Пошук по сайту


Організація роботи над науково-методичною темою

Організація роботи над науково-методичною темою

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗМІСТ


Актуальність проблеми ………………………………………………

2

Теоретичні засади ……………………………………………………

3

Технологія досвіду ……………………………………………………

4

Проект «Критичне мислення» ………………………………………

6

Перелік використаних джерел………………………………………

17

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
 Досвід свідчить, що лише за координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу. Такою об’єднуючою силою в педагогічних колективах, яка допомогла б переорієнтуватися на новий підхід в організації навчально-виховного процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості із відповідними компетентностями – є організація роботи над науково-методичною темою. 

  • Враховуючи новітні підходи до організації методичної роботи, діяльність по впровадженню методичної теми гімназії представлено у вигляді проекту. Саме створення та реалізація освітніх проектів (методичних зокрема) необхідно розглядати як розробку (проектування) ідеальної моделі системи управління, де сконцентровані її пріоритетні напрями (чи основні характеристики).

Сьогодні важко уявити собі процес навчання без використання сучасних технологій. І перш за все мова йде про застосування в навчальному процесі інформаційно-комп'ютерних технологій. На наш погляд, хмарні освітні технології – інструмент створення інформаційного середовища взаємодії учасників освітнього процессу. Вони допомагають вирішити такі завдання:

  • забезпечення вільного і відкритого доступу до освіти протягом всього життя, з урахуванням інтересів, здібностей та особистих потреб;

  • створення умов для формування стійких навичок самоосвітньої діяльності;

  • формування навичок самостійної, дослідно-пошукової діяльності, використовуючи хмарні технології;

  • розвиток навичок вчителів застосовувати ІКТ, користуватися ресурсами Інтернету для підвищення професійної компетентності.

Розв'язання цих завдань стає особливо актуальним у контексті роботи на методичною темою.

Інформаційне суспільство – це суспільство, в якому інформація множиться, ускладнюється, швидко застаріває і набуває якісно нових функцій, у якому інформативний вплив часом має на меті маніпулювання поглядами та діями людей, потребує від людини нових компетенцій. [1;11]

Тому сьогодні існують причини, чому необхідно розвивати навички критичного мислення, нам, українцям.

  1. Ми створюємо громадянське суспільство, тобто громадські організації, здатні розв'язувати проблеми, які не можуть (або не хочуть) розв'язувати державні органи. Але громадська організація складається з громадян, особистостей, наділених громадянськими компетентностями, серед яких: уміння отримувати та використовувати інформацію, здатність до оцінки власної участі; здатність до прийняття рішень, уміння висловлювати обґрунтовані судження, навички спілкування, здатність співпрацювати з іншими людьми.

  2. Відсутність демократичних традицій у нашому суспільстві. Тоталітарному режиму не потрібні були мислячі громадяни. У нас ніколи не розвивали критичне мислення, а ті, хто мав його від природи і використовував, були під тиском цього режиму. Для нашого стереотипу мислення часто і сьогодні «критичне» означає «критикувати» (тобто говорити про погане), а не мислити.

У зв'язку з цим колектив Запорізької гімназії №8 обґрунтовано обрав методичною темою гімназії «Розвиток критичного мислення учнів як підґрунтя формування спрямованості особистості на саморозвиток та соціальну активність».
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Питанню роботи педагогічного колективу над методично темою присвячено ряд досліджень. Так, питання форм методичної роботи в контексті опрацювання методичної проблеми висвітлено у працях І. Жерносека, Б.Житника, Б.Тевліна; питання проектного підходу до організації методичної роботи – працях Є.Павлютенкова, В.Крижка.

Популярний зараз термін «cloud computing» («хмарні обчислення») став вживатися в світі комп'ютингу з 2008 року. В освітніх установах України хмарні сервіси спочатку з'явилися в основному як безкоштовні хостинги поштових служб для студентів і викладачів. Інші численні інструменти хмарних обчислень для освіти практично не використовувалися в силу недостатності інформації про них та відсутності практичних навичок їх використання для навчальних цілей.

Мережевим технологіям і використанню соціальних сервісів мережі Інтернет в освіті присвячено багато робіт вітчизняних, російських та зарубіжних авторів. Наприклад, основні соціальні сервіси мережі Інтернет описані в роботі російських авторів К.Г. Кречетнікова та І.В. Кречетнікова. Питань Інтернет-навчання та організації єдиного міжнародного віртуального середовища для реалізації освітніх послуг різними навчальними закладами світу присвячений російський портал E-education.ru. Однак, аналіз педагогічних праць і літератури виявив, наскільки на сьогодні мало вивчене питання використання хмарних сервісів в організації методичної роботи в загальноосвітньому начальному закладі.

Поняття «критичне мислення» використовується в методичній літературі вже близько 50 років.

З точки зору філософів, критичне мислення – це вміння логічно мислити та аргументувати. О.В.Тягло назвав його «просунутою сучасною логікою». З точки зору теоретиків літератури, критичне мислення – це підхід, за яким тексти розкладаються на складові частини і який розглядає, як вони досягають впливу на читачів, які мотиви тих, хто їх писав. Ми міркуємо про те, яким чином ми прийшли до розв'язання проблеми. Ці роздуми базуються на логіці та надійній достовірній інформації, яку ми збираємо з багатьох джерел. [9]. З точки зору психології (Л.Терлецька) критичне мислення – це таке мислення, яке має наступні характеристики: глибина, послідовність, самостійність, гнучкість, швидкість, стратегічність. З точки зору педагогічної теорії критичне мислення має наступні ознаки: аналітичність ( відбір, порівняння, зіставлення фактів та явищ); асоціативність (установлення асоціацій з раніше вивченнями фактами та явищами); самостійність; логічність (уміння будувати логіку доказовості розв'язання проблеми, послідовність дій); систематичність (уміння розглядати об'єкт, проблему в цілісності їх зв'язків і характеристик) [7]. Тема розвитку критичного мислення є доволі популярною та часто обговорюваною в педагогічних фахових виданнях. Існує низка публікацій, присвячених методиці розвитку критичного мислення школярів.

Методика розвитку критичного мислення заснована на творчому співробітництві учня і вчителя, спрямована на визначення проблем і пошук їх розв'язку, на розвиток в учнів аналітичного підходу до будь-якого матеріалу. Навчання здійснюють у три стадії: виклик, осмислення, рефлексія.

Технологія розвитку критичного мислення пропонує набір конкретних методичних прийомів, які потрібні для використання на різних рівнях освіти, в різних предметних галузях, видах і формах роботи. Запропоновані методи вимагають від учнів відповідального ставлення до прийняття рішення, виявлення, доведення, обґрунтування своєї позиції щодо проблеми, передбачення наслідків рішень. [8].
ТЕХНОЛОГІЯ ДОСВІДУ

Робота педагогічного колективу над методичною темою у навчальному закладі традиційно складається з трьох етапів. Метою першого етапу є перш за все теоретична та мотиваційна підготовка вчителів до впровадження нової теми. Вона здійснюється засобами всіх форм методичної роботи різних рівнів від загальношкільного до індивідуального (рівень самоосвіти). Метою другого етапу є практичне впровадження у навчально-виховний процес змісту методичної проблеми якомога більшою кількістю педагогічних працівників, відстеження якості цього процесу та корекція. Третій етап роботи над методичною темою передбачає представлення та розповсюдження досвіду роботи навчального закладу по реалізації методичної теми.

Доволі зрозумілий та традиційний процес впровадження методичної теми, на нашу думку, має декілька серйозних ризиків та перешкод. Це і небажання вчителів сприймати та засвоювати нову інформацію, недостатнє засвоєння теоретичних відомостей щодо змісту теми (як правило, неповнота знань про ту чи іншу технологію, педагогічну систему тощо); складність процесу відстеження впровадження методичної теми в системі та вимірювання змін, які відбуваються у навчальному процесі, організація спільної колективної діяльності по впровадженню методичної теми, створення сприятливого мікроклімату та атмосфери творчості в цій діяльності.

Представлена технологія, на нашу думку, дозволяє мінімізувати ризики та подолати деякі перешкоди в тому числі й за допомогою хмарних технологій. Використання хмарного сховища Googlе диск дозволяє знайомитися з теоретичним матеріалом з технології критичного мислення в будь-який зручний для них час, перевірити свої знання з теми за допомогою тестування (Googlе форми), проаналізувати свій урок з т.з. впровадження на ньому технології критичного мислення. На аналітико-узагальнюючому етапі планується залучення інших хмарних сервісів. Таких як Cacoo, Сreately, piktochart сервісів для створення інфографіки, Mindomo. Bubbl.us – сервіси для побудови карти знань в тому числі з використанням спільної діяльності, а також сервісів, які дозволяють колективно створювати он-лайн документи, інтерактивні зображення, віртуальні дошки.

Практична значимість (новизна) полягає у таких позиціях: 1) адаптація теоретичного матеріалу змісту технології розвитку критичного мислення для вивчення її в умовах різних форм методичної роботи у гімназії (поділ на модулі, підготовка тестів для перевірки знань вчителів; 2)використання хмарної технології для надання можливості вчителям у зручний для них час вдосконалити свої знання ТРКМ та перевірити їх; 3)розробка технологічної карти уроку з використанням ТРКМ, яка дає змогу проаналізувати та оцінити урок з т.з. формування та розвитку критичного мислення учнів; 4) автоматизація та демократизація такого аналізу та оцінки за допомогою хмарної технології; 5) розробка форми та змісту проведення педрад, засідань ШМО з використанням ТРКМ; 6) презентація та розповсюдження досвіду вчителів гімназії по впровадженню ТРКМ за допомогою хмарної технології.

Модель досвіду схематично можна представити так:

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ГІМНАЗІЇ

Використання хмарних технологій

Етапи впровадження


Теоретичний етап
Мета: Мотивація, організаційна та теоретична підготовка колективу до впровадження нової методичної теми

Основне нововведення: використання модулів для структурування та кращого сприйняття теоретичного матеріалу


Діяльнісний етап


Мета: Апробація та впровадження технології розвитку критичного мислення у навчальний процес

Основне нововведення: розробка технологічної карти аналізу уроку з впровадження ТРКМ та її апробаціяАналітико – узагальнюючий етап


Мета: автоматизація та демократизація такого аналізу та оцінки

Основне нововведення: залучення хмарних сервісів для візуалізації, колективного обговорення, представлення досвіду роботи
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засідання педагогічної ради

Запорізької гімназії №8

Наказ від 01.09.2014 року № 181/р

Директор Запорізької гімназії №8

____________ О.А.Гвозденко
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації для завідувачів днз
...

Харківська гімназія №12 харківської міської ради харківської області
Розпочати роботу над єдиною методичною темою «Підвищення якості освіти учнів та фахового розвитку педагогічних працівників в умовах...

План роботи методиста Саламахи Валентини Сергіївни на 2012 2013 навчальний...
В поточному році працювала над науково-методичною проблемою «Методичний супровід створення гнучкої системи організації навчально-виховного...

Бібліографічний покажчик Миколаїв ­- 2007
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки 15 лютого. Протокол №1

Бібліографічний покажчик «Проектна технологія в навчально-виховному...
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки від 15 грудня. Протокол №4

Методична сторінка Цілісна система навчання педагогічних працівників у навчальному закладі
Пріоритетним напрямком навчально-методичної діяльності є здійснення системної роботи над методичною проблемою “Активізація творчої...

Вибpана. Hе поспішайте, подумайте над обpаною темою; згадайте геpоїх...
Учнівський твіp це не лише важливий засіб контpолю за знаннями школяpів з літеpатуpи, а й засіб фоpмування духовного світу підpостаючого...

Вправи та ігри для розвитку творчих здібностей молодших школярів
Схвалено науково-методичною радою Шепетівського навчально- виховного об'єднання №2 ( протокол №2 від25. 10. 2011 р.)

Урок концерт. Драма кохання у творчості І. Я. Франка збірка «Зів’яле листя»
Схвалено І рекомендовано науково – методичною радою відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації ( Протокол №3від 27. 12....

Урок концерт. Драма кохання у творчості І. Я. Франка збірка «Зів’яле листя»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка