Пошук по сайту


Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу

Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Корпоративна політика та лідерство.Навчальний посібник -Київ: Видавництво НАДУ,2005.
Частина ІІ
Лідерство
Укладач Ліпенцев А.В.


вступ
Актуальність вивчення курсу обумовлена необхідністю для сучасного керівника організації мати компетенції ефективного лідера .

У курсі „ Лідерство” розглядається:

 • теоретично-методологічні засади вивчення природи лідерства та змісту лідерства в управлінні організацією;

 • риси та умови ефективного лідерства;

 • основні концепції лідерства;

 • нові підходи до вивчення лідерства;

 • роль лідерства у формуванні культури організацій.


Курс зорієнтований на вироблення навичок наукового аналізу процесів політики, влади, впливу в організації та сучасного підходу до проблем реалізації організаційної поведінки
цілі курсу


 • одержати знання щодо природи основних концепцій лідера;

 • навчитися системно підходити до розгляду та сприйняття лідерства в організації;

 • здобути навички: комплексного застосування різних концепцій лідерства та джерел влади для підвищення ефективності лідера в організації.


результати навчання:

Після вивчення курсу слухачі повинні

знати:

 • основні категорії, що розкривають природу та зміст лідерства;

 • основні концепції лідерства, їх переваги та обмеження;

 • нові підходи до вивчення лідерства;

 • взаємозалежність феноменів організаційної культури та лідерства;

 • структуру компетенцій сучасного лідера;

 • класифікацію замінників лідерства;

 • нові ролі та навички лідера.


вміти:

 • обирати стиль лідерства, адекватний завданням, які стоять перед менеджером та ситуації;

 • ідентифікувати та аналізувати основні концепції лідерства та нові підходи до вивчення лідерства;

 • застосовувати класифікацію замінників лідерства для прийняття управлінських рішень та вдосконалення власної моделі лідерства.


Навчальна стратегія курсу

Досягнення навчальних цілей здійснюється шляхом:

 • проведення очних занять – лекції на очній сесії;

 • самостійного навчання слухачів на основі розробленого для курсу комплексу навчально-методичних матеріалів;

 • виконання практичних завдань, спрямованих на набуття знань і вмінь слухачів з предметної галузі, активізацію їх розумової діяльності;

 • участі слухачів у семінарських заняттях з метою розвитку критичного мислення, обговорення практично значущих проблем щодо специфіки діяльності сучасного керівника;

 • проведення тестування, яке здійснюється у інтерактивному режимі.


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ

Основними елементами дистанційного курсу є:

 • навчальний посібник «Лідерство в організації»;

програма курсу

Розділ 2. лідерство в організації


 • Тема 2.1. Визначення та роль лідерства в організації

 • Тема 2.2. Лідерство і управління. Підходи до вивчення лідерства

 • Тема 2.4. Концепції лідерської поведінки

 • Тема 2.5. Ситуаційні теорії лідерства

 • Тема 2.3. Традиційні концепції лідерства

 • Тема 2.6. Нові підходи до вивчення лідерства

 • Тема 2.7. Організаційна культура та лідерство

 • Тема 2.8. Компетенції сучасного лідера

 • Тема 2.9. Замінники лідерства

 • Тема 2.10. Нові ролі та навички лідераГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Розділ . „Лідерство в організації”
Вивчення теоретичного матеріалу

Розділ 2

5

5

Практичне заняття

До розділу 2

6

15

Семінарське заняття

До розділу 2

7

15

Поточний контроль

До розділу 2

8

10

Підсумковий контроль у формі тесту

очна сесія

50Тема 2.1. Визначення та роль лідерства в організації


Лідерство – це тип управлінської взаємодії (між лідером та послідовниками), який базується на найбільш ефективному для даної ситуації поєднанні різних джерел влади і спрямований на спонукання людей до досягнення спільних цілей.Лідерство є функцією лідера, послідовників та ситуаційних змінних.

Лідерство – це процес впливу і підтримки індивідом інших людей, спрямованих на досягнення цілей.Процес впливу на людей, з позиції посади в організації називають формальним лідерством. Бути керівником не означає автоматичного визнання лідером в організації тому, що лідерству значною мірою притаманна неформальна основа. Можна отримати найвищу посаду в організації, але не бути в ній лідером. Процес впливу через здібності та вміння або інші ресурси, необхідні людям, отримав назву неформального лідерства. Неформальний характер лідерської позиції обумовлений використанням особистісної основи влади. Ідеальним для лідерства та успішного управління вважається ситуація, коли керівник ефективно поєднує обидві основи влади.
Узагальнена класифікація підходів до вивчення стилів лідерства базується на використанні двох змінних показників – динаміки поведінки і рівня ситуаційності.
Динаміка поведінки відображає те, як розглядається лідер (керівник) в статиці (аналіз лідерських якостей) або в динаміці (аналіз зразків лідерської поведінки).
Другий вимір (змінна) пов’язаний з рівнем або ступенем використання ситуаційності, як основа аналізу в межах того або іншого підходу до вивчення лідерства.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 2.2. Лідерство і управління. Підходи до вивчення лідерства
Лідерство – це не управління. Управління концентрує увагу на тому, щоб люди робили речі правильно, а лідерство на тому, щоб люди робили правильні речі.
Рис. 2.1. Умови ефективного лідерства


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблиця 2.1

Відмінності менеджера від лідера

Менеджер

Лідер

Адміністратор

Доручає

Працює за цілями інших

План – основа дій

Покладається на систему

Використовує докази

Контролює

Підтримує рух

Професійний

Приймає рішення

Робить справу правильно

Шанований

Новатор

Надихає

Працює за своїми цілями

Бачення – основа дій

Покладається на людей

Використовує емоції

Довіряє

Дає імпульс руху

Ентузіаст

Перетворює рішення в реальність

Робить правильну справу

Обожнюваний


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Менеджер – це людина яка направляє роботу інших і несе відповідальність за її результати. Хороший менеджер впорядковує виконувану роботу. Свої взаємовідносини він з підлеглими він будує швидше на фактах і в межах встановленої цілі. Лідер надихає і вселяє ентузіазм в працівників, передаючи їм своє бачення майбутнього і допомагаючи їм адаптуватись до нового, пройти етап змін.
Менеджери мають тенденцію займати пасивну позицію по відношенню до встановлених цілей і практично не використовують їх для проведення змін. Лідери, навпаки, самі встановлюють свої цілі і використовують їх для зміни ставлення людей до справи.
Менеджери схильні розробляти свої дії в деталях і в часі, планувати залучення необхідних ресурсів для того, щоб підтримувати організаційну ефективність. Лідери досягають того самого, або й більшого шляхом розробки передбачення майбутнього і шляхів його досягнення, не вникаючи при цьому в оперативні деталі і рутину.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Важливим фактором в здійсненні лідером своїх функцій є його особисті якості. Проте не даремно кажуть, що кожна епоха висуває своїх лідерів: певна обстановка і динаміка зовнішнього середовища в значній мірі визначає успіх чи невдачу того чи іншого лідера. Поведінка лідера і результати, яких він досягає, багато в чому залежать від зрілості послідовників, їх вміння і досвіду. Крім того, на долю лідера впливають як ситуаційні фактори (наприклад, вдалий чи невдалий збіг обставин), так і результати діяльності послідовників. Поведінка лідера також є вирішальним фактором, від якого залежить робота організації і її успіх.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Одним з найважливіших досягнень сучасної теорії лідерства є розуміння того факту, що універсально ефективний стиль лідерства – це утопія. Лідерство в наші дні є принципово ситуаційним. Найважливіша проблема полягає в тому, які параметри ситуації є в той чи інший момент ключовими. В цілому проблему лідерства в сучасному менеджменті можна представити у вигляді „когнітивної карти”, показаної на рис.2.2.


Рис. 2.2. „Когнітивна карта” лідерства
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рис. 2.3. Типи підходів до вивчення лідерства
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 2.3. Традиційні концепції лідерства


Аналіз лідерських якостей без врахування ситуації. Містить підходи, що базуються на аналізі лідерських якостей, необхідних ефективному лідеру у будь-якому організаційному оточенні:

 • теорія лідерських якостей;

 • теорія “Х” і теорія “Y” Дугласа Мак Грегора.


Теорія лідерських якостей – теорія, яка намагається визначити характерні риси (фізичні, розумові, особистісні), пов’язані з успішним лідерством. Вона спирається на дослідження, в яких різні риси лідера співвідносяться з певними критеріями успіху.Лідерські якості, важливі для ефективності лідера


Інтелектуальні здібності

Риси характеру особистості

Набуті навички


 • Розум і логіка

 • Розсудливість

 • Проникливість

 • Оригінальність

 • Концептуальність

 • Освітченість

 • Знання справи

 • Мовна розвиненість

 • Допитливість

 • Інтуїтивність

 • Ініціативність

 • Гнучкість

 • Пильність

 • Творчість

 • Чесність

 • Цілісність особистості

 • Сміливість

 • Впевненість

 • Врівноваженість

 • Незалежність

 • Самостійність

 • Амбіціозність

 • Потреба в досягненнях

 • Наполегливість і завзятість

 • Енергійність

 • Працездатність

 • Агресивність

 • Обов’язковість

 • Вміння заручатися підтримкою

 • Вміння кооперуватися

 • Вміння завойовувати популярність і престиж

 • Тактовність і дипломатичність

 • Вміння ризикувати і брати на себе відповідальність

 • Вміння організовувати

 • Вміння переконувати

 • Вміння змінювати себе

 • Вміння жартувати, розуміти гумор

 • Вміння розумітися на людях

У теорії лідерських якостей, як у інших теоріях, існують недоліки. Але цей перелік якостей можна вважати своєрідним еталоном для рефлексивного підходу керівника до власного розвитку.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 2.4. Концепції лідерської поведінки


Аналіз зразків лідерської поведінки без врахування ситуації. Розглядає лідерство як перелік зразків поведінки, притаманний лідеру у будь-якому організаційному оточенні:

 • дослідження Мічиганського університету;

 • дослідження Університету штату Огайо;

 • системи управління Лікерта;

 • управлінська гратка Блейка і Моутон.


Теорія лідерства Р. Блейка і Д. Моутон “управлінська гратка” побудована на двох змінних – зорієнтованість керівника на людей та зорієнтованість керівника на завдання. Автори теорії виділяють п’ять основних стилів керівництва:

 • стиль 1.1 – це пасивний стиль, (неінтегрований, ліберальний, уникання), керівник “ширма” – мінімальна турбота як про завдання, так і про людей;

 • стиль 1.9 – це клубний стиль (індивідуальний), натуральний демократ – цікавиться здебільшого людьми, а не завданнями;

 • стиль 9.1 – це автократичний стиль (вирішення завдань), натуральний автократ – цікавиться лише завданнями, не цікавиться підлеглими;

 • стиль 9.9 – це демократичний стиль (співучасті, ідеальний, оптимальний), керівник завтрашнього дня, інтегратор – поєднує максимальну турботу про людей з максимальною турботою про завдання; це ідеал, до якого слід прямувати;

 • стиль 5.5 – це компромісний стиль (зрівноважений, званий стилем “золотої середини”), балансуючий бюрократ – незначно зацікавлений завданнями і людьми.

значне
9

1.9. Управління в дусі заміського клубу.


9.9. Групове управління (“команда”).

8
7
6
5

5.5. Організаційне управління.

4
3
2
1

1.1. Збіднене управління.


9.1 Влада і примус.не значне1

2

3

4

5

6

7

8


значне
9
Рис. 2.4. Управлінська ґратка Р.Блейка і Д.Моутон
У нижній частині ґратки подано зорієнтованість керівника на завдання в балах від 1 до 9. Ліва сторона ґратки вказує на зорієнтованість керівника на людей.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях)...
«Deutsch ist einfach», частина 1 (граматика в таблицях)/ навчальний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів вищих...

Українська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством...
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Тема заняття
Леоненко П. М теорія фінансів: Навч посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ( ст. 282-289)

Робоча навчальна програма з дисципліни“Паблік Менеджмент: лідерство та організаційна культура”
Львівський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління

Тема: Радянська модернізація України (1929-1938 роки). Західноукраїнські землі у 1921-1938 роках
Кого із названих партійних діячів можна назвати потенційним опонентом Й. Сталіна в боротьбі за лідерство?

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчання курсу "Соціологія життєвого середовища" для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм...

Тема. Суть фінансів їх функції І роль в суспільстві
Леоненко П. М теорія фінансів: Навч посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 480с. ( ст. 5-107)

Укладач Н. Квітка
Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку / Укладач Н. Квітка....

11. Керівництво та лідерство в організації Сутність, основні засади керівництва та лідерства
При цьому успішним керівництвом можна вважати таке, за якого існують налагоджені стосунки між управлінцями та їх підлеглими, ініціативність...

Бюлетень нових надходжень за квітень 2014 року
Кармелюк, Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : посібник з розв'язування задач : навчальний посібник для студентів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка