Пошук по сайту


Фонетика. Орфографія голосні це звуки, під час вимови яких струмінь повітря не натрапляє на перешкоди в ротовій порожнині, вони утворені за допомогою голосу - Сторінка 4

Фонетика. Орфографія голосні це звуки, під час вимови яких струмінь повітря не натрапляє на перешкоди в ротовій порожнині, вони утворені за допомогою голосу

Сторінка4/4
1   2   3   4

б) -ень, -ець, -тель: велетень, в'язень, мовознавець,переможець, вихователь, любитель;

в) -ечок, -ечк(а) [-єчк(а)], -ечк(о) [-єчк(о)]: вершечок, мішечок, краєчок; діжечка, копієчка, Марієчка, річечка; віконечко, словечко, яєчко;

г) -енк(о) [-єнк(о)], -еньк(о, а) [-єньк(о)]: Гордієнко, Кравченко, безбатченко, коваленко, батенько, кониченько, серденько; ніженька, тополенька;

І пишеться в суфіксах:

а) -івн(а) при творенні жіночих імен по батькові: Борисівна, Василівна;

б) -івк(а) в іменниках жіночого роду: голівка, долівка, ножівка, полівка, спиртівка, частівка, шалівка, шихтівка;

в) -ір, -іст, -ізм у словах іншомовного походження після приголосних (окрім д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р): вампір, гарнір, пломбір; піаніст, спеціаліст; модернізм, плюралізм.

Ї пишеться в суфіксах:

а) -їськ(о), -їщ(е), -ївк(а) після голосного: гноїсько, побоїще, маївка;

б) -їр, -їст, -їзм в словах іншомовного походження після голосних: акмеїст, героїзм, конвоїр;

в) -ївн(а) при творенні жіночих імен по батькові від імен на -й: Гордіївна, Сергіївна, Юріївна.

-НН- пишеться в суфіксах:

-инн(я), -інн(я), -анн(я) [-янн(я)] в іменниках середнього роду: картоплиння, павутиння, гуляння, носіння, звернення, напруження, піднесення, удосконалення.

Прикметникові та дієприкметникові суфікси

а) -н(ий) у більшості якісних і відносних прикметників: дружний (спів), західний, мільйонний, принадний, фабричний;

б) -н(ій) у небагатьох прикметниках (переважно відносних), в усіх прикметниках прислівникового та іменникового походження після ж, ш: братній, всесвітній, городній, давній, житній, незабутній, освітній, пізній,ранній, самобутній, суботній, хатній; ближній, вчорашній, давнішній, домашній, дорожній;

в) -ин (-їн) у присвійних прикметниках, утворених від іменників І відміни (крім й): баба — бабин, Галя — Галин, свекруха — свекрушин, тітка —тітчин, Марія — Маріїн, Софія — Софіїн;

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Приголосні г, к (шк), х перед суфіксом -ин змінюються на ж, ч (щ), ш: Ольга — Ольжин, дочка — доччин, Мелашка — Мелащин, сваха — свашин.

г) -ин(ий), -ичн(ий), -ист(ий) пишуться після твердих приголосних: бджолиний, голубиний, історичний, класичний, променистий, урочистий;

ґ) -ічн(ий) після м 'яких приголосних: академічний, анархічний;

д) -їн(ий), -їст(ий), -їчн(ий) — після голосних та апострофа: героїчний, двоїстий, зміїний, солов'їний;

є) -ев(ий) уживається після м'яких або шиплячих приголосних, якщо наголос падає переважно на основу слова: березне´вий, груше´вий, овоче´вий, ситце´вий;

є) -єв(ий) пишеться після м'яких н, т або й: алюмінієвий, дієвий, життєвий, значеннєвий, суттєвий;

ж) -ов(ий) вживається в прикметниках, якщо перед ним стоїть твердий приголосний або шиплячий (ж, ч, ш, щ), м'який приголосний або й: вітровий, казковий, кварцовий, палацовий, святковий, службовий, бойовий, гайовий, грошовий, дійовий, дощовий, життьовий, крайовий, нульовий,речовий, стильовий.

Ці ж правила поширюються на правопис суфіксів -ое-, -ев- (-ев-) у присвійних прикметниках жіночого і середи, роду: майстрова, майстрове; Петрова, Петрове; робітникова, робітникове; Андрієва, Андрієве; кобзарева, кобзареве; скрипалева, скрипалеве; сторожева, сторожеве.

У відповідних присвійних прикметниках чоловічого роду суфікси -ов-, -ев- (-єв-) чергуються з -ів- (-їв-): Василева — Василів, майстрова — майстрів, Олексієва — Олексіїв;

з) -уват(ий) (а після м'яких приголосних -юват(ий)) уживається в прикметниках на позначення певного вияву ознаки: горбуватий, круглуватий, синюватий, темнуватий, а також на виявлення невеликої міри властивості, схильності до чогось, позначуваної іменниковою основою: дуплуватий, злодійкуватий, остюкуватий, піскуватий;

и) -оват(ий) уживається в прикметниках, якщо наголос падає на о: плиско´ватий, стовбо´ватий;

і) -овит(ий) уживається на означення високого ступеня вияву ознаки: гордовитий, грошовитий, талановитий;

й) прикметникові суфікси -анн(ий), -енн(ий), які вживаються для підкреслення найвищої міри ознаки, пишуться з двома н: невблага´нний, нездола´нний, неоціне´нний, несказа´нний, нескінче´нний, страше´нний (але жа´даний). Подібні прикметники завжди мають наголос на суфіксі, що відрізняє їх від дієприкметників, утворених від дієслівних коренів за допомогою суфіксів -ан(ий), -ен(ий): ба´жаний, незлі´чений, неоці´нений, неподо´ланий, неска´заний, нескі´нчений;

к) у прикметниках, твірна основа яких закінчується на н, приєднання суфіксів -н(ий), -н(ій) викликає подвоєння н: знаменний, осінній, плинний,ранній, туманний.

ієслівні суфікси

а) -ува- (-юва-) пишеться в дієсловах: забілювати, керувати, підпорядкувати.

У похідних словах і формах (віддієслівних іменниках та дієприкметниках) суфікс -ува- (-юва-) пишеться тоді, коли на перший голосний цього суфікса не падає наголос: виве´ршувати — виве´ршування, виве´ршуваний; очі´кувати — очі´кування, очі´куваний; підси´нювати — підси´нювання, підси´нюваний;

б) -ова-, якщо на перший голосний суфікса падає наголос: друкувати — друкування, але друко´ваний; малювати — малювання, але мальо´ваний; підпорядкувати — підпорядкування, але підпорядко´ваний; риштувати —риштування, але риштовання, ришто´ваний;

в) дієслова іншомовного походження, що мають у мові-джерелі суфікс -ір-, в українській мові втрачають цей суфікс у всіх формах: загітувати —загітований, зареєструвати — зареєстрований, інформувати — інформований, сконструювати —сконструйований. Але в окремих словах для усунення небажаних омонімів суфікс -ір- (після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р — -ир-) зберігається: буксирувати (бо є буксувати), парирувати (бо є парувати), полірувати (бо є полювати), репетирувати (бо є репетувати) тощо. Суфікс -ір- (-ир-) уживається й у дієсловах типу котирувати, лавірувати, марширувати, пікірувати, третирувати.

Словотвір

Є слова, походження яких встановити неможливо, оскільки виникли вони дуже давно. Наприклад: вода, рука, чорний, шість, ходити. Тому називають їх непохідними.

Більшість слів нашої мови мають своїх попередників — інші слова. Так, водний походить від слова вода, чорнота — від слова чорний, переходити — від ходити, шестірка — від шість. Такі слова називаються похідними.

Особливості творення похідних слів вивчає розділ науки про мову — словотвір.

Слово або основа слова, від яких утворюються інші слова, називаються твірними.

Утворення від твірних слів: дід —> прадід, щастя —> нещастя, хто —> хтось.

Утворення від твірних основ: книга —> книжечка, їхати —> їхав.

Твірними можуть бути не тільки непохідні, але й похідні слова: співак —> співачка.

У таких випадках маємо ланцюжки слів, утворених одне від одного: місто —> міський —> приміський; ліс —» лісок —> перелісок.

Між твірним і похідним словами зберігаються смислові зв'язки: лісок — невеличкий ліс; лісовий — той, що в лісі; лісничий — керівник лісового господарства; лісничівка — місце постійного перебування лісничого.

Способи словотвору

У процесі словотворення здебільшого беруть участь значущі частини слів — префікси і суфікси.

1. Творення слів за допомогою суфіксів, які додаються до твірних основ, називається суфіксальним способом: село —> сільський, стіл —> столик, хто —> хтось, білий —> білуватий.

2. Творення слів за допомогою префіксів, які додаються до твірних слів, називається префіксальним способом словотвору: малювати —>намалювати, перемалювати, підмалювати, змалювати, обмалювати; щастя —> нещастя, ходити —> переходити.

3. Творення слів шляхом одночасного приєднання до твірного слова або твірної основи префіксів і суфіксів називається префіксально-суфіксальним способом: час —>сучасний, ріка —> зарічний, їхати —> роз'їхатись, другий —> по-друге, кордон —> прикордонник.

4. Утворення нового слова відкиданням значущих частин називається безсуфіксальним (безафіксним) способом: синій —> синь, блакитний —> блакить (відкидання закінчення); відлітати —> відліт (відкидання суфікса й закінчення).

Складання слів, основ і їхніх частин

Поширеним способом словотвору є складання двох і більше слів, основ або їхніх частин. Різновиди способу складання:

а) складання слів: школа, інтернат —> школа-інтернат; кіно, театр —> кінотеатр;

б) складання основи слова зі словом: жовтий і гарячий —> жовтогарячий;

в) складання основ: знати мову —> мовознавець, хмари чесати —> хмарочос;

г) складання повної і усіченої основ: сніг падає —> снігопад, возити молоко —> молоковоз.

Основоскладання часто поєднується з суфіксальним способом: писати літа —> літописець, проводити воду —> водопровідник.

Складання здійснюється як за допомогою сполучних голосних звуків [о] та [є], так і без них: сільськогосподарський, мореплавець, дит'ясла;

ґ) окремим різновидом складання є злиття словосполучення в одне слово (без будь-яких інших змін): вічно зелений (присл. + прикм.) —> вічнозелений (прикм.); довго тривалий (присл. + + прикм.) —> довготривалий (прикм.); місце проживання (ім. + ім.) —> місцепроживання (ім.); вище вказаний (присл. + форма дієсл.) —> вищевказаний (прикм.).

Складноскорочені слова

Різновидом складання є утворення складноско-рочених слів:

а) складання частини слова і повного слова: стінна газета —> стінгазета; запасні частини —> запчастини; професійно-технічне училище —> профтехучилище; районна державна адміністрація—>райдержадміністрація;

б) складання частин кількох слів: колективне господарство —> колгосп; учнівський комітет —> учком;медичний санітарний батальйон —> медсанбат;обласний виконавчий комітет —> облвиконком;

в) складання частин слів та початкових звуків інших слів: районний відділ народної освіти —>райвно;Донецький державний університет —> ДонДУ;

г) складання назв початкових букв: Федеративна Республіка Німеччина —> ФРН; автоматична телефонна станція —> АТС;

ґ) складання початкових звуків: Організація Об'єднаних Націй —> ООН; Українська повстанська армія —> УПА; запис актів громадянського стану —> загс;

д) складання з використанням цифр: олімпіада 2000року —> олімпіада-2000; машина Запорізького автомобільного заводу 968-ї моделі —> ЗАЗ-968.

Деякі складноскорочені слова стали твірною основою для утворення нових слів: колгосп—>колгоспний—> колгоспник.

Правопис складних слів

Складні слова можуть писатися разом і через дефіс.

Разом пишуться:

1. Усі складноскорочені слова й похідні від них: Нацбанк, Міносвіти, міськрада, облвиконком, профспілка, радгосп, соцстрах; профспілковий, радгоспний, соцстрахівський. Сюди належать і всі складноскорочені з першими частинами: авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мотто-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгене-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- й под.

2. Складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначається цифрою): двобічний, сімдесятиріччя, трикутник, трипроцентний, чотиримісячний.

Через дефіс пишуться:

1. Повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення: писав-писав, білий-білий, легенький-легенький, багато-багато, си-ньо-синьо, тихо-тихо.

2. Поєднання синонімічних слів: гидко-бридко, зроду-віку, тишком-нишком, часто-густо; антонімічних слів: більш-менш, видимо-невидимо; близьких за значенням слів, що передають єдине поняття: батько-мати (батьки), хліб-сіль (їжа); слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами й суфіксами: великий-превеликий, давним-давно, з давніх-давен, з діда-прадіда, мало-помалу, повік-віки,радий-радісінький, сила-силенна, тихий-тихесенький.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Два однакових іменники, з яких один має форму називного відмінка, а другий — орудного, пишуться окремо: кінець кінцем, одним одна, честь честю, чин чином. Так само й займенники: і сама самотою.

3. Поєднання слів, що означають приблизність: день-другий, година-дві, не сьогодні-завтра, три-чо-тири.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Поєднання слів зі значенням приблизності або певних числових меж можуть складатися й із двох числівників, позначених цифрами. У таких випадках між ними ставиться тире: 3-4 (дні), і учні 8-10 класів.

4. Складні вигуки та звуконаслідування: гей-гей, ого-го, бом-бом.

5. Літерні абревіатури з цифрами: Ту-154, ЗІЛ-111.

6. Літерні найменування паралельних класів у школах: 7-А, 10-В.

7. Терміни, до складу яких входить літера алфавіту: П-подібний, Т-подібний.

8. Літерні скорочення складних слів, які пишуться разом або через дефіс: с.-г. — сільськогосподарський, с.-д. — соціал-демократ, соціал-демократич-ний, ст.-сл. — старослов'янський. Але скорочення, утворені від словосполучень, пишуться окремо: с. г. — сільське господарство..1   2   3   4

Схожі:

Голосні звуки Звуки [ а ], [ е, ] [ и ], [ І ], [ о ], [ у ]
Звуки [а], [е,] [и], [і], [о], [у] називають голосними, бо голос це основа кожного з них. При творенні голосних звуків видихуваний...

Реферат Психічна саморегуляція Повсякденне життя переконує нас у...
У скелетних м'язах є численні специфічні нервові клітини, які під час м'язових скорочень посилають у головний мозок стимулюючі імпульси,...

Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких розділено на кілька...
Ви активно розвивали свою інформаційно-технологічну компетентність, І інформаційні технології теж розвивалися високими темпами. Вони...

1. Соціологічна сутність релігії, її місце І роль у суспільстві
Релігія є об’єктом вивчення багатьох наук, кожна з яких розглядає її під своїм кутом зору, за допомогою власних специфічних методів...

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради
Матеріали проекту можуть бути використані вихователями як під час планування навчально-виховного процесу, так І під час занять, ігор,...

Реферат з основ геології
Землі І застигає ( кристалізується ) на різній глибині. Тіла, утворені на глибині таким чином, наз. інтрузивами, оскільки вони вторгаються...

Київ літературний
Під час екскурсії, як тільки названо ім’я письменника, вчитель ставить запитання: «Які твори цього автора ви можете пригадати? Коротко...

“Т. Г. Шевченко – солдат”
Під час переходу з Орської фортеці до укріплення Раім у складі Аральської описової експедиції Т. Шевченко написав вірш «У бога за...

Воронівськ а сільська бібліотек а
На той час в селі діяло 2 хати-читальні І лікнеп при Мертвоводівській та Воронівській школах. Фонди хат-читалень були укомплектовані...

Вимірювання довжини відрізків
Практичні роботи учні можуть виконувати як у класі, так І деякі з них вдома. Важливим етапом під час виконання цих завдань є аналіз...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка