Пошук по сайту


Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік"

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік"

Сторінка1/20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік" для студентів зі спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік” та 5.03050401“Економіка підприємства ”/ укл. С.Л.Яковенко. – ЛФХАДТ, 2014. – 91 с.(Укр. мов.)
ВСТУП

Метою викладання дисципліни є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності. Фінансовий облік на сьогодні є важливою частиною економічної науки, що забезпечує необхідні для відображення господарської діяльності та контролю за її результатами дані. Він перетворився на міжнародну мову бізнесу і став обов’язковою передумовою успішної діяльності кожного підприємства. За цих обставин підприємству як ніколи потрібні управлінські працівники, які не просто виконують свої обов’язки, а творчо мислять, здатні прийняти правильне рішення, успішно проаналізувати ситуацію, що склалася і знайти вірний вихід з неї.

В сучасних умовах, коли в світовій практиці існує поділ обліку на складові його частини – фінансовий і управлінський, важливе значення має у вивченні даного курсу детальне ознайомлення студентів з особливостями цих двох видів обліку. Дисципліна повинна сприяти розгляду господарської діяльності, як такої, що наповнена різноманітними проблемними ситуаціями, вирішення яких можна знайти за допомогою знань, одержаних по даній дисципліні. Крім того, дисципліна “Фінансовий облік І” повинна бути спрямована на формування економічного мислення студентів з метою вивчення і прогнозування діяльності підприємства.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- нормативно-правові основи регулювання фінансового обліку;

- організацію та методику ведення обліку активів підприємства;

Студент повинен вміти:

визначати економічний зміст господарських операцій і користуватись методологією ведення фінансового обліку з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

творчо підходити до підготовки та прийняття управлінських рішень на підставі облікової інформації; аналізувати і узагальнювати результати виробничо-господарської і комерційно-фінансової діяльності на підставі фінансової звітності;

пропонувати ефективні заходи господарювання на основі інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Студент повинен мати навички роботи з первинною документацією, обліковими регістрами, складання фінансової звітності, використання принципів ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерських проводок, аналізу і узагальнення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Метою практичних робіт студентів є поглиблення та застосування набутих знань, необхідних для:

– творчого підходу до підготовки і прийняття управлінських рішень;

– обґрунтування структури і напрямків діяльності підприємства та розробки і реалізації планів його розвитку;

– аналізу методів мінімізації оподаткування підприємств;

– розробки найбільш ефективних засобів господарювання і контролю за їх здійсненням при зміні податкового законодавства;

Практичне заняття №1

«СКЛАДАННЯ І ОБРОБКА КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ.»
Мета заняття: засвоєння порядку заповнення первинних документів і регістрів аналітичного та синтетичного обліку касових операцій.

Документальне забезпечення: прибутковий касовий ордер (ПКО), видатковий касовий ордер (ВКО), звіт касира, Журнал 1, відомість 1.1.
Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття

  • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

  • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

  • спеціальні (фахові):

а) знати: сутність грошових коштів та їх функції; нормативно-правове забезпечення обліку грошових коштів;

б) вміти: складати первинні документи з обліку грошових коштів; складати кореспонденцію рахунків з обліку грошових коштів; вести синтетичний та аналітичний облік грошових коштів; відображувати інформацію про грошові кошти у фінансовій звітності.
План
1. Законодавче регулювання касового обігу

2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік руху грошових коштів в касі підприємства

4. Порядок проведення інвентаризації грошових коштів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку

Рекомендована література: 1, 16, 17, 19-29
Завдання 1

Необхідно: Скласти прибуткові і видаткові касові ордери (ПКО № 27, ПКО № 28, ВКО № 39, ВКО №40), звіт касира.

Дані для виконання: протягом 5.09.20хх р. на ТОВ «ЯВА» (ідентифікаційний код 12365478) відбулися такі операції:

  1. за чеком № 123458 отримано гроші для видачі авансу робітникам в сумі – 30000,00 грн. (ПКО № 27),

  2. повернуто в касу залишки невикористаних підзвітних сум від Шевченко О.О. в сумі 350,00 грн. (ПКО № 28),

  3. видано аванс робітникам в сумі 22540,00 грн. (ВКО № 3 9),

  4. видано Тарасенко Т.О. безпроцентну позику на суму 3000,00грн. Паспортні дані: серія ВМ № 240001, виданий Жовтневим відділом внутрішніх справ м. Кривого Рогу УМВС України у Дніпропетровській облісті 27.12.97р. (ВКО № 40).


Завдання 2

Необхідно: скласти бухгалтерські проводки (табл. 2.3), заповнити журнал № 1, відомість № 1.1, визначити залишки готівки в касі на кінець місяця.

Дані для виконання:

1. Залишки готівки в касі на 1.04.20хх р. – 150 грн.00коп.

2. Ліміт готівки в касі встановлено в сумі 170,00 грн.

3. Реєстр господарських операцій за місяць.


Реєстр господарських операцій у касі підприємсва

Дата звіту касира

Первинний документ

Зміст господарських операцій

Сума,

грн.

7.04

ВКО № 41

Здано в банк надлімітний залишок готівки в касі

?

15.04

ПКО № 29

З поточного рахунку отримано готівку на господарські потреби


3000,00

ПКО № 30

Отримано від Сидорова О.В. за путівку в касу готівка

50000,00

ВКО № 42

Видано Тарасенко І.М. готівку під звіт на відрядження

200,00

ВКО № 43

Видано Іванову В.Н. готівку під звіт для покупки палива

300,00

20.04

ПКО № 31

З поточного рахунку отримано готівку для видачі зарплати


15000,00

ПКО № 32

Отримано від МВО суму збитків від нестачі ТМЦ, яка була виявлена в ході інвентаризації


4000,00

ВКО № 44

Видано з каси зарплату робітникам

13000,00

ВКО № 45

Видано з каси депоновану зарплату

2000,00

22.04

ПКО № 33

Отримано в касу з поточного рахунку готівку для розрахунків з постачальником ПП «Світанок»


2000,00

ВКО № 46

Сплачено готівкою ПП«Світанок» за отримані матеріали

2000,00

25.04

ПКО № 34

Отримано готівка в касу від ТОВ «Рудана» за реалізовані інформаійні послуги

6000,00

ПКО № 47

Здана отримана готівка (виручка) від ТОВ «Рудана» в банк

6000,00

ВКО № 48

Виплачено дивіденди засновникам

800,00


Завдання 3

Необхідно: визначити економічний зміст бухгалтерських проводок, табл.

Кореспонденція рахунків

1

Д 333 К 301

5

Д 662 К 301

9

Д 301 К 361

2

Д 301 К 372

6

Д 301 К 375

10

Д 301 К 377

3

Д 372 К 301

7

Д 631 К 301

11

Д 301 К 311

4

Д 671 К 301

8

Д 311 К 301

12

Д 685 К 301


Самостійна робота :

А). Заповнити таблицю згідно з Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95р. № 436/95, табл.

Види порушень та розмір санкцій

Види порушень

Розмір санкцій

Перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі

?

Неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування в касах готівки

?

Перевищення строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів

?

Проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів

?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконання

Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи студентами спеціальності
Фінансовий облік І”. В ньому конкретизуються загальні принципи побудови бухгалтерського обліку. Зокрема, розглядаються облік джерел...

Методичні вказівки по виконанню домашньої контрольної роботи Підготовка домашн
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік»

Рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Економетрія...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Економетрія” студентами напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні вказівки з дисципліни “менеджмент”
Методичні вказівки з дисципліни “Менеджмент” для виконання курсової роботи, контрольної роботи студентів –заочників та проведення...

3 Критерії оцінки досягнень знань та умінь учнів по виконанню лабораторно-практичних робіт
Основою вивчення більшості предметів розділу „Професійно-практична підготовка” є виконання учнями лабораторно-практичних робіт

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «основи цивільного права країн єс»
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Основи циві- льного права країн єс» для студентів за напрямом підготовки

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «конституційне право україни»
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Конституційне право України», напрям підготовки 030401 «Правознавство»....

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік»
«Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 03050901База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка