції»

46 «Неопла­чений капітал»

3Доведено вартість фінансових інвестицій до справедливої вартості переданих акцій:

- якщо вартість фінансових інвестицій більша за номінальну вартість акцій

14 «Довгострокові

фінансові

інвестиції»

421 «Емісій­ний дохід»

- якщо вартість фінансових інвестицій менша за номінальну вартість акцій

975 «Уцінка необо­ротних активів і фінансових інвестицій»

14 «Довго­строкові фінансові інвестиції»


Облік фінансових інвестицій на дату балансу

Якщо фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю

Інвестиції, які придбані з метою отримання доходів від їх продажу, оцінюються за справедливою вартістю. Різниця, що виникає у зв’язку зі зміною первісної вартості у порівнянні зі справедливою, відображається у складі інших доходів або інших витрат.Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків


Сума, грн.

Д-т

К-т

Оприбутковані інвестиції за вартістю придбання

35

311

9000

Переоцінка інвестицій, облік яких ведеться за справедливою вартістю

Варіант № 1. На дату складання звітності справедлива вартість склала 10000 грн.

Віднесено суму до оцінки до складу інших доходів

35

746

1000

Варіант № 2. На дату складання звітності справедлива вартість склала 8000 грн.

Віднесено різницю між первісною вартістю і справедливою вартістю на витрати від іншої діяльності

975

35

1000

Після уцінки інвестиції реалізовані 9відображений дохід від реалізації

36

741

7000

Віднесено на витрати собівартість інвестиції, яка дорівнює справедливої вартості на дату складання звітності за попередній звітний період

971

35

8000


Якщо фінансові інвестиції оцінюються за амортизованою собівартістю
Алгоритм дій при оцінці за методом амортизованої собівартості1
Визначити, з дисконтом чи

премією придбана облігація
Визначити номінальну суму

відсотка ( далі – НСВ)


2Розрахувати ефективну ставку

відсотка ( далі – ЕСВ )

3Розрахувати суму амортизації

дисконту чи премії за методом

ефективної ставки відсотка

( далі – МЕСВ)4


Ситуація 1 : Підприємство „А” 01.01.09. придбало у підприємства „Б” облігації за номінальною вартістю 4000 грн. Ставка відсотка за облігаціями дорівнює 8 % річних. Відповідно до умов договору підприємство „Б” буде сплачувати підприємству „А” відсотки за облігаціями в кінці кожного року.

Погашення облігацій має відбутися через 3 роки.
Відображення в обліку облігацій, придбаних за номіналом
Первинний документ

Дата

Зміст господарської

операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

1

Платіжне доручення

01.01.09 р.

Придбано облігації

143

311

4000

2

Розрахунок бухгалтерії

31.12.09 р.

Нараховано річні відсотки (4000 грн. Х 8 % )

373

732

320

3

Виписка банку

31.12.09 р.

Одержано відсотки

311

373

320


Ситуація 2 : Підприємство „А” 01.01.09 р. придбало у підприємства „Б” облігації за 4300 грн.. номінальна вартість яких становить 4000 грн. Ставка відсотка за облігаціями – 8 % річних. Відповідно до договору підприємство „Б” буде сплачувати підприємству „А” відсотки за облігаціями в кінці кожного року. Погашення облігацій має відбутися через 3 роки.

У даному прикладі облігації продано з премією, тому нам необхідно знати :


  1. розмір премії – 300 грн. (4300 грн.- 4000 грн.).

  2. суму річних відсотків – 320 грн. (4000 грн.х 8 %);

  3. ЕСВ – 5,3 % ((320 грн.-(300 грн.: 3 роки)/ (4300 грн +4000 грн.): 2) х 100 %).


Відображення в обліку облігацій, придбаних з премією
Первинний документ

Дата

Зміст господарської

операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

1

Платіжне доручення

01.01.09 р.

Придбано облігації

143

311

4300

2

Розрахунок бухгалтерії

31.12.09 р.

Нараховані річні відсотки (4000 грн. Х 8 % )

373

732

320

3

Виписка банку

31.12.09 р.

Одержано відсотки

311

373

320

4

Довідка бухгалтерії

31.12.95 р.

Зменшено балансову вартість фінансової інвестиції за рік 320 грн.-(4300 грн .х 5,3 %)

952

143

92,10


Ситуація 3 : Підприємство „А” 01.01.09 р. придбало у підприємства „Б” облігації за 3850 грн., номінальна вартість яких становить 4000 грн. Ставка відсотка за облігаціями – 8 % річних. Згідно з договором підприємство „Б” буде сплачувати підприємству „А” відсотки за облігаціями в кінці кожного року. Погашення облігацій має відбутися через 3 роки.

У даному прикладі облігації продано з дисконтом , туму нам слід знати :

1) розмір дисконтна – 150 грн. ( 4000 грн. – 3850 грн.) ;

2) суму річних відсотків – 320 грн. ( 4000 грн. х 8 %) ;

3) ЕСВ – 8,92 % ((150 грн. : 3 роки ) / ( 4300 грн . + 4000 грн.) : 2) х 100 %).

Відображення в обліку облігацій, придбаних з дисконтом
Первинний документ

Дата

Зміст господарської

операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

1

Платіжне доручення

01.01.09 р.

Придбано облігації

143

311

3850

2

Розрахунок бухгалтерії

31.12.09 р.

Нараховані річні відсотки (4000 грн. Х 8 % )

373

732

320

3

Виписка банку

31.12.09 р.

Одержано відсотки

311

373

320

4

Довідка бухгалтерії

31.12.09 р.

Зменшено балансову вартість фінансової інвестиції за рік (3850 х 8,92%) - 320

143

733

23,42


Оцінка за методом участі в капіталі

Наприкінці 2008 р. підприємство „А” придбало 20000 акцій підприємства „Б” за номінальною вартістю на загальну суму 40000 грн. Придбаний пакет акцій становить 40 % статутного капіталу підприємства „Б”.

За підсумками роботи за 2009 р. підприємство „Б” отримало чистий прибуток – 30000 грн., сповістило про виплату дивідендів у розмірі 10000 грн. та провело до оцінку основних засобів на 7000 грн.
Відображення в обліку інвестора – підприємства „А”
Первинний документ

Дата

Зміст господарської

операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

1

Платіжне доручення

31.12.08

Придбано облігації

143

311

40 000

2

Розрахунок бухгалтерії

31.12.09р.

Відображено збільшення балансової вартості фін інвестиції на частину чистого прибутку, отриманого підприємством „Б”

(30000 х 40 %)

141

721

12 000

3

Розрахунок бухгалтерії

31.12.09 р.

Нараховані дивіденди від інвестицій, що обліковуються методом участі в капіталі

(10000 х 40 %)

373

141

4 000

4

Розрахунок бухгалтерії

31.12.09 р.

Відображено інвестором свою частку в збільшенні капіталу підприємства „Б”

(7000 х 40 %)

141

423

2 800

5

Розрахунок бухгалтерії

31.12.09 р.

Списано доход від участі в капіталі

721

792

12 000

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика уч пос. / Г. Л. Азоев
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 25 травня 1997 р. №283/97 – вр (зі змін. І доповн.)

Тема заняття
Закон України «Про страхування» Верховна Рада України; Закон від 07. 03. 1996 №85/96-вр [Електронний ресурс] Режим доступу

Закон №71
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від...

Закон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» // ввр. 2003. №25. с. 274

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка