Пошук по сайту


П л а н

П л а нЗАТВЕРДЖУЮ

Директор СЗШ № 90 м. Львова

___________________________

А.Борщевський

01.09.2014 р.

П Л А НРОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

на 2014 – 2015 навчальний рік

ЛЬВІВ – 2014
В с т у п
Істотні зміни в нашій державі вимагають суттєвих змін і в роботі національної школи. Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок і форм освіти, перспективи підвищення якості шкільництва.

Сьогодні в центрі великої і нелегкої праці у формуванні нової генерації українців, яка спроможна розбудувати нашу державу, є вчитель. І хоч нелегка його доля у нинішній час, проте, мусимо пам’ятати, що вчитель у всі часи нашої багатостраждальної історії залишався духовним провідником нації. Він і є найбільш масовою частиною інтелегенції, що має вихід на широкі версти населення, а головне -–безпосередньо впливає на дітей. Питання кваліфікації вчителів вимагає постійної уваги і безпосередньої роботи. Саме цій меті підпорядкована уся діяльність шкільної методичної ради, основними завданнями якої є:

 • забезпечення професійного зростання учителів та підвищення їх наукового рівня;

 • вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів школи;

 • систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроку, факультативних та інших занять, позакласної та позашкільної роботи, навчально-виховного процесу в цілому;

 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів; упровадження результатів наукових досліджень;

 • вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмового матеріалу;

 • підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів, їх вихованості, розвитку; надання практичної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні сучасними методами викладання й виховання; підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки вчителів;

 • аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я дітей та учнів;

 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології.;

 • апробація та введення нових освітніх технологій і систем;

 • всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями;

 • допомога вчителям об’єктивно аналізувати якість навчальних досягнень учнів, рівень їх вихованості, розвитку.

Реалізація шкільної проблеми „ Створення умов для активного формування учнівських та учительських компетентностей, розвитку та саморозвитку учасників навчально-виховного процесу ” дала вчителям широкі можливості для власної творчої діяльності. Педагоги стали самостійними у своїй роботі, зросла відповідальність учителів за результати навчальних досягнень учнів. Аналізуючи роботу методичних об’єднань і творчої групи «Сучасний урок», голови м/о Моравська Х.Й., Липа І.І., Ковтун І.В., Чучвера І.В., Петренко Г.Г., Іванець М.В., Матус Л.М., керівник творчої групи Ткач І.Є. сумлінно ставились до своїх обов’язків і з розумінням проводили конкретну ділову допомогу кожному учителю з урахуванням його фахового та методичного рівнів. Уроки вищезгаданих учителів є прикладом, як треба працювати, чітко реалізують ті проблеми, які хвилюють весь колектив.
Найбільш актуальні питання, над якими методична рада працюватиме протягом року:

 • підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи .

 • спрямовування змісту форм методичної роботи на виконання чинних законів і нормативно-правових актів про освіту,

 • сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу,

 • створення умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції,

 • сприяння науково-дослідницькій діяльності педагогів,

 • вивчення та популяризація досвіду творчих педагогів школи, знайомить із передовими педагогічними досягненнями вчителів регіону, України, світу.

 • моральне стимулювання професійного зростання вчителів.

 • популяризація активних форм методичної роботи .

 • популяризація інноваційного досвіду шляхом публікацій у методичних виданнях.

 • організація й активізація роботи творчої групи.

 • організація співпраці з ВНЗ, вирішення спільних проблем, участь учителів, викладачів у семінарах, конференціях.

 • затвердження тематики засідань педагогічних рад.

 • допомога вчителям, які атестуються, в підготовці презентації власних методичних фахових напрацювань.

 • визначення методики і технології проведення та оцінювання діагностичних контрольних робіт, зрізів знань з метою вдосконалення результатів моніторингу.

Методична рада школи у процесі здійснення методичної роботи з учителями формує й розвиває вміння педагогів аналізувати особисту діяльність; концентрувати волю для досягнення поставленої мети; бачити, розуміти й усвідомлювати проблеми, визначати конкретну мету; оптимально добирати зміст, необхідні форми і методи педагогічної діяльності; проектувати й планувати власну роботу; володіти методами педагогічної діагностики; організувати власну діяльність; взаємодіяти з оточуючими.

Робота педколективу над проблемою школи

в 2014-2015 н.р.
Створення умов для активного формування учнівських та учительських компетентностей, розвитку та саморозвитку учасників навчально-виховного процесу
Основні етапи роботи над проблемою


 • досягнення учнями обов’язкового рівня знань, умінь, навичок;

 • активізація науково-дослідної роботи зі старшокласниками;

 • удосконалення наукової, матеріальної бази школи для роботи профільних і допрофільних класів;

 • залучення школярів до проектної діяльності;

 • використання електронних засобів навчання;

 • розвиток і самореалізація особистості вчителя та учня;

 • нові педагогічні технології: мета, суть, методологічні основи і шляхи їх впровадження;

 • творчість дитини: ідеї, пошуки, досвід;

 • виховання активної громадянської позиції у кожного випускника через призму кожного навчального предмета.


Організація роботи методичної ради.
Голова ради – Скабара Т.В., заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

 • відповідає за планування методичної ради;

 • координує роботу методичних об’єднань учителів 5 – 11 класів;

 • відповідає за вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;

 • організовує роботу з проведення атестації педагогічних кадрів;

 • керує творчою групою вчителів з впровадження у навчальний процес інноваційних методів роботи;

 • відповідає за курсову перепідготовку вчителів;

 • відповідає за випуск методичних бюлетнів, буклетів;

 • координує роботу НТУ „Золоте колосся”.


Секретар ради – Подоляк І.В., вчитель української мови та літератури:

- веде ділову документацію.
Члени ради:
Панасюк Я.С., заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

 • координує роботу по систематичному вивченню результативності навчального процесу.

Чорна Л.М., заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

 • відповідає за впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес у початковій школі;

 • координує роботу методичного об’єднання вчителів 1 – 4 класів;

 • координує систематичне вивчення та узагальнення результатів навчально-виховної роботи в початковихї класах.


Падалка М.Є., заступник директора з виховної роботи:

 • координує методичну роботу класних керівників, керує роботою шкільного самоврядування;

 • керує роботою семінару-практикуму по питанню вивчення та впровадження народних традицій та обрядів.

Жеребецька І.Б.:

 • відповідає за організацію педагогічних виставок, за змістовний та якісний випуск методичних бюлетнів ;

 • організовує огляд літератури з питань педагогіки і психології, нових надходжень щодо удосконалення сучасного уроку.

Кардаш С.М.:

 • надає допомогу в проведенні шкільних семінарів, науково-практичних конференцій, сприяє створенню умов розвитку обдарованості у дітей;

Моравська Х.Й.:

 • відповідає за проведення предметних тижнів, предметних олімпіад.

Вілюра С.Й.:

 • відповідає за впровадження в навчально-виховний процес особистісно-зорієнтованого навчання. 1. Надання методичної допомоги вчителям

у підвищенні їх науково-теоретичного та

методичного рівнів


 1. Провести інструктаж з керівниками методичних об’єднань, творчої групи „Сучасний урок” і надати допомогу у складанні планів роботи, врахувавши проблему школи, над якою буде працювати педагогічний колектив.

Вересень. Скабара Т.В., Чорна Л.М.

 1. Передбачити впродовж навчального року в планах роботи методичних об’єднань, творчої групи вирішення таких проблем:

 • проведення заходів, відкритих уроків, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу,підвищення загальноосвітнього рівня школярів у процесі навчальної, позакласної та позашкільної роботи, підготовки їх до праці та життя;

 • пов’язаних з відродженням національної культури, історії, звичаїв, самосвідомості;

 • вивчення та впровадження в практику роботи сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду, як вітчизняного , так і зарубіжного;

 • вивчення курсів екології, людина і суспільство, основ підприємницької діяльності у новому навчальному році;

 • удосконалення форм і методів проведення тематичних атестацій;

 • вивчення та аналіз планів, програм, підручників, методичних рекомендацій;

 • використання інноваційних форм і методів роботи у навчально-виховному процесі;

 • вивчення та аналіз стану викладання ряду предметів, навчальних досягнень школярів, їх вихованості, виявлення труднощів у засвоєнні ними програмового матеріалу;

 • естетичного виховання щколярів через призму навчального предмету;

 • підсумки проведення державних підсумкових атестації за минулий рік і завдання з даного питання на поточний навчальний рік;

 • курсової підготовки та її результативність;

 • наставництва, як форми спілкування молодих з досвідченими;

 • підготовки й участі учнів у шкільних, районних, обласних предметних олімпіадах;

 • збереження і поповнення роздатковим матеріалом навчальних кабінетів;

 • моделювання педагогічних ситуацій, ділових ігор;

 1. Організувати взаємовідвідування уроків згідно планів роботи методичних об’єднань, творчої групи

до 01.10.2014р. Скабара Т.В., Чорна Л.М.

 1. Забезпечення функціонування семінару-практикуму по вивченню народних традицій і обрядів.

Протяом року. Падалка М.Є.

 1. Продовжувати надавати фахово-методичну допомогу молодим вчителям, закріпити за ними наставників.

Протягом року. Скабара Т.В.

 1. Продовжити роботу групи «Сучасний урок».

Протягом року. Ткач І.Є.

 1. Надавти систематично консультації класним керівникам, вихователям ГПД в питанні естетичного виховання школярів.

Протягом року. Методична рада.

 1. Для молодих та новопризначених педагогів провести бесіди, консультації:

 • про запровадження Закону України «Про освіту», «Закону про мови в Україні», про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення тематичних атестацій;

 • про дотримання єдиного мовного режиму в школі;

 • про ведення шкільної документації;

 • про складання календарних планів;

 • про нормативні акти з питань охорони праці і техніки безпеки;

 • про передовий педагогічний досвід школи (знайомство з методиками конкретних педагогів);

 • про форми і методи роботи вихователя ГПД;

 • про спільну роботу школи і батьківської громадськості;

 • класний керівник – організатор позакласної роботи в класі.

 1. Провести методичні оперативні наради:

 • про організацію методичної роботи в школі на 2014 –2015 навчальний рік; вересень 2014 р. (Скабара Т.В., Чорна Л.М.)

 • удосконалення проведення тематичних атестацій, інших видів контролю за рівнем навчальних досягнень школярів;

 • про організацію роботи з молодими вчителями; жовтень 2014р. (Скабара Т.В.)

 • про дотримання мовного режиму в школі; листопад 2014 р. (Скабара Т.В.)

 • про хід атестації у 2014 –2015н.р.; грудень 2014 р. ( Скабара Т.В.)

 • про хід і результати курсової перепідготовки; лютий 2015 р. (Чорна Л.М., Скабара Т.В.)

 • про результати предметних олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних, пошукових та реферативних робіт; березень 2015 р. (Скабара Т.В.)

 • про стан наставництва; квітень 2015 р. (Скабара Т.В.)

 • про використання педагогічних програмних засобів на уроках математики, біології, хімії, інформатики; квітень 2015 р. (Скабара Т.В., Кожан Л.В., Липа І.І., Федека О.І., Кардаш С.М.);

 • про підготовку до ДПА; квітень 2015 р. (Скабара Т.В.) 1. Провести методичні тижні у початкових класах:

 • урок позакласного читання;

 • урок математики;

 • урок етики.

Протягом року. Чорна Л.М.

 1. Провести предметні тижні у середній та старшій школі з основних предметів.

Протягом року. Скабара Т.В. 1. Обладнання і поповнення

матеріальної бази кабінету. 1. Систематично поповнювати методичну базу школи новинками методичної літератури, організовувати виставки новинок.

Протягом року. Скабара Т.В., Ткач І.Є. 1. Продовжити роботу з систематизації статей з різних питань освіти і оформлення відповідних папок.

Протягом року.

 1. Продовжити роботу по систематизації і збереженню керівних і нормативних документів про школу, методичних листів і рекомендацій. Завести книгу надходженнь.

Скабара Т.В.

 1. Скласти рекомендації-списки літератури для творчої групи.

Скабара Т.В., Ткач І.Є., бібліотекарі. 1. Вивчення, узагальнення і впровадження

передового педагогічного досвіду. 1. Забезпечити вивчення учителями школи передового і новаторського педегогічного досвіду:

 • з української мови та літератури:

І.О.Радченко (м. Київ) “ Створення та використання мультимедійних навчальних посібників як засіб підвищення якості навчального процесу з української мови та літератури ”;

- з математики:

М.Л.Крайзман (м. Львів) “Диференційований метод навчання на уроках математики”;

І.А.Коровая (Вінницька обл.) “Метод проведення залікових уроків”;

- з фізики:

С.Ю.Ткаченко (м. Київ) “ Розвиток творчих здібностей учнів на уроках . фізики засобами комп’ютерних технологій”;

- з хімії:

М.П. Гудзики (Одеська обл.) “Метод лекційно-семінарських занять”;

- з біології:

В.М.Олійник (м. Львів) „Методика використання сучасних педагогічних технологій у викладанні біології і превентивній роботі”

- з історії:

М.І.Бортнік (м. Львів) “Використання технологій критичного мислення на уроках історії”;

- з англійської мови:

Н.І.Великоборець(м.Тернопіль)“Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови”;

- з фізкультури:

А.Ф.Козлова (м. Львів) “Використання нестандартного обладнання на уроках фізичного виховання”;

- початкових класів:

вивчення та впровадження дидактичної системи академіка Л.В.Занькова.

 1. Широко пропагувати досвід вчителів школи:

Саєнко І.Я., вчителя-методиста, „Розвиток творчої уяви й образного мислення на уроках української мови та літератури”,

Стасишин О.І., вчителя-методиста, „Розвиток творчих здібностей на уроках української мови”

Борщевського А.Й., вчителя-методиста, „Реалізація функцій навчального контролю на уроках фізики ”.

Іщак В.І., вчителя-методиста, “Домінанти цілеспрямованості уроку математики”.

Крилишин Л.П., старшого вчителя, „Розвивальні завдання як засіб розвитку пізнавальної самостійності”.

Хованець М.М., вчителя-методиста, „Інноваційні підходи до викладання української мовита літератури-засіб підвищення рівня знань”.

Падалки М.Є., вчителя-методиста, „Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках зарубіжної літератури”.

Моравської Х.Й., вчителя-методиста, „Інноваційні підходи до викладання української словесності”

Михальської М.В., вчителя-методиста, „Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української словесності”.

Козловської Н.Д., вчителя-методиста, „Інновації у викладанні біології. Застосування блочно-модульної системи у викладанні предмета”

Вілюри С.Й., старшого вчителя, „Інноваційні технології на уроках біології та превентивне виховання”.


 1. Заходи з вивчення та підвищення

навчальних досягнень


 1. Надати методичну допомогу керівникам методичних об’єднань у розробці завдань та тестів для тематичних атестацій. Двічі на рік провести аналіз засвоєння учнями навчального матеріалу

Грудень, травень. Скабара Т.В., методична рада.

 1. Провести громадський огляд знань в окремих класах у вчителів, які атестуюьтся.

За окремим графіком. Борщевський А.І.

 1. Організувати перевірку стану ведення учнівських зошитів та експонувати кращі з них у предметних кабінетах.

Листопад 2014 р.

 1. Організувати огляд-конкурс навчальних кабінетів.

Вересень 2013р. Методична рада.

 1. Залучити старшокласників до роботи в обласній МАН.

Протягом року. Вчителі школи.

 1. Провести І етап Всеукраїнських предметних олімпіад та сформувати команди на ІІ етап олімпіади.

Жовтень-листопад 2014 р. Скабара Т.В., керівники м/о.

 1. Провести науково-практичні конференції старшокласників.

Листопад 2014 р., лютий 2015 р. Відп.: Кардаш С.М.., Луцюк О.С.

 1. Регулярно контролювати та вивчати стан засвоєння навчального матеріалу в початкових класах.

Протягом року. Чорна Л.М.

 1. З метою поглибленого оволодіння учнями навчальних предметів, розвитку їх творчих здібностей відповідно до інтересів та нахилів, провести предметні тижні, починаючи з вересня 2014 р.

Методична рада, Саєнко І.Я.

 1. Проаналізувати ефективність самопідготовки в ГПД та її вплив на підвищення рівня знань учнів.

Березень 2014 р. Чорна Л.М.

 1. Проаналізувати роботу шкільної бібліотеки по збагаченню школи підручниками та художньою літературою.

Листопад 2014 р., Скабара Т.В.

 1. Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 9 і 11 класів та робота щодо набору учнів у 10 клас.

Лютий-квітень 2015 р. Падалка М.Є.

 1. Проаналізувати методичну роботу у початкових класах та визначити ріст професійної майстерності класоводів, вихователів ГПД.

Травень 2015 р. Чорна Л.М.

 1. Проаналізувати рух та успішність учнів за рік.

Травень 2015 р. Скабара Т.В.

 1. Надавати методичну допомогу вчителям у підготовці до державної підсумкової атестації та участі учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Протягом року. Керівники м/о. 1. Засідання методичної ради.


1 засідання – вересень .


 1. Затвердження::

- плану роботи методичної ради;

 • планів роботи шкільних предметних м/о;

 • плану роботи творчої групи “Сучасний урок”;

 • плану роботи методичного об’єднання класних керівників;

 1. Напрямки методичної роботи на 2014-2015 н.р.

 2. Обговорення результатів випускників школи у ЗНО 2014р.

 3. Підготовка і проведення предметних олімпіад.


2 засідання – грудень.


 1. Хід атестації.

 2. Аналіз курсової перепідготовки на 2013 –2014 н.р.3 засідання – березень.


 1. Результати участі учнів школи у предметних олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт.

 2. Аналіз роботи молодих вчителів.4 засідання – травень.


 1. Результативність методичної роботи серед вчителів-предметників.

 2. Підсумки атестації педпрацівників у 2014 році і завдання на 2015 рік.

 3. Обговорення заходів з підготовки до державної підсумкової атестації, організованого закінчення навчального року, проведення навчальної практики.Голова методичної ради

заступник директора школи

з навчально-виховної роботи Т.Скабараподілитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка