Пошук по сайту


Курсова робота з дисципліни «Управління проектами» на тему: Розробка проекту «Салон аерографії на території сто «Зигфрид»»

Курсова робота з дисципліни «Управління проектами» на тему: Розробка проекту «Салон аерографії на території сто «Зигфрид»»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Управління проектами»

на тему: Розробка проекту «Салон аерографії на території СТО «Зигфрид»»


пЛАН
Вступ

 1. дослідження Методів діагностики та управління проектами. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ

  1. Ефективність проекту…………………………………………………….4

  2. Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: PEST, SNW,SWOT- аналізи………………………….…5

  3. Методи аналізу та проектування системи управління ризиками ……13

  4. «Дерево цілей» …………………………………………………………..16

  5. Життєвий цикл проекту…………………………………………………..17

  6. Матриця відповідальності………………………………………………20

  7. Стилі лідерства…………………………………………..……………….21

  8. Система мотивації команди………………………………………………23

 2. Аналіз підприємства та концепція проекту на сто «Зигфрид»

  1. Інформація о підприємстві …………………………………………..….24

  2. Концепція проекту……………………………………………………….25

  3. Система комунікацій в проекті………………………………………….42

ВисновкИ

Список використаних джерел

ВСТУП
Проектний аналіз являє собою найважливіший, на мій погляд, етап у реалізації будь-яких проектів підприємства. Без планування, визначення головної мети та другорядних цілей проекту,без визначення витрат фінансових ресурсів,часу неможливо вдало реалізувати проект, тобто отримати прибуток від його виконання або досягнення поставленої мети.

Метою даної курсової роботи є створення проекту відкриття салону аерографії автосервісом «Зигфрид».

Для реалізації головної мети проекту,необхідно виконати такий перелік завдань:

 • Провести ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: PEST, SNW,SWOT- аналізи

 • Побудувати «дерево цілей»

 • Розробити життєвий цикл проекту, матрицю відповідальності

 • Визначити стиль лідерства, систему мотивації команди, систему прийняття рішень1. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ

1.1 Ефективність проекту

Виділяють такі показники ефективності проекту:


 • показники комерційної ефективності, які враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;
 • показники економічної ефективності, які враховують народногосподарські вигоди й витрати проекту, включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків, і допускають грошовий вимір;
 • показники бюджетної ефективності, які відображають фінансові наслідки здійснення проекту для державного та місцевого бюджетів.


Для розрахунку цих показників можуть використовуватись однакові формули, але значення вихідних показників для розрахунків істотно відрізнятимуться.
Залежно від тривалості циклу проекту оцінка показників ефективності може бути різною. Показники комерційної ефективності можуть розраховуватися не тільки на весь цикл проекту, а й на місяць, квартал, рік.
Розрізняють три основні методи визначення ефективності проектів на початкових етапах проведення технічного аналізу. Вони не враховують фактор часу або враховують його не повністю:


 1. порівняння витрат;
 1. порівняння прибутку;
 1. порівняння рентабельності, до якого відноситься як спеціальний випадок статистичний метод окупності (pay-back).


До найпростіших показників ефективності проектів, які застосовуються при проведенні технічного аналізу відносять:


 • капіталовіддачу (річні продажі, поділені на капітальні ви­трати);
 • оборотність товарних запасів (річні продажі, поділені на середньорічний обсяг товарних запасів);
 • трудовіддачу (річні продажі, поділені на середньорічну кількість зайнятих робітників і службовців)[1].


1.2 Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: PEST, SNW,SWOT- аналізи

Аналіз макросередовища
Макросередовище створює загальні умови перебування організації в зовнішньому середовищі і формує її довгострокову прибутковість. Фактори, віднесені до макросередовища, практично непідконтрольні з боку фірми. Вони діють на всі організації і не характеризуються якими-не-будь специфічними особливостями стосовно окремо взятої організації (рис. 1). Але разом з тим вплив макросередовища на різні організації різний, що визначається сферою діяльності, територіальним розташуванням, розмірами, потенціалом організації тощо. Можна виділити деякі специфічні характеристики макросередовища:

- макросередовище звичайно складніше, ніж мікросередовище, що обумовлюється його невизначеністю, тобто відсутністю інформації про стан і можливі зміни середовища. Останнє не дозволяє спрогнозувати наслідки впливу цього середовища на організацію;

- макросередовище впливає на діяльність організації опосередковано (побічно), тобто не так помітно, як мікросередовище. Проте цей вплив необхідно враховувати;

- процеси, що протікають у макросередовищі, досить складні, найчастіше взаємозалежні і суперечливі.

Рис. 1 Організація і середовище її діяльності

Серед великої кількості факторів, що впливають на організацію, виділяють ряд основних. Так, Ф. Котлер вважає, що макросередовище складається з таких факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних, культурних, правових, міжнародних.

У більш пізніх публікаціях, використовуючи функціональний підхід до даної проблеми, пропонується виділяти чотири основні групи факторів макросередовища: політичні, економічні, соціальні і технологічні (рис.2).Рис. 2 Напрямки аналізу факторів макросередовища

Приступаючи до аналізу факторів зовнішнього середовища, слід враховувати загальні характеристики середовища, до яких відносять: взаємозв'язок факторів - це рівень сили, з яким зміна одного фактора впливає на інші фактори; складність - кількість і різновид факторів, що значно впливають на організацію; рухливість - відносна швидкість зміни середовища"; невизначеність - відносна кількість інформації про середовище і впевненість у її точності.

Серед методів, які застосовуються для аналізу макросередовища, виділяють PEST-аналіз. Форма подання результатів, одержуваних за допомогою цього методу - таблична.

PEST-аналіз

Політичне середовище. Це один з найважливіших факторів, що необхідно вивчати у першу чергу для того, щоб мати чітке уявлення про наміри федеральних (муніципальних, місцевих) органів влади щодо розвитку суспільства, регулювання механізму обігу грошей у державі, створення умов ресурсного забезпечення для кожної організації, зміни в законодавстві, правовому регулюванні й оподатковуванні, а також про те, за допомогою яких засобів владні структури будуть проводити в життя свою політику.

Для керівництва організацій велике значення мають такі аспекти політичного фактора, як стабільність уряду, можливості і сила опозиційних політичних структур, можливі зміни щодо бізнесу після виборів у законодавчі органи. Політична стабільність держави - ключовий фактор, що дозволяє знизити економічну невизначеність діяльності організації в напрямках, визначених обраною стратегією. Фактор політичної стабільності дуже важливий для організацій, що функціонують на ринках різноманітних країн.

До джерел інформації для аналізу політичного середовища відносять: дані опитувань громадської думки, проведені різними інститутами і громадськими організаціями; доповіді і виступи політичних лідерів і урядових діячів; порядки денні засідань Верховної Ради (парламенту); приватні інтерв'ю державних діячів; програми зустрічей і візитів закордонних політиків і представників державної влади провідних країн світу та ін.

Отримана інформація дозволяє фірмі скласти загальну картину політичної обстановки в країні, розробити прогноз її розвитку на перспективу і створити власні механізми пристосування до навколишнього середовища.

Економічне середовище. Зміни стану економіки - один із найважливіших факторів, що визначають нормальне функціонування будь-якої організації. Так, стан світової економіки може сильно впливати на вартість імпортованих ресурсів і, відповідно, на спроможність організацій купувати певні товари. Слабка економіка держави різко зменшує можливості організацій на одержання кредиту й інших ресурсів, необхідних для нормального функціонування. Серед основних показників, що аналізуються при вивченні економіки, можна назвати такі: величина валового національного продукту, темпи інфляції, рівень зайнятості, платіжний баланс, темп економічного зростання, рівень безробіття, процентні ставки, продуктивність праці, рівні оподаткування, норми нагромадження тощо.

Соціальне середовище. Організація зацікавлена також в інформації, що стосується таких факторів, як: демографічні, соціальна захищеність населення, охорона праці і здоров'я трудящих, традиції, домінуючі життєві цінності й установки людей та ін. Одним із важливих аспектів є демографічний, оскільки ринки складаються з людей, і потенціал їх зростання залежить від динаміки демографічних показників.

У світлі стратегічної поведінки фірми інтерес становить інформація про: динаміку народжуваності; структуру сім'ї; тривалість життя; статевовіковий склад населення; освітній рівень; міграцію населення. Прогнозування змін указаних факторів дозволяє організації передбачати зміни очікувань у суспільстві в цілому чи окремих його верств або груп і почати дії щодо покращання їх обслуговування порівняно з конкурентами.

Технологічне середовище. Технологічний фактор макросередовища займає одне з важливих місць серед факторів розвитку суспільної кон'юнктури. Технологія є одночасно внутрішньою змінною і зовнішнім фактором великого значення. Швидкість зміни технології постійно збільшується. При цьому аналіз дозволяє вчасно побачити можливості науково-технічного прогресу (НТП) для виробництва нової продукції й удосконалювання тієї, що випускається, а також технології виготовлення продукції і застосування засобів маркетингу при збуті продукції.

НТП є джерелом саморозвитку фірми, що виявляється в необхідності забезпечення постійних інновацій на рівні окремих товарів, технологій і методів управління. Таким чином, основне призначення аналізу технологічного середовища - це забезпечення організації інформацією, що дозволить їй вчасно реагувати на новинки науки і техніки.

У конкретному розумінні за допомогою аналізу макросередовища організація формує свій особливий перелік ключових факторів середовища і визначається щодо методичних підходів, за допомогою яких вона буде проводити відповідний специфічний багатофакторний системний аналіз.

АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФІРМИ

Внутрішнє середовище організації являє собою частину загального середовища її діяльності, що знаходиться в межах організації. Це середовище справляє постійний і безпосередній вплив на функціонування організації. Тому після аналізу зовнішнього середовища керівництво має провести оцінку потенціалу організації з метою визначення її ефективної конкурентоспроможної стратегії. Через це аналіз внутрішнього середовища, здійснюваний заради стратегічних цілей, повинен бути системним і багатофакторним.

Організація як складна система містить окремі підсистеми (планування, маркетинг, фінанси, роботу з персоналом тощо), кожна з яких представлена певною кількістю структурних підрозділів (департаменти, відділи, сектори, бюро). Структурні особливості організації визначають підходи до аналізу внутрішнього середовища.

Мета внутрішнього аналізу - глибоке вивчення фірми і надання керівництву інформації, необхідної при виборі стратегії. У процесі проведення аналізу виявляють наявність відповідності між стратегічними устремліннями фірми та її внутрішніми ресурсами і можливостями.

SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми

Вивчення внутрішнього середовища найбільш часто здійснюється на основі SWOT-підходу, але тільки в частині SW, тобто з позиції сильних і слабких сторін організації. SNW - це абревіатура трьох англійських слів, що означають: S - Strenght - сильна сторона, N - Neautral - нейтральна позиція, W - Weakness - слабка сторона. При SNW-підході все, що стосується SW-підходу, зберігається, але при цьому ще додається особлива нейтральна, тобто N-позиція. Як нейтральну позицію звичайно розглядають середньо-ринковий стан для даної конкретної ситуації. Отже, SNW-підхід - це раціональний розвиток SW/SWOT-підходу.

У роботі A.A. Томпсона і А. Дж. Стрікленда запропонований набір характеристик, висновок за якими і повинен допомогти скласти цей список.

 • Потенційні внутрішні сильні сторонні

- повна компетентність у ключових питаннях;

- адекватні фінансові ресурси;

- хороше враження, що склалося про компанію в покупців;

- визнаний лідер ринку;

- уміння уникнути сильного тиску з боку конкурентів;

- власна технологія;

- кращі рекламні кампанії;

- досвід у розробці нових товарів;

- кращі можливості виробництва;

- чудові технологічні навички та ін.

 • Потенційні внутрішні слабкі сторони:

- немає чіткого стратегічного напрямку розвитку;

- застаріле обладнання;

- низька прибутковість;

- брак управлінського таланту й уміння;

- відсутність певних здібностей і навичок у ключових галузях діяльності;

- погано зарекомендована стратегія компанії;

- внутрішні виробничі проблеми;

- відставання в галузі досліджень і розробок;

- занадто вузький асортимент продукції;

- недостатній імідж на ринку;

- погана збутова мережа;

- незадовільна організація маркетингової діяльності;

- брак грошей на фінансування необхідних змін у стратегії;

- собівартість кожного виробу вища, ніж в основних конкурентів та ін.

Організація, виходячи зі своїх певних особливостей (продукція, зв'язки з постачальниками, стратегії, сфера діяльності, конкурентна сила і конкурентна позиція) може скоректувати як перелік характеристик, що відображають особливості внутрішнього середовища, так і в подальшому список сильних і слабких сторін організації [2].

SWOT-аналіз

SWOT-аналіз — це своєрідна форма; він не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес об-мірковування всієї наявної інформації з використанням власних думок та оцінок. Для будь-якого керівника або управлінського працівника, зорієнто-ваного на поточну роботу, це корисна справа, яка вимагає від будь-кого, хто застосовує SWOT-аналіз, замислитися на перспективу.

SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій підприєм-ства з урахуванням їхніх особливостей: відповідно до змісту стратегії — ада-птації до (чи формування впливу на) середовища (рис. 2.8).

SWOT-аналіз витримав перевірку часом, і досі доводячи свою необхід-ність як важливий елемент раціоналістичного підходу для розробки та реалі-зації стратегії.

 • Сильні сторони (strength) — внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс, що можуть зумовити формування конкурентної переваги.

 • Слабкі сторони (weaknesses) — види діяльності, які фірма здійснює не досить добре, або ресурси, підсистема потенціалу, що не правильно викорис-товуються.

 • Можливості (opportunities) — альтернативи, що їх може використати підприємство для досягнення стратегічних цілей (результатів). • Загрози (threats) — будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства чи організації в напрямку досягнення своїх місії та цілей.

Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються такими причинами: стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформа-ції, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи [3].

1.3 Методи аналізу та проектування системи управління ризиками

Планування та реалізація проектів відбувається в умовах невизначеності, що породжується зміною внутрішнього та зовнішнього середовищ. Під невизначеністю розуміють відсутність повної та достовірної інформації про умови реалізації проекту.

Невизначеність, що пов’язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих умов, ситуацій та наслідків називається ризиком.

Управління ризиком – це процес реагування на події та зміни ризиків в процесі виконання проекту.

При оцінці проектів найбільш суттєвими є наступні види невизначеності та інвестиційних ризиків:

 • невизначеність політичної ситуації, ризик несприятливих соціально-політичних змін у країні та регіоні; • ризик, пов’язаний з нестабільністю економічного законодавства та поточної економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку; • зовнішньоекономічний ризик (можливість введення обмежень на торгівлю та постачання, закриття кордонів тощо); • неповнота та неточність інформації про динаміку техніко-економічних показників, параметрах нової техніки та технології; • коливання ринкової кон’юнктури, цін, валютних курсів, невизначеність природно - кліматичних умов, можливість стихійних лих; • виробничо-технологічний ризик (аварії, виробничий брак тощо); • невизначеність цілей, інтересів та поведінки учасників; неповнота та неточність інформації про фінансовий стан та ділові репутації підприємств-учасників (можливість неплатежів, банкротств, зривів договірних зобов’язань)


При управлінні проектами важливо вчасно звернути увагу на визначення ризику в процесі оцінки доцільності прийняття тих чи інших рішень. Метою аналізу ризику є надання потенційним партнерам необхідної інформації та даних для прийняття рішень про доцільність участі в проекті та розробки заходів по захисту від можливих фінансових втрат.

Аналіз ризиків поділяють на два види:кількісний та якісний.

Кількісний аналіз ризику повинен дати можливість визначити число та розміри окремих ризиків та ризику проекту в цілому.

Якісний аналіз визначає фактори, межі та види ризиків.

Для аналізу ризику використовують метод аналогії, метод експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод та статистичний метод.

 1. Метод аналогій- передбачає використання даних по інших проектах, які вже виконані. Цей метод використовується страховими компаніями, які постійно публікують дані про найбільш важливі зони ризику та понесені витрати. 1. Експертний метод, який відомий як метод експертних оцінок, стосовно підприємницьких проектів може бути реалізований шляхом вивчення думок досвідчених керівників та спеціалістів. При цьому доцільно встановити показники найбільш допустимих, критичних та катастрофічних втрат, маючи на увазі як їх рівень так і ймовірність. 1. Розрахунково-аналітичний метод - базується на теоретичних уявленнях. Хоча прикладна теорія ризику добре розроблена лише для страхового та грального ризику. 1. Статистичний метод- спочатку використовувався в системі ПЕРТ (PERT) для визначення очікуваної тривалості кожної роботи та проекту в цілому. Останнім часом найбільш застосовуваним став метод статистичних випробувань (метод “Монте–Карло”). До переваг цього методу відносять можливість аналізувати та оцінювати різні шляхи реалізації проекту. [1].


1.4. «Дерево цілей»

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

Курсова робота на тему: акти державного управління
Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень

Курсова робота на тему: Управління підприємством в умовах перехідного періоду
У числі внутрішніх чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємства, як відмічає ряд вітчизняних І зарубіжних економістів,...

Курсова робота на тему: Управління підприємством в умовах перехідного...
У числі внутрішніх чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємства, як відмічає ряд вітчизняних І зарубіжних економістів,...

Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності...
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності “Управління проектами” 000003 / Укл. Бушуєв С. Д., Захарова...

Курсова робота з дисципліни «Політична економія» на тему «світовий...
Розділ 5 Становлення І розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України

Курсова робота з дисципліни “Промисловий маркетинг” на тему : Ціноутворення на промислові товари
Ціна” керуючого- зарплатня, продавця— комісійні, І накінець, хоча економісти з цим І не погодяться, більшість вва-жають подоходний...

Курсова робота на тему: “Міжнародні банківські розрахунки
ВступБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка