Пошук по сайту


Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” 2008 Міністерство освіти І науки україни «Донецький державний вищий навчальний заклад»

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” 2008 Міністерство освіти І науки україни «Донецький державний вищий навчальний заклад»Міністерство освіти і науки україни

«Донецький державний вищий навчальний заклад»

Донецький національний технічний університет

Методичні вказівки

до вивчення дисципліни

та виконання контрольної роботи

із курсу “Основи бізнесу”

2008

Міністерство освіти і науки україни

«Донецький державний вищий навчальний заклад»

Донецький національний технічний університет

Методичні вказівки

до вивчення дисципліни

та виконання контрольної роботи

із курсу “Основи бізнесу”

(для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 8.050106 – “Облік та аудит”)

Затверджено методкомісією

спеціальності «Управління

персоналом і економіка праці».

Протокол №3 від 18.02.2008.
Затверджено на засіданні

навчально-видавничої ради

ДонНТУ.

Протокол № від …..

2008

УДК 373.61
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” (для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 8.050106 – “Облік та аудит”) / Уклад. С.В. Позднякова. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – 16с.

Методичні вказівки містять тематичний зміст курсу “Основи бізнесу”, зміст контрольної роботи, список літератури, що рекомендується. Призначені для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 8.050106 – “Облік та аудит”.
Укладач: С.В. Позднякова, асистент
Відп. за випуск: І.Б. Швець, д.е.н., професор
Рецензент: А.В. Мєшков, к.е.н., доцент

вступ
Мета дисципліни – отримання базових знань із питань організації, функціонування та менеджменту підприємницької діяльності в умовах ринкових економічних відносин.

Основні завдання дисципліни – з’ясування сутності ринкових економічних відносин і їх відмінності від командно-адміністративної системи управління; набуття навичок в організації підприємницької і управлінської діяльності; оволодіння методами оцінки ефективності підприємництва в умовах ринкових економічних відносин.

Предметом дисципліни виступає підприємницька діяльність підприємства, яка являє собою комплексну систему підприємницької діяльності і способів досягнення цілей у підприємництві.

В результаті вивчення курсу студент має знати зміст основних проблем підприємницької діяльності; концепцію ринкової системи господарювання та механізм функціонування ринку; методи організації підприємницької й управлінської діяльності; методику оцінки ефективності діяльності підприємства. Студент повинен вміти скласти документацію на організацію підприємства; виділити слабкі і сильні сторони підприємницької й управлінської діяльності; оцінити результативність підприємницької діяльності підприємства в умовах ринку; розробляти заходи та приймати рішення щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Методичні рекомендації містять два розділи: перший присвячений викладу тематичного змісту курсу “Основи бізнесу”, у другому наведено методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи.


Вказівки до виконання контрольної роботи
Мета контрольної роботи – надання практичних навичок студентам з організації і реєстрації підприємства. До виконання роботи слід ознайомитися з пропонованими розділами програми курсу, а потім підібрати рекомендовану програмою літературу у відповідності до завдання.

При виконанні контрольної роботи необхідно керуватися наступними вимогами:

 1. На титульному аркуші необхідно зазначити прізвище студента, шифр групи та номер залікової книжки.

 2. Контрольна робота повинна містити назву підприємства, форму та вид підприємницької діяльності.

 3. Студенти повинні сформувати необхідний пакет документів для заснування підприємницької діяльності.

 4. Контрольна робота повинна бути оформлена з використанням комп'ютерної техніки. Сторінки слід пронумерувати і залишити поля для зауважень рецензента і виправлень (доповнень), внесених студентом після рецензування.

 5. Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, складений відповідно до прийнятої послідовності.

 6. Якщо після рецензування контрольна робота має зауваження, студент повинен зробити необхідні виправлення і доповнення.


Тематичний зміст курсу
Тема 1. Об’єктивні основи розвитку підприємництва в ринковій економіці

Сутність, предмет та мета вивчення курсу “Основи бізнесу”. Роль економічних знань в господарській діяльності суб’єктів підприємництва. Об’єктивні основи розвитку підприємництва в умовах ринку. Загальна характеристика підприємницької та господарської діяльності. Економічна свобода, її сутність й роль у розвитку підприємництва.
Перелік контрольних питань:

 1. Сутність підприємництва.

 2. Предмет і мета вивчення курсу.

 3. Підприємницька діяльність. Сутність і необхідні умови ринку.

 4. Роль економічних знань в господарській діяльності суб’єктів підприємництва.

 5. Сутність стратегії і тактики підприємництва.

 6. Сутність економічної свободи.


Література [2; 10, с. 12 – 26; 16, с. 9 – 12].
Тема 2. Суб’єкти та організаційні форми підприємницької діяльності

Підприємство як організаційна структура підприємництва. Господарський кодекс. Закон України “Про підприємства в Україні”. Основні форми підприємства та їх класифікація. Принципи підприємницької діяльності. Основні функції підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності.
Перелік контрольних питань:

 1. Види підприємств згідно з Законом України “Про підприємства в Україні”.

 2. Принципи здійснення підприємницької діяльності в Україні.

 3. Сутність економічної свободи у підприємницькій діяльності.


Література [1; 5; 10, с. 28 – 41; 11; 16, с. 19 – 30].
Тема 3. Організація, заснування, функціонування і регулювання підприємницької діяльності в Україні

Ідея та види підприємницької діяльності. Загальні умови створення підприємництва. Статутний фонд підприємства. Сутність і порядок утворення статутного фонду підприємства. Основні розділи статуту. Державна реєстрація підприємства. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності.
Перелік контрольних питань:

 1. Сутність ідеї підприємництва.

 2. Види підприємницької діяльності.

 3. Загальні умови створення підприємництва.

 4. Сутність основних розділів статуту підприємства.

 5. Порядок реєстрації підприємства.


Література [1; 2; 3; 10, с. 42 – 51].
Тема 4. Вплив конкуренції на підприємницьку діяльність

Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності. Аналіз впливу конкуренції на підприємницьку діяльність. Інтенсивний і екстенсивний шляхи розвитку підприємництва, їх сутність. Показники інтенсифікації і підвищення ефективності підприємницької діяльності.
Перелік контрольних питань:

 1. Сутність конкуренції та її об’єктивна необхідність у ринкових економічних умовах господарювання.

 2. Види конкуренції.

 3. Конкуренція та її вплив на розвиток підприємницької діяльності.

 4. Сутність екстенсивного та інтенсивного шляхів розвитку підприємництва.


Література [6; 10, с. 52 – 64; 12; 16].

Тема 5. Демонополізація економіки та антимонопольна діяльність держави

Монополії і монопольне становище та їх вплив на розвиток економічних відносин. Основні параметри, що визначають монопольне становище суб’єкта господарювання Антимонопольна діяльність держави в умовах ринкової економіки. Основні закони, що формують антимонопольне-конкурентне законодавство України. Антимонопольний комітет України. Основні аспекти його діяльності. Сутність недобросовісної конкуренції.
Перелік контрольних питань:

 1. Поняття монополії і монополізації.

 2. Сутність антимонопольної державної політики.

 3. Основні закони, що формують антимонопольно-конкурентне законодавство України.

 4. Основні завдання Антимонопольного комітету.

 5. Сутність недобросовісної конкуренції.


Література [6; 10, c. 64 – 72; 12; 16].
Тема 6. Державне регулювання та підтримка підприємництва

Необхідність державного регулювання підприємництва. Сутність державного регулювання та підтримки підприємництва: функції та форми державного регулювання економіки. Державна підтримка як один із головних аспектів державного регулювання підприємства. Бюджет і податкова система в регулюванні підприємництва. Податки, їх класифікація та функції. Тіньова економіка, її наслідки для суспільства.
Перелік контрольних питань:

 1. Сутність державного регулювання підприємництва та форми його прояву.

 2. Функції державного регулювання.

 3. Пряме і непряме державне регулювання економіки.

 4. Сутність податків та їх функції.

 5. Класифікація податків.


Література [1; 5, c. 72 – 88; 12; 16].

Тема 7. Банки та банківська система в системі підприємництва

Сутність фінансів суб’єктів підприємницької діяльності. Організація фінансової діяльності підприємства. Роль банків у забезпеченні функціонування підприємницьких структур. Суть та функції кредиту. Банківське кредитування суб’єктів господарювання: види, принципи, організація. Види банківських позик, їх характеристика. Основні етапи процесу банківського кредитування. Форми небанківського кредитування, їх характеристика.
Перелік контрольних питань:

 1. Сутність і основні принципи організації фінансів суб’єктів підприємництва.

 2. Сутність фінансових ресурсів підприємства.

 3. Види банківських послуг суб’єктам підприємницької діяльності.

 4. Види банківських позик, їх характеристика.

 5. Основні етапи процесу банківського кредитування.


Література [8; 10, c. 89 – 102; 11; 12; 13; 16].

Тема 8. Правовий статус та етика підприємця


Правовий статус підприємця. Типи керівників і ділова етика сучасного керівника. Ділова етика і професійна культура підприємця. П’ять фундаментальних завдань, які необхідно виконувати при здійсненні підприємницької діяльності. Планування особистої праці менеджера. Організація управлінської праці і забезпечення ефективності діяльності підприємства.
Перелік контрольних питань:

 1. Умови здійснення підприємницької діяльності.

 2. Роль підприємця в організації і функціонуванні підприємства.

 3. Типи керівників і вимоги до особистості сучасного керівника.

 4. Ділова етика і професійна культура підприємця.


Література [10; 16].

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Організацію власного підприємства пропонується здійснювати у наступній послідовності дій:

 1. Пошук і знаходження своєї господарсько-ринкової ніші на вітчизняному чи світовому ринку.

 2. Свідомий вибір форми підприємницької діяльності (індивідуальне або колективне підприємництво).

 3. Формування необхідного пакета документів для започаткування підприємницької діяльності.

 4. Підготовка до заснування, державна реєстрація й ліцензування діяльності започаткованої власного підприємства.

З метою реєстрації новоствореного підприємства необхідно підготувати наступні документи:

 • рішення власника майна або вповноваженого органу про організацію малого підприємства (за наявності двох або більшої кількості власників таким документом є договір про заснування);

 • статут підприємства;

 • письмове підтвердження юридичної адреси суб'єкта підприємництва;

 • реєстраційна картка, яка одночасно виконує роль за­яви засновника про реєстрацію підприємства;

 • квитанція про сплату мита за реєстрацію підприємства. Місцева держадміністрація відповідно до своїх прав і повноважень може провести екологічну експертизу представленого для державної реєстрації підприємства або вимагати експертного висновку щодо його санітарного і протипожежного стану.

Завершальним етапом створення і реєстрації підприємства є відкриття поточного рахунку у відповідному банку за місцем знаходження новоствореного підприємства. Для цього після отримання свідоцтва про державну реєстрацію необхідними діями є:

 • звернення у податкову інспекцію (відмітка про реєстрацію, взяття на облік для установи банку; подання необхідних додаткових відомостей);

 • звернення до нотаріуса (засвідчення підпису підприємця на заповненій банківській картці у двох примірниках; копії реєстраційного свідоцтва; сплата державного мита за нотаріальне засвідчення документів);

 • звернення у банківську установу (подання документів, необхідних для відкриття рахунку в банку: заяви для відкриття рахунку; двох примірників банківських карток зі зразками підписів відповідальних осіб, копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності з відміткою податкової інспекції; заяви щодо оформлення перепусток у банк особам, які опрацьовують фінансові документи і мають справу з готівкою);

 • звернення у місцевий відділ внутрішніх справ (подання документів для отримання дозволу на виготовлення пе­чатки і штампів: заяви; ескізів печатки і штампів у двох примірниках; довідки банку про відкриття рахунку; копії свідоцтва про реєстрацію);

 • звернення у штемпельно-гравірувальну майстерню (по­дання ескізів печатки і штампів з відміткою районного ВВС про дозвіл на виготовлення);

 • ліцензування (отримання дозволу на здійснення конкрет­ного виду підприємницької діяльності - за необхідності).

Перелік документів, необхідних для заснування і реєстрації підприємства

1. Протокол зборів засновників підприємства.

2. Установчий договір.

3. Статут приватного підприємства.

4. Висновок юриста про статут.

5. Повідомлення про реєстрацію статуту.

6. Інформація про засновників.

7. Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності.

8. Заява про відкриття поточного рахунку.

9. Картка взірців підпису.

10. Договір на відкриття банківського рахунку.

11. Повідомлення про відкриття рахунку.

12. Договір на виготовлення печатки і штампів.

Таблиця 1 - Типова схема реєстрації новоствореного підприємства в УкраїніЕтапи

Зміст етапу

Підсумковий документ

1

2

3

4

1

Прийняття рішення про створення нового підприємства

Вибір видів підприємницької діяльності

Бізнес-план

2

Збори засновників

Вибір організаційно-правової форми підприємства. Вибори або призначення керівника новоствореного підприємства

Витяг з протоколу зборів

3

Підготовка документів про заснування

Підготовка проекту статуту підприємства або договору про заснування

Статут підприємства. Договір про заснування

4

Підготовча організаційна робота

Звернення в реєстраційний відділ органу місцевої влади (консалтингової фірми). Отримання додаткової інформації та бланків документів

Довідкова інформація. Бланки документів

5

Підготовка додаткових документів (за необхідністю)

Документи про реєстрацію юридичних осіб-засновників. Договір про оренду

Необхідні додаткові документи

6

Нотаріальне засвідчення документів

Нотаріальне засвідчення підписів керівників фірми, копії реєстраційних посвідчень засновників та договору оренди. Сплата державного мита

Нотаріальне засвідчення документів. Квитанція про сплату державного мита.

7

Відкриття тимчасового розрахункового рахунку (за необхідністю)

Формування 30% статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю на тимчасовому розрахунковому рахунку

Довідка банківської установи

8

Подання необхідних документів до державного органу реєстрації

Подання необхідних документів, включаючи додаткові та квитанції про сплату реєстраційного збору

Прийняття рішення про реєстрацію

9

Здійснення реєстрації у державному органі

Виписка і видача свідоцтва про реєстрацію. Направлення реєстраційних карток до органу статистики та податкової інспекції

Свідоцтво про реєстрацію підприємства


Продовження табл.1

1

2

3

4

10

Здійснення відмітки про реєстрацію у податковій інспекції

Вимога додаткових відомостей про керівників підприємства. Здійснення відмітки про реєстрацію. Занесення до Державного реєстру юридичних осіб

Відмітка про реєстрацію у податковій інспекції

11

Звернення до органу статистики

Занесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій. Встановлення ідентифікаційного коду і кодів класифікаційних ознак

Ідентифікаційний код і коди класифікаційних ознак у свідоцтві про реєстрацію

12

Подання необхідних документів до банківської установи

Прийняття необхідних документів. Відкриття поточного рахунку. Оформлення перепусток для входу в банк службовим особам


Відкритий поточний рахунок. Перепустки службовим особам

13

Реєстрація підприємства у спеціальних фондах

Здійснення відмітки про реєстрацію у Пенсійному фонді та фонді Чорнобилю

Відмітка Пенсійного фонду на документах для відкриття рахунку у банках

14

Звернення до місцевого відділу внутрішніх справ

Прийняття необхідних документів і видача дозволу на виготовлення печатки і штампів

Дозвіл на виготовлення печатки і штампів


15

Звернення до штемпельно-гравірувальної майстерні

Виготовлення печатки і штампів для заснованого підприємства

Печатка і штампи

16

Ліцензування видів підприємницької діяльності

Видача дозволу (ліцензії) на здійснення окремих видів підприємницької діяльності

Ліцензія


Рекомендована література

 1. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 49. – С. 1403-1424.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18. – С.440-462; № 19-20. – С. 464-510; № 21-22. – С. 512-558.

 3. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 31-32. – С. 752-792.

 4. Україна. Закони. Нове законодавство України / Укладач Ю.П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 713 с.

 5. Джеймс Стонер, Едвін Долан. Вступ у бізнес (пер. с англ.). – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 752 с.

 6. Агафонова Л. Підготовка бізнес-плану. Практикум. – К.: Знання, 2001. – 158 с.

 7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-центр, Эльга, 2002. – 528 с.

 8. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

 9. Цигилик І.І., Паневник Т.М., Криховецька З.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 240с.

 10. Основи бізнесу. Конспект лекцій / Укладач: Цигилик І.І. – Івано-Франківськ: Інститут менеджменту та економіки, 2000. – 136 с.

 11. Мочерний С.В., Устинко О.А., Чоботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. – К.: Академія, 2001. – 280 с.

 12. Основи бізнесу: Навчальний посібник / За ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчука. – Житомир: Рута, 2004. – 364 с.

 13. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Бєлов, Н.М. Євдокімова, В.Є. Москалюк та ін.; за заг. ред. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2002. – 252 с.

 14. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібн. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 580 с.

 15. Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса. Кн.1. Технология подготовки и проведения тренингов. Под общ. рук. А.Ф. Павленко. Учеб.-метод. пособие. – К.: КНЕУ, 2001. – 121 с.

 16. Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса. Кн.2. Технология подготовки и проведения тренингов. Под общ. рук. А.Ф. Павленко. Учеб.-метод. пособие. – К.: КНЕУ, 2003. – 296 с.

 17. Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса. Кн.3. Технология подготовки и проведения тренингов. Под общ. рук. А.Ф. Павленко. Учеб.-метод. пособие. К.: КНЕУ, 2003. – 330 с.

 18. Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.


Методичні вказівки

до вивчення дисципліни

та виконання контрольної роботи

із курсу “Основи бізнесу”

(для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 8.050106 – “Облік та аудит”)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий...
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий...
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

Методичні вказівки по виконанню домашньої контрольної роботи Підготовка домашн
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік»

Конспект лекцій з курсу “ інтелектуальна власність” Дніпропетровськ внз «удхту» 2008
Вищий навчальний заклад «Український державний хіміко технологічний університет»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічне управління»
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії одаба, протокол №4 від 27 листопада...

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Казначейська справа»
Метою дисципліни “ Казначейська справа ” є вивчення основних напрямів, форм І методів регулювання діяльності органів Державного казначейства,...

Методичні вказівки з дисципліни “менеджмент”
Методичні вказівки з дисципліни “Менеджмент” для виконання курсової роботи, контрольної роботи студентів –заочників та проведення...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «конституційне право україни»
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Конституційне право України», напрям підготовки 030401 «Правознавство»....

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи учнями птнз державний навчальний заклад
Осюнько Н. В. заступник директора з навально-виробничої роботи, днз «Уманський пал»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка