Пошук по сайту


Рольова гра «суд над ворогами здоров’Я» Мета

Рольова гра «суд над ворогами здоров’Я» Мета

Сторінка1/4
  1   2   3   4
РОБОТА В ГРУПАХ

РОЛЬОВА ГРА «СУД НАД ВОРОГАМИ ЗДОРОВ’Я»

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про негативний вплив тютюнопаління, алкоголю і наркотиків на організм; навчити учнів розв’язувати складні життєві ситуації; формувати стійкі моральні переконання; довести важливість дбайливого ставлення до свого здоров’я та необхідність дотримання норм здорового способу життя; виховувати негативне ставлення особистості до тютюнопаління, алкоголю і наркотиків та відповідальність за своє здоров’я.
Обладнання: плакати з теми, література, відеофільми, вислови.
«Підсудні»: Нікотин, Алкоголь, Нар­котики.
Дійові особи — учні, які виступають у ролях: судді, секретаря, прокурора, адвоката, свідків, присяжних.

Оформлення «судового залу»: у центрі класу попереду стоїть стіл суддів, справа — стіл адвоката, зліва — стіл прокуро­ра. За столом адвоката — лава для підсуд­них. Навпроти судді лава для свідків. За окремим столом — присяжні.

Решта учнів — у «судовому залі», за зсу­нутими партами.

Учитель. Головна цінність суспільства – життя та здоров’я людини. Сьогодні наша зустріч присвячена проблемам величезної ваги, тому що від їх вирішення залежить не просто майбутнє, щасливе життя суспільства, а життя взагалі. Ви вступаєте в дуже відповідальний і надзвичайно важливий період вашого життя – юність. Перед вами постає безліч запитань, що хвилюють вашу думку, примушують сумніватися, навіть страждати. Адже серед вас немає жодного, хто був би повністю задоволений собою, хто не бажав би краще розвинути свої розумові і фізичні здібності, а головне – зміцнити здоров’я. Кожен повинен знати себе, свої цінності та цілі життя. Кожна людина обирає свій шлях у житті. Вибір має бути самостійний, але свідомий, тобто треба усвідомлювати наслідки кожного вчинку не тільки для себе особисто, але й для оточуючих.

Я вірю, що ви всі ставитеся до життя серйозно: мрієте про майбутню професію, намагаєтесь бути гідними людьми. Сподіваюся, що наш урок допоможе вам зробити правильний вибір у житті.

Як це сталося? Нема ні війни, ні біди,

Та осмута лягає на серці.

Помирають не тільки від віку баби та діди –

Помирають, на жаль, молоді українці.
Що ж, так само тече і нуртує Дніпро,

І так само в гаю зацвітає калина.

Молодь тратить дорогоцінне життя на сигарети й вино,

Забуваючи, що ти ж на землі – людина!

Наш урок буде проходити у формі судового засідання. Ми будемо судити ворогів здоров’я Нікотин, Алкоголь і Наркотик.

Секретар. Встати! Суд іде!

Суддя. Прошу сідати! Слухається справа зі звинувачення Нікотину, Ал­коголю та Наркотиків у злочинних діях проти людини і людства. Вони загубили життя багатьох людей, зробили нещасними багато тисяч сімей. Нада­ється слово прокурору.

Прокурор. У матеріалах, поданих на розгляд суду, наводяться незапе­речні факти, які підтверджують: об­винувачені Нікотин, Алкоголь та Нар­котики є першопричиною багатьох хвороб, вони набагато вкорочують вік людини, спонукають до тяжких злочинів, є причиною моральної де­градації, руйнують сім'ї, підривають економіку і добробут, під їх дією скою­ються аварії, внаслідок яких гинуть люди, нищаться транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

Ваша честь, панове присяжні! Я за­кликаю вас уважно й неупереджено вислухати обидві сторони: обвину­вачення і захисту, допитати свідків і всіх, хто хоче висловитися, і на осно­ві всього почутого винести справед­ливий вирок. (Сідає.)

Суддя. Ввести підсудних!

«Підсудні» займають лаву справа за ад­вокатом.

Суддя. Підсудні Нікотин, Алкоголь, Наркотики! Чи визнаєте ви себе вин­ними у злочинних діях проти люди­ни, ворогами її здоров'я та причиною названих нещасть?

Підсудні. Ні, ваша честь. Воро­гом здоров'я людини та причиною її нещасть є сама людина, яка вико­ристовує нас, не враховуючи наших властивостей.

Прокурор. Ваша честь! Прошу ви­слухати свідків обвинувачення.

Суддя. Викликається 1-й свідок. Чи готові ви говорити правду і тіль­ки правду?

1-й свідок. Так ваша честь.

Суддя. Проти кого з підсудних ви маєте свідчення?

1-й свідок. Проти Нікотину!

Суддя. Що ви можете сказати про підсудного?

1-й свідок. У наш час паління пе­ретворилося на «епідемію», яка завдає великої шкоди здоров'ю населення. За даними досліджень визначних ме­дичних інституцій світу, палії живуть у середньому на 6-10 років менше, ніж непалії. Встановлено цілий ряд тяж­ких захворювань, смертність від яких безпосередньо пов'язана з палінням. До них належать, перш за все, ракові захворювання органів дихання, трав­лення, печінки та інших органів. У па­ліїв у 13 разів частіші випадки стено­кардії, у 12 разів — інфаркту міокарда, у 10 разів — виразки шлунка. Смертність серед курців на 30 – 80% вище, ніж у некурящих; смертність вища серед людей, що почали курити в молодому віці. Щорічно в усьому світі від хвороб, пов’язаних з палінням помирає 2,5 млн. душ. Кожні 13 секунд помирає людина.

Тютюнопаління згубно впливає на потомство. У матерів, які палять, часті­ше народжуються недоношені, мертві діти або з різними каліцтвами, з поро­ком серця. Діти таких матерів нерід­ко відзначаються сповільненим розу­мовим і фізичним розвитком.

Адвокат. Чи відомо вам, які вели­кі доходи економіці приносять ви­робництво і продаж тютюнових ви­робів?

1-й свідок. Економічні розрахун­ки, проведені у багатьох країнах, свід­чать, що втрати, пов'язані з палінням, у чотири рази перевищують доходи, одержані від тютюнової промисло­вості.

Суддя. Чи є ще питання у свідка?

Адвокат. Ні, ваша честь.

1-й свідок сідає.

Суддя. Викликається другий свідок.

Свідок підводиться.

Суддя. Чи усвідомлюєте ви обов'я­зок говорити суду тільки правду?

2-й свідок. Так, ваша честь.

Суддя. Проти кого з підсудних ви свідчите?

2-й свідок. У мене є важливі докази того, як куріння впливає на організм людини і шкодить її здоров’ю.

Показ відеофрагменту про шкоду куріння.

Суддя. Чи є ще питання у свідка?

Адвокат. Ні, ваша честь.

2-й свідок сідає.

Суддя. Викликається третій свідок.

Свідок підводиться.

Суддя. Чи усвідомлюєте ви обов'я­зок говорити суду тільки правду?

3-й свідок. Так, ваша честь.

Суддя. Проти кого з підсудних ви свідчите?

3-й свідок. Проти Алкогольних напоїв.

Суддя. Які факти їх злочинної дії ви можете навести?

3-й свідок. Уживання алкоголю веде за собою гостру алкогольну ін­токсикацію, яка називається у наро­ді сп'янінням. Вражаючи центральну нервову систему, алкоголь порушує функції організму: послаблює зір і слух, затьмарює мислення і мов­лення, притуплює загальну чутли­вість і здатність реагувати, робить ходу невпевненою і хиткою. Саме сп'яні­ла людина є суб'єктом і жертвою до­рожньо-транспортних аварій. У стані сп'яніння вона може швидко перехо­дити від веселого настрою до нападів люті, вона дезорієнтована у часі й про­сторі. Такі психічні порушення нерід­ко супроводжуються агресивною по­ведінкою, що призводить до сварок, бійки, наслідками яких є каліцтва і навіть смерть. Небезпека алкоголю в тому, що часте його вживання ви­кликає потяг до випивання, або алко­гольну залежність, з якою дуже важко боротися. Алкоголік — людина, яка не може протистояти цій залежності. Його організм уже вимагає поповнен­ня алкоголем, причому в збільшених дозах. Чим далі затягується цей про­цес, тим важчі фізичні та психічні наслідки, що врешті-решт ведуть до тяжких хвороб і передчасної смерті. Алкоголь спричиняє величезні мате­ріальні збитки, завдає фізичних і мо­ральних травм своїй сім'ї. Отже, алкоголізм — велике соціаль­не зло, джерелом якого є алкоголь­ні напої.

Адвокат. Ваша честь, дозвольте репліку.

Суддя. Дозволяю.

Адвокат. Дякую. Дозволю собі за­уважити, що свідок говорить про на­слідки зловживання алкогольними напоями. Але ж ними можна і не зло­вживати...

3-й свідок. Якби алкогольні на­пої не були шкідливими, не засобом одурманення, то й не було б такої про­блеми, як алкоголізм з його згубни­ми наслідками.

Суддя. Сідайте. (Викликає четвертого свідка.)

4-й свідок підводиться.

Суддя. Чи усвідомлюєте ви відпові­дальність за все, що буде вами сказа­но перед судом?

4-й свідок. Так, ваша честь.

Суддя. Проти кого з групи підсуд­них ви хочете свідчити?

4-й свідок. Я хочу показати всім присутнім, як алкоголь впливає на важливі органи: серце, печінку, шлунок, мозок і які страшні захворювання він викликає.

Показ відеофрагменту про шкоду алкоголю.

Суддя. Чи є ще питання у свідка?

Адвокат. Ні, ваша честь.

4-й свідок сідає.

Суддя. Викликається п’ятий свідок.

Свідок підводиться.

Суддя. Чи усвідомлюєте ви обов'я­зок говорити суду тільки правду?

5-й свідок. Так, ваша честь.

Суддя. Проти кого з підсудних ви свідчите?
5-й с в і д о к. Проти всіх підсудних. Адже і тютюн, і алкоголь належать до наркотичних речовин. Саме сло­во «наркотик» означає приголомшли­вий, тобто такий, що діє на нервову систему, збуджуючи або пригнічу­ючи її. У вужчому розумінні, нар­котики — це речовини рослинного походження: опіум, кокаїн, морфін, героїн, їх я звинувачую в особливій підступності. Це справді вороги лю­дини. Дію наркотиків описує класич­на тріада: ейфорія, толерантність, аб­стиненція.

Перший стан наркоманії — ейфорія — приваблює недосвідчених, спонукає до вживання наркотиків. Ейфорія — стан невиправданого об'єктивними умовами піднесеного настрою (від­чуття радості, безтурботності). Але цей стан триває недовго.

Другий стан — толерантність — бук­вально означає терпимість, у даному випадку — витривалість, формуєть­ся в результаті звикання організму до наркотиків. Щоб викликати ей­форію, у цьому стані вже потрібна більша доза.

Третій стан — абстиненція — харак­теризується гострою потребою по­стійного вживання наркотиків. Це стан нестерпних болів, невимовних мук, для припинення яких людина готова на все.

Припинити ці муки може тільки на­ступна доза наркотику. Причому біль­ша від попередньої.

Наркотики — річ дорога. Де взяти гро­ші? Не дивно, що серед наркозалежних часто зустрічаються злочинці.

Кожна наступна доза, введена в ор­ганізм, — це наближення до його по­вного руйнування, це ще один крок до неминучої смерті. Якби все почи­налося з абстиненції — не було б жод­ного наркомана. Тому я стверджую, що наркотики — вороги людини і за­слуговують не лише осуду і заборо­ни, а й знищення. (Сідає.)

Показ відеофрагменту про шкоду наркотиків.
Адвокат. Ваша честь, прошу викли­кати свідків захисту.

Суддя. Викликається шостий сві­док.

6-й свідок підводиться.

Суддя. Чи знаєте ви про відповідаль­ність за перекручені свідчення?

6-й свідок. Так, ваша честь. Те, що я вам скажу, відповідає моїм переко­нанням і не суперечить правді. Я хочу розказати про прадіда, який не хворів і дожив до глибокої старості, хоча все життя палив, крім постів. Не цурав­ся він і чарки, випивав у великі свя­та, у гостях або коли приймав гостей у себе. Знав міру, і ніхто не бачив його п'яним. Дякую. (Сідає.)

Суддя. Викликається сьомий сві­док.

7-й свідок підводиться.

Суддя. Чи готові ви говорити тіль­ки правду?

7-й свідок. Так, ваша честь. Усе, що я скажу, — правда. Усім відомо, що алкогольні напої вживалися з давніх-давен, традиційно на весіллях, іме­нинах, хрестинах та інших родинних святах. Вони сприяють піднесенню настрою, до певної міри зближують людей і в невеликих дозах не шкодять здоров'ю. У мене все. (Сідає.)

Суддя. Викликається восьмий сві­док.

8-й свідок підводиться.

Суддя. Чи відома вам відповідаль­ність за неправдиві свідчення?

8-й свідок. Так, ваша честь.

Суддя. Що вам відомо в справі під­судних?

8-й свідок. Я хочу засвідчити, що етиловий спирт, складова всіх міц­них напоїв, — цінний продукт, який використовується в медицині, без нього не обходиться фармацевтич­на промисловість, яка стоїть на сто­рожі здоров'я людини. Спирт — це засіб дезінфекції під час інфекцій та операцій, складова частина багатьох лікарських препаратів. Так само і наркотичні речовини здавна використовувались як знеболювальні за­соби. У наш час, на жаль, є ще невиліковні хвороби. І тільки введення в організм «приреченої» людини нар­котику рятує її від тяжких страждань в останні дні, а може, й місяці життя. Уявіть собі довготривалу тяжку опе­рацію без наркозу. Чи могла б люди­на витримати ці муки?

То що в цих випадках наркотик — ворог людини чи, може, помічник? (Сідає.)

Суддя. Чи є бажаючі виступити зі сторони захисту?

Адвокат. Шановні судді, панове при­сяжні, усі присутні в цьому залі!

Може, мій виступ видається декому незвичайним як для захисника під­судних. Незвичайність полягає в то­му, що я не заперечую властивос­ті нікотину, алкоголю, наркотиків, про які говорили свідки звинувачен­ня. Справді, вживання їх негативно впливає на здоров'я людини, є при­чиною багатьох бід. Небезпечні вони найбільше для юнацтва! І, здається, логічно було б заборонити їх вироб­ництво — і проблема розв'язана. Та чи зніме проблему заборона? В історії різних держав були випадки запрова­дження «сухого закону», але наслідків це не дало. Та й не можна не погоди­тися з фактами, наведеними свідка­ми захисту. До речі, всі добре знають, що будь-якими ліками можна отру­їтися, якщо вживати завелику дозу. А згадайте, скільки всього отруйно­го виробляє наша промисловість — від гербіцидів і до ядерної енергети­ки. Чи можемо ми все це заборонити, чи обійдемось без цього? Навіть піс­ля Чорнобильської трагедії, наслідком якої було отруєння не лише людей, а й усього живого, самої землі, не за­боронили виробництва ядерної енер­гії, а навпаки: збудували нові реакто­ри на Рівненській та Хмельницькій АЕС. Отже, не про заборону потріб­но говорити, а про поінформованість та культуру населення.

Хочу звернути увагу високого суду на одну важливу деталь у виступі свідка. Він згадав прадіда, який не хво­рів, хоча все життя палив і не цурався чарки. Я чомусь упевнений, що і отой прадід, як і всі мудрі діди і прадіди, ніколи не чаркувалися з неповнолітніми. Часто малограмотні або зовсім неписьменні, вони виховували своїх дітей у кращих традиціях. І їхні діти знали, що можна, а до чого і треба дорости. Вони добре розуміли, наскільки вразливий до дії тютюну, алкоголю дитячий та юнацький організм, який росте, розвивається, і зміцнюється.

Сьогодні чомусь навіть державні керманичі, схоже, цього не розуміють, або ж вони зовсім байдужі до свого народу. Чим можна пояснити численні реклами алкогольних напоїв і майже повну відсутність інформації про їх шкідливість навіть у державних засобах масової інформації? Де ті телепередачі, ті фільми, які б змусили підлітка замислитись над загрозою алкоголізму чи наркоманії?

Нікотин, алкоголь, наркотик— це речовини, які приносять і користь, і шкоду. А для чого Бог дав людині, своєму найвищому, найдосконалішо­му творінню, розум і волю? Для того, щоб розрізняти добро і зло і протисто­яти злу, яку б личину воно не прийма­ло, не піддатися спокусі. Ворог люди­ни —диявол, який постійно спокушає спробувати забороненого плоду, не слухатись Божих і Людських законів. Але ми повинні завше пам'ятати, що за порушення законів рано чи пізно настає суд і кара. Кара Божа, кара су­дова, кара хворобою, стражданнями. Тож звертаючись до молодих, юних, я хочу нагадати: перш ніж піднести до рота цигарку, чарку чи дозволити собі наркотик, хто б до цього не спо­нукав, запитайте у свого розуму, чи потрібно йому затуманення, чи вар­то ризикувати здоров'ям заради ко­роткочасного «кайфу». Якщо є сила волі, якщо маєте людську гідність, то відстоюйте її і, як казав наш великий пророк Т. Шевченко, «образ Божий багном не скверніте!» (Сідає.)

Суддя. Прошу присяжних, порадившись, оголосити свій вердикт!

Присяжний. Уважно й неупереджено вислухавши виступ обох сто­рін, зважаючи на факти й аргументи, які були наведені, узгодивши між собою думки і позиції, присяжні уповноважили мене сказати: нікотин, алкоголь, наркотики все ж не є суб'єктами, а лише засобами скоєння зла, яке чинить людина. Вживати їх чи не вживати — це залежить від людини, від її мудрості, сили волі й моральності.

Суддя. Перед оголошенням вироку надамо підсудним останнє слово. Прошу.
Сигарета. Мене звати сигарета, я вродлива і сильна,

Я знайома з цілим світом і потрібна всім щодня.

Їдким димом проникаю і отруюю курців.

Мозок, серце я дурманю, нехай палять, молодці!

Я в чудовій упаковці і в мене повно є заслуг.

Прочитайте на коробці — «Стюардеса», «Прима», «Друг»,

Особливо намагаюсь молодого захопить,

Моєї в тім вини немає; якщо він не хоче жить.

Я живу вже сім століть, не беруть мене роки,

Ось що значить — довголіття! І хай курять слабаки!
Алкоголь. Якщо у вас є здоров’я, не варто його марнувать,

Усім школярам я раджу: до звичок поганих, не варто, звикать.

Вино і клята горілка руйнує здоров’я твоє

Міняє колір обличчя, силу і міць псує.

Серце болить і печінка, і в голові гуде,

От же клята горілка, що із вас завтра буде?.
Наркотик. Він був звичайним хлопцем, учився в школі він.

Любив уроки музики, і фізику любив.

Але в 16 років він захотів пізнать

Усю красу життя свого і радості буття.

Потрапив у компанію, але, на жаль, не в ту.

І опинився хлопець наш, неначе у раю.

Усе було чудово, але спливає час —

І бачимо, що хлопчик наш — звичайний наркоман.

Він став уже самотнім: ні друзів, ні батьків.

Над прірвою він ходить, як по кінцю шприца.

Вже все йому не миле, ненавидить себе.

Наркотики подіяли, ламали сильний дух,

А далі лиш страждання і вибір постає:

Або маленька доза, або вже краще смерть.

Болять і грузнуть очі, рука, мов нежива,

Уста холонуть... І хлопця вже нема.

Йому було 16, він світу не пізнав,

Закінчував лиш школу і вчився на медаль.

Наркотики згубили такого юнака,

А скільки по країні дорослих, школярів

Живуть від дози до дози, не маючи надій?!

Запам’ятайте, діти, ці слова.

Щоб не змогли ніколи ви забути.

Хай жоден з вас отрути не візьме,

І кайф не побажає цей відчути!
Суддя. Я згідний осудити Нікотин, Алкоголь і Наркотик як винуватців погіршення здоров’я, отруєння людського організму. Але я зви­нувачую і людину, яка є найрозумнішою істотою на Землі, але так недбало ставиться до свого здоров’я.

Ми уважно вислухали всіх свідків і підсудних і вирішили: уважно послухати вірш, вдуматися у його зміст і зробити для себе відповідні висновки.
Здорова молодь – нації надія,

Єднає всіх нас спільна й добра мрія,

В твоїх руках здоров’я і життя,

Тож бережи себе для майбуття.

Цвіте життя – земля наша радіє,

І сильна молодь зростає і міцніє,

Щоб звідусіль лунав веселий сміх,

Ми дбати про здоров’я просим всіх.
Росисті ранки нам дарують мрію,

Плекаєм в серці радісну надію,

Що зможем світ змінити для добра,

Шкідливим звичкам – «Ні!» сказать пора.

Щодня стрічаєм сонце благовісне

Лунає дзвінко велична наша пісня,

Щоб їй завжди щасливо так звучать,

Ми просим про здоров’я своє дбать.

ПРІРВА БЕЗ ЖИТТЯ
В твоїх руках, людино, твоє щастя!

І не подумай – на кінці шприца.

Бо, може, перший раз і добре здасться,

Та потім – йде дорога до кінця.

А потім – більше, хочеш більше й більше!

А потім гроші, крадіж і тюрма.
Ти хочеш сам зробити все, як гірше,

І те болить – назад без вороття.

Ти сам на сам. Ось ти, а ось наркотик.

І хто кого? Питання на життя!

Ти не зумієш сам сказати «досить»,

А потім – прірва, прірва без життя.


***

Хто здоровий, той сміється,

Все йому в житті вдається.

Він долає всі вершини,

Це ж чудово для людини.
Хто здоровий, той не плаче,

Жде його в житті удача.

Він уміє працювати,

Вчитись і відпочивати.
Хто здоровий – не сумує,

Над загадками мудрує.

Він сміливо в світ іде.

Й за собою всіх веде.
Бо здоров’я - це прекрасно,

Здорово, чудово, ясно!

І доступні для людини

Всі дороги стежини!


Тема. Імунні реакції організму. Алергени та алергія. СНІД: причини і наслідки.
Мета. На прикладах інфекцій, алергії, СНІДу показати проявлення імунних реакцій організму; здійснити гігієнічне, екологічне виховання; переконати учнів в необхідності збереження свого здоров’я, довкілля, ведення здорового способу життя.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Форма проведення: урок – лекція.
Основні поняття і терміни: імунітет, імунна система, алергія, алергени, СНІД, ВІЛ, інфекційні хвороби.
Обладнання: таблиці « Кров», «Кровоносна система», «Лімфатична система», « Інфекційні хвороби», відеофрагменти.
Структура уроку
І. Вступ. Актуалізація опорних знань.
1. Дайте визначення поняттю « імунітет».

2. Які клітини відносять до фагоцитів?

3. Як відбувається процес фагоцитозу?

4. Які функції виконують Т – лімфоцити?

5. Які види імунітету ви знаєте?
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Цими проблемами ми й займемось на цьому уроці. Постановка проблем уроку:

Протягом століть людство стикалося з такими проблемами, як:

а) численні інфекційні хвороби,

б) алергії,

в) рак.

В останній час з’явилися проблеми СНІДу та трансплантації тканин і органів.

- Що об’єднає ці проблеми?

- Чому в останній час вони стали більш гострими?

- Чи є залежність між імунітетом і екологією?
ІІІ. Основна частина. Лекція.

1. Імунна система.

Імунна система виникла з появою багатоклітинних організмів і розвивалась як чинник сприяння їхньому виживанню. Багато з іму­нологічних механізмів виникли не як імунологічні, а перейшли до такої функції в ході еволюції.

Імунна система людини за організацією і механізмами функціо­нування подібна до нервової системи. Обидві системи представлені і центральними і периферичними органами, здатними реагувати на різні сигнали, мають велику кількість рецепторних структур, спе­цифічну пам'ять. До центральних органів відносять червоний кістковий мозок, вилочкову залозу (тимус), до периферичних на­лежать лімфатичні вузли, селезінка, мигдалики, апендикс. Таким чином, імунна система об'єднує органи і тканини, які забезпечують захист організму від генетично чужорідних клітин або речовин, які надходять з навколишнього середовища або утворюються в організмі.

Центральне місце серед клітин імунної системи посідають різно­манітні лімфоцити. При контакті з чужорідними антигенами імунна система здатна забезпечувати різні форми імунної відповіді: утворення специфічних антитіл крові (гуморальний імунітет); збільшення кількості Т-лімфоцитів, здатних до вибіркового реагування з даним антигеном (клітинний імунітет); утворення довго живучих Т- і В-лімфоцитів «імунологічної пам'яті», які при повторній зустрічі з антигеном здатні до швидкої і сильної відповіді; формування імуноло­гічної толерантності, яка проявляється у вибірковій відсутності відповіді на даним антиген при повторній зустрічі; виникнення;алергії - підвищеної чутливості до специфічного антигену.
2. Імунні реакції організму. Алергія - стан підвищеної чутливості організму у відповідь на дію алергенів; є передумовою виникнення патологічного імунологі­чного процесу.

Що ж таке алергени?

Алергени - речовини, які спричинюють алергічні, реакції в організмі. Алергени поділяються на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх алергенів відносять деякі харчові продукти (яйця, шоколад, цитрусові), різні хімічні неорганічні речовині, запахи (квітів, парфумів), лікарські препарати. Внутрішні алергени - власні тканини організму, переважно з видозмі­неними природними властивостями, що виникають внаслідок утворення токсичних речовин при певних патологічних процесах. Наприклад при опіках чи обмороженнях омертвілі тканини стають чужорідними для організму, на них утворюються антитіла і розвивається алергія. Такі ж реакції можуть виникнути при дії отруйних речовин, укусі бджіл. джмелів та інших комах, та іонізуючої радіації.

Які ж прояви алергії? Алергічні реакції розвиваються бурхливо або ж поступово. Коли алерген діє на організм вперше, то відбувається накопичення антитіл із підвищеною чутливістю до нього. При по­вторній зустрічі цього алергену з організмом розвивається бурхливі алергічна реакція. Алергія є досить поширеною хворобою. Проявляється вона в різних негативних реакціях: висипах на шкірі (кропивниця), алергічними екземами, звуженні дихальних шляхів внаслідок набряку їхніх слизових оболонок, що утруднює дихання - астма тощо.

На алергію хворіють не всі. Вона значною мірою визначається спадковою схильністю організму. При вивченні вікових особливостей прояву алергічних реакцій відзначалося, що алергічні хвороби частіше виявляються у віці до 4-5 років та в період статевого дозрі­вання. Порушення обміну речовин, діяльності залоз внутрішньої секреції, розвиток неврозів, недостатнє харчування сприяють виникненню алергічних реакцій.

Які ж існують способи запобігання алергії? Насамперед, всі фак­тори, що зміцнюють організм (загартовування, фізична культура, здоровий спосіб життя, відсутність шкідливих екологічних впливів), запобігають розвиткові алергії. Кожна людина повинна знати, на що в неї алергія й уникати контакту з алергеном. У разі виникнення алергічної реакції потрібно вміти надати першу допомогу. Наприклад, отрута бджіл, джмелів та інших комах належать до біологічних алергенів. Чутливі до укусів цих комах люди, можуть навіть загинути від ядухи (набряку слизової оболонки дихальних шляхів) або через зупинку серця і дихання.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Щоб зменшити всмоктування отрути комах, відразу видаліть з місця укусу кінчик жала і прикладіть холод (лід, склянку з холодною водою чи рушник, намочений холодною водою). Якщо людина .непритомніла, необхідно, зробити штучне дихання, при зупинці серця —непрямий масаж серця і хворого доставити до лікарні.
3.Що таке СНІД і ВІЛ?
СНІД означає синдром набутого імунного дефіциту.
Синдром — тому, що у хворих виникає безліч різних, симптомів і опортуністичних (супутніх) захворювань.

Набутий — тому, що це стан, який виникає внаслідок заражен­ня, а не передається генетичним шляхом.

Імунний — тому, що уражає імунну систему організму, яка бо­реться із хворобами.

Дефіцит — тому, що імунна система перестає працювати належ­ним чином.
Імунна система людини.

Учені, які вивчали перші випад­ки захворювання на СНІД, дійшли висновку, що основна його особ­ливість — переважне ураження системи імунітету, що виявляєть­ся в цілковитій беззахисності організму хворого перед порівня­но нешкідливими мікроорганізма­ми, а також злоякісними пухлина­ми. Які ж особливості системи іму­нітету і чому нове захворювання було названо синдромом набутого імунодефіциту?

Імунна система — це в основ­ному лімфоїдна система. Головна клітина імунної системи — лімфо­цит. Лімфоцити знаходяться не лише у крові, вони ще й головні клітини тканинної рідини — лімфи. Лімфоцити складають близько 1% маси тіла. Централь­ний орган імунної системи — вилочкова залоза (тимус), у якій фор­муються клітини, відповідальні за різні вияви клітинного імунітету.

Родоначальники клітин імунної системи — незрілі клітини кістко­вого мозку. Потрапляючи з кістко­вого мозку в тимус, вони дозріва­ють і перетворюються в Т-лімфоцити (тимус — залежні лімфоци­ти), що беруть участь у різних ви­явах клітинного імунітету. Т-лімфоцити дозрівають у тимусі під впливом гормонів. Вони здій­снюють надзвичайно важливу фун­кцію: видаляють і знешкоджують усі чужорідні клітини.

Розрізняють кілька класів Т-лімфоцитів. Наприклад, Т-кілери руйнують чужорідні клітини, знешкоджуючи їх. Найважливіший різновид Т-лімфоцитів — так звані Т-хелпери (помічники). Вони пер­шими розпізнають чужорідні речо­вини і допомагають іншим лімфо­цитам виконувати свої захисні функції. Співвідношення Т-хелперів (помічників) і Т-кілерів (пригнічувачів) у здорової людини дорівнює 2:1. При СНІД воно па­дає нижче 0,5:1 (тобто виникає зворотна пропорція).

У чому ж полягають основні функції імунітету?

Перша полягає у здатності роз­пізнавати чужорідних агентів, що потрапили у внутрішнє середови­ще організму, і знешкоджувати їх.

Друга функція — у здатності знищувати чужорідні клітини, які виникли в організмі внаслідок мутацій.

Третя функція обумовлена на­явністю імунологічної пам'яті. Клітини імунної системи при контакті з чужорідним антигеном запам'ятовують його і за повтор­ної зустрічі дають зазвичай силь­нішу реакцію. Ця пам'ять «закріплюється» на роки, а то й на все життя.
Імунодефіцит

Зазначене дає уявлення про систему імунітету, її функції і підводить нас до основного.

Імунодефіцит — це порушен­ня структури і функцій тієї чи іншої ланки імунної системи. Він буває вродженим або набутим.

Вроджені (первинні) імунодефі­цити важкі захворювання в дітей, народжених із дефектом якої-небудь ланки імунної систе­ми. На щастя, уроджені імуноде­фіцити зустрічаються дуже рідко.

Частіше зустрічаються набуті (вторинні) імунодефіцити, що спостерігаються як наслідок тих чи інших впливів – іонізуючих випромінювань, прийому ліків, що пригнічують функції імунної системи, складних операцій, травм тощо.

Імунодепресія (пригнічення) роз­вивається під час виникнення но­воутворень безпосередньо імунної системи — лімфогранулематозі, пухлинах тимуса тощо.

СНІД — очевидно, перший в історії медицини набутий імуно­дефіцит, пов'язаний із конкрет­ним збудником і характеризуєть­ся епідемічним поширенням. Дру­га його особливість — майже «прицільна» поразка Т-хелперів. Третя — полягає в тому, що це перше епідемічне захворювання людини, викликане ретровірусом. СНІД, за клінічними та лабора­торними особливостями не схо­жий ні на які інші набуті імуно­дефіцити.

Отже, термін СНІД розшифро­вується як синдром набутого іму­нодефіциту. Але набутих імуноде­фіцитів багато, а СНІД — один. Тому сьогодні правильніше сказати так: СНІД – це набутий імунодефіцит, що відрізняється від інших наявністю визначеного комплексу властивостей і специфічного збудника. Сучасніша назва цього стану – ВІЛ – інфекція. Це більш точна назва, тому, що вказує на збудника, що викликає СНІД, і охоплює всі стадії цього стану – від інфікування до руйнування імунної системи.
Гіпотези походження вірусу імунодефіциту людини.

Уперше повідомлення про нове захворювання було поміще­но 1981 року в американському щотижневику «Щоденні повідомлення про захворюваність і смертність». Природно, що поява нового вірусу породила численні гіпотези його походження. На думку деяких вчених, вірус імунодефіциту людини походить від вірусу імунодефіциту зелених мавп. Такий вірус, дуже близький за своєю генною будовою до віру­су імунодефіциту людини, виділе­но від одного з видів африкансь­ких мавп.

Як могла відбутися передача родинного вірусу мавп людині? Багато племен Центральної Афри­ки полюють на мавп і вживають їхні внутрішні органи і кров у їжу. Зараження мавпячим вірусом мог­ло відбутися через ушкодження на шкірі мисливця чи при вживанні сирого м'яса, мозку мавп.

Учені висловлюють думку, що подолання видового бар'єру мог­ло відбутися внаслідок мутації мавпячого вірусу через радіацій­ний вплив. У 1950—1960 роки проводилися дослідження ядерної зброї, і в екваторіальній зоні зем­ної кулі відбулося різке підвищен­ня радіаційного фону. Припус­кається і вплив природного раді­аційного фону, що у місцях заля­гання уранових руд у деяких рай­онах Африки дуже високий.

За іншою версією, висловле­ною низкою вчених, ВІЛ є штуч­но створеним. Ще 1969 року Пен­тагоном була розроблена програ­ма щодо створення бактеріологі­чної зброї, здатної придушувати імунну систему людини. В одно­му з науково-дослідних центрів США методом генної інженерії отримували нові види вірусів. Дос­лідження проводили на засудже­них, що відбувають довічний строк ув'язнення, в обмін на звільнення по завершенні експе­рименту. Можливо, їхній вихід на волю сприяв поширенню ВІЛ-інфекції серед населення.

Версія побудована на збігу часу завершення експерименту з розроб­ки такого виду бактеріологічної зброї і появи перших випадків СНІДу серед гомосексуалів, і саме у США і країнах Центральної Аф­рики. Утім, переконливих об'єктив­них чи документальних доказів її підтвердження поки що немає.
Перебіг хвороби.

Підступність ВІЛ полягає в тому, що, потрапивши в організм, він довгий час ніяк себе не вияв­ляє і знайти його можна тільки при лабораторному обстеженні.

Так, на початковому етапі після зараження, упродовж 3—6 місяців, ніяких ознак ВІЛ-інфекції немає. Утім, у 30% хворих через 2—3 тижні — 1 місяць може відзнача­тися хворобливий стан: біль у м'я­зах, суглобах, головні болі, після яких інфікованого знову нічого не турбує. У цей час можуть бути збільшені лімфатичні вузли.

Через деякий час (інколи че­рез 3—5—8 років) починає розви­ватися комплекс симптомів - провісників СНІДу: тривале не­здужання незрозумілого похо­дження, колотіння, помітне збільшення підщелепних, ший­них, пахвових лімфовузлів, пору­шення функції кишечника, утра­та ваги, нічна пітливість, сон­ливість, швидка втомлюваність. Такий стан в одних уражених триває кілька місяців, в інших — до 2—3 років і переходить у СНІД.

Нешкідливі раніше мікроорга­нізми (бактерії, віруси, грибки, найпростіші) викликають різні за­пальні процеси в легенях (пневмо-цисна пневмонія, герлетична пневмонія, туберкульоз), у порож­нині рота (кандидоз слизових оболонок, «молочниця»), розвивають­ся туберкульозне ураження нирок, кісток, шкіри, паразитарне уражен­ня тонкого і товстого кишечника.

У більшості половини хворих спостерігаються неврологічні і пси­хологічні порушення, обумовлені ураженням центральної і перифе­ричної нервової системи, викли­кані як самим ВІЛ, так і вірусами простого герпесу, оперізуючого лишаю, токсоплазмозу та іншими мікроорганізмами. З'являються скарги на прогресуюче зниження пам'яті, притуплення емоцій, роз­виваються психози, паралічі, судо­ми, потьмарення свідомості. Про­гресуюче потьмарення розуму є одним із характерних симптомів.

Близько в 10% хворих розви­ваються різні пухлини: саркома Капоші (множинні плями, вузли­ки на шкірі і слизових оболонках синюшно-бурого чи коричнево-бурого кольорів, що згодом пере­творюються у виразки), лімфоми мозку тощо.

У світі поки що не встановле­но ще жодного випадку одужання від ВІЛ-інфекції.
4. Шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

ВІЛ не живе в організмі тва­рин. Для своєї життєдіяльності й розмноження йому потрібні кліти­ни людини, тому він не може пе­редаватися від тварин людині.

У ВІЛ-інфікованої людини вміст вірусу в різних рідинах неоднаковий. Найбільша кількість вірусу у ВІЛ-інфікованого міститься у крові, спермі, вагінальному секреті, спинномозковій рідині, грудному молоці.

Отже, можемо говорити про три шляхи передачі ВІЛ-інфекції:

 • статевий;

 • парентеральний (потраплян­ня вірусу у кров);

 • вертикальний (від ВІЛ-інфікованої матері до дитини підчас вагітності, пологів, годування грудьми).


5. Шляхи, якими ВІЛ-інфекція не передається.

ВІЛ-інфекція не передається:

 • при дружніх обіймах і поцілунках;

 • через рукостискання;

 • при користуванні шкільним приладдям, комп'ютером, посу­дом, верхнім одягом;

 • через предмети сантехобладнання, при користуванні басей­ном, душем;

 • у громадському транспорті;

 • комахами, зокрема і кровоcмокчучими;

 • через предмети виробничої і домашньої обстановки;

•повітряно - краплинним шляхом.
Використання презерватива значно знижує ризик інфікуван­ня. Не зареєстровано випадків за­раження при догляді за хворою людиною.
6. Ступінь ризику ураження ВІЛ-інфекцією. Вразливі групи.
Перегляд відеофрагмента.
Є люди, у яких імовірність інфікування ВІЛ велика. Це зале­жить від поведінки людини, що визначає ступінь ризику: на­явність великої кількості сексуаль­них партнерів; статеві контакти без презерватива; статеві контак­ти при наявності хвороб, що пе­редаються статевим шляхом; ви­користання тих самих голок і шприців кількома людьми при внутрішньовенному введенні нар­котиків. Тому до вразливих груп відносяться:

 • споживачі наркотиків;

 • гомосексуали;

 • працівники секс-бізнесу;

•особи з безладними статеви­ми зв'язками.

Сьогоднішня ситуація у світі свідчить, що до вразливої групи належить кожен з нас, якщо не дотримується елементарних пра­вил безпечної поведінки.
7. Засоби профілактики. Здоро­вий спосіб життя як основа профілактики ВІЛ-інфекції.

У світі поки ще не винайдені ліки і вакцини, що могли б вилі­кувати від інфекції чи попереди­ти зараження. Результат хвороби смертельний. Тільки безпечна по­ведінка і відповідальне ставлення до свого здоров'я захистять від зараження вірусом імунодефіци­ту людини.
Статевий шлях зараження.

У людини, що не має статевих контактів і не практикує внутрі­шньовенне введення наркотиків, ризик зараження ВІЛ дорівнює нулю.

Ранні статеві зв'язки можуть призвести до небажаної вагітності, зараження венеричними захворюваннями, ВІЛ. Чи треба це нашим дітям? Чи готові вони стати самі батьками? Тому осно­вою в попередженні зараження ВІЛ повинне бути:

 1. Безпечна і відповідальна по­ведінка, здоровий спосіб життя.

 2. Виключення ранніх статевих стосунків (утримання від статевих стосунків до вступу у шлюб сприяє створенню дійсно глибоких відно­син, розвиває терпіння і самоконтроль, відкриває можливість радува­тися юності; допоможе усвідомити унікальність подружніх стосунків; позбавить від страху зараження інфекціями, що передаються стате­вим шляхом, і їх наслідками).

3. Дотримання вірності у шлюбі.

4. Використання презервативів при випадкових статевих контак­тах.

5. Використання індивідуаль­них предметів особистої гігієни.

Парентеральний шлях потрап­ляння вірусу у кров.

Основний шлях передачі ВІЛ-інфекції в Україні — ін'єкційне введення наркотиків. Вражає той факт, що починають вживати нар­котики підлітки у віці 13—15 років, які не усвідомлюють наслідків своїх дій. Ці наслідки — вірусні гепати­ти, ВІЛ-інфекція, інфекції, що пе­редаються статевим шляхом, тощо. У більшості випадків у таких гру­пах наркотик вводять одним шпри­цом внутрішньовенно з наступною передачею його одне одному.

Зараженню ВІЛ сприяє вико­ристання інфікованого наркотика, спільних предметів при його ви­готовленні (тампони, посуд). Як тільки серед споживачів нарко­тиків з'являється хоча б один за­ражений ВІЛ, через якийсь час члени групи (близько 70% упро­довж 2—З років) стають ВІЛ-інфікованими.

Наркоманія — хвороба, що ха­рактеризується потягом до нарко­тиків, які викликають у малих до­зах ейфорію, у великих — оглу­шення, наркотичний сон. Резуль­татом є безконтрольність поведі­нки (це призводить до вступу в безладні статеві зв'язки), можливість зараження ВІЛ-інфекцією і, як наслідок, смерть. Тому по­трібно зробити все, щоб ви не піддавалися тиску з боку однолітків, не прагнули пробувати, а тим більше вживати наркотики. З метою запобігання заражен­ню проколювати вуха слід тільки в косметичних кабінетах, робити татуювання — у спеціальних кабі­нетах, а також мати власні пред­мети особистої гігієни: бритви, манікюрні приналежності. Мож­ливість зараження в медичних ус­тановах — мінімальна.
Вертикальний шлях зараження.

Зараження дитини від ВІЛ-інфікованої матері відбувається при прониканні вірусу від матері до плоду під час вагітності, пологів і при годуванні грудьми. Тому рішення про народження дитини приймає сама ВІЛ-інфікована жінка, що повинна враховувати всі можливі наслідки. Лікарі роблять усе можливе для того, щоб дити­на народилася неінфікованою.

Імовірність народження ВІЛ-інфікованої дитини складає 20— 45%. Застосування медикаментоз­ної терапії дає змогу значно змен­шити ризик народження інфіко­ваної дитини (до 1—2%).
Здоровий спосіб життя — як основа профілактики ВІЛ-інфекції.

Перегляд відеофрагментфа.
Існують тисячі хвороб, але здо­ров'я буває одне (А.Берні).

Найдорожче в людини — це життя. Головне в житті — здоро­в'я. Піклуючись про своє здоро­в'я, ми піклуємося про майбутні покоління. Здоров'я людини зале­жить від багатьох чинників: від спадкових, медичної допомоги, стану довкілля і способу життя.

Спосіб життя складається зі звичок, характеру, потреб тієї чи тієї людини, її матеріального і ду­ховного становища, традицій тощо. Для того, щоб почуватися добре, потрібно прагнути до здо­рового способу життя. Адже ще великі люди говорили: «Здорова людина — найдорогоцінніший здобуток природи» (Т.Карлейль).

Здоровий спосіб життя тісно пов'язаний з інформованістю людини про закономірності розвитку організму, знанням того, що для неї корисно, що шкідливо. Здоро­вий спосіб життя включає в себе дотримання правил особистої гігієни, заняття фізичною культу­рою і загартуванням, правильне харчування, утримання від уживан­ня алкоголю, тютюну, наркотиків, уміння справлятися з різними пе­реживаннями. Корисні і шкідливі звички можуть як сприяти збере­женню і зміцненню здоров'я, так і бути спрямовані проти нього.

Дуже важливі для здоров'я за­няття фізичною культурою, «Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні ввійти в повсяк­денний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне і радісне життя» (Гіппократ).

Найнебезпечніший вплив на здоров'я людини має вживання алкоголю, тютюну і наркотиків. Під їх впливом уражаються внутрішні органи, судини, голов­ний мозок і виникають серйозні захворювання. Від таких звичок дуже важко відмовитись, і вони стають «необхідними» у повсяк­денному житті. Наслідки їх обме­ження настільки болісні, що лю­дина не у змозі впоратися з ними самотужки. Особливо складно поз­бутися шкідливих звичок, якщо вони формуються в молодому віці. Організм тільки розвивається і не здатний чинити опір руйнівному впливові шкідливих речовин. Хво­роби виникають частіше, прохо­дять важче і приводять до сумного результату, Є хвороби виліковні: грип, респіраторні захворювання, дизентерія тощо. ВІЛ-інфек­ція — захворювання, що закін­чується смертельним результатом. Легковажна поведінка (безладні статеві зв'язки, ін'єкційне введен­ня наркотиків) може призвести до непередбачених наслідків.

Райне писав, що єдина краса людини відома йому – це здоров’я. Не забувайте, здоров’я кожного – в його власних руках! Збережене і зміцнене в дитинстві та юності, воно дасть можливість жити довго і активно. Спілкування з природою, заняття фізичною працею, спортом допоможуть вам вирости здоровими. Бережіть один одного – в цьому наша сила! У цьому наша міць.
Здоров’я нації – багатство народу!

Багатий народ – щаслива кожна родина!

Боже! Хай воля твоя

Допоможе нам мужніми й мудрими стати,

Землиці дар зберігати – барвисте ошатне вбрання,

Не йти по Землі навмання, а бачити кожну стеблину,

І серце нести України.
8. Імунна система і екологія.
Лікарі багатьох країн світу відзначають зниження у людини активності імунної системи і як результат – збільшення частоти і тяжкого перебігу інфекційних захворювань внаслідок погіршення екологічної ситуації на Землі. На жаль, екологічна ситуація в Україні є надзвичайно напруженою, особливо в промислових районах і районах, забруднених радіацією після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Чому від радіації насамперед потерпає імунна система? Річ у тім, що радіоактивне випромінювання найзгубніше діє на клітини, що діляться. Оскільки лейкоцити і лімфоцити постійно утворюються шляхом поділу з молодих клітин червоного кісткового мозку, селезінки, лімфатичних вузлів, дія радіації на них буде значною. Це доведено ще тим, що саме в цих органах переважно накопичуються радіоактивні речовини. Згубно діють на імунну систему також викиди автомобільних газів, отрутохімікати. Тому всім необхідно дбати про збереження чистоти довкілля.

ІV. Висновки.
Одним із чинників збереження індивідуальності організму є імунна система, яка сформувалась на вищих етапах еволюції. Імунна система забезпечує клітинний та гуморальний імунітет організму, тобто захищає організм від негативних впливів на нього зовнішнього і внутрішнього середовищ. Під впливом різноманітних речовин можуть виникати реакції імунної системи, що призводять до захворювань. Останнім часом відкрито віруси, які руйнують імунну систему, роблять її беззахисною у боротьбі з іншими інфекціями. Хворобу, що виникає під впливом цих вірусів, назвали синдром набутого імунодефіциту (СНІД). На імунну систему згубно діють радіоактивне випромінювання, отрутохімікати та інше.
Запитання для самоперевірки.


 1. Що таке імунна система?.

 2. Які найпоширеніші імунні реакції організму?

 3. Що таке алергія?

 4. Чим спричиняється алергія?

 5. Що і як впливає на імунологічну реактивність?

 6. Що таке СНІД?

 7. Як відбувається інфікування на СНІД?

 8. Які екологічні чинники впливають на імунну систему?

Підведення підсумків уроку.

Домашнє завдання. Прочитати матеріал підручника.
За бажанням Підготувати повідомлення: « Як уберегтися від СНІДу?»

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рольова гра «Судимо Чіпку»
Мета: 1 у ході гри визначитись зі ставленням до головного героя роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», оцінивши...

Здоров'Я – головний життєвий скарб Мета
Мета: ознайомити учнів із визначенням понять «здоров'я», «здоро¬вий спосіб життя»; визначити залежність здоров'я людини від соціальних,...

Сюжетно рольова творча гра «Сім'я». Програмовий зміст
Розвивати впевненість у собі та уміння проявляти ініціативу, в разі потреби, під час спілкування. Закріпити з дітьми обов'язки кожного...

У 1864 році в Російській імперії, до складу якої вхо­дила Україна,...
Було створено адвокатуру. Між звинуваченням І захистом проходили публічні змагання, які викликали інтерес слухачів. Судові промови...

Виховний захід присвячений Дню здоров’я на тему
На стінах висять стенди які пропагують здоровий спосіб життя, спортивні стінгазети, плакат “Здоров’я сім’ї – здоров’я держави!”,...

Всеукраїнський студентський архів
Основна мета валеологічної освіти в Україні – збереження І зміцнення здоров’я українського народу шляхом формування валеологічного...

Реферат з хімії Природні джерела вуглеводнів та їх переробка
...

Навчальна програма 5-9 класи загальна характеристика предмета інтегрований...
«Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення,...

Тема. Розвиток мовлення. Складання власної казки. Мета
Мета. Продовжувати роботу над казкою як фольклорним жанром, навчити складати власні твори; формувати культуру зв’язного мовлення,...

Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ст.” Чорнобаївської...
Дидактична гра – це індивідуальне або колективне виконання завдань, яке вимагає продуктивного мислення в процесі змагання. Кожна...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка