Пошук по сайту


Під час формування справ слід дотримуватися таких правил - Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання...

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження з секретними документами. Класифікація І систематизація секретних документів

Сторінка5/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Під час формування справ слід дотримуватися таких правил:

 • групувати у справи тільки оригінали (у разі їх відсутності – засвідчені в установленому порядку копії) правильно оформлених і виконаних документів, не допускати включення до справ чорнових, особистих, дублетних документів, документів, що підлягають поверненню, та розмножених копій;

 • групувати у справи документи одного діловодного року (за винятком перехідних справ);

 • групувати у справи окремо документи постійного і тимчасового строків зберігання.Як виняток, коли цього вимагає специфіка роботи, документи постійного і тимчасового строків зберігання, пов’язані з вирішенням одного питання, можуть групуватися протягом діловодного року в одну справу. Після закінчення діловодного року або перед передачею справи в архівний підрозділ документи повинні бути розкладені у відповідні справи згідно з номенклатурою:

 • в одній справі групуються документи постійного строку зберігання, в іншій – тимчасового;

 • включати до справи документи тільки з одного питання або групи споріднених питань, що становлять єдиний тематичний комплекс – спочатку ініціативний документ, а потім всі інші у логічній послідовності;

 • якщо документи за своїм змістом і строками зберігання не можуть бути згруповані у справи, передбачені номенклатурою, заводять нову справу з обов’язковим внесенням її найменування та строку зберігання в діючу номенклатуру справ;

 • документи, створені за допомогою автоматизованої системи, групуються у справи на загальних підставах;

 • справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30…40 мм завтовшки).Документи всередині справи розміщуються у хронологічному чи логічному порядку або у їхньому поєднанні. Працівники режимно-секретного органу по закінченні робочого дня перевіряють наявність отриманих та опрацьованих протягом робочого дня документів, переглядають розкриті пакети та прокладки. В пакетно-контрольному журналі роблять підсумковий запис за підписом працівника режимно-секретного органу про кількість отриманих та зареєстрованих документів.

Справи, передбачені номенклатурою справ, заводять за такими ознаками:

 • предметно-показниковою або тематичною, коли документи групують у справи за їх змістом, тобто відносяться до одного й того ж питання чи до однієї й тієї ж теми;

 • номінальною (за видами документів: накази, звіти, протоколи, акти тощо);

 • кореспондентською, коли у справи об’єднуються документи з листування з однією чи кількома установами, та за іншими ознаками.Формування справ, їх оформлення здійснюють у відповідності з правилами, що встановлені Держкомархівом України.

Справа не повинна перевищувати 250 аркушів формату А4 (210х297 мм) і 30…40 мм завтовшки, документи підшиваються на чотири проколи спеціальними суровими нитками або дратвою. При цьому металеві скріплення (скріпки, булавки) вилучаються з документів. У разі надходження на підшивку документів більшої кількості заводять наступний том справи із зазначенням його чергового номера. Включення до справи документів, які не відносяться до нього, а також чернеток та документів, що підлягають поверненню, заборонено.

Документи постійного зберігання формують у справах окремо від документів тимчасового зберігання.

До справ підшивають тільки виконані та правильно оформлені документи. При прийманні виконаних документів для підшивки до справ перевіряють правильність їх оформлення: наявність підписів, відміток про виконання, дат, номерів, засвідчуючих написів, правильність направлення документів до справ, розсилки, прізвищ виконавців, а також відповідність грифа секретності документів грифу секретності справи.

Нумерація аркушів, прошивка та опечатування журналу, проставлення засвідчуючого штампа та його заповнення, наклейка та заповнення етикеток. Взяття на облік облікового журналу чи картотеки.

Заведену справу, відповідно до затвердженої номенклатури, обліковують в журналі обліку журналів, карток і завершених виробництвом справ. На обкладинці справи (тому) проставити: назву установи і структурного підрозділу; найменування і номер справи; гриф секретності повинен відповідати найвищому грифу секретності відомостей, які містяться у документах, що знаходяться у справі; стаття і строк зберігання; номер тому (при необхідності); дата відкриття; список осіб допущених до справи; внутрішній опис документів, що знаходяться у справі, відмітка в номенклатурі про заведення справи.

У заголовках справ з розпорядчими документами вказують вид документів та їх характер (оригінали або копії).

Дата заведення справ, що проставляють у номенклатурі справ, повинна відповідати даті надходження першого документа для підшивки до цієї справи. Дати початку та закінчення справи мають відповідати кінцевим датам підшитих до неї документів. Ці дати проставляють на обкладинці справи, завершеної виробництвом.

Обкладинки справ виготовляють відповідно до вимог державних стандартів. На зворотному боці обкладинки кожної справи (тому) вказують перелік співробітників, яким дозволено ознайомлення із справою (томом), згідно зі змістом номенклатури справ. Зміни у списку на право користування справою заносяться тільки на підставі змін у номенклатурі справ. Список підписує начальник РСО.

Одночасно зі справою заводять картку обліку видачі документа (справи), яка зберігається у конверті, що прикріплений до внутрішній стороні першої обкладинки справи, і разом з нею передають до архіву. У картці зазначають прізвища осіб, яким видається справа (том) для роботи, міститься їх підпис про отримання, зазначається дата видачі і повернення, а також підпис працівника РСО, що засвідчує повернення справи (тому) до РСО. Якщо є необхідність, працівник може ознайомитися тільки з окремими документами, що містяться у справі (тому). В цьому випадку в картці обліку видачі документа (справи) зазначають відповідні номери сторінок. Якщо картку повністю заповнено, заводиться нова картка, яка додається до заповненої і вони зберігаються разом із справою. Заповнена картка заноситься до внутрішнього опису справи – нижче її підсумкового запису, але не нумерується і аркушем справи не вважається.

Обчислення термінів зберігання документів проводиться з першого січня року, який іде за роком закінчення їх діловодством. Наприклад, обчислення терміну зберігання справ, закінчених діловодством у 2007 р, починається з першого січня 2008 р.

Під час підшивки документа до справи необхідно перевірити номер справи на документі, обкладинці справи, номер документа та дата – на документі і у внутрішньому описі документів, що знаходяться у справі, номер примірника на документі, у внутрішньому описі; кількість аркушів в документі і фактично підшитих до справи; нумерація аркушів: на документі, у внутрішньому описі.

В інтересах забезпечення режиму секретності окремі документи протягом року можуть підшиватися швидкозшивачем або зберігатися у папках з клапанами, а після закінчення року – підшиватися до справи. У справах швидкозшивача та у папках з клапанами ведеться внутрішній опис зібраних там документів та оформлюється титульний аркуш. У разі потреби виконавцям видаються тільки ті документи, які безпосередньо відносяться до їхньої службової діяльності. При цьому у картках обліку видачі документів (справ) записують номер виданого документа, номер примірника та кількість його аркушів.

Усі завершені справи повинні бути правильно оформлені: аркуші справи зброшуровані та пронумеровані, складено внутрішній опис документів, що знаходяться у справі, в описі та на спеціально підшитому аркуші у кінці справи (тому) зроблено завіряючий напис.

Усі підшиті до справи (тому) документи нумеруються поаркушно, номери проставляються у правому верхньому куті аркуша поза текстом документа; назва документа з його номером вносяться до внутрішнього опису документів, що знаходяться в справі.

Аркуші внутрішнього опису нумеруються окремо. Їх кількість вказується у засвідчуючому написі після загальної кількості аркушів справи. Аркуші ознайомлення з розпорядчими документами підшиваються до справи разом з цими документами, заносяться до внутрішнього опису та нумеруються.

Після закінчення справи (тому) наприкінці внутрішнього опису вказують (цифрами та прописом) кількість внесених до справи (тому) документів, а також посада та прізвище співробітника РСО, який оформив цей опис, а на спеціально прикріпленому у кінці справи (тому) аркуші роблять напис (цифрами та прописом) про кількість підшитих до справи (тому) аркушів. Про наявність цього аркуша роблять запис у внутрішньому описі. Справу (том) з документами прошнуровують, опечатують (пломбують) та засвідчують у працівника РСО, що оформляє справу (том). Опечатування справи (тому) роблять за допомогою паперової наклейки з відтиском печатки РСО “Для пакетів”. Її наклеюють так, щоб захопити нитки прошивки справи (тому).

Справу видають виконавцю, якому дозволено ознайомлення з нею, під розпис у картці обліку видачі документа (справи), а також необхідно перевірити наявність дозволу на видачу справи, проставлення прізвища виконавця та дати видачі, кількість аркушів, розпис виконавця за отримання справи. Ці картки є основою для контролю за своєчасним поверненням документів та справ до РСО. Справи повертають у той же день особи, яким були видані вони для роботи. Якщо виконавцю необхідно ознайомитися тільки з окремими документами, що знаходяться у справі, до якої виконавець не має прямого відношення, то таке ознайомлення проводять з письмового дозволу начальника підрозділу, до тематики якого віднесено справу, у присутності працівника РСО. Наприклад:

Приблизна пам"ятка виконавцю про користування справою

1. При одержанні справи перевірити кількість аркушів у справі.

2. Під час бесіди із сторонньою людиною закрити справу і перевернути її титульною стороною донизу.

3. Своєчасно повернути справу до РСО.

4. При поверненні справи переконайтеся у тому, що справу з вас списано.

З А Б О Р О Н Е Н О :

а) розшивати справу;

б) вилучати із справи документи і окремі аркуші;

в) підшивати до справи документи і аркуші;

г) передавати справу іншому працівнику без відома РСО;

д) залишати справу на робочому місці.

СПРАВОЮ КОРИСТУЮТЬСЯ :

1._____________________________________________________

2._____________________________________________________
Начальник РСО (Підпис) Катренко А. В.

Дата
При прийманні справи від виконавця необхідно перевірити обліковий номер, наявність печатки, що скріплює аркуші справи, наявність всіх аркушів (з переліченням). Підпис у зворотному прийомі із зазначенням дати приймання справи. Розкласти справи по місцях зберігання.

Під час оформлення обкладинки переплетеної справи необхідно написати заголовок на обкладинці справи, проставити гриф секретності, обліковий номер, назву структурного підрозділу, строк зберігання, номер статті за переліком, дату, кількість аркушів, список осіб, допущених до справи. Поставити справи до сховища.

Вилучення зі справи (тому) документів або переміщення їх з однієї справи (тому) до іншої робиться у виняткових випадках і тільки з дозволу начальника РСО. При цьому у справі (томі) залишається довідка-замінник. У разі безповоротного вилучення зі справи документів у внутрішньому опису справи та формах обліку робляться відповідні відмітки.

Довідка-замінник підписується працівниками РСО та керівником структурного підрозділу, з дозволу якого вилучається документ. Відмітка про зміну кількості аркушів при безпосередньому виключенні документа робиться на обкладинці справи, у внутрішньому опису та на засвідчуючому аркуші. При вилученні документа аркуші справи перенумерації не підлягають.

При закритті зведених справ записати: номер тому, дату заведення та закінчення справи, кількість аркушів, строк зберігання, прізвище відповідального за зберігання, інвентарний номер згідно з журналом обліку журналів, карток і завершених виробництвом справ.

Всі закінчені справи обліковуються у журналі обліку журналів, карток і завершених виробництвом справ.

Цей журнал є основним обліковим документом справ, карток та журналів і включається до номенклатури справ.

Кожний том справи реєструється у журналі за окремим номером, який проставляється на його обкладинці. Облік справ, карток та журналів дозволяється вести окремо у різних журналах обліку журналів, карток і завершених виробництвом справ. Закінчені провадженням журнали обліку журналів, карток і завершених виробництвом справ беруться на інвентарний облік.

У журналі робляться записи із зазначенням дати початку та закінчення ведення справ, строків зберігання, кількості аркушів у справі (томі) та інших необхідних даних. У номенклатурі справ робляться відмітки з поясненням щодо присвоєних справам (томам) номерів за журналом.
1.11 КІНОФОТОРОБОТИ
Прийняти наряд-замовлення від виконавців на проведення кінофотороботи та зареєструвати його в журналі обліку нарядів.

Підібрати документи, плівки, негативи, необхідні для роботи. Записати у внутрішньому описі документів, які знаходяться у виконавця, інвентарні номери документів, плівок, негативів та передати їх з нарядом-замовленням на виконання.

Отримати за підписом у журналі обліку виконаних робіт за нарядами виготовлені документи, кіноплівки, негативи (придатні та браковані). Перевірити маркування на плівках з обох кінців, відмітити в журналі кількість виготовлених плівок, записати в наряді-замовленні місце знаходження кожної плівки.

Заповнити акт на знищення браку.

Видати та прийняти фотодокументи виконавцями для оформлення у звіті, протоколі тощо.

Передати під підпис позитиви (фотографії) на інші види обліку та відправлення їх, в разі необхідності, в інші підрозділи (установи) з підрахунком кількості примірників.

Позначити в журналі обліку виконання робіт з грифом секретності за нарядами про відправлені та передані на інші види обліку фотодокументи. Звірити позначки.
1.12 ВИГОТОВЛЕННЯ, КОПІЮВАННЯ, ОБЛІК ТА РОЗМНОЖЕННЯ Й СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ
Виготовлення витягів та копій з документів здійснюють з письмового дозволу керівника установи, керівника структурного підрозділу або начальника режимно-секретного органу чи його заступника.

Установа може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються у ній.

Копіювання документів, що надійшли з інших установ і не містять у собі відомостей про виробничу діяльність цієї установи, допускається лише з дозволу керівника установи, від якого надійшов документ.

Копіюванням вважається:

 • розмноження вхідних документів поточного року;

 • вхідних, підготовлених документів за минулі роки;

 • всіх документів, що знаходяться на зберіганні у РСО, секретнлому архівному підрозділі.Копії документів та витяги з секретних документів (окрім виписок у робочий зошит) враховуються за новими обліковими номерами у журналі обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі, журналі обліку підготовлених документів, картці обліку підготовлених документів, журналі обліку вхідних, видрукованих, вихідних і інвентарних документів. При копіюванні документа в друкувальному підрозділі копія обліковується в журналі обліку документів, надрукованих у друкувальному підрозділі, а в РСО, за журналом обліку підготовлених документів або картці обліку підготовлених документів.

При копіюванні документа в РСО з використанням друкарської машинки, автоматизованої системи або розмножувальної техніки, копія обліковується за журналом обліку підготовлених документів, карткою обліку підготовлених документів, журналом обліку вхідних, видрукованих, вихідних і інвентарних документів.

В облікових журналах або картках та на документах, з яких виговляється копія, робиться позначка про те, скільки примірників копій знято, з яких номерів аркушів, розділів чи пунктів документа і в якій кількості примірників зроблено витяги, а також – за якими номерами обліковані копії чи витяги.

З матеріалу знято копію в одному примірнику


На оригіналі:

Відмітка друкарки

Знято копію в 1 прим.

Друк. Вовченко

10.05.97

1456т

На оригіналі:

Відмітка виконавця
Копія відправлена до МЗС

за вих. № 012 від 11.09.97

Фахівець РСО Підпис Станик В. Р.


Витяг у двох примірниках, кожен за своїм номером


На оригіналі:

Відмітка друкарки

1549, 1550

Друк. 2 витяги

п.3,4 та 8, 9 в 1 прим кожний

Друк.. Вовченко

10.05.01


На оригіналі:

Відмітка виконавця

Витяг відправлено згідно з листом № 42

від 01.05.01

1549 – Мінфін

1550 – МЗС

Фахівець РСО

Підпис Кутний А. І.

На витязі

1550

Друк. 1 прим.

10.05.97

1549

Друк. 1 прим.

10.05.01


Витяг у двох примірниках по одному питанню


На оригіналі

Відмітка друкарки

1553

Друк. Витяг в 2 прим. По п.3.

Друк. Вовченко

17.05.97.


На оригіналі

Відмітка виконавця

Витяг № 1553 відправлений за

вих. № 012 від 18.05.97

Прим. № 1 – Мінфін

Прим. № 2 – МЗС

Фахівець РСО

Підпис Пиріг А. А.

На витягу

1553

Друк. 2 прим.

17.05.97Додатково розмножені примірники документів попереднього обліку, обліку підготовлених документів у поточному діловодстві та документи інвентарного обліку враховуються за обліковими номерами цих документів. Про це робляться відмітки на документах, що розмножуються.

В облікових журналах чи картках обліку вказується, коли і скільки примірників ще розмножено, та де вони знаходяться.

Нумерацію додатково розмножених примірників документа продовжують від останнього номера раніше врахованих його примірників. Якщо виготовлено копії документів, що надійшли з інших установ вже з номером примірника, то нумерація додатково розмножених примірників цих документів робиться через косу риску, де у чисельнику зазначається номер примірника, з якого робиться копія, а у знаменнику – черговий номер додатково розмножених примірників документа.

Порядок розмноження документів засобами розмножувальної техніки визначається керівником установи, а необхідність розмноження окремих документів – керівниками структурних підрозділів. Розмноження може здійснювати безпосередньо РСО, використовуючи засоби власної оргтехніки.

Копію документа виготовляють рукописним, друкувальним засобами або з застосуванням автоматизованої системи та засобами оперативної поліграфії обладнаними технічними засобами захисту секретної інформації.

Під час виготовлення копії рукописним і друкувальними засобами текст документа відтворюється повністю, включаючи елементи бланка, і засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу. Відмітка “Копія” зазначається у верхній правій частині лицьової стороні першого аркуша документа. На витягах з документів після назви документа пишеться слово “Витяг”. Напис про засвідчення документа складається зі слова “Згідно”, найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставлення її нижче реквізиту “Підпис”. Наприклад:

Згідно

Інженер з режиму секретності (Підпис) Комарик П. Р.

Дата

На копіях вихідних документів, що залишаються у справах, текст бланків не відтворюється, зазначається лише дата підписання документа та його реєстраційний індекс, посада особи, яка засвідчила копію, її підпис та дата засвідчення. Наприклад:

Дата, індекс

--------------------------------------------------------------------------------

Начальник відділу (Підпис) Нестор Р. О.

Згідно

Інженер з режиму секретності (Підпис) Гнатів Л. Д.

Дата

На копіях вихідних документів можуть бути візи посадових осіб, з якими вони погоджені, та візи виконавців; напис про засвідчення документа, завірений печаткою (негербовою) з найменуванням відповідної установи або її структурного підрозділу. Копія документа повинна мати всі виправлення, зроблені в оригіналі.

Якщо документ з української мови перекладається на іншу мову чи навпаки, він враховується за новими обліковими номерами. На зворотній стороні останнього аркуша такого документа ставляться підписи замовника роботи з перекладу та перекладача з розшифровкою їх прізвищ.

Розмноження документів повинно здійснюватися за такими правилами:

 • отримати наряд на розмноження документів з грифом секретності від виконавця з перевіркою правильності оформлення (наявності: найменування документа, номер справи, том, сторінка, номер документа, грифа секретності; кількості аркушів; кількості розмножених документів; прізвища замовника; підписів керівників структурного підрозділу і режимно-секретного органу) та реєструвати наряд за журналом обліку нарядів;

 • підібрати документи згідно з нарядом на розмноження та проставити облікові номери на лицьовій стороні документа і внести документ у внутрішній опис документів, які знаходяться у виконавця та передати під підпис з переліком аркушів;

 • прийняти з розмноження після виготовлення копій з перевіркою: облікового номера і грифа оригіналу та копії; кількості розмножених примірників (з переліком); кількості аркушів оригіналу і копій (з перерахунком); кількості аркушів браку, номери аркушів (з перерахунком), списання оригіналів у внутрішньому описі документів, що знаходяться у виконавця;

 • перевірити нумерацію додатково розмножених примірників документів, яка продовжується від останнього номера раніше врахованих примірників документів. Якщо виготовлено копії документів, які надійшли з інших установ вже з номером примірника, то нумерація додатково розмножених примірників цих документів робиться через косу риску, де у чисельнику зазначається номер примірника, з якого робиться копія, а в знаменнику – черговий номер додатково розмножених примірників документа;

 • підібрати та заповнити графи карток попримірникового обліку розмножених документів, виконаних на кальці згідно з нарядом (номер примірника, адреса для розсилки копій та номер наряду);

 • повернути оригінал, отриманий для розмноження (вхідний, віддрукований, попереднього, інвентарного обліку тощо) з переліком аркушів та списанням з особистого рахунку;

 • заповнити картку обліку видачі документа (справи) згідно з наявністю копій та замовлення-наряду. Підпис за проведення позначок про розмноження;

 • розкласти оригінали після розмноження та реєстрації;

 • отримати розмножені документи з перевіркою облікового номера, за яким врахували копії і гриф секретності, перерахувати аркуші, перевірити наявність відмітки на оригіналі про додаткове розмноження з підписом у журналі обліку виконаних робіт з грифом секретності за нарядами;

 • проставити позначки в наряді про взяття на облік розмножених документів і завірити їх підписом. Звірити позначки в наряді з обліковою карткою чи журналом, підпис за проведення звірки;

 • закрити наряд на розмноження документів з грифом секретності, підшити його до справи, позначення щодо підшивки, звірка розмітки;

 • відмітити у картках обліку примірників, в облікових картках (вхідного, віддрукованого, попереднього, інвентарного обліку) про зняття копій з документів, врахованих цими картками, звірити запис з нарядом на розмноження документів з грифом секретності.Додатково розмножені примірники документів попереднього обліку, обліку підготовлених документів у поточному діловодстві та документів інвентарного обліку враховуються за обліковими номерами цих документів. Про це робиться відмітка на документах, що розмножуються. В облікових картках чи журналах обліку вказується, коли і скільки примірників ще розмножено, та де вони знаходяться.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну
Розмноження І розсилання ( відправлення документів )з грифом для "Для службового користування"

Перелік облікових документів із зазначенням термінів їхнього зберігання
Акти на вилучення документів, акти перевірки бібліотечних фондів, картки облікового каталогу на документи, що вибули

3. Облік доходів Лекція Облік доходів
Доходи бюджетних установ – це кошти, що надходять бюджетним установам відповідно до затвердженого кошторису

Книга обліку дітей
Перелік обов’язкового складу документів відповідальність за формування та зберігання яких несуть

Список сімей, які знаходяться в загальній черзі на отримання житла...

Список сімей, які знаходяться в пільговій черзі на отримання житла...

Методичні рекомендації до проведення уроку з предмета «Товарознавство продовольчих товарів»
Урок проводиться на третьому курсі (ліцейні групи). З теоретичним матеріалом учні ознайомлені. Тема вивчалась на першому курсі І...

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по досягненню...

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві
Дк 016: 2010) Послуги зберігання та видачі, код 63121000-3 за дк 021: 2015) (Зберігання нафти сирої)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка