Пошук по сайту


§ 67. Indefinitpronomen - Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях) Київ • 2010 «Deutsch ist einfach»

Сторінка14/18
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
§ 67. Indefinitpronomen und Negativpronomen
Неозначені займенники (Indefinitpronomen) вказують на існуючі, але невідомі особи, предмети, на їхні ознаки або кількість. До неозначенних займенників належать: man; einer, eine, ein(e)s, welche; etwas; jemand; etwas; jeder, jede, jedes; jedermann; jeglicher, jegliche, jegliches; mancher, manche, manches; alle, sämtliche, viele, wenige, einige, einzelne, etliche, mehrere. До неозначенних займенників належать належать також заперечні займенники (Negativpronomen) niemand, nichts і kein, keine, kein, які заперечують наявність осіб та предметів.

Неозначені й заперечні займенники поділяються на:

  1. субстантивні займенники, які замінюють іменники і вживаються самостійно;

  2. ад’єктивні займенники, що замінюють прикметники, або числівники і вживаються з іменниками; майже всі ад’єктивні займенники можуть вживатися також самостійно, без іменника.
  1. Самостійно вживаються займенники: man; jemand “хтось”; niemand “ніхто”; etwas “щось, що-небудь”; nichts “ніщó, нічóго”; einer, eine, ein(e)s, “хтось, хто-небудь”; keiner “жодний, ніякий”. Ці займенники не мають множини; вони, зп виключенням einer і keiner, не приймають відмінкових закінчень, або приймають їх лише частково. В реченні вони є частіше за все підметом або додатком.


Неозначено-особовий займенник „man“
Неозначений займенник man утворився з іменника Mann внаслідок послаблення лексичного значення. Займенник man вживається лише як субстантивний, у називному відмінку і виконує функцію підмета у неозначено-особових реченнях.

Займенник man не відмінюється і в українській мові немає відповідного займенника. Займенник man має найчастіше неозначено-особове значення: вказує на одну або кілька невідомих осіб, якщо увага мовця зосереджена не на діючий особі, а на дії або процесі. У цьому разі діюча особа або невідома, або немає потреби її називати. Дієслово, що вживається із займенником man, завжди стоїть у третій особі однини, а українською мовою перекладається дієсловом у третій особі множини. Іноді у перекладі використовують дієслово у другій особі однини.

Man sagt, dass er oft ins Theater geht.

Man hat ihn gestern im Theater gesehen.

З модальними дієсловами займенник man утворює сталі слово-сполучення з особливим модальним значенням, які на українську мову перекладаються безособовими зворотами: man kann – можна, можливо; man darf – можна, дозволяється; man soll – слід; man muss – треба, необхідно; man will – хочеться; man braucht – потрібно.

Man soll sich nicht um fremde, sondern un seine eigenen Dinge kümmern.
Займенники „jemand“ і „niemand“

Займенники jemand “хтось” і niemand “ніхто” можуть відмінюватись як означений артикль, але частіше за все не приймають відмінкових закінчень:

Nominativ

jemand

• Ist dort jemand?

Genitiv

jemands

– Nein, dort ist niemand.

Dativ

jemand(em)

• Wartest du auf jemand(en)?

Akkusativ

jemand(en)

– Nein, ich warte auf nimand(en).

Займенники „etwas“ і „nichts“

Займенники etwas “щось, що-небудь” і nichts “ніщó, нічóго” можна вживати лише в Nominativ і в Akkusativ, або після прийменника.

• Hier ist etwas nicht in Ordnung. • Daraus wird nichts. • Ich habe etwas darüber gehört. • Sind Sie mit etwas unzufrieden? • Dieser Apparat unterscheidet sich durch nichts von jenem.
Займенники „einer“ і „keiner“

Займенники einer “хтось, хто-небудь” і keiner “жодний, ніякий” вживаються в розмовній мові: einer замість jemand, а keiner замість niemand. Неозначений займенник einer утворює форми однини в Nominativ, Akkusativ і Dativ, форми в Genitiv і множини – відсутні. Іменники, замість яких цей займенник вживається, мають здебільшого неозначений артикль і можуть вказувати на особи, предмети або поняття. Неозначений займенник keiner заперечує наявність осіб чи предметів. Вживається як субстантивний і ад’єктивний. Якщо він вживається як субстантивний, тоді відмінюється в однині і множині, як означений артикль.

• Haben Sie hier einen Mann gesehen? – Ja, dort steht einer.

• Haben Sie hier Männer gesehen? – Nein, hier waren keine.

• Ich brauche noch einen Apfel. Hol doch einen!

• Ich suche noch ein Heft. – Da liegt doch eins.

• Ich kaufe noch Brot. Ich habe keins mehr.

• Seiner Meinung nach schuldete keiner keinem etwas.
Fragen:

m

f

n

Plural

Nom.
ein Teller

eine Gabel

ein Messer

keine Teller

N.

wer?

was?

einer (der)

keiner

eine (die)

keine

ein(e)s (das)

kein(e)skeine

D.

wem?

einem (der)

keinem

einer (der)

keiner

einem (dem)

keinemkeiner

A.

wen?

was?

einen (der)

keinen

eine (die)

keine

ein(e)s (das)

kein(e)skeine

Займенник welcher „якийсь“, welche „якась“ welches „якесь“, welche „якісь“ може також вживатися самостійно як підмет або доповнення. Він відмінюється в однині і множині, як означений артиль.
Fragen:

m

f

n

Plural

Nom.
(der) Käse

(die) Butter

(das) Geld
N.

wer? was?

welcher

welche

welches

welche

D.

wem?

welchem

welcher

welchem

welchen

A.

wen? was?

welchen

welche

welches

welche

• Hast du auch Butter mitgebracht? – Nein, es ist doch welche im Kühlschrank.

• Könntest du einen Mann lieben, der abstehnde Ohren hat? – Hast du welche?

  1. Наступні займенники вживаються самостійно, як підмет або додаток, а також разом з з іменником як означення: beide “обидва”, jeder “кожний”, alle “усі”, mancher “інший, інакший; деякий”, einige “декілька, деякі”, etliche “деякі”, einzelne “окремі”, mehrere “деякі, декілька; ряд, низка”, viele “багато”, wenige “деякі, декотрі, небагато”. Із ціх займенників лише mancher має однину і множину. Інші вживаються тільки в множині і відмінюються як артиль в множині.


Займенник jeder “кожний” не має множини і відмінюється як означе-ний артикль в однині. В множині замість займенника jeder вживається займенник alle.

Антонімом до jeder є заперечний займенник kein.

Jeder Schüler wurde angerufen.

Jeder musste ein Gedicht vertragen.

• Sie haben jedem dasselbe Buch geschenkt.

• Ich habe keinen Hund besessen. Ich habe keinen.

Займенник alle “усі” означає загальну кількість і відмінюється як прикметник, що стоїть перед іменником.

Alles Hoffen / Alle Mühe war umsonst.

Займенники manche „деякі, багато хто“, mehrere „декілька, деякі“, einige „деякі, небагато хто“, einzelne „деякі“, etliche „деякі, декілька“ означають невідому кількість. Вони відмінюється як означений артиль.

Manche kamen nie.

• An mehreren von ihnen dauerte es zu lange.

Einige sind gegangen.

• Die Geschichte hat mich sehr interessiert. Eizelnes (etliches) war mir neu.

• Aus der Zeitung haben wir etliches (einzelnes) Neue erfahren.


  1. Тільки як ад’єктивні вживаються неозначені займенники sämtliche “усі” і kein “ніякий”, keine “ніяка”, kein “ніяке”.


Займенник sämtliche має лише форму множини і відмінюється як означений артикль в множині.

Sämtliches gestohlene Geld konnte sichergestellt werden.

Якщо займенники kein “ніякий”, keine “ніяка”, kein “ніяке” вживаються як ад’єктивні, то вони відмінюються в однині, як неозначений артиль, а в множині, – як означений. (див. табл. вище)

Займенник kein вживається замість заперечної частки nicht “не”, якщо заперечення стосується імнника з неозначеним артиклем або без артикля.

• Hast du einen Bleistift? – Nein ich habe keinen Bleistift.

• Hast du heute Zeit? – Nein ich habe keine Zeit.

Але: Hast du dieses Wötrebuch? – Nein, ich habe es nicht.

§ 68. Das Adverb (Прислівник)

Прислівник – це самостійна невідмінювана частина мови, що передає ознаку дії чи стану або ступінь чи міру вияву іншої ознаки.

• Ich ging langsam zu Fuß in die Stadt zurück.

Überall sehe ich die grüne Farbe, die Farbe der Hoffnung.

Деякі прислівники мають граматичну категорію порівняння і змінюються морфологічно. Прислівник пояснює переважно особові форми дієслова і виконує в реченні функцію різних обставин:

підповідають

на питання:

Прислівники:

a) обставини місця

(die lokalen Adverbien)


wo?

wohin?

woher?
деякі прислівники місця вживаються з прийменниками:

hier, dort, nah, weit, rechts, links, oben, unten, bergab, dorther, dorthin, draußen,

geradeaus, usw.

von rechts, nach unten, bis oben

b) обставини часу

(die temporalen Adverbien)

wann? wie lange?

seit wann? bis wann?

wie oft?

heute, jetzt, abends, bisher, bisweilen, früh, gestern, immer, lange, morgen, nie, niemals, oft, täglich, zuweilen

c) обставини способу дії: (die Adverbien der Art und Weise)

wie?

gut, schlecht, langsam, mutig, schnell, tapfer, fleißig

d) обставини причини і мети (die kausal-finalen Adverbien)

warum? weshalb?

weswegen?

aus welchem Grunde?

wozu?

darum, daher, deswegen, anstandshalber, krankheits-halber, schildenhalber, vor-sichtshalber, sicherheitshalber,

wozu, dazu, hierfür …

e) обставини міри і ступеня (die Adverbien des Grades)


in welchem Grade?

wie sehr?

etwas, mehr, minder, genug, gar, so, sehr, zu, allzu, besonders, außerordentlich, besonders, ganz, sehr, überaus, viel, völlig, wenig, vollkommen, ziehmlich.

f) обставини умови (die konditionalen Adverbien)


unter welcher Bedingung?

andernfalls, gegebenfalls, günstigenfalls, jedenfalls, nötigenfalls, schlimmstenfalls

g) обставини допустовості/ наслідку

(die konzessiven Adverbien)

trotz welchen Umstandes?

mit welcher Einräumung?

dessenungeachtet, gleichwohl, jedenfalls, nichtsdestoweniger, ohnedem, trotzdem, vielmehr

folglich, infolgedessen, mithin

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Список використаної літератури мочерний С. Основи економічних знань / Київ. Femina. 1996
Климко Н., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа. Частина VII

Тести 25 балів
Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Льця кафедра онкології І. Б. Щепотін, О. С. Зотов, Ю.І. Зайвелєва,...
Рак молочної залози//Короткий посібник для студентів та інтернів / Щепотін І. Б., Зотов О. С., Зайвелєва Ю.І., Миронюк С.І. – Київ,...

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Ганенко Олександра Андріївна
Запропоновані завдання можуть бути використані вчителем як дидактичний матеріал на уроках з певної теми. Відповіді на тести дають...

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)
Повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка