Пошук по сайту


“Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування.”

“Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування.”

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Курсова робота

з предмету “Системне програмування” (III курс, 5-ий семестр)

на тему “Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування.”

Індивідуальне завдання “Розробка транслятора з вхідної мови програмування”

МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Метою виконання курсової роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок системного програмування, набутих при вивченні дисципліни “Системне програмування”.

В ході виконання курсової роботи студенти повинні навчитися самостійно працювати з літературою, розробляти типові елементи системних програм, програмуючи роботу з таблицями, словниками, інформаційними базами, виконуючи лексичний та синтаксичний аналіз, а також семантичну обробку, здійснювати їх програмну реалізацію та відлагодження на сучасних обчислювальних системах.

СТРУКТУРА ТА ОБ’ЄМ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обсяг курсової роботи повинен становити не менше 25 сторінок друкованого тексту (без врахування додатків).

Обов’язковими додатками має бути документований текст програми та графічна частина, оформлені у відповідності до стандартів та ЄСКД.

Рекомендується такий склад пояснювальної записки до курсової роботи

Титульна сторінка

Завдання на курсову роботу

Анотація

Зміст

Вступ

 1. Огляд методів та способів проектування трансляторів

 2. Формальний опис вхідної мови програмування

  1. Деталізований опис вхідної мови в термінах розширеної нотації Бекуса-Наура

  2. Термінальні символи та ключові слова

 3. Розробка транслятора вхідної мови програмування

  1. Вибір технології програмування

  2. Проектування таблиць транслятора

  3. Розробка лексичного аналізатора

  4. Розробка синтаксичного та семантичного аналізатора

  5. Розробка генератора коду

 4. Опис програми(в тому числі граф-схем)

 5. Опис інтерфейсу та інструкція користувачеві

 6. Відлагодження та тестування програми

  1. Виявлення лексичних помилок

  2. Виявлення синтаксичних помилок

  3. Виявлення семантичних помилок

  4. Загальна перевірка коректності роботи транслятора

 7. Висновки

Список літератури

Додатки

А. Лістинг програми

Б. Граф-схеми алгоритмів

В. Результати тестування
Завдання на курсову роботу (1 стор.). У завданні вказується тема роботи та перелік конкретних вхідних даних. Завдання на курсову роботу видається студентові керівником курсової роботи індивідуально.

Анотація (1 стор.) В анотації викладаються короткі відомості про курсову роботу.

Зміст (1 стор.). У змісті вказуються номери та назви основних розділів курсової роботи та номери сторінок, де вони починаються. Вступ, висновки по роботі, список літератури та додаток не нумеруються.

Вступ (1 стор.). У вступі здійснюють опис проблеми у загальному вигляді, визначають її актуальність, формулюють мету курсової роботи.

Теоретична частина. Огляд методів та способів проектування трансляторів Цей розділ виконується із використанням літературних джерел і повинен містити опис методів та способів вирішення задачі. Необхідно здійснити порівняння описаних методів та способів.

Формальний опис вхідної мови програмування. В цьому розділі описується тип граматики вхідної мови програмування згідно завдання. При цьому визначається алфавіт мови та набір зарезервованих слів. Рекомендується опис вхідної мови подавати в термінах розширеної нотації Бекуса-Наура або за допомогою синтаксичних діаграм.

Розробка транслятора вхідної мови програмування. В цьому розділі:

- здійснюється вибір технології програмування;

- розробляється структура постійних таблиць для зберігання алфавіту мови, зарезервованих слів, знаків операцій, роздільників тощо та здійснюється вибір для постійних таблиць алгоритму пошуку елементів у впорядкованих таблицях;

- розробляється структура перемінних таблиць для зберігання ідентифікаторів і констант та алгоритми пошуку/вставки лексем і їх атрибутів;

- проектується лексичний аналізатор на основі детермінованих кінцевих автоматів;

- проектується синтаксичний аналізатор на основі дерева граматичного розбору;

- проектується генератор асемблерного коду

Опис програми. Програма повинна бути написана та реалізована на мові програмування C/C++. Текст програми повинен бути документований і написаний згідно вимог структурного програмування. Кожний програмний модуль на початку повинний містити інформацію про тему курсової роботи, прізвище автора та дату створення. Крім того, кожна підпрограма мусить буди також документованою

Опис програми проводиться в такій послідовності: спершу описується граф-схема алгоритму, а пізніше програмна реалізація.

Опис інтерфейсу та інструкція користувачеві В інструкції користувачеві приводять детальну послідовність дій по запуску програми на виконання та описують всі можливі режими керування роботою програми. Для ілюстрації режимів роботи програми бажано навести зображення екранних форм, вікон, меню, блоків діалогу, форм документів і т.п.

Відлагодження та тестування програми. В цьому розділі описуються вибрані технології відлагодження та тестування програми на комп’ютері.

Технологія відлагодження програми -це послідовність дій та засоби виявлення, аналізу та виправлення помилок програми. Описуються використані засоби автоматизованого відлагодження та оптимізації програми (автономні та вбудовані відлагоджувальники, профайлери). Проводиться аналіз помилок, допущених в ході програмування задачі, спосіб їх виявлення та усунення.

Для підтвердження працездатності програмного продукту розробляється система тестів та приводяться результати тестування з їх аналізом.

Висновки (1 стор.) У висновках перераховуються основні результати курсової роботи, вказуються її позитивні сторони та недоліки, даються рекомендації по практичному застосуванню розроблених алгоритмів та програм.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Курсова робота є індивідуальною роботою кожного студента і оформляється окремо кожним студентом згідно із виданим завданням.

Курсова робота оформляється на аркушах формату A4, які заповнюються з однієї сторони. Текст повинен бути надрукований на принтері. Використання різних чорнил не дозволяється. Заголовки розділів можуть бути виділені великими літерами або підкресленням. Текст повинен бути набраний без помилок українською мовою.

Текст на сторінці повинен бути розміщений рівномірно з дотриманням відступів: зліва, згори та знизу - 20 мм, зправа - 10 мм. При комп’ютерному наборі необхідно вибрати шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифта - 14, міжрядковий інтервал - 1.5 . Сторінки курсової роботи повинні бути пронумеровані. Титульна сторінка вважається першою і не нумерується. Номери сторінок вказуються у правому верхньому куті.

Кожен розділ повинен мати свій номер, який записується перед його назвою. Після номера розділу ставиться крапка, наприклад: 1.Формулювання задачі. Вступ, висновки, список літератури та додаток не нумеруються. Кожен розділ необхідно розпочинати з нової сторінки. Розділ може складатися з підрозділів. Номер підрозділу записується через крапку після номера розділу, наприклад: 4.2. Призначення програми.

Формули, на які здійснюється посилання, а також всі таблиці та рисунки повинні мати номер. Нумерація може бути наскрізною або прив'язаною до номера розділу.

Номер формули записується після неї у круглих дужках. Номер та назва таблиці вказуються над нею після слова "Таблиця". Номер та назва рисунка вказуються під ним після скорочення "Рис.".

Рисунки та рамки таблиць повинні бути виконані олівцем або чорнилом вибраного кольору. Дозволяється комп'ютерне виконання графічної частини курсової роботи. Графічні схеми алгоритмів виконуються згідно вимог міжнародного стандарту ISO 5807-85 "Обробка інформації. Символи і умовні позначення блок-схем даних, програм та систем, схем програмних мереж і системних ресурсів".

Роздруки текстів програм приводяться у додатку. Кожен окремий документ додатку повинен мати свій номер та назву, які записуються після слова "Додаток", наприклад: Додаток 1. Текст програми на мові С++.

Список літератури виконується згідно вимог стандартів. Література може бути розміщена за алфавітом або в порядку посилання на неї. У списку можна наводити тільки ту літературу, яка була використана при виконанні курсової роботи і на яку є посилання у тесті пояснювальної записки. Посилання здіснюється вказанням номера джерела у квадратних дужках. Список літератури повинен містити не менше 5 джерел.

Пояснювальна записка повинна бути сформована згідно змісту і надійно зшита з лівої довшої сторони листів формату A4. Для зручності зберігання палітурка курсової роботи повинна бути жорсткою (виконана із листа ватману чи картону).

ЗАХИСТ РОБОТИ

Готова курсова робота представляється керівнику для перевірки. При необхідності вона може бути повернута студенту для доопрацювання. До захисту приймається робота, оформлена згідно приведених вище вимог, разом з дискетою. На дискеті розміщуються текстові файли програм, тестових даних та текст пояснювальної записки до курсової роботи. Дискета повинна бути підписана з вказанням номера групи та прізвища студента. Назви файлів повинні бути виконані латинськими літерами та цифрами.

В процесі захисту роботи студент демонструє роботу транслятора на комп'ютері і дає пояснення та відповіді на поставлені питання членами комісії. Захист роботи здійснюється студентом тільки один раз. При незадовільній оцінці студенту видається нове завдання на курсову роботу за дозволом завідувача кафедри та декана.

Література до курсової роботи

 1. Ахо А., Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты. М.: Изд-во «Вильямс», 2001.–768 с

 2. Хантер Р. Проектирование и конструирование компиляторов. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 232 с.

 3. Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин. - М.: Мир. 1975. - 554 с.

 4. Льюис Ф., Розенкранц Д., Смирну Д. Теоретические основы проектирования компиляторов. - М.: Мир, 1979. - 656 с.

 5. Рейруорд-Смит В. Дж. Теория формальных языков. - М.: Радио и связь, 1988. - 128 с.

 6. Ваймгартен Ф. Трансляция языков программирования. – М.: Мир, 1977.

 7. Бек Л. Введение в системное программирование. – М.: Мир, 1988. – 448 с.

 8. Касьянов В.Н. Оптимизирующие преобразования программ. – М.: Наука, 1988.

 9. Серебряков В.А. Лекции по конструированию компиляторов, Москва 1993.

 10. Варсанофьев Д.В., Дымченко А.Г. Основы компиляции, 1991.

 11. Легалов А.И. Основы проектирования компиляторов, Курс лекций, 2000.

 12. Компаниец Р.И., Маньков Е.В., Филатов Н.Е. Системное программирование. Основы построения трансляторов. – СПб.: КОРОНА принт, 2004. – 256 с.

 13. Соколов А.П. Системы программирования. Теория, методы, алгоритмы. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

 14. Костельцев А.В. Построение интерпретаторов и компиляторов. – М.: Наука и техника, 2001. – 224 с.

Завдання на курсову роботу

Цільова мова транслятора асемблер (i86).

Для отримання виконавчого файлу на виході розробленого транслятора скористатися програмами tasm.exe і tlink.exe.

Мова розробки транслятора: ANSI C або C++.

Реалізувати оболонку або інтерфейс командного рядка.

На вхід розробленого транслятора має подаватися текстовий файл, написаний на заданій мові програмування.

На виході розробленого транслятора мають створюватись чотири файли: файл з повідомленнями про помилки (або про їх відсутність), файл на мові асемблера, об’єктний та виконавчий файли. 

Назва вхідної мови програмування утворюється від першої букви у прізвищі студента та номера його варіанту. Саме таке розширення повинні мати текстові файли, написані на цій мові програмування.

Назва виконавчого файлу транслятора утворюється від назви мови програмування додаванням літери “с” (від compiler).

Зауваження. 1) В кожному завданні передбачається блок оголошення змінних;

2) В кожному завданні обов’язковим є оператор присвоєння та оператор типу – блок;

3) Оператори можуть бути довільної вкладеності і в любій послідовності.з/п

Блок тіла програми

Оператори уводу-виводу

Оператор присвоєння

Оператор

Регістр ключових слів

Регістр іден-тифікаторів

Операції

Типи даних


Коментар

арифметичні

порівняння

логічні


1

program <name>;

var…; begin - end

input

output

>>

if - then [- else] (Паскаль)

Low

Up-Low2 перший символ Up
+; -; *; /; %
eg; ne; lt; gt
!!; &&; ||

int

{ ... }

2

PROGRAM <name>;

VAR…; BEGIN - END

SCAN


PRINT

:=

IF [–ELSE] (СІ)

Up

Low-Up2 перший символ Low

ADD; SUB; MUL; DIV; MOD

EQ; NE; >; <

NOT; AND; OR

LONG INT

!! ...!!

3

Program <name>;

Var…; Begin - End

Get

Put

::=

If - Goto; Goto (Бейсік)

Up-Low перший символ Up

Up2
+; -; Mul; Div; Mod
Eg; Ne; >>; <<
!; And; Or

Int16

/*…

4

program <name>;

begin var…; end

read

write

<<

if - then goto; goto (Бейсік)

Low

Low2

add; sub; *; /; %

==; !=; lt; gt

!; &; |
int32

#* ... *#

5

PROGRAM <name>;

BEGIN VAR…; END

INPUT

OUTPUT

::

WHILE (СІ)

Up

Up-Low4 перший символ Up

+; -; *; DIV; MOD

=; <>; LT; GT
!!; &&; ||

INT_2

{* ... *}

6

Program <name>;


Start Var …; Finish

Scan

Print

->

For (СІ)

Up-Low перший символ Up

Low-Up4 перший символ Low

++; --; **; Div; Mod

Eg; Ne; Le; Ge

Not; And; Or

Int_4

??...

7

program <name>;


var …;start - finish

get

put

<-

do- while (СІ)

Low

Up4
+; -; *; /; %

eg; ne; >=; <=
!; and; or

int16_t

%% ... %%

8

PROGRAM <name>;


VAR …;START - FINISH

READ

WRITE

>>

WHILE - DO (Паскаль)

Up

Low4

ADD; SUB; MUL; DIV; MOD

=; <>; LE; GE

!; &; |

INT32_t

$$ ...

9

Program <name>;


Var …;Start - Finish

Input

Output

:=

For – DownTo (Паскаль)

Up-Low перший символ Up

Up-Low6 перший символ Up
+; -; Mul; Div; Mod

==; !=; Le; Ge
!!; &&; ||

Integer

/* ... */

10

program <name>;


start var …; finish

scan

print

::=

for –to - do(Паскаль)

Low

Low-Up6 перший символ Low

add; sub; *; /; %

=; <>; >; <;

not; and; or

integer16

!! ...

11

# PROGRAM <name>;

START VARIABLE …; STOP

GET

PUT

<<

REPEAT – UNTIL (Паскаль)

Up

Up6

+; -; *; DIV; MOD

=; <>; >=; <=
!; AND; OR
INTEGER32

// ...

12

#Program <name>;

Variable…; Start – Stop

Read

Write

::

For – To – Next (Бейсік)

Up-Low перший символ Up

Low6

++; --; **; Div; Mod

==; !=; >; <

!; &; |

Integer_2

// ... //

13

#program <name>;

start variable…; stop

input

output

->

if - then [- else] (Паскаль)

Low

Up-Low8 перший символ Up
+; -; *; /; %
==; !=; >=; <=
!!; &&; ||

integer_4

## ... ##

14

# PROGRAM <name>;

VARIABLE…; START - STOP

SCAN


PRINT

<-

IF [–ELSE] (СІ)

Up

Low-Up8 перший символ Low

ADD; SUB; MUL; DIV; MOD

==; !=; !>; !<

NOT; AND; OR

INTEGER16_t

\\ ...

15

#Program <name>;

Start Variable…; Stop

Get

Put

>>

If - Then Goto; Goto (Бейсік)

Up-Low перший символ Up

Up8
+; -; Mul; Div; Mod

=; <>; !>; !<
!; And; Or

Integer32_t

@@ ...

16

startprogram

startblok variable…; endblok

read

write

:=

if - goto; goto (Бейсік)

Low

Low8

add; sub; *; /; %

==; <>; >>; <<

!; &; |

longint

## ...

17

STARTPROGRAM

STARTBLOK VARIABLE…;

ENDBLOK

INPUT

OUTPUT

::=

WHILE (СІ)

Up

Up-Low2 перший символ _

+; -; *; DIV; MOD

=, != , <<, >>
!!; &&; ||

INT16

{ ... }

18

StartProgram

StartBlok Variable…; EndBlok

Scan

Print

<<

Do- While (СІ)

Up-Low перший символ Up

Low-Up2 перший символ _

++; --; **; Div; Mod

Eq; Neq; Ls; Gr

Not; And; Or
Int32

!! ...!!

19

startprogram

variable…;startblok - endblok

get

put

::

for (СІ)

Low

Up4 перший символ _
+; -; *; /; %

eq; noteq; less; gr
!; and; or

int_2

/*…

20

STARTPROGRAM

VARIABLE…;STARTBLOK -

ENDBLOK

READ

WRITE

->

WHILE - DO (Паскаль)

Up

Low4 перший символ _

ADD; SUB; MUL; DIV; MOD
EQ; NE; LT; GT

!; &; |

INT_4

#* ... *#

21

MainProgram

Data…; Start - End

Input

Output

<-

Repeat – Until (Паскаль)

Up-Low перший символ Up

Up-Low4 перший символ _
+; -; Mul; Div; Mod

Eg; Ne; >; <
!!; &&; ||

Int16_t

{* ... *}
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

“Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування.”
Метою виконання курсової роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок системного програмування, набутих при вивченні...

Змішане програмування на мовах сі та Асемблер
Мета: Оволодіти навиками створення програм, частини яких написані різними мовами програмування Засвоїти правила взаємодії різних...

Соммервил И. Инженерия программного обеспечения
Модуль №1 " Області знань програмної інженерії. Моделі життєвого циклу для розробки програмних систем "

Методична розробка
Перевірити знання студентів з питань блоку змістовних модулів №2 „Непродовольчі товари”

Методична розробка для проведення комплексного модульного контролю...
Перевірити знання студентів з питань блоку змістовних модулів №1 „Продовольчі товари”

Теоретичні відомості
Мета роботи: ознайомитись з компонентами Delphi, їх властивостями, методами та подіями, розглянути особливості побудови прикладних...

Курс: “Засоби Системного Програмування” Лабораторна робота №1
Мета роботи: Освоїти середовище програмування мовою Сі Borland C++ Набути навиків створення та відлагоджування простих програм на...

О. М. Панаско Сучасні технології
Для засвоєння студентами базових технологій програмування в мережах у теоретичному аспекті розглядаються питання ієрархічної структури...

Методична розробка містить навчально-методичний та програмний матеріал...
Фізика: Методичні вказівки та контрольні завдання (спеціальність 06010114 “Монтаж І обслуговування внутрішніх санітарно-технічних...

Курсова робота з предмету «Програмування»
Завданням курсової роботи є розробка програмного засобу, який реалізує «коротко вказати що розробляється» (гра «Життя», або пошук...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка