Пошук по сайту


Тести по контролю знань з дисципліни „Методика викладання економіки” для спеціальностей 050104 “Фінанси”, 050106 „Облік І аудит”

Тести по контролю знань з дисципліни „Методика викладання економіки” для спеціальностей 050104 “Фінанси”, 050106 „Облік І аудит”МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки і підприємництва

Реєстр. № 1/412-19.01.07

ТЕСТИ

по контролю знань


з дисципліни „Методика викладання економіки”

для спеціальностей 6.050104 “Фінанси”, 6.050106 „Облік і аудит”,

6.050107 „Економіка підприємства”.

Херсон, 2007

Тести по контролю знань з дисципліни "Методика викладання економіки" / А.В. Коверга. - Херсон, ХНТУ, 2007. - 14 с.
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

економіки та підприємництва

Протокол № 7 від "10" січня 2007 р.

Зав. кафедрою “Економіки та підприємництва”


_____________ М.В. Шарко


ВСТУП
Національна концепція економічної освіти потребує підвищення рівня економічної освіти, розробки стратегії і тактики викладання економічних дисциплін.

Основна мета економічної освіти – формування економічного мислення, а її результат – економічно обґрунтована практична діяльність.

Методика викладення економіки є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах економічних дисциплін і узагальнюючи здобуті студентами знання, ця дисципліна допоможе майбутнім фахівцям ринково мислити в процесі прийняття економічних рішень, розробляти зміст доповідей, бесід, дискусій, лекцій, оволодіти методикою аналізу і контролю господарських рішень, а також оволодіти методичними прийомами майбутнього викладача.

Вивчення даної дисципліни починається з теоретичних основ. Розглядаються психологічні аспекти викладання та виховання, елементи економічної психології в процесі вивчення економічних дисциплін. В навчальному процесі етапи актуалізації знань є дуже важливими, так як допомагають ефективно перевірити якість засвоєних теоретичних знань.

В свою чергу, ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу гарантує успіх на практичних заняттях тому, що викладач повинен знати методичні прийоми, щоб дати тим, хто вивчає економіку, знання, навички та певний досвід у сфері етики і моральних норм підприємницької діяльності, комерційного права. Саме тому в посібнику приділено увагу саме оцінці знань.

Для перевірки ступеня засвоєння нормативного матеріалу передбачені тестові завдання по всіх темах курсу.
ТЕСТИ
1. Методика викладання економіки – це:

а) практика викладання;

б) процес передачі знань;

в) система знань, які отримують за весь час навчання;

г) система різних методичних прийомів та засобів, які направленні на активізацію пізнавальної економічної діяльності.
2. Вивчення курсу „Методика викладання економіки” базується на:

а) знаннях економіки;

б) знаннях економіки та основ педагогіки, психології майстерності та вікової психології;

в) основах педагогіки та педагогічної майстерності;

г) основах психології та знаннях вікової психології.
3. Поняття „економічна педагогіка” складається з:

а) мотивації;

б) мислення;

в) мотивації, мислення, вчинків;

г) вчинків.
4. Головна виховна задача викладача економіки складається у формуванні культури підприємця, основні риси якого:

а) вміння організувати виробництво товарів та послуг;

б) вміння приймати рішення;

в) вміння ризикувати;

г) здібність до інновацій, вміння організувати виробництво товарів та послуг, приймати рішення, ризикувати.

5. Необхідність системного підходу до організації неперервної економічної освіти встановлює:

а) Закон України „Про освіту”;

б) Закон України „Про вищу освіту”;

в) концепція непереривної освіти з економіки;

г) економіка підприємства.
6. Освіта складається з:

а) навчання та виховання;

б) знань і вмінь;

в) творчої діяльності та соціального спілкування;

г) економічного виховання.
7. Основна мета економічного виховання – формування ....:

а) організованості;

б) економності;

в) економності, організованості, розсудливості;

г) організованості та розсудливості.
8. Механізми економічної системи освіти включає такі етапи:

а) перетворення економічних знань у впевненість;

б) засвоєння економічних знань, перетворення їх у знання в економічні дійсності;

в) засвоєння економічних знань, перетворення їх у впевненість;

г) перетворення економічних знань у впевненість, вміння реалізувати ці знання в економічні дійсності.
9. Освітньо-кваліфікаційний рівень освіти зумовлює отримання:

а) базової вищої освіти;

б) бакалавра, спеціаліста, магістра;

в) повної вищої освіти;

г) молодшого спеціаліста бакалавра, спеціаліста, магістра.
10. Структура вищої освіти зумовлює навчання на таких ступенях:

а) молодший спеціаліст, бакалавр;

б) бакалавр, магістр;

в) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр;

г) молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр.
11. Основними документами, необхідними для організації учбового процесу у вищому навчальному закладі є:

а) учбовий (робочій) план, учбова (робоча) програма;

б) учбова програма, конспект лекцій, підручник;

в) підручник, тести;

г) конспект лекцій, методичні вказівки.
12. Одним з основних видів занять і, водночас, методів навчання у вищому навчальному закладі є:

а) програма підготовки спеціаліста;

б) лекція;

в) тести;

г) співбесіди.

13. Обсяг лекційного курсу визначається..., а його тематика ...:

а) конспектом, планом практики;

б) графіком учбового процесу, тестами;

в) учбовим планом, робочою учбовою програмою;

г) програмою підготовки бакалавра, вправами.
14. Формою активізації методики викладання економічних дисциплін є:

а) складання конспектів, схем, лекцій;

б) підготовка робочих документів;

в) відповіді на тестові завдання;

г) одержання диплому про освіту.
15. Вид заняття, на якому формуються вміння та навички, це –...

а) конспект лекцій;

б) державний іспит;

в) практичне заняття;

г) консультація;
16. ... – спосіб навчання та вирішення економічних проблем:

а) методика;

б) дискусія;

в) освіта;

г) залік.
17. Для розвитку здібності до конструктивного мислення використовують...:

а) метод рольових тріад;

б) сприйняття предмету дискусії;

в) аналіз предмету дискусії;

г) метод прийняття рішень.
18. В економічних іграх завжди відробляються ...:

а) звички;

б) знання;

в) вміння;

г) знання та вміння.
19. Навчання як система охоплює:20. Стратегія педагогічної діяльності викладача з економічних дисциплін охоплює ...(традиційні) та ... (проблемні) методи навчання.
21. В діловій економічній грі розрізняють рівні активності її учасників:

а) психологічний та комунікативний;

б) виховний та комунікативний;

в) репродуктивний, евристичний, творчій;

г) репродуктивний та розвиваючий.
22. Навчання здійснюється за етапами:

1 етап – освоювання понять;

2 етап - ... ;

3 етап – творче використання отриманих знань.
23. Самостійна робота – це:

а) виконання завдань;

б) самостійна діяльність;

в) вивчення;

г) самостійна діяльність у вивченні.
24. модульно-рейтингова та адаптивна системи навчання – це:

а) контроль якості знань студентів;

б) нові форми організації самостійної роботи студентів;

в) взаємоконтроль;

г) індивідуальна робота викладача.
25. Контроль як частина учбово-пізнавальної діяльності включає:


26. Контролююча, навчальна, виховна, розвиваюча – основні ... контролю:

а) форми;

б) методи;

в) функції;

г) види.
27. Самоконтроль, взаємоконтроль, груповий контроль - це такі ... контролю використовують при контролі знань з економічних дисциплін:

а) способи;

б) мотивації;

в) частоти;

г) види.
28. ... – виявлення позитивного або негативного відношення викладача до результатів діяльності студентів:

а) контроль;

б) оцінка;

в) облік;

в) перевірка.
29. Форма навчання, контролю та оцінювання знано – це ... :

а) реферат;

б) тест;

в) вправа;

г) екзамен.
30. Модулі-блоки учбового матеріалу та сума балів, що набирає студент, виконуючи роботу, - це основа ... системи оцінювання знань студентів:

а) адаптивної;

б) діяльності;

в) модульно-рейтингової;

г) педагогічної.
31. До типу лекції відноситься:

а) бесіда;

б) дискусія;

в) монолог;

г) діалог.
32. Система контролю знань не включає:

а) перевірку;

б) оцінювання;

в) контроль;

г) облік;

д) засвоєння нових знань і умінь.

Оцінювання
Здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК).

ПМК здійснюється за накопичувальною системою як системною і систематичною оцінкою дій та продуктів дій студента над завданнями з кожної теми дисципліни протягом всього навчального періоду в діапазоні від 0 до 100 балів включно.

Об’єктами ПМК є:

  • системність роботи студента на практичних заняттях (ПЗ);

  • виконання завдань для самостійного опрацювання (СР);

  • виконання індивідуальних завдань (МК);

  • вирішення студентами тестових завдань (ТЗ).

Розподіл балів:

ПМКмакс(100) = ПЗ(20) + СР(30) + МК(25) + ТЗ(25)

Оцінювання студентів денної форми навчання здійснюється за результатами практичних занять, виконання самостійної та індивідуальної роботи та тестування в діапазоні від 0 до 100 балів включно разом. В свою чергу, допуском до тестування є успішно виконані студентом практичні роботи, самостійне та індивідуальне завдання.

До відомості обліку успішності заноситься запис „зараховано”, якщо за результатами тестування студент набрав 50 балів і вище, або „незараховано” за умови, що студент не набрав 50 балів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА:

1. Закон Украины «Об образовании».

2. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки : Навч. посібник - К.: КНЕУ, 1999. -280 с

3. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1990-567 с.

4. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.

5. Куписевич Ч.Основы общей дидактики/Пер. с польского О.В. Долженко. - М.: Высш. шк., 1986.-368 с.
ДОДАТКОВА:

1. Марев И. Методические основы дидактики: Пер. с болг./Предисл. И.Я. Лернера. - М.: Педагогика, 1987. - 224 с.

2. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры: - Рига: Автос, 1989 - 304 с.

3. Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач: Метод. пособие / В.И. Матирко, В.В. Поляков, И.М. Стариков, Ю.А. Ткаченко; Под ред. В.И. Матирко. - М.: Высш. шк. 1991. -255 с.

4. Подготовка экономистов в вузе: проблемы, опыт: Сб. статей/Под ред. Л.И. Григорьевой, А.А. Федченко. - Воронеж: Издателиство ВГУ, 1991, - 2000 с.

5. Чайка М.М. Методичний посібник по застосуванню ситуаційного аналізу в навчальному процесі. - Херсон, 1993. - 49 с.

6. Формы и методы активизации творческой деятельности студентов в процессе обучения. Межвузовский сборник. - Петрозаводск, 1985. - 160 с.

7. Качан В.И., Сыченков И.А. Основы оптимизации процесса обучения в высшей школе. - М.: Высш. шк., 1987. - 101 с.

8. Архангельский СИ. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. -М.: Высш. шк., 1980. - 140 с.

9. Внедрение достижений педагогики в практику высшей школы./Под ред. М.И. Гмурмана., - М.: Высш. шк., 1981. - 139 с.

10. Мамбиц Е.И. Компьютеризация обучения. Проблемы и перспективы. - М.: Высш. шк., 1996.-150 с.

11. Нечаев Н.И. Психолого-методологические аспекты подготовки специалистов в вузе. - М.: Высш. шк., 1995. - 109 с.

12. Журнали "Освіта і управління".поділитися в соціальних мережахСхожі:

078-212 плани
Плани семінарських занять та методичні вказівки з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальностей 050106 “Облік І...

Методичні вказівки з дисципліни “менеджмент”
Методичні вказівки з дисципліни “Менеджмент” для виконання курсової роботи, контрольної роботи студентів –заочників та проведення...

Робоча програма з дисципліни „макроекономіка” напряму підготовки...
Макроекономіка” для бакалаврів з економіки та підприємництва. Вид. 2-ге. К.: Кнеу, 1999. С. 26-31 та “Освітньо-професійної програми...

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” (для студентів заочної форми...

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аудиту»
Робоча програма дисципліни «Основи аудиту» для студентів за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський...

Я тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки...
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік"
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік" для студентів зі спеціальності 03050901...

Методичний посібник рекомендовано викладачам для викладання предмету...
Сікорська Валентина Романівна – викладач економіки, спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж 26 років

Тести одна з найоптимальніших форм контролю навчальних досягнень...
Тести також є проміжним етапом у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання

Тест як форма контролю знань з української мови
Використання тестових завдань на уроках української мови як однієї з форм роботи з розвитку творчого та логічного мислення учнів,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка