Пошук по сайту


Завдання 8-22 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку а згідно з інструкцією

Завдання 8-22 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку а згідно з інструкцією

Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант і позначте його в бланку А згідно з інструкцією.

 1. Складним є речення

А Дмитро увійшов у голубі жита, і вони прикрили його прогрітими хвилями (М.Стельмах).

Б Молодий колгоспний сад починався відразу ж за селом, на косогорі (О. Донченко).

В У наших краях дощ ніколи не зайвий (Ю.Збанацький).

Г Впорядкована подорожніми криничка залишилася й існує до наших днів, тамуючи спрагу багатьох людей, славиться своєю цілющою, смачною водою.

 1. Фразеологічний зворот ужито в реченні

А Зупинити її, мить високу, для моїх молитовних долонь (В.Стус)

Б Тимко бив байдики: цілими днями тинявся по дворах, шукав розваг.

В Богатирського здоров’я, видно, хлопець (О.Гончар).

Г Небо розгорнуло намет свій – синій, широкий, глибокий (Панас Мирний).

 1. Прийменник є в реченні

А Раз добром нагріте серце – вік не прохолоне (Т.Шевченко)

Б Хіба ж не допомагав він матері світити бакени? (О.Донченко)

В А кругом у полі, в полі теж робота і пісні (П.Тичина).

Г Ніхто нас не схибить, ніхто не схитне (Прислів’я)

 1. Спільнокореневі слова є в рядку

А помилитися, помитися, мета;

Б день, буденний, щоденник;

В підлеглий, легенький, нелегальний;

Г сміятися, сміливий, мілина.

Прочитайте текст і виконайте завдання 5-7

 1. Скульптор, раптом, зупинився. («) Йому перехопило дух. (№) Те, що він побачив перед собою, на мить приголомшило і осліпило його: на широчезній рівнині, скільки сягав зір, яскраво золотились соняшники. (;) Стояли до самого обрію, пишно-голові, стрункі й незліченні, і всі, як один, обернені до свого небесного взірця, до сонця… (5) Тут навіть повітря, здавалось, несло в собі золотисті відтінки.

За О.Гончаром

 1. Орфографічну помилку допущено в написанні слова

А приголомшило;

Б незліченні;

В пишно-голові;

Г соняшники.

 1. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому; В четвертому;

Б третьому; Г п’ятому.

 1. Безособовим є просте речення

А друге; В четверте;

Б третє; Г п’яте.

Завдання 8-22 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією.

 1. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А сім…я, п…ятниця, св…ятковий;

Б верб…я; тьм…яний; зв…язати;

В солов…їний; м…ята; торф…яний;

Г довяр…я, Св…ятослав, марір…ю;

Д сузір…я, медв…яний, пір…їна.

 1. Літеру и треба писати в усіх словах рядка

А пр….ватний; перш…, щ…тка;

Б пр….зидент; читаюч…, стр…міти;

В ч…нний, двіч…, пр….морський;

Г щ…лина; згадавш…, наш…;

Д по-заяч…, буряч…ння; пр…четний.

 1. Допущено помилку в написанні слів у рядку

А Хрестові походи, Харківський тракторний завод;

Б Бурсацький узвіз, Генеральний прокурор України;

В Золоті ворота, поема «Кавказ»;

Г Ярослав Мудрий, країни Сходу;

Д Укрінформ, Кримський півострів.

 1. Зміна приголосних при їх збігу відбувається у всіх словах рядка

А француз – францу…який, волох – воло…який;

Б місто – мі…який, завод – заво…який;

В вузький – ву…чий, юннат – юнна…який;

Г яйце – яє…ня, П’ятихатки – п’ятих…який;

Д вік – ві…ний; брат – бра…який.

 1. Подвоєння літер відбувається в усіх словах іншомовного походження в рядку

А кор….екція, ір…аціонально, бел…адона;

Б ін….овація, ем…іграція, одіс…ея;

В піаніс…имо, Тек…ерей, сум…а;

Г бравіс…имо, Ал…а, мул…а;

Д контр…озвідка, Ел…ада, дон…а.

 1. Закінчення –а (-я) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А кисень, загал, бобер;

Б трактор, студент, сегмент;

В уривок, синтез, числівник;

Г конус, технікум, світ;

Д майданчик, сюжет, мотор.

 1. Виділені слова НЕ є сполучниками і пишуться окремо в реченні

А Дарма що рудим називають, за/те ж серце в нього золоте (О.Гончар).

Б Коли бачиш гідну людину, думай про/те, щоб дорівнятись їй, а коли бачиш негідника, досліди самого себе, щоб у тебе не виявилося таких самих вад (Конфуцій).

В Як/би ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т.Шевченко).

Г Що/б жить – ні вкого права не питаюсь (П.Тичина).

Д Як/що узявсь іти, кінця ти доходжай (П.Тичина).

 1. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А день/у/день, по/козацьки, військово/спортивний;

Б сам/на/сам, соціал/демократ, електро/зварювальний;

В по/четверо, куди/небудь, паровозо/будівний;

Г Жар/птиця, пів/Харкова, рано/вранці;

Д на/віки/вічні, військово/зобов’язаний, блідо/рожевий.

 1. Обставина причини є в реченні

А У долині зафоркали коні, від чого Марко зупинився (М.Стельмах).

Б Заходьте в світ, де в’ються ластівки, снують брунатні бджоли (М.Рильський).

В Сонце гріло по-весняному два-три дні, однак нахолола за зиму земля зігрівалась повільно (Ю.Збанацький).

Г Не говори пишно, щоб тобі на зле не вийшло (Народна творчість).

Д Люблю людей землі моєї, бо й я землі моєї син (В.Сосюра).

 1. Двокрапка ставиться у безсполучниковому складному реченні (розділові знаки пропущено)

А Посіє народ вчасно вродить пшениця рясно (Народна творчість).

Б Три віки ходить пісня Марусі Чурай по нашій землі три віки любові вже подарувала дівчина людям (М.Стельмах).

В Гуркотом машин повниться степ один за одним механізатори рушають до місця робіт (О.Гончар).

Г У стайні розмовляли між собою домашні тварини і зірниця могла прикликати дівчині судженого (Г.Бондаренко).

 1. Тире між підметом і присудком ставиться в реченні (розділові знаки пропущено)

А У справедливих армій доля завжди прекрасна (О.Гончар).

Б Дівочі сльози мов весняний дощ (Народна творчість).

В А я не раб не хитрий служка чия натура як подушка податлива й м’яка (Д.Павличко).

Г Ти Жар-птиця і мрія мила… (А.Малишко)

Д Пісня і праця великі дві сили (І.Франко).

 1. Правильно записані всі числівники в рядку

А п’ятимільйонний, обоїм, дванадцять;

Б п’ятидесяти п’ятьом, шістсот одному, триста одинадцять;

В двадцять п’яте, тридцятьма трьома, на вісьми;

Г двісті сімдесят, тридцять сьомий, сорок шести;

Д шестисот сорока двох, семистам шістдесяти чотирьом, двох п’ятих.

 1. З мяким знаком пишуться всі слова в рядку

А кін…чик, будуєт…ся, німец…кий;

Б дз…об, реал…ний, календар…;

В пал…ці, Ігор…, спаніле…;

Г кин…те, закін…чили, В…єнам;

Д киц…кА, тін…, сидит… .

 1. З великої букви пишуться всі слова в рядку

А (в)еликдень, (м)икола (х)вильовий, (м)авка;

Б кінотеатр «(л)ибідь», (д)оцент, (п)разька конференція;

В (н)аукова (р)ада (х)харківського (п)педагогічного (у)університету;

Г (б)іблія, (д)ень (п)еремоги, (к)київські театри;

Д (к)кандидат (н)аук, (б)базедова хвороба, (в)алківський район. 1. Наголос падає на другий склад усіх слів у рядку

А байдуже, чотирнадцять, яйва;

Б циган, бюлетень, вчення;

В олень, громадський, діалог;

Г тенор, горілиць, громадянин;

Д читання, хоробрий, сусідство.

Завдання 23-26 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише ДВА ПРАВИЛЬНИХ варіанти. Виберіть два правильних варіанти відповіді.

 1. Укажіть ряди слів, у яких пишеться –НН- у всіх словах

А башта..ий, осі..ій, широче..ий,; ви..ий;

Б вовня..ий, соколи..ий, букве..ий, бджоли..ий;

В страше..ий, лимо..ий, орли..ий, безтала..ий;

Г свяще..ий, невпи..ий, маши..ий, стара..ий;

Д невблага..ий, кі..ий, солов’ї..ий, благослове..ий;

Е сті..ий, скля..ий, да..ий, віко..ий.

 1. Визначте, у яких реченнях вжито короткі форми прикметників

А Скрипливе дерево довше росте.

Б Сивий віл випив води повен діл.

В Це була молода чорнобрива дівчина.

Г Як ішли ми зелен лугом к зелен гаю…

Д Плохеньке порося і в Петрівку мерзне.

Е Зима чиста, ніби скупана.

 1. Укажіть, у яких рядках всі слова пишуться з часткою НЕ разом

А не/скошена трава, не/полита досі розсада, не/бачена краса;

Б не/закінчена розмова, не/замкнені двері, не/продумана відповідь;

В не/доопрацьована стаття, не/куплені вчасно, відповідь не/продумана;

Г не/зрозуміла відповідь, не/закінчена нами суперечка, не/висвітлена проблема;

Д не/дописаний лист, не/помічений факт, не/вивчений вірш;

Е не/бачена ніколи картина, не/доведена теорема, не/доспані ночі.

 1. Укажіть рядки прикметників, які пишуться через дефіс

А (криваво)червоний, (південно)західний, (прісно)водний;

Б (світло)рожевий, (шести)гранний, (кам’яно)вугільний;

В (м'ясо)молочний, (гірко)солодкий, (англо)французький;

Г (синьо)зелений, (вічно)зелений, (машино)будівний;

Д (військово)морський, (військово)полонений, (суспільно)корисний;

Е (віце)президентський, (високий)превисокий, (воєнно)стратегічний.

Завдання 27-32 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою

 1. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать

1 чоловічий А Тбілісі, дівчисько, кашне, око.

2 жіночий Б Карпати, листоноша, денді, колега.

3 середній В сирота, забіяка, роззява, задавака.

4 спільний Г суддя, вужака, шимпанзе, собака.

Д Чилі, путь, Міссурі, бабище.

А Б В Г Д

1

2

3

4

 1. Установіть відповідність між виділеним членом речення та способом його вираження

1 Три віки ходить пісня Марусі Чурай А дієслівний складений присудок

по нашій землі, три віки любові вже Б іменний складений присудок

подарувала дівчина людям (М.Стельмах). В обставина

2 Небо кольору ніжних блакитних Г означення

перських шовків (Ю.Яновський). Д підмет

3 Їм треба було довідатись, які сили в

противника (П.Панч).

4 Моя мрія – не камінь, не скло (В.Сосюра).

А Б В Г Д

1

2

3

4

 1. З’ясуйте, чим ускладнене кожне речення : зворотом чи звертанням.

1 Стомлені дорогою, бійці були мовчазні А звертання

(О.Гончар) Б дієприслівниковий зворот

2 Посипався як з решета наглий краплистий В дієприкметниковий зворот

Г порівняльний зворот

дощ, а далі полив як із відра (І.Нечуй-Левицький) Д поширене звертання

3 Ах, я люблю тебе, Вкраїно, і сам не знаю,

А Б В Г Д

що кажу (В.Сосюра). 1

4 Птиця, струшуючи краплини з крил, 2

перелякано зірвався з води (М.Стельмах). 3

4

 1. Установіть відповідність між підрядними реченнями та його видом

1 Не тішся чужою бідою, А складнопідрядне з підрядним мети

бо твоя стоїть за тобою. Б складнопідрядне з підрядним умови

2 Де згода панує, там В складнопідрядне з підрядним наслідковим

і горе танцює. Г складнопідрядне з підрядним місця

3 Як є початок, то й кінець Д складнопідрядне з підрядними причини

буде.

4 Треба нахилитися, щоб з

криниці води напитися (Народна творчість)

А Б В Г Д

1

2

3

4

 1. Установіть відповідність між українськими фразеологізмами та їх відповідниками в російській мові

1 Катюзі по заслузі А разделать под орех

Б загнать в гроб

В свести в могилу

Г собаке – собачья смерть

2 Перемивати кісточки А перетирать на зубах

Б пересчитать ребра

В судить да рядить

Г плести вздор

3 Пасти задніх А выкидывать кренделя

Б пешком под. стол ходить

В попадать в просак

Г плестись в хвосте

4 Теревені правити А перекинуться словом

Б пересыпать из пустого в порожнее

В молоть язиком

Г язик чешется

А Б В Г Д

1

2

3

4

 1. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

 1. Пахощі зрілого хліба (2) особливо були відчутні вечорами, коли (3) настояне на колосках повітря розтікалося селом, а гарячий вітер з рідного поля ніби (4) сповіщав хліборобам: пора косити. (І.Цюпа)

1 Пахощі А іменник

Б прикметник

В дієслово

Г дієприкметник

2 Особливо А прийменник

Б дієслово

В дієприкметник

Г прислівник

3 Настояне А прикметник

Б дієслово

В дієприкметник

Г прислівник

4 Сповіщав А дієприслівник

Б прикметник

В дієслово

Г дієприкметник А Б В Г Д

1

2

3

4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Українська література
Завдання 37 – 40, що передбачають аналіз художнього твору, мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть...

Початковий рівень. Завдання 1-3 мають по 4 варіанти відповідей, із...

Контрольна робота з теми «Міфи І література»
Початковий рівень. Завдання 1-3 мають по 4 варіанти відповідей, із яких лише один правильний. Оберіть правильний варіант

Тематичне оцінювання №1 Творчість Михайла Коцюбинського й Ольги Кобилянської...
...

Xxii всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури
Відповіді на тестові завдання закритої форми II відповіді на тестові завдання відкритої форми

Література класицизму Варіант І початковий та середній рівні (кожна...
Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді Укажіть, як називали добу...

Орієнтовні відповіді на завдання №1 – 20

Рішення, яке приймається після спостерігання над умовами, які визначають його ефективність
Або продукції при „ наступному найкращому” альтернативному використанні, тобто це оцінка найкращого з варіантів, від яких відмовились,...

Тести, розгорнуті відповіді, творчі завдання тощо
Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст. Реалізм як напрям у світовій літературі

І. Тести з вибором однієї правильної відповіді Яка різниця між фольклором...
Фольклорні розповідно-описові пісні певного народу, в основі яких лежить національно-історична тематика – це …База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка