Пошук по сайту


У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон

У двох частинах Частина І 16-17 квітня 2015 року Херсон

Сторінка1/28
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Міністерство освіти і науки України

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
Херсонської обласної ради
Виховання особистості: національно-патріотичний вимір

матеріали всеукраїнської
науково-методичної конференції

У двох частинах

Частина І

16-17 квітня 2015 року
Херсон

УДК 37.091.2

ББК 74.200

В54
Рекомендовано до друку засіданням кафедри теорії

і методики виховної роботи КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» (протокол № 2 від 11.03.2015 р.)
Редакційна колегія:

Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії наук педагогічної освіти, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

Моїсеєв С. О. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики виховної роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

Примакова В. В.  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховної роботи, докторант кафедри педагогіки і психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

Чумак Л. В. – кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Української академії акмеологічних наук, викладач кафедри теорії і методики виховної роботи, науковий кореспондент кафедри педагогіки та психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

Корецька Л.О. – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії і методики виховної роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
В54

Виховання особистості: національно-патріотичний вимір : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції (16-17 квітня 2015 року, м. Херсон): у 2-х ч. – Ч. 1 / за ред. А.М. Зубка, С. О. Моїсеєва та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 210 с.
Збірник містить матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховання особистості : національно-патріотичний вимір.
У працях авторів розглянуто теоретико-методологічні засади формування в особистості ціннісного ставлення до держави та суспільства; технології розбудови виховного простору освіти як чинника соціалізації підростаючого покоління; виховний потенціал волонтерського руху
в Україні у кризових ситуаціях; актуалізацію виховних ідей В.О. Сухомлинського у громадянському, патріотичному зростанні сучасної молоді; підготовку педагогічних працівників до виховання громадянина-патріота: досвід, реалії, перспективи.

УДК 37.091.2

ББК 74.200


Відповідальність за точність викладених у публікаціях фактів несуть автори.
© КВНЗ «Херсонська академія

неперервної освіти», 2015

ЗМІСТ

Агачева Ю. А. Формування громадянського виховання учнів
у процесі спільно-розподільної діяльності…………………………………………6


Аксьонова О. П. Новий урок фізичної культури як складова здоров’яформувальної педагогічної технології «Школа розумного руху»………………………………………………………………………………………………………9


Багненко С. В. Патріотом бути модно………………………………………………

14

Бергарт М. Ф. Розбудова виховного простору освіти як чинника соціалізації підростаючого покоління в умовах системної кризи………………………………………………………………………………………………………18


Бєліков А. В. Виховний потенціал волонтерського руху
у кризових ситуаціях…………………………………………………………………………….26


Богдан О. Ю. Національно-патріотичне виховання старшокласників: з досвіду роботи Херсонської гімназії
№ 1 Херсонської міської ради……………………………………………………………..
33


Богомолова Н. М., Мальований М. М. Правові засади
як підґрунтя виховної роботи у процесі формування
особистості громадянина України……………………………………………………….
40


Бойко Л. І. Патріотичне виховання дітей…………………………………………

45

Букач М. М. Патріотизм – це активний стан душі……………………………

49

Бутенко В. Г. Естетичне ставлення як важливий прояв
духовного розвитку особистості………………………………………………………….53


Варнавська І. В. Мовний аспект у формуванні національного світобачення і виховання особистості учня……………………………………….


56


Гіндуллін Є. Ю. Міжшкільний центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді Дніпровського району м. Херсона………………………………………………………………………………………………59


Горлова А. В. Формування гуманних взаємин у шкільному середовищі в педагогічній спадщині В. Сухомлинського…………………


63


Грисенко Н. С. Ціннісне ставлення до держави, суспільства, особистості як консолідуючої основи соборної нації: акме-траєкторія ноосферного розвитку……………………………………………………..67


Гузік Н. В. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього……………………………………………………………………………………………


72


Гунченко О. В. Системний підхід до організації військово-патріотичної гри-випробування для учнівської молоді м. Херсона………………………………………………………………………………………………78


Гусь Т. Й., Прокопець І. В. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді на сучасному етапі……………………………………………………..


85


Дученко Н. А. Виховний потенціал волонтерського руху
в кризових ситуаціях в Україні…………………………………………………………….97


Євглевський І. В. Національно-патріотиче виховання учнівської молоді в освітньому просторі……………………………………………………………….


102


Євглєвська І. Г. Сутність національно-патріотичного виховання сучасних школярів……………………………………………………………………………….


107


Заїка Л. М. Методичний супровід підготовки педагогічних працівників до виховання громадянина-патріота……………………………..


113


Ігнатьєва С. В. Кордоцентрична педагогіка: актуалізація виховних ідей В. О. Сухомлинського у громадянському, патріотичному зростанні сучасної молоді…………………………………………..118


Каплуновська О. М. Патріотичне виховання дошкільників: особливості організації в сучасній дошкільній освіті…………………………


123


Ковнір О. І. Особливості національно-патріотичного виховання курсантів вищих морських навчальних закладів України в умовах воєнної загрози……………………………………………………………………….…………….128


Коломоєць Г. А. Роль громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді…………………..


132


Комінарець Т. В. Особливості патріотичного виховання
у дошкільному дитинстві……………………………………………………………………..136


Коновалов О. Л. Формування української національної
свідомості як консолідуючої основи соборної нації…………………………..142


Корецька Л. О. Формування моральних якостей учнів
як підґрунтя їх національно-патріотичного виховання…………………….145


Кудрик Л. Г. Духовно-моральне виховання і самовиховання особистості у творчій спадщині Івана Огієнка…………………………………..


150


Кузьменко Ю. В. Краєзнавчий підхід у реалізації завдань патріотичного виховання……………………………………………………………………..


156


Кузьмич Т. А. Проблемы гражданского становления личности
в педагогическом наследии В. Сухомлинского………………………………….161


Кульбацька М. В. Співвідношення понять «міжкультурна»
і «мультикультурна» комунікація у наукових джерелах………………….166


Ланевич Т. М. Національно-патріотичне виховання особистості................................................................................


171


Лопушинський І. П.Національно-патріотичне виховання як вагомий чинник формування особистості студента…………………………..


175


Луганська Т. А.Національно-патріотичне виховання
у школі……………………………………………………………………………………………………179


Мазур Т. В.Взаємодія школи і сім’ї у соціалізації дітей та учнівської молоді……………………………………………………………………………………


185Малюжонок Т. М.Досвід роботи комунального закладу «Архангельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Високопільської районної ради Херсонської області щодо
питання реалізації національно-патріотичного виховання………………
190


Мальований М. М., Мальована Л. І., Богомолова Н. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді (на прикладі діяльності Запорізької козацької організації «СПАС»………197


Милованова І. В. Національно-патріотичне виховання
учнівської молоді у Вільненській ЗОШ І-ІІІ ст…………………..………………202


Відомості про авторів.…………………………………………………………………….

208

Агачева Ю. А.

Формування громадянського виховання учнів
у процесі спільно-розподільної діяльності


У реаліях сучасності важливість громадянського виховання підростаючого покоління проявляється у потребі державотворчих процесів становлення патріотизму на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості тощо.

Громадянське виховання в умовах демократичного суспільства викликає інтерес до проблеми ефективності діяльності і осягнення психологічних закономірностей виникнення та розвитку атрактивних ставлень у міжособистісних, внутрішньогрупових та суспільних взаєминах, значимість яких порівняно з контекстом функціонування тоталітарного соціуму, різко зростає [1]. Це стосується й навчально-виховного процесу. Адже демократизм з його громадянською позицією проявляється, насамперед, у наданні хоч не безмежних, але досить широких меж добровільного вибору партнерів для спільної діяльності, тоді як тоталітаризм свободу вибору хоч і не ліквідує повністю, але різко зменшує, віддаючи перевагу адміністративному розпорядженню, а то й примусу.

Громадянське виховання виступає як одна із складових загально-виховного процесу програми загальноосвітніх навчальних закладів. Його метою є набуття підростаючим поколінням власне соціального досвіду, виконання громадянського і конституційного обов’язків, успадкування національної духовності, гармонізаціїміжособистісної атракції,розвитку особистісних якостей громадянина держави, правової, моральної, трудової, художньо-естетичної, інтелектуальної, екологічної культури [2].

В умовах розширеної соціальної норми добровільності міжособистісні, внутрішньогрупові та суспільні взаємини значно більшою мірою стають залежними від того, чи мають взаємодіючі суб’єкти достатньо високий і взаємний рівень позитивної атракції одне до одного. Більше того побудова міжособистісних і суспільних, за принципом атрактивності, взаємин набуває високого аксіологічного статусу і, навіть, соціального ідеалу, який активно починає впроваджуватися у громадське та ділове життя, а також у сферу освіти. Через такий стан речей, все більше акторів суспільних взаємин усвідомлює необхідність формування навичок викликати до себе атракцію та вміти її утримувати у довготривалому аспекті [2].

Громадянське виховання виступає одним з основних пріоритетів
у вищезазначеному питанні і включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює собою усі покоління, проникає у різні сфери життя: соціально-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Враховуючи, різні погляди і ставлення як вчителів, так і школярів стосовно громадянської позиції і патріотизму слід зауважити, що
в педагогічній сфері проблема атракції також є актуальною та активно обговорюється. Але найчастіше без вживання терміну «атракція». Так, широко представлена впедагогічній та психолого-педагогічній літературі тема важливості наявності у педагога любові до дітей, відчуття патріотизму та любові до Батьківщини тощо. При цьому байдуже, а тим більше емоційно-негативне ставлення вчителя до своїх вихованців розглядається як причина неефективності педагогічної взаємодії, а то й професійної непридатності педагога.

Не менш важливе значення надається й здатності педагога не тільки самому любити дітей, але й викликати у дітей любов до себе, або, принаймні, симпатію. Якщо педагог може і бажає приймати та розуміти точку зору школярів, не критикувати її, не намагаючись схилити на свій бік, поважати учнів як індивідуальність, особистість, то такий вчитель завжди буде викликати атракцію у своїх вихованців. Більше того, до такого педагога діти завжди тягнутимуться в бажанні підтримки та отримання поради.

Обґрунтування тези про те, що без любові до дітей немає справжнього вчителя присвячене практично неозоре коло публікацій педагогів і психологів минулого та сьогодення. Ще з часів стародавнього філософа Ксенофонта у різних формах підкреслюється
і важливість любові дітей до вчителя. Останній зауважував, що «ніхто не може нічому навчитися у людини, яка не подобається» [2]. Саме тому, важливо приділяти увагу вчителів питанню формування атракції у школярів в умовах сучасної громадянської позиції та патріотичності громадянського виховання.

Однак, при більш уважному та аналітичному осягненні впадає
в око те, що у переважній більшості робіт справа обмежується констатація ми згаданих вище очевидних істин про важливість любові у взаєминах педагога та вихованців. Переважній більшості авторів через таку очевидність, напевно, піддавати більш глибокому психологічному аналізу феномен педагогічної любові, не видається за потрібне. Виключенням з цього є дуже глибокі роботи С. Д. Максименко, В. О. Сухомлинського та Ш. О. Амонашвілі [1].

Причиною такого становища є, на наш погляд, недосконалість поняття «любов» як концептуального інструмента в наукових розвідках. Надто вже нечіткі, рухливі й неоднозначні концептуальні межі задає зазначене поняття. Окрім того, за цимтерміном практично немає добре напрацьованих концептуальних моделей, які було
б доречно екстраполювати у сферу педагогічної взаємодії. Вихід із такої ситуації вбачається нами у зверненні до істотно більш широкого, ніж любов поняття «атракція».

Аналізується в психолого-педагогічній літературі і проблема врахування в педагогічному процесі міжособистісних симпатій та антипатій вихованців при створенні учнівських груп для епізодичної чи постійної спільної діяльності, а також розв’язанню особистісних колізій учнів пов’язаних фрустрацією потреби подобатися іншим, потреби
в дружбі, коханні тощо. А російський педагог О. В. Манджиєва розглядає атракцію одним із компонентів «прихованого управління» педагогом поведінкою учнів, що полегшує вплив [5]. На її думку, якщо атракція є наявною у взаєминах педагога з учнями, то її треба обов’язково використовувати з педагогічною метою, а якщо її немає то закликає педагогів щодо її створення та цілеспрямованого оволодіння прийомами викликання атракції. При цьомувона підкреслює, що педагог, здійснюючитаке «прихованеуправління», повинен виступати як актуалізатор, а не маніпулятор [6].

Все зазначене говорить про те, що поняття «атракція» потребує серйозної роботи щодо окреслення його обсягу та змісту, а також співставлення його з термінологією близькою до неї. При цьому слід зазначити, що на сьогодні поняття «атракція» набуло настільки широкого вжитку в психології, щойого легко відшукати на сторінках психологічних словників, підручників, а також науково-популярних видань. Водночас, має місце ситуація, коли монографічні дослідження у цій сфері є порівняно нечисленними, серед яких насамперед треба назвати роботи Л. Гозмана [3; 4] та О. Чебикіна [7], які опубліковані достатньо давно. У публікаціях же останніх років, попри безсумнівну наукову цінність кожної з них, на жаль, важко відшукати певний якісний прорив, що, можливо, зайвий раз говорить про те, що використання традиційних поглядів на феномен атракції почало вичерпувати свій потенціал і є потреба зробити спробу здійснити його концептуалізацію з інших позицій.

Виходячи з актуальності даної проблематики, слід зробити висновок, що громадянське виховання має великий вплив на ефективність діяльності. Так, найчастіше, від рівня міжособистісної взаємодії учасників навчально-виховного процесу залежить її результативність. Адже групи, сформовані за атракцією, більш мотивовані на досягнення результатів. А в умовах різнобічного ставлення до поняття патріотизму та розуміння громадянської позиції педагоги мають враховувати чинник атракції в міжособистісній взаємодіїв навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

поділитися в соціальних мережахСхожі:

У двох частинах Частина ІІ 16-17 квітня 2015 року Х ерсон
Зубко А. М. – доктор філософії, професор, дійсний член Академії педагогічних І соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії...

Комунальний заклад освіти „Спеціалізована середня загальноосвітня...
У 2014/2015 н р. Міжнародний природничий інтерактивний конкурс „колосок” відбудеться у два етапи: 21 листопада 2014 року та 10 квітня...

Повідомлення «конференція Технологія 2015»
Запрошуємо Вас взяти участь у XVIII міжнародній науково-технічній конференції „Технологія-2015”, яка відбудеться 17-18 квітня 2015...

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях)...
«Deutsch ist einfach», частина 1 (граматика в таблицях)/ навчальний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів вищих...

«Антиквар» індекс 96244 №3-4
«Бюлетень Національної комісії» індекс 95873 №3-4 передплатникам березня квітня 2015 року

Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни
«Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №494, з метою...

Інформація щодо деяких особливостей зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року
У 2015 році для вступу до вищого навчального закладу (внз) абітурієнти подають сертифікати зно лише 2015 року

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 кла­сах подано...
«Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного на­вчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків,...

Методичні рекомендації про вивчення математики
Типовими навчальними планами відповідно до листа Міністерства освіти І науки України №1/9-253 від 22 травня 2015 року «Про структуру...

Інформаційне повідомлення №1
Реєстрація учасників триває до 21 квітня 2010 року за формою, наведеною у додатку 1База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка