Пошук по сайту


Тести одна з найоптимальніших форм контролю навчальних досягнень учнів. Ґрунтов­на й системна робота з тестами на уроках сприяє підвищенню орфографічної й пунктуаційної грамотності, формуванню орфоепічних, граматичних

Тести одна з найоптимальніших форм контролю навчальних досягнень учнів. Ґрунтов­на й системна робота з тестами на уроках сприяє підвищенню орфографічної й пунктуаційної грамотності, формуванню орфоепічних, граматичних

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тести - одна з найоптимальніших форм контролю навчальних досягнень учнів. Ґрунтов­на й системна робота з тестами на уроках сприяє підвищенню орфографічної й пунктуаційної грамотності, формуванню орфоепічних, граматичних, лексичних, стилістичних умінь і нави­чок. Тести також є проміжним етапом у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Особливістю пропонованих тестових завдань є використання внутрішньопредметних зв'язків. Складаючи тести, автори спиралися на рекомендації тестологів та власний багаторічний досвід викладання української мови в школі.

Завдання з української мови, подані в посібнику, можуть використовуватись як конт­рольні тестові роботи для учнів 5-6 класів.

Кожна контрольна тестова робота складається з чотирьох частин різного рівня складності.

Перший блок тестів передбачає вибір однієї правильної відповіді з-поміж чотирьох; другий - декількох правильних відповідей з-поміж п'яти; третій передбачає виконання завдань на встановлення відповідності між двома переліками, а четвертий є завданням відкритого типу.

Кожна правильна відповідь (1, 2 і 4 частини) оцінюється одним балом, а завдання на вста­новлення відповідності - чотирма балами. Учень, правильно виконавши контрольну роботу, максимально може набрати 40 балів. Пропонуємо таку шкалу оцінювання знань, умінь і на­вичок учнів:Кількість набраних балів

Оцінка

40-39

12

38-36

11

35 - 33

10

32 - ЗО

9

29 - 27

8

26 - 24

7

23 - 20

6

19- 17

5

16- 14

4

13-11

3

10-8

2

менше 8 балів

1Контрольна робота № 1

Завдання 1-12 мають по чотири варі­анти відповідей, із яких лише одна є пра­вильною. Виділіть правильну відповідь.

1. У якому рядку всі слова є іменниками?

А. Жовтень, жовтий, жовтіти, пожовклий.

Б. Вибір, запис, освітлення, голубінь.

В. Блакить, небеса, синіти, освітлювати.

Г. Осінь, восени, журавлі, зранку.

2. У якому рядку всі іменники подаються у формі родового відмінка?

А. Степу, лісу, поля, майдану.

Б. Веселці, дубу, клену, березі.

В. Вишнею, кручею, небом, зорею.

Г. Зозуле, в'язом, погоди, вітру.

3. У якому рядку всі іменники чоловічого роду?

А. Радість, весна, фарба, розкіш.

Б. Біль, насип, рій, Дніпро.

В. Весло, ножиці, знання, листя.

Г. Клен, в'яз, Сибір, путь.

4. У якому відмінку вжито виділений у ре­ченні іменник?

На землю тихо опустився вечір.

А. Родовому.

Б. Давальному.

В. Знахідному.

Г. Місцевому.

5. У якому рядку всі слова є прикметниками?

А. Четвертий, сьомий, сотий, тисячний.

Б. Мій, твій, свій, наш.

В. Зелень, блакить, юнь, голубінь.

Г. Прохолодний, осінній, жовтогарячий, теплий.

6. Укажіть продовження речення: при­кметники змінюються...

А. За числами й відмінками.

Б. За родами, числами й відмінками.

В. За часами, числами, родами.

Г. За особами, числами, родами.

7. У якому рядку всі слова є числівниками?

А. П'ятірка, трійка, двійка, сотня.

Б. Подвоїти, потроїти, удесятерити, збільшити.

В. По-друге, по-третє, вдвоє, вчетверо.
Г. Четверо, двоє, десятий, тисяча.

8. Виділіть прислівник, який пропущено в поданому реченні.

М'яко стелить, та ... спати.

А. Добре.

Б. Погано.

В. Твердо.

Г. Зручно.

9. У якому рядку всі слова є особовими займенниками?

А. Його, нею, нас, тобою.

Б. Ваш, їхній, весь, всякий.

В. Сьомий, оцей, мамин, батьків.

Г. Себе, хто, що, чий.

10. У якому рядку всі прислівники пи­шуться разом?

А. З/ранку, в/осени, в/літку, с/тиха.

Б. По/нашому, ген/ген, на/світанку, у/зимку.

В. Далеко/далеко, з/відусіль, з/низу, на/право.

Г. З/вечора, до/дому, на/щастя, по/літньому.

11.У якому рядку всі дієслова з не пишу­ться разом?

А. Не/виконати, не/написати, не/бути, не/вміти.

Б. Не/хотіти, не/дивитися, не/додивитися, не/знати.

В. Не/зрозуміти, не/забути, не/спитати, не/вка­зати.

Г. Не/навидіти, не/хтувати, не/добачати, не/до­їдати.

12. У якому рядку всі слова є прийменни­ками?

А. І, та, й,але.

Б. Поміж, біля, бо, щоб.

В. Між, над, під, згідно з.

Г. У, за, тому що, коли.

Завдання 13-18 мають по п'ять варіан­тів відповідей, із яких правильними є де­кілька. Виділіть правильні відповіді.

13. Які частини мови належать до само­стійних?

А. Іменник, прикметник.

Б. Сполучник, частка.

В. Дієслово, прислівник.

Г. Числівник, займенник.

Ґ. Вигук, прийменник.

14. Продовжіть твердження: дієслово змі­нюється за...

А. Часами.

Б. Числами.

В. Особами.

Г. Родами.

Ґ. Відмінками.

15. У яких рядках усі слова пишуться без апострофа?

А. Св..ято, тьм..яний, моркв..яний, р..ясний.

Б. Об..єм, В.ячеслав, сузір..я, матір..ю.

В. Зв..язок, пів..яблука, м..який, з..йомка.

Г. Без..ядерний, В..їзд, Мурав..йов, люб..язно.

Ґ. Мавп..ячий, Св..ятослав, п..юре, б..юро.

16. У яких рядках усі слова пишуться з м'яким знаком?А. Олівец.., знан..ня, лл..є, сілл..ю.

Б. Квітон..ка, зозул..ка, матін..ка, юн..ка.

В. Стрілец.., мал..ва, жал.., дон..чин.

Г. Сопіл..ці, рибал..ці, дивиш..ся, пісня.

Ґ. Різ..бяр, їдал..ня, сподіваються, дз..об.

17. У яких рядках усі слова є дієсловами першої дієвідміни?

А. Зробиш, говорю, садить, держиться.

Б. Пишеш, повіває, наберешся, сумує.

В. Ходиш, бачу, оголить, належить.

Г. Звітуєш, поважаю, збирають, оглядати.

Ґ. Читає, шаную, вкривається, пройтися.

18. У закінченнях яких прикметників по­трібно писати букву і?

А. Мудр.й людині, вчорашн..х уроків.

Б. У чіткій послідовності, струїш., тополі.

В. У нов..х зошитах, багат..м урожаєм.

Г. Широк..м полем, з весел..м настроєм.

Ґ. Українськ.. степи, у пташин..й зграї.

Завдання 19-23 передбачають устано­влення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, треба знайти відпо­відник, позначений цифрою.

19. Установіть відповідність між словами та частинами мови, до яких вони належать.

А. Там, попідвіконню, добре, навесні. 1. Іменники.

Б. Семеро, троє, вісім, мільйон. 2. Прислівники.

В. Четвірка, трійка, отара, зграя. 3. Займенники.

Г. Дводенний, зелений, тризначний, 4. Прикметники.

десятирічний. 5. Числівники.

20. Установіть відповідність між формами іменників та відмінками.


 1. Родовий.

 2. Давальний.

 3. Орудний.

 4. Місцевий.

 5. Кличний.
А. Полем, житом.

Б. На листі, у місті.

В. Братам, батькам.

Г. Зозуле, мамо.

21. Установіть відповідність між частина­ми мови та їхніми функціями.

А. Слугує для зв'язку речень і слів. 1. Прийменник.

Б. Називає кількість предметів або порядок їх при лічбі. 2. Прислівник.

В. Слугує для зв'язку слів. 3. Сполучник.

Г. Називає різні ознаки дії. 4. Займенник.

5. Числівник.

22. Установіть відповідність між власни­ми назвами та тематичними групами їх.

А. Закарпаття. 1. Власні імена людей.

Б. Оксана. 2. Географічні назви.

В. Біблія. 3. Позначення предметів духовної культури.

Г. "Антей" (літак). 4. Позначення предметів матеріальної культури.

5. Назви періодичних видань.

23. Установіть відповідність між початком прислів'я та закінченням.


 1. ...те на язиці.

 2. ...у книзі знайду.

 3. ...ніж у чужій стрісі.

 4. ...не так світить сон це.

 5. ...як соловей без пісні.


А. У чужій сторонці...

Б. Що на думці...

В. Де розумом не дійду...

Г. Пташині краще в лісі...

Завдання 24-25 передбачають форму­лювання доповнень до поданих початків речень.

 1. Прикметник - це ...

 2. Незмінною самостійною частиною мо­ви є...

Контрольна робота №2

Поняття про текст. Відомості із синтаксису й пунктуації. Словосполучення та речення.

Завдання 1-12 мають по чотири ва­ріанти відповідей, із яких лише одна є пра­вильною. Виберіть правильну відповідь.

1. Яке з тверджень є правильним?

А. Текст - це його зміст, те, про що (або про ко­го) в ньому йдеться.

Б. Текст - це те, чого він навчає, до чого закли­кає, від чого застерігає.

В. Текст - це група речень, об'єднаних між со­бою темою, головною думкою та граматично.

Г. Текст - це пов'язаність речень за змістом.

2. Яке визначення стилістики є правиль­ним?

А. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови.

Б. Це розділ науки про мову, що вивчає стилі мовлення.

В. Це розділ науки про мову, що вивчає лексику.

Г. Це розділ науки про мову, що вивчає будову слів.

3. Визначте стиль тексту:

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

А. Малишко

А. Художній.

Б. Публіцистичний.

В. Науковий.

Г. Розмовний.

4. У якому рядку наведено тільки поши­рені словосполучення

А. Рідна мова; безсмертне українське слово; люблю мову.

Б. Багате й дзвінке слово; мова народу; срібні звуки.

В. Скарби рідної мови; аромат рідного слова; плекати любов до мови.

Г. Осягнути серцем красу мови; мова рідної матері; лагідне слово.

5. У якому рядку словосполучення скла­даються з дієслова та прислівника?

А. Любити безмежно; розквітає барвінково; чи­тати виразно.

Б. Писати грамотно; золоте слово; колектив мовознавців.

В. Живе мовлення; висловити точно; гармо­нійність мови.

Г. Схарактеризувати мовця; тлумачний слов­ник; говорити красиво.

6. Яке з тверджень є правильним?

А. Граматична основа речення - це однорідні члени речення.

Б. Граматична основа речення - це слово чи група слів, що передають повідомлення.

В. Граматична основа речення - це другорядні члени речення.

Г. Граматична основа речення - це головні члени речення.

7.Яке з речень є односкладним?
А. Слово до слова - зложиться мова.
Б. Люблю співучість рідної мови.

В.Як я люблю українську мову!

Г. Рідна мова - то найбільший скарб.

8. Яке з речень є спонукальним?

А. Яка прекрасна наша мова!

Б. Мене бентежать коралові звуки рідної мови.

В. Чи розумієте ви глибину мудрості україн­ської мови?

Г. Любімо, вивчаймо рідну мову!

9. Яке з тверджень є правильним?

А. Окличні речення передають сильні емоції.

Б. Окличні речення передають спокійні емоції.

В. Окличні речення мають тільки головні члени.

Г. Окличні речення мають прямий порядок слів.

10.3 яких слів найчастіше починаються питальні речення?

А. Бо, чому, адже, тому, і.

Б. Як, чому, коли, навіщо.

В. Де, але, то, а.

Г. Для чого, але, що, та.

11. Яке з речень є двоскладним?

А. Вивчаймо рідну мову.

Б. Люблю красу чарівного слова.

В. Мова об'єднує людей у національну спіль­ноту.

Г. Не можна не любити рідної мови.

12. У якому з речень присудок виражено іменником?

А. Мова - то вічний скарб.

Б. Рідне слово вабить і чарує.

В. Стозвуко дзвенить рідне слово.

Г. Нас єднає рідна мова.

Завдання 13-18мають по п'ять варіан­тів відповідей, із яких правильними є три. Виберіть правильні відповіді.

13. Визначте засоби зв'язку речень у тексті.

А. Займенники.

Б. Сполучники.

В. Прийменники.

Г. Синоніми.

Ґ. Частки.

14. Визначте основні ознаки тексту.

А. Наявність головних і другорядних членів речення.

Б. Пов'язаність речень за змістом.

В. Наявність головної думки та її розвиток.

Г. Певна послідовність речень.

Ґ. Наявність у тексті односкладних речень.

15. Визначте ознаки наукового стилю мов­лення.

А. Точність.

Б. Емоційність.

В. Художність.

Г. Конкретність.

Ґ. Стислість.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Обов’язкова кількість видів контролю з української мови
Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант

Методичні рекомендації вчителям початкових класів щодо оцінювання...
Складені відповідно до орієнтовних вимог щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом...

Тест як форма контролю знань з української мови
Використання тестових завдань на уроках української мови як однієї з форм роботи з розвитку творчого та логічного мислення учнів,...

Затверджено на педагогічній раді
Це спеціально обладнане приміщення, яке забезпечує наукову організацію праці учнів І вчителів біології, що сприяє підвищенню ефективності...

Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки
Міністерство освіти І науки надсилає Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових...

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Класний журнал (далі журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, у якому фіксуються результати навчальних...

Тести по контролю знань з дисципліни „Методика викладання економіки”...
Тести по контролю знань з дисципліни "Методика викладання економіки" / А. В. Коверга. Херсон, хнту, 2007. 14 с

Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів...
Добропільської міської ради, методичний кабінет з травня по листопад 2014р вивчав стан викладання та рівень навчальних досягнень...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас
Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому вимагає глибокого розуміння...

Єкти, функції І види контролю І оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
Савченко Олександра Яківна, дійсний член Академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник лабораторії початкової...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка