Пошук по сайту


§ 26. Infinite Formen des Verbs - Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ •...

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Сторінка7/18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
§ 26. Infinite Formen des Verbs.

(неособові / іменні) форми дієслова.
Дієслово (das Verb) має дві неособові форми: інфінітив (der Infinitiv, die Nennform) і дієприкметник (das Partizip, das Mittelwort). Вони мають властивості як дієслова, так і іменника або прикметника. Неособові форми дієслова виражають дію поза безпосереднім зв’язком з поняттям особи, числа й абсолютного часу. Неособові форми дієслова називаються ще неозначеними (infinite Verbformen).
§ 27. Infinitiv

(інфінітив/ неозначена форма дієслова)

Інфінітив має властивості як дієслова, так і іменника, і тому він займає проміжне місце між дієсловом та іменником.

Як дієслово Infinitiv може: а) виражати дію, процес, або стан; б) вживатися для утворення часових форм: Präsens, Futur I, Futur II, Konditionalis I, Konditionalis II; в) мати граматичні категоріі часу і стану.

Неперехідні дієслова мають 2 форми інфінітива: Infinitiv I Aktiv, наприклад: stehen, kommen та Infinitiv II Aktiv, наприклад: gestanden haben, gekommen sein.

Перехідні дієслова мають чотири форми інфінітива:

два інфінітива в активному стані: Infinitiv I Aktiv та Infinitiv II Aktiv;

два інфінітива в пасивному стані Infinitiv I Passiv та Infinitiv II Passiv.
Infinitiv I Aktiv = Stamm des Verbs + Endung -(e)n

Infinitiv I Aktiv слабких дієслів утворюється з основи дієслова і закінчення -en, -n. Infinitiv I Aktiv сильних дієслів закінчується на -en. Тількі два сильних дієслова tun (робити) і sein (бути) мають в інфінітив закінчення -n.

bauen «будувати», wählen «обирати», verändern «змінювати»,
Infinitiv II Aktiv = Partizip II des sinntragenden Verbs + „haben“/„sein“ im Infinitiv I

Infinitiv II Aktiv утворюється з дієприкметника ІІ відмінюваного дієслова та інфінітива І допоміжного дієслова „haben“ oder „sein“. Допоміжне дієслово вибирається за тими самими правилами, що й при утворенні перфекта і плюсквамперфекта.

gebaut haben «побудувати»,

getragen haben «принести» ,

überwunden haben – «подолати»,

eingeladen haben «запросити»,

gefahren sein «поїхати»} (до моменту

мовлення)


поза контекстом

не

перекладається


Infinitiv I Passiv = Partizip II des sinntragenden Verbs + „werden“ im Infinitiv I
Infinitiv I Passiv утворюється з дієприкметника ІІ відмінюваного дієслова та інфінітива І допоміжного дієслова „werden“:

gebaut werden «будуватись», «бути побудованим» (на момент мовлення),

gewählt werden «обиратись», «бути обраним» (на момент мовлення),

eingeladen werden «бути запрошеним» (на момент мовлення),
Infinitiv II Passiv = Partizip II des sinntragenden Verbs +

werden“ im Infinitiv II
Infinitiv II Passiv утворюється з дієприкметника ІІ відмінюваного дієслова та інфінітива ІІ допоміжного дієслова „werden“, причому дієприкметник ІІ дієслова „werden“ вживається в старій короткій формі - „wоrden“.

gebaut haben «побудувати»,

gebaut worden sein «будуватись»,

gewählt wоrden sein «обиратись», «бути обраним»,

eingeladen worden sein «бути запрошеним».} (до моменту

мовлення)


поза контекстом

не

перекладається


§ 28. Залежний інфінітив.
Інфінітив виконує в реченні функцію складової частини дієслівного присудка, а також функції деяких другорядних членів (додатка, обставини і означення), утворюючи з цим реченням лексико-граматичне ціле, інфінітивну конструкцію/ групу з дієсловами, іменниками і прикметниками.


Konstruktion:

Beispiele der Verwendung des Infinitis:

1. Modalverb + Inf. I Akt.

• Ich kann dich nicht verstehen.

2. behaupten + Inf. I Akt.

• Er behauptet, alles gut zu verstehen.

3. Verb + Inf. II Akt.

• Er behauptet, alles gut zu verstanden zu haben.

4. glücklich sein + Inf. II Akt.

• Ich war glücklich, meinen alten Freund gesehen zu haben.

5. Modalverb + Inf. I Akt.

• Ich will an dieser Konferenz teilzunehmen.

6. Modalverb + Inf. I Pas.

• Ich will zu dieser Konferenz eingeladen werden.

7. einen Wunsch haben + zu + Inf. I Pas.

• Ich habe keinen Wunsch, zu dieser Konferenz eingeladen zu werden.

8. behaupten + Inf. II Pas.

• Er behauptet zu dieser Konferenz eingeladen worden zu sein.

9. Futur II Aktiv = werden + Inf.II Aktiv

a) vollendete Yukunft

• Sobald mein Mann den Urlaub bekommen haben wird (Futur II), werden wir in ein Erhohlungsheim fahren.

b) Vermutung

• Er wird bestimmt geschlafen haben.Інфінітив із всіма словами, які до нього відносяться називається залежним інфінітивом”. Усі слова, що відносяться до інфінітиву, стоять перед ним; сам інфінітив стоїть в кінці речення або інфінітивної групи.

Інфінітивна група може стояти в кінці речення, посередені його або перед ним. Поширена інфінітивна група відокремлюється комою, або комами.

• Diesen Weg mit Erfolg bestritten zu haben, ist das Verdienst eines Chemikers, der ein Schweißpulver zusammenstellte, das die Aluminiumoxyde beseitigte.

• Eine solche Analyse scheint bisher noch nicht ausgeführt worden zu sein.
§ 29. Вживання Infinitiv з часткою «zu» або без «zu»:
Інфінітив активного стану, що залежить від іншого дієслова “залежний інфінітив” вживається в реченні з часткою «zu», яка стоїть перед інфінітивом і пишеться окремо. Якщо дієслово в інфінітиві з відокремлюваним префіксом, то «zu» стоїть між префіксом і коренем.

zum Beispiel:

• Ich hoffe dich am Abend zu sehen. – Я сподіваюсь побачити тебе ввечері.

• Ich habe vor, einige Prüfungen vorfristig abzulegen. – Я маю намір, здати деякі іспити достроково.
Без частки «zu» інфінітив вживається:


 1. після модальних дієслів: müssen, sollen, wollen, mögen, möchten, können, dürfen і дієслова lassen;

• Nach dem Unfall mußten wir nach Hause zu Fuß gehen. - Після нещасного випадку ми були змушені йти додому пішки.

• Der Lehrer ließ uns den Text übersetzen. – Вчитель велів нам перекласти текст.

 1. після дієслова bleiben у сполученні з локальними дієсловами: haften (приліпати, приставати), kleben, hängen, kauern (сидіти навпочіпки), liegen, sitzen, stecken, stehen, wohnen;

• Er blieb mit dem kranken Kind sitzen. – Він залишився сидіти із хворою дитиною.

 1. після дієслів, що означають відчуття: fühlen, hören, spüren, sehen і після дієслів: bemerken, erblicken, finden, wissen.

• Niemals sah ich ihn lachen. – Я ніколи не бачив, як він сміється.

(Такі конструкціі за значенням близькі до підрядних додаткових речень, які вводяться сполучниками dass і wie, і перекладаються на українську мову підрядними реченнями із сполучниками що і як.)

 1. після дієслів, що означають рух: fahren, fliegen, führen, gehen, kommen, laufen, reiten, schicken;

• Ich gehe frisches Brot kaufen. – Я іду купувати свіжий хліб.

 1. після дієслів: lehren, lernen, helfen;

• Der Vater lehrt seine kleine Tochter lesen. – Батько вчить читати свою маленьку доньку.

 1. після дієслів heißen, nennen і після дієслова haben в сталих словосполученнях;

• Heißt das nicht elend leben? – І це називається жити без нудьги?

• Du hast gut reden (lachen). – Тобі добре говорити (сміятися).

(Такі конструкції звичайно емоційно забарвлені.)

 1. як підмет на початку речення, якщо він стоїсь на першому місці в реченні і не має при собі залежних слів; звичайно у висловлюваннях узагальнюючого характеру, у прислів’ях;

Lesen ist nützlich. – Читати корисно.

Probieren geht über Studieren. – Краще один раз побачити, ніж сім разів почути.

 1. в односкладових реченнях, що означають наказ або побажання.

• Nur nicht weinen! – Тільки не плакати!
З часткою «zu» інфінітив вживається:

 1. як складова частина дієслівного присудка після дієслів, що означають різні види дії, яка відбувається: beginnen, anfangen, aufhören, beabsichtigen, fortfahren, fortsetzen usw.

• Er beginnt den Brief zu lesen.

 1. як додаток після багатьох об’єктних дієслів: bitten, versprechen, versuchen, hoffen, vermuten, erlauben, raten, vorhaben, wünschen usw.

• Ich hoffe dich am Abend zu sehen.

 1. як додаток після прикметників, прислівників та дієприслівників з дієсловом “sein“: glücklich, stolz, froh, überzeugt usw.

• Ich bin froh, Sie kennen zu lernen.

 1. як означення після абстрактних іменників, наприклад: Absicht, Bitte, Freude, Glück, Gedanke, Möglichkeit, Wunsch, usw.

• Er hatte den Wunsch, nach Kaukasus zu fahren.

 1. після прислівників з дієсловом sein і неозначено-особовим займенником es:

• Es ist interessant, Deutsch zu lernen.

 1. після дієслів haben, sein, brauchen, verstehen, wissen, scheinen, glauben, pflegen, які разом з інфінітивом набувають модального значення. (див. нижче)


§ 30. Der Infinitivsatz

 1. Якщо інфінітив із часткою «zu» стоїть окремо, то він може бути перед або позаду відокремлюваного префікса, дієприкметника ІІ або інфінітиву головного речення:

• Wir fangen an zu arbeiten. = Wir fangen zu arbeiten an.

• Wir haben angefangen zu arbeiten. = Wir haben zu arbeiten angefangen .

 1. Якщо інфінітив із часткою «zu» має доповнення, то він стоїть із всіма доповненнями за головним реченням. Інфінітив з «zu» і доповнення відокремлюються від головного речення комою.

• Er hatte gehofft, Sie bald wiederzusehen.

• Der Reporter hat den Minister gebeten, ihm etwas über die Sitzung zu erzählen.

 1. З підрядних додаткових речень із сполучником dass можна побудувати речення із інфінітивом, якщо:

a) підмет в головному реченні та підмет у підряному реченні такий самий:

Mein Freund hofft, dass er bald zu mir kommt. = Mein Freund hofft, bald zu mir zu kommen.

b) особовий додаток в знахідному відмінку в підрядному реченні і підмет в годовному реченні однакові:

• Mein Freund hofft, dass du mich morgen besuchst. = Ich bitte dich, mich morgen zu besuchen.

• Ich habe meinen Freund gebeten, dass er mir sein Buch gibt. = Ich habe meinen Freund gebeten, mir das Buch zu geben.

c) підметом в головному реченні і додатком в знахідному відмінку в підрядному реченні є неозначено-особовий займенник „man“ та безособовий займенник „es“:

Es ist nicht erlaubt, dass man im Theater raucht. = Es ist nicht erlaubt im Theater zu rauchen.

Merken Sie sich! після дієслів: wissen“, „sagen“, „hören“, sehenу підрядних додаткових реченнях із сполучником dass інфінітивне речення побудувати не можна:

• Ich weiss, dass ich um 12 Uhr zu Hause sein muss.

§ 31. Modalverben, ihre Bedeutungen

und Gebrauchsbeispiele.

(Модальні дієслова, їх значення і приклади вживання)
У німецькій мові є особлива група дієслів, які називаються модальними дієсловами. Виступаючи в ролі допоміжних дієслів, модальні дієслова можуть виражати різні варіанти модальності, тобто ставлення мовця до змісту висловлювання, а саме передають ставлення співрозмовника до дії, вираженої неозначеною формою дієслова. У реченні ці дієслова вживаються як частина складеного дієслівного присудка.

Як відомо, основним засобом вираження модальних дієслів є граматична категорія способу. Проте дієслова мають також лексичні і граматичні засоби вираження модальності.

Лексичними засобами вираження модальності дієслів є модальні дієслова: müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen і кілька повнозначних дієслів: lassen, glauben, scheinen, brauchen, verstehen, wissen, vermögen.

müssen“:

1) бути змушеним щось робити під тиском зовнішніх обставин

Mein Vater ist krank, ich muss nach Hause fahren.

Мій батько хворий, я мушу (повинен, маю) їхати до дому.

2) обєктивна необхідність щось зробити (категорично)

Nach dem Unfall mußten wir zu Fuß nach Hause gehen.

Після нещасного випадку ми були змушені йти додому пішки.

3) визнання неминучості того, що вже сталося

Das musste ja so kommen, wir haben es geahnt.

Це мало статися, ми це передчували.

4) müssen з запереченням часто замінюється дієсловом brauchen

Er muss diese Arbeit nicht machen. = Er braucht diese Arbeit nicht zu machen.

Йому не потрібно виконувати цю роботу.


sollen“:

1) принцип, заповідь, закон

Du sollst nicht töten.


Ти не маєш права (не повинен) вбивати.

2) обов’язок, моральна вимога

Jeder soll die Lebensart des anderen anerkennen.

Кожен має (повинен) поважати спосіб життя іншого.

3) наказ, чиєсь доручення

Ich soll nüchtern zur Untersuchung kommen. Das hat der Arzt gesagt.

Я повинен не попоївши прийти на огляд. Це сказав лікар.

4) намір, план (відносно предмету)

Hier soll ein Einkaufszentrum entstehen.

Тут має виникнути (постати) торговельний центр.

5) повинність (не категорична)

Ich soll diese Arbeit machen.

Я повинен (маю) виконати цю роботу.

6) з запереченням пом’якшена заборона

Hier soll man nicht rauchen.

Бажано, щоб тут не курили.

7) у питаннях про готовність виконати побажання, наказ якої-н. особи

Soll ich den Text übersetzen oder auch nacherzählen?

Мені перекладати текст чи, також, і переказувати?


können“:

1) можливість (в силу зовнішніх обставин)

In einem Jahr können wir das Haus bestimmt teurer verkaufen.

Через рік ми певно зможемо продати будинок дорожче.

2) мати здатність, уміння щось зробити

Er kann gut Tennis spielen.


Він може (вміє) добре грати в теніс.

3) дозвіл (як dürfen)

Sie können gehen.

Ви можете йти.


dürfen“:

1) дозвіл або право

In diesem Park dürfen Kinder spielen.

У цьому парку дітям дозволяється грати.

2) заборона (завжди із запереченням)

Bei Rot darf man die Straße nicht überqueren.

На червоне світло вулицю не можна переходити.

3) вказівка з забороною щось робити

Man darf Blumen in der Mittagshitze nicht gießen.

Не слід поливати квіти у полуденну спеку.

4) увічливе прохання


Darf ich hier anrufen?


Можна мені (дозвольте) тут подзвонити?

5) припущення в Präteritum Konjunktiv

Er dürfte gestern zu Hause gewesen sein

Він, мабуть (здається), учора був удома.


wollen“:

1) бажання, хотіння, воля до чого-небудь

Im Dezember wollen wir in das neue Haus einziehen.

В грудні ми хочемо переїхати в новий будинок.

2) намір, план (стосовно особи) на майбутнє

Ich will dir die Wahrheit sagen.

Я хочу сказати тобі правду.

3) запрошення до дії або категоричний наказ (в наказовому способі)

Wollen wir uns noch einen Augenblick setzen!

Wollen wir in den Wald gehen!

Давайте ще на хвилину присядемо!

Давайте підемо до лісу!


mögen“:

1) схильність, симпатія, уподобання або несхиль-ність, антипатія до к.-н.

Ich mag mit dem neuen Kollegen nicht zusammen-arbeiten.

Я терпіти не можу співпрацювати з новим колегою.

2) теж саме, але без змістового дієслова

Ich mag keine Schlagsahne!

(часто вживається без

Інфінітива)

Я не люблю збиті вершки.

3) здійснення бажання

в Indikativ або в Konj.Präs.

Möge (mag) Ihr Wunsch in Erfüllung gehen!

Mögen Ihre Wünsche stets in Erfüllung gehen!

Нехай здійсниться Ваше бажання!

Нехай Ваші бажання завжди виконуються!

4) пом’якшений наказ, дозвіл щось зробити

Er mag um zwei Uhr kommen.

Нехай він прийде о другій годині.


möchten“:

1) бажання


Wir möchten ihn gern kennen lernen.

Ми хотіли б з ним охоче познайомитись.

2) ввічлива вимога, увічливе звертання


Sie möchten nach fünf bitte noch einmal anrufen.
Möchten Sie Tee oder Kaffee (trinken)?

Чи не могли б Ви зателефонувати ще раз за п’ять хвилин.

Ви хотіли б (випити) чаю чи кави?

Merken Sie sich!

 1. В окремих випадках змістове дієслово може бути відсутнім:

• Ich muss nach Hause (gehen). – Мені треба додому.

• Er will in die Stadt (fahren). – Він хоче в місто.

• Er kann gut Englisch (sprechen). – Він добре говорить англійською.

 1. Модальні дієслова можуть вживатись самостійно, якщо значення зрозуміло із контексту:

• Ich kann nicht gut kochen. → Meine Mutter konnte es auch nicht. → Wir haben es beide nicht gut gekonnt.

 1. Модальні дієслова часто вживаються в сполученні з неозначено-особовим займенником man. Слід запам’ятати вживання та значення наступних висловів:

• man kann – можна;

• man darf – можна, дозволяється;

• man muss – треба, необхідно;

• man soll – потрібно, слід.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Схожі:

Список використаної літератури мочерний С. Основи економічних знань / Київ. Femina. 1996
Климко Н., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа. Частина VII

Тести 25 балів
Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Льця кафедра онкології І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Ю.І. Зайвелєва,...
Рак молочної залози//Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І. Б., Зотов О. С., Зайвелєва Ю.І., Миронюк С.І. – Київ,...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)
Повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка