Пошук по сайту


Partizip - Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Сторінка9/18
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Partizip I (дієприкметник І «дієприслівник І») і Partizip II (дієприкметник ІІ «дієприслівник ІІ»). Водночас він є проміжною формою між дієсловом і прикметником, і тому має ознаки як дієслова, так і прикметника, отже може вживатись атрибутивно і предикативно.

Подібність Partizip I і Partizip II до дієслова:

Partizip I має граматичні категорії стану, виду і часу:

• Ich spreche mit einem hier weilenden Freund.

• Ich sprach mit einem hier weilenden Freund.

• Ich werde mit einem hier weilenden Freund sprechen.

Partizip II як одна з основних форм дієслова вживається для утворення аналітичних дієслівних форм: Perfekt та Plusquamperfekt Aktiv та Infinitiv II Aktiv, всіх часових форм Passiv і Stativ, форм умовного способу Konjunktiv і Konditionalis. В таких випадках Partizip II перекладається дієсловом у відповідному стані, часі і способі.

a) У простому поширеному та питальному реченнях, а також у складно-сурядному реченні Partizip II займає останнє місце:

• Das Konzert hat dem Publikum nicht besonders gut gefallen.

Hast du diesen Artikel schon gelesen?

• Sie hat viele Bewerbungen geschrieben, aber sie hat noch keine Stelle gefunden.

• Das Konzert hat lange gedauert, darum sind sie spät heimgekehrt.

• Jetzt sind alle Mängel dieser Arbeit beseitigt.

b) У підрядному реченні останнє місце займає відмінюване допоміжне дієслово, а передостаннє –Partizip II змістового дієслова.

• Die Lehrerin fragt, ob wir dieses Thema verstanden haben.
§ 43. Partizip I
Partizip I виступає у супроводі незавершеної дії, що відбувається водночас з головною дією присудка. Partizip I має значення дійсного способу, тобто означає дію, яка виконується особою або предметом. Partizip I не має ступенів порівняння і не може бути присудком.

• Wir trösteten das weinende Kind.

• Er ist durch einen umstürzenden Baum verletzt worden.

Partizip I (і Partizip II), які перейшли в прикметник або прислівник, можуть вживатись у функції предикатива:

• Seine Erfolge sind glänzend. (Його успіхи чудові.)

• Das ist ausgezeichnet. (Це чудово.)

• Der Mann ist wütend. (Чоловік розлючений.)

Partizip I утворюється шляхом додавання суфікса -d до Infinitiv:
Partizip I = основа Infinitiv + Suffix -d

• lieben – liebend (той, що любить)

• lächeln – lächelnd (той, що посміхається)

• blühen – blühend (квітучий)

• arbeiten – arbeitend (працюючий)

• zuhören – zuhörend (слухаючий)

Partizip I і Partizip II за значенням близькі до прикметника і тому вони частіше за все виконують в реченні функцію означення.

Partizip I може використовуватись у повній або короткій формі.

Відмінювання Partizip I у повній формі:
Singular (однина)
maskulin

neutrum

feminin

N.

blühender Apfelbaum

sein lächelndes Mädchen

die liebende Mutter

G.

blühenden Apfelbaums

seines lächelnden Mädchens

der liebenden Mutter

D.

blühendem Apfelbaum

seinem lächelnden Mädchen

der liebenden Mutter

A.

blühenden Apfelbaum

sein lächelndes Mädchen

die liebende Mutter

і для множини
Plural (множина)

N.

die arbeitenden Studenten

G.

der arbeitenden Studenten

D.

den arbeitenden Studenten

A.

die arbeitenden Studenten


У повній формі Partizip I є означенням і стоїть перед іменником, узгоджуючись з ним у роді, відмінку і числі і перекладається діє прикмет-ником дійсного стану теперішнього (рідше – минулого) часу.

• Der Lehrer beschreibt den aufmerksam zuhörenden Studenten die Arbeit der Werkbank. – Викладач описує уважно слухаючим студентам роботу верстату.

• Der Lehrer erklärte den aufmerksam zuhörenden Studenten die Arbeit der Werkbank. – Викладач пояснював уважно слухавшим студентам роботу верстату.
У короткій формі Partizip I виступає частіше за все як обставина способу дії і перекладається дієприслівником недоконаного виду.

• Zitternd sah sie auf den Tiger. (Тремтячи вона дивилася на тигра).

• Er lachte schallend über mein verdutztes Gesicht. - Він голосно сміявся над моїм здивованим обличчям.
Merken Sie! Partizip I зворотних дієслів зберігає займенник sich.

• Er stand sich rasierend vor dem Spiegel. – Він стояв перед дзеркалом і голився.
§ 44. Das Gerundivum
Partizip I з часткою zu вживається як означення. Такий зворот має пасивний відтінок того, що має бути і відноситься до дії в майбутньому.

• Wir besprechen den Plan der zu bauenden Schule. (Ми обговорюємо план школи, яка повинна (має) будуватись).
§ 45. Partizip II
Partizip II – це третя основна форма дієслова, яка утворюється шляхом додавання префікса ge- і суфікса -(e)t до основи інфінітив: machen – gemacht; kaufen – gekauft; arbeiten – gearbeitet.
Partizip II = Präfix ge- + основа Infinitiv + Suffix -(e)t
Partizip II дієслів сильної дієвідміни утворюється від основи дієслова, префікса ge- і суфікса -en; кореневий голосний звук змінюється. (див. Tabelle 1 на стор. 4: ): heben – gehoben; schreiben – geschrieben.

У Partizip II дієслів з відокремлюваним префіксом префікс ge- ставиться між відокремлюваною частиною і основою дієслова: machen – zugemacht; aufstehen – aufgestanden; teilnehmen – teilgenommen.

Неправильні дієслова: bringen, denken, kennen, nennen, rennen, senden, wenden, wissen і модальні дієслова: können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen приймають суфікс слабких дієслів -t: bringen – gebracht; wissen –gewußt; wollen – gewollt.

Без префікса ge-, тільки з суфіксом -(e)t або -en залежно від дієвідміни, утворюється Partizip II у дієслів з невідокремлюваними префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, emt-, ent-, miss-: erzählen – erzählt; entstehen – entstanden; verstehen – verstanden.

Без префікса ge- і завжди з суфіксом -t утворюється Partizip II дієслів з суфіксом -ier: studieren – studiert; diskutieren – diskutiert.
Infinitiv

Partizip II

schwache Verben

(слабкі дієслова)

1. kaufen

2 zumachen

3. besuchen

4. studieren

ge-kauf-t

zu-ge-mach-t

besuch-t

studier -t

starke Verben

(сильні дієслова)

5. finden

6. ankommen

7. verstehen

8. bringen

ge-fund-en

an-ge-komm-en

verstand-en

ge-brach-t

Partizip II також як і Partizip I використовується:

 1. у повній формі як означення. Як означення Partizip II перехідних дієслів має пасивне значення і перекладається українською мовою пасивним станом дієприкметника минулого часу:

• Die zerstörte Stadt war ein schrecklicher Anblick. – Зруйноване місто було жахливим видовищем.

• die beendete Arbeit – закінчена робота (beenden vt – кінчати, припиняти)

• die angefangene Arbeit – розпочата робота (anfangen vt – починати, братися до чого-н.)

Відмінювання Partizip II у повній формі:

Kasus

Singular (f)

Plural

Nominativ

die zerstörte Stadt

die zerstörten Städte

Genitiv

der zerstörten Stadt

der zerstörten Städte

Dativ

der zerstörten Stadt

der zerstörten Städte

Akkusativ

die zerstörte Stadt

die zerstörten Städte

 1. і у короткій як обставина:

• Allein geblieben, hatte Renate ihren Platz vor dem Fernseher eingenommen. – Залишившись сама, Ренате знов зайняла (своє) місце перед телевізором.

Непоширений Partizip II звичайно виконує лише функцію обставини способу дії, а поширений – функцію різних обставин. (див. § 46).

Merken Sie sich!

Partizip II неперехідних дієслів, які утворюють перфект за допомогою дієслова sein, може виконува-ти функцію означення, якщо перехідне дієслово в даному контексті має зміст закінченої дії (на це, як правило, вказує наявність префікса). У фунції означення Partizip II перекладається на українську мову дієприкметником активного стану минулого часу:

• die abgereiste Kommission – комісія, що поїхала (abreisen vi (s) – виїжджа-ти, вирушати в дорогу)

• der angekommene Zug – потяг, який прибув (ankommen vi (s) – прибувати, приїздити)

Partizip II тих неперехідних дієслів, які утворюють перфект за допомогою дієслова haben, наприклад, geschlafen (schlafen vi – спати), gesessen (sitzen vi – сидіти), не може виконувати функцію означення.
§ 46. Die abgesonderten Partizipialfügungen

(дієприкметникові звороти)

Дієприкметникові звороти або групи вказують на обставину, яка супроводжує дію і виражається присудком всього речення. Частіше за все вони відповідають підрядному реченню часу, способу дії або причини, іноді умовному реченню і реченню обставини поступки.

Дієприкметник І (Partizip I) або дієприкметник ІІ (Partizip II), який вживається з пояснювальними словами, що його доповнюють, називається поширеним дієприкметниковим зворотом і утворює так звану діє прикмет-никову групу, яка на письмі відокремлюється комами. Переклад дієприкметникового зворота (або дієприкметникової групи) слід починати з дієприкметника.

Mit Kupfer legiert, diente das Gold als Münzmetall. (Сплавляючись з міддю, золото служило металом для (виготовлення) монет).

Von Versuchen zur Darstellung metallischen Chroms ausgehend, gelangte Goldschmidt zu seinem aluminothermischen Verfahren. (Виходячи з дослідів отримання металичного хрому, Гольдшмидт прийшов до свого флюміно-термічного методу.)

В реченні дієприкметниковий зворот завжди означає підмет. В поширеному дієприкметниковому звороті дієприкметник не має закінчення. В головному реченні Partizip стоїть на останньому місці, інколи – на першому.

• Sich auf seine Verantwortung besinnend, übernahm der Politiker das schwere Amt. (Усвідомлюючи свою відповідальність, політик зайняв важку посаду.)

або:

• Der Politiker übernahm, sich auf seine Verantwortung besinnend, das schwere Amt. (Політик зайняв важку посаду, усвідомлюючи свою відповідальність.)

В підрядному реченні дієприкметниковий зворот стоїть після підмета:

• Der Kranke war tief beunruhigt, nachdem die Ärzte, laut über seinen Fall diskutierend, das Krankenzimmer verlassen hatten. (Хворий був глибоко занепокоєний, після того як лікарі, голосно обговорюючи його випадок, залишили палату).

Merken Sie sich! Partizip I означає активний процес, Partizip II – пасивний:

• Napoleon, auf die Insel St. Helena verbannt, schrieb seine Memorien. (Засланий на острів Святої Олени, Наполеон писав свої мемуари.)

Partizip I у функції обставини способу дії за своїм значенням близький до підрядних речень способу дії, що вводяться сполучником „indem“.

• Viel lesend, bereichern wir unsere Kentnisse. (Багато читаючи ми збагачуємо свої знання.) = Indem wir viel lesen, bereichern wir unsere Kentnisse. (Завдяки тому, що ми багато читаємо, ми збагачуємо свої знання.)
Поширений Partizip II виконує функцію різних обставин, а саме:

 1. обставини способу дії (Modalangabe). У цій функції Partizip II найчастіше сполучається з іменником у знахідному відмінку, утворюючи дієприкметникову групу:

• Zwei ältere Frauen, die Kopftücher unter dem Kinn verknotet, schritten über die schmalen Wege. – Підв’язавши хустки під підборіддям, дві жінки похилого віку, крокували вузенькими стежками

 1. обставини часу (Temporalangabe). Така конструкція за своїм значенням близька до підрядних речень часу, які вводяться сполучниками „nachdem“, „als“ „wenn“:

Nach Hause zurückgekert, machte ich mich sofort an die Arbeit. (Die abgesonderte Partizipialgruppe) – Повернувшись додому, я негайно взявся до роботи. = Nachdem ich nach Hause zurückgekert war, machte ich mich sofort an die Arbeit. (Temporalsatz) – Після того як я повернувся додому, я негайно взявся до роботи.

 1. обставини причини (Kausalangabe). Така конструкція за своїм значенням близька до підрядних речень причини, які вводяться сполучниками „weil“, „da“:

Die Einkaufe noch nicht besorgt, konnte ich nicht nach Hause gehen. (Die abgesonderte Partizipialgruppe) – Не зробив покупки, я не зміг повернутись додому. = Da ich die Einkaufe noch nicht besorgt hatte, konnte ich nicht nach Hause gehen. (Kausalsatz) – Оскільки я не зробив покупки, я не зміг повернутись додому.

 1. обставини умови (Bedingungangabe). У такій функції поширений Partizip II за своїм значенням близький до підрядних умовних речень:

Gründlicher vorbereitet, wäre uns dieser Versuch besser gelungen. (Грунтовніше підготовлений, цей дослід вдався б нам краще.)

Besser isoliert, könnte man diesen Stromleiter verwenden. (Die abgesonderte Partizipialgruppe) – Цей провідник струму можна було б застосувати, якби він був краще ізольований. = Wenn dieser Stromleiter besser isoliert wäre, könnte man ihn verwenden. (Bedingungssatz) – Якби цей провідник струму був краще ізольований, його можна було б застосувати.

 1. обставини поступки (Konzessivangabe). У такій функції поширений Partizip II за своїм значенням близький до підрядних допустових речень і вводиться допустовими сполучниками „obwohl“, „obgleich“, „obschon“, „trotzdem“, „wenn auch“:

• Obwohl erkältet, (doch) ging er zur Arbneit. = Obwohl er erkältet war, ging er (doch) zur Arbeit. – Хоча він і застудився, (все ж таки) він пійшов на роботу.
§ 47. Перехід Partizip I і ІІ в прикметники і прислівники.
Partizip I і Partizip II деяких дієслів, внаслідок їх частого застосування у функції означення або обставини, перейшли в прикметники і прислівники, які мають інший зміст від дієслів, від яких вони утворилися.

Порівняйте:

1a) Partizip I: glänzend (від „glänzen” - „блищати, сяяти“): glänzende Augen „сяючі очі“;

1b) das Adjektiv glänzend „ чудовий“: glänzende Elfolge „чудові успіхи“;

1c) das Adverb: glänzend „ бличкуче“: Er besteht die Prüfungen glänzend. „Він блискуче складає іспити“.

2a) Partizip II: ausgezeichnet (від „auszeichnen” - „відзначати, нагород-жувати“): der mit einem Orden ausgezeichnete Soldat. „нагороджений орденом солдат“;

2b) das Adjektiv ausgezeichnet „відмінний, чудовий“: ein ausgezechneter Schüler „чудовий учень, відмінник“;

2c) das Adverb: ausgezeichnet „відмінно, чудово“: Er führt alle Aufträge ausgezeichnet. „Він виконує всі доручення чудово“;

Merken Sie sich! Partizip I і Partizip II, які перейшли в прикметник або прислівник можуть мати ступені порівняння:

• bedeutend → bedeutender → an bedeutendsten
Partizip I і Partizip II, які перейшли в прикметники без пояснювальних слів можуть вживатись у функції обставини. (див. вище)
§ 48. Das Substantiv. (Іменник) Der Artikel. (Артикль)
Іменник – повнозначна, змінна частина мови, що означає предметність. Поняття предметності включає не тільки назви предметів та істот, а й назви опредмечених понять, дій, ознак, процесів, станів.

Артикль – це службова частина мови, яка супроводжує іменник і вказує на його граматичні категоріі (рід, число та відмінок). Артикль завжди стоїть перед іменником, до якого він відноситься, і змінює місце в реченні тільки разом з іменником:

Der Dekan hält heute einen Vortrag. Або: Heute hält der Dekan einen Vortrag.

Розрізняють означений (der bestimmte Artikel) der, die, das, die і неозначений (der unbestimmte Artikel) ein, eine, ein артикль. Означений артикль виділяє відомий, означений, уточнений або раніше вже згаданий предмет або особу серед однорідних предметів або осіб. Неозначений артикль виділяє неозначений, неуточнений, раніше не згаданий предмет або особу серед однорідних предметів або осіб.

Tabelle № 1 Deklination des bestimmten Artikels:

Kasus

Fragen:

Singular

PluralMaskulinum

Femininum

Neutrum
Nom.

wer? was?

der

die

das

die

Gen.

wessen?

des

der

des

der

Dat.

wem?

dem

der

dem 

den

Akk.

wen? was?

den

die

das

die


Tabelle № 2 Deklination des unbestimmten Artikels:

Kasus

Fragen:

Singular

PluralMaskulinum

Femininum

Neutrum
Nom.

wer? was?

ein

eine

einGen.

wessen?

eines

eier

einesDat.

wem?

einem

eier

einem Akk.

wen? was?

einen

eine

einMerken Sie sich! У неозначеного артикля не має множини. В множині імен-ники вживаються без артикля. zum Beispiel:

• Ich esse einen Apfel. Er schreibt einen Brief.  – Singular.

• Ich esse Äpfel. Er schreibt Briefe. – Plural.
§ 49. Deklination der Substantive.

(Відмінювання іменників)
У німецькій мові розрізняють чотири відмінки: називний (der Nominativ) відповідає на питання wer? – хто? i was? – що?; родовий (der Genitiv) відповідає на питання wessen? – чий?, чия?, чиє?, чиї?; давальний (der Dativ) відповідає на питання wem? – кому? і знахідний (der Akkusativ) відповідає на питання wen? – кого? та was? – що?

Зміна іменників за відмінками називається відмінюванням, а сам тип, за яким відмінюється іменник, називається відміною. Тип відміни іменника визначається за їх закінченням у родовому відмінку однини. У німецькій мові розрізняють три типи відмінювання іменників:

 1. Слабку відміну іменників (die schwache Deklination der Substantive);

 2. Сильну відміну іменників (die starke Deklination der Substantive);

 3. Жіночу відміну (die Deklination der Feminina).


Die schwache Deklination der Substantive характеризується закінчен-ням -(e)n в усіх непрямих відмінках. До слабкої відміни належать іменники чоловічого роду, що означають назви живих істот (людей або тварин).

 1. прості іменники, що в називному відмінку закінчуються на -e: der Affe, der Bote, der Hase, der Junge, der Knabe, der Löwe, der Neffe, der Riese, der Sklave, der Zeuge usw.;

 2. похідні іменники, утворені за допомогою суфікса -e, які означають національність: der Bulgare, der Däne, der Finne, der Franzose, der Grieche, der Kirgise, der Pole, der Russe, der Tscheche usw.;

 3. прості односкладові іменники: der Ahn, der Bär, der Fürst, der Graf, der Held, der Herr, der Hirt, der Mensch, der Narr, der Ochs, der Prinz, der Spatz, der Zar

 4. іменники іншомовного походження із суфіксами -ant, -arch, -ast, -at, -ekt, -ent, et, graph, -ist, -log(e), -nom, -og(e), -ot, -soph: der Aspirant, der Monarch, der Phantast, der Diplomat, der Architekt, der Präsident, der Poet, der Biograph, der Polizist, der Biolog(e), der Agronom, der Pilot, der Philosoph, der Soldat usw.;

 5. іменники, утворені за допомогою префікса ge- і суфікса -e: der Gefährte, der Gehilfe, der Genosse, der Geselle.

До слабкої відміни належать також кілька іменників іншомовного походження чоловічого роду із суфіксами -ant, -at, -et, -graph, що означають предмети: der Brilliant, der Diamant, der Foliant, der Konsonant, der Automat, der Komet, der Planet, der Barograph, der Oszillograph, der Paragraph, der Telegraph.

Fragen:

Maskulinum

N.

wer? was?

der Junge

der Grieche

der Bär

der Philosoph

G.

wessen?

des Jungen

des Griechen

des Bären

des Philosophen

D.

wem?

dem Jungen

dem Griechen

dem Bären

dem Philosophen

A.

wen? was?

den Jungen

den Griechen

den Bären

den Philosophen


Die starke Deklination der Substantive характеризується закінченням -(e)s у Genitiv однини. У давальному (Dativ) відмінку однини іменники іноді вживаються із закінченням -e. До сильної відміни належать:

 1. іменники чоловічого роду за винятком тих, які належать до слабкої відміни;

 2. іменники середнього роду, крім іменника das Herz. (відмінювання цього іменника див. нижче)Mask.

Mask.

Neutrum

Mask.

N.

der Vater

der Schrank

das Buch

der Mechanismus

G.

des Vaters

des Schrankes

des Buches

des Mechanismus

D.

dem Vater

dem Schrank(e)

dem Buch

dem Mechanismus

A.

den Vater

den Schrank

das Buch

den Mechanismus

У іменників із суфіксами -ismus, -asmus, -ikus, -us закінчення -s зливається з кінцевим -s суфікса: Genitiv wessen? des Mechanismus, des Sarkasmus, des Tempus, Але: der Bus → wessen? des Busses.

Іменники, що закінчуються на -er, -el, -em, -en, -chen, -lein, -sal або на голосний звук та іменники іншомовного походження, не мають закінчення -e у давальному відмінку. Усі інші іменники можуть мати у давальному відмінку закінчення -e. Тут слід зважати на милозвучність слова. Однак у сучасній німецькій мові закінчення -e в Dativ вживається дуже рідко.
Die Deklination der Feminina характеризується відсутністю особових закінчень в усіх відмінах.

Kasus:

Fragen:

Fem.

Fem.

Fem.

Nominativ

wer? was?

die Frau

die Tasche

die Universität

Genitiv

wessen?

der Frau

der Tasche

der Universität

Dativ

wem?

der Frau

der Tasche

der Universität

Akkusativ

wen? was?

die Frau

die Tasche

die Universität


Die gemischte Deklination der Substantive. У деяких іменників, що раніше відмінювались за слабкою відміною, є тенденція переходити до сильної. Але цей процес ще триває, тому в них є ознаки іменників слабкої і сильної відмін: в усіх непрямих відмінках вони мають закінчення -(e)n, характерне для іменників слабкої відміни, а в родовому відмінку закінчення -s, характерне для іменників сильної відміни. Ці іменники становлять перехідну групу (die Übergangsgruppe), яку ще називають мішаною відміною.

До мішаної групи у відмінюванні іменників належать:

 1. іменники чоловічого роду der Buchstabe, der Frieden, або der Friede, der Funke, der Gedanke, der Glaube, der Haufe, der Name, der Same, der Schade, der Wille.

 2. іменник середнього роду das Herz.

Kasus:

Fragen:

Mask.

Mask.

Neutr.

Nominativ

wer? was?

der Name

der Friede(n)

das Herz

Genitiv

wessen?

des Namens

des Friedens

des Herzens

Dativ

wem?

dem Namen

dem Frieden

dem Herzen

Akkusativ

wen? was?

den Namen

den Frieden

das Herz
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Схожі:

Список використаної літератури мочерний С. Основи економічних знань / Київ. Femina. 1996
Климко Н., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа. Частина VII

Тести 25 балів
Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Льця кафедра онкології І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Ю.І. Зайвелєва,...
Рак молочної залози//Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І. Б., Зотов О. С., Зайвелєва Ю.І., Миронюк С.І. – Київ,...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)
Повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка