Пошук по сайту


Основи охорони праці

Основи охорони праці

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Міністерство освіти і науки України

Львівський поліграфічний коледж

Української академії друкарства

Репета Б.М., Лягушкін А.Ю.


ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Навчальний посібник


Львів, 2009

ББК 65.248я7

УДК 331. 45 (075)

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

з дисципліни “Основи охорони праці”


Основи охорони праці. Навчальний посібник. // Репета Б.М., Лягушкін А.Ю. – Львів, 2009 – 232 стор.


Автори: Репета Б.М., старший викладач ЛПК УАД;

Лягушкін А.Ю., інженер-дослідник.
Рецензенти: Жидецький В.Ц., професор кафедри охорони праці УАД, к.т.н.;

Крупик В.М., юрист.
Друкується за рішенням циклової комісії спеціальних технічних дисциплін Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства.

Навчальний посібник з дисципліни “Основи охорони праці” орієнтований на підготовку молодших спеціалістів поліграфічних спеціальностей (зокрема 5.090252 “Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання”), які проходять підготовку за програмою “молодший спеціаліст”. Зміст навчального видання відповідає програмі дисципліни “Основи охорони праці”, яка затверджена Міністерством освіти і науки України для ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації. Може бути використаний для навчання з охорони праці працівників поліграфічних підприємств та підприємств поліграфічного машинобудування.
Передмова

На сьогодні, нажаль, наша ненька-Україна займає одне із перших місць у світі за рівнем виробничного травматизму, особливо у гірничо-видобувній промисловості. Дуже часто ми чуємо з екранів телебачення про чергову аварію на одній із шахт Донеччини, в результаті якої загинула одна або кілька осіб. Сумна статистика говорить, що кожен мільйон тон видобутого в Україні вугілля вартує людське життя. А скільки трапляється аварій на виробництві, які не отримують розголосу в пресі, але в результаті яких люди отримують травми, що призводять до інвалідності? А скільки нещасних випадків трапляється в будівництві, де левова частка робітників працюють “в тіні”, отримуючи зарплату “в конвертах”? На ці питання ніхто не зможе дати відповіді.

Як свідчить аналіз причин аварій на шахтах та промислових підприємствах значна частина їх стається через грубе ігнорування приписів з охорони праці та порушення технологічної дисципліни як керівниками підприємств, так і самими постраждалими.

Для забезпечення правових і організаційних знань з питань охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії з 1999 року в програму підготовки усіх інженерно-технічних працівників внесено навчальну дисципліну “Основи охорони праці”.

Цей навчальний посібник написаний у відповідності до затвердженої Міністерством освіти і науки України програми з дисципліни “Охорони праці” з врахуванням специфіки підготовки фахівців для поліграфічної галузі. Посібник написано спираючись на сучасну нормативно-правову базу з охорони праці (станом на кінець 2009 року) та матеріали наукових праць з охорони праці. Матеріал у посібнику викладено у стислій формі. Для поглиблення знань слід використовувати рекомендовану літературу, яку вказано перед планом кожної теми.

Слід відзначити, що з моменту виходу в світ базових підручників [1], [2], [3], [4] пройшов певний час, за який відбулись зміни у нормативно-правовій базі. Такі зміни враховані авторами при роботі над навчальним посібником.

Характерною особливістю цього посібника є конкретизовані посилання (із вказуванням назви закону чи іншого нормативно-правового акту, розділу, статті, пункту) при висвітленні матеріалу. Це дозволить у майбутнім фахівцям захищати свої права у сфері охорони праці, спираючись на вказані у посібнику законодавчі та нормативно-правові акти. Натомість посібник не перевантажений різноманітним нормативним матеріалом – даються лише посилання на документи, які регламентують ті чи інші параметри.

Навчальний посібник написаний у співавторстві викладачем Львівського поліграфічного коледжу УАД Богданом Миколайовичем Репетою (розділ 1, окрім п. 1.9., розділ 3) та інженером-механіком, випускником аспірантури УАД Лягушкіним Антоном Юрійовичем (п. 1.9, розділ 2, розділ 4, додатки). Цей посібник побачив світ за сприяння директора ЛПК УАД, к.т.н., доц. Антоника Михайла Степановича. Автори також висловлюють щиру подяку Лягушкіній Т.С за літературне редагування рукопису і Гордійчуку В.О. за комп’ютерне верстання та виготовлення оригінал-макету.

Даний посібник, звичайно, не позбавлений певних вад. Тому автори будуть вдячні пропозиціям читачів, щодо покращення змісту посібника, які просимо надсилати за адресою: Львівський поліграфічний коледж, пл. Митна, 1, м. Львів, 79008.
З повагою:

Репета Б.М., Лягушкін А.Ю.

Вступ

1. Дисципліна “Основи охорони праці”, її зміст та завдання.

2. Історія розвитку охорони праці.

3. Основні поняття в галузі охорони праці.

4. Основні завдання охорони праці в поліграфічній промисловості.
Додаткова література: [1], стор. 7 – 20, [3], стор. 7 – 19.
1. Дисципліна “Основи охорони праці”, її зміст та завдання.

Нормативна дисципліна “Основи охорони праці” є обов’язковою до вивчення у вищих навчальних закладах I – IV рівня акредитації (Наказ Міністерства освіти України № 420 від 2 грудня 1998 року “Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти України”). Базова програма дисципліни затверджена Міністерством освіти України 31 липня 1997 року.

Метою вивчення дисципліни “Основи охорони праці” є формування у майбутніх фахівців рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони та гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного державними стандартами освіти, а також активної позиції по реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників перед результатами виробничої діяльності.

Вивчення дисципліни “Основи охорони праці” базується на загальноосвітніх, загально-технічних та спеціальних дисциплінах. Тісний зв’язок поєднує її з основами екології, безпекою життєдіяльності та іншими науками, які належать до комплексу наук, що вивчають людину в процесі праці.

Дисципліна “Основи охорони праці” ґрунтується на науковому аналізі умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, та ін. для виявлення шкідливих і небезпечних виробничих чинників. На його підставі розробляються заходи та засоби по усуненню небезпечних і шкідливих виробничих чинників, створенню здорових і безпечних умов праці.

Дисципліна “Основи охорони праці” складається з чотирьох основних розділів:

  • правові та організаційні питання охорони праці;

  • основи гігієни праці та виробничої санітарії;

  • основи техніки безпеки;

  • пожежна безпека.


2. Історія розвитку охорони праці

“Охорона праці”, як самостійна наука сформувалася протягом минулого століття, хоча своїми коренями вона сягає античної епохи. Ще у 379 р. до н.е. славетний лікар Гіппократ встановив шкідливий вплив на організм людини пилу, що утворюється при видобуванні руди.

У 1700 р. побачила світ праця Бернардина Рамацині “Роздуми про хвороби ремісників”, у якій було детально розглянуто питання гігієни праці і патологічних змін, які виникають в осіб різних професій. Російський вчений М.В. Ломоносов розробив основоположні принципи безпеки в гірничій справі. Значний вплив на розвиток охорони праці, як науки зробили праці Ф.Ф. Ерисмана “Професійна гігієна фізичної та розумової праці” (1877 р.) та І.М. Сєченова “Нарис робочих рухів людини” (1907 р.)

Значний внесок в розвиток охорони праці, як галузі наукових знань зробили М.Є. Жуковський (1847 – 1921 рр.), який розробив аеродинамічну теорію, яка служить основою розрахунків вентиляційних систем; М.Д. Зелінський (1861 – 1953 рр.), розробник ефективної конструкції протигазу та цілий ряд інших.

В Україні науковими дослідженнями в галузі охорони праці є: Науково-дослідний інститут (НДІ) охорони праці (м. Київ); НДІ пожежної безпеки (м. Київ); Інститут медицини праці Академії медичних наук України (м. Київ); Державний НДІ техніки безпеки хімічних виробництв (м. Северодонецьк); НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості (м. Донецьк) та ряд інших наукових закладів. В галузі поліграфії наукові дослідження в області охорони праці покладені на Український НДІ поліграфічної промисловості (м. Львів) та Український НДІ спеціальних видів друку (м. Київ).

Охорона праці, як самостійна навчальна дисципліна введена в програму підготовки інженерно-технічних працівників в Україні з 1966 року. Того ж року у вищих навчальних закладах було створено кафедри охорони праці. З 1999 року охорона праці введена до складу дисциплін, обов’язкових до вивчення студентами інженерних спеціальностей.
3. Основні поняття в галузі охорони праці

Під працею розуміють цілеспрямовану діяльність людини по створенню матеріальних благ, необхідних для задоволення її власних потреб, а також духовних цінностей, що служать суспільству.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Терміни та визначення основних понять з охорони праці регламентовані ДСТУ 2293 – 99, найважливіші з них такі:

Умови праці – сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я та працездатність людини під час виконання нею трудових обов’язків.

Несприятливі чинники, в тому числі і виробничі, підрозділяються на шкідливі і небезпечні.

Шкідливий виробничий чинник – виробничий чинник, вплив якого за певних умов може привести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативного впливу на здоров’я нащадків.

Небезпечний виробничий чинник – виробничий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах приводить до травм, отруєння чи іншого раптового погіршення здоров’я або до смерті.

Відповідно до ГОСТ 12.0.003 – 74 небезпечні та шкідливі виробничі чинники поділяються на такі групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

До фізичних небезпечних і шкідливих виробничих чинників належать: рухомі машини та механізми; пересувні частини виробничого обладнання; підвищена чи понижена температура виробничого середовища; підвищений рівень шуму, вібрацій, інфра- та ультразвуку та ін.

До хімічних небезпечних і шкідливих виробничих чинників належать хімічні речовини, які чинять негативний вплив на організм викликаючи гострі чи хронічні отруєння і навіть смерть людини.

До біологічних небезпечних і шкідливих виробничих чинників належать патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, паразити), рослини, тварини та продукти їх життєдіяльності, які можуть нанести шкоду організму людини.

До психофізіологічних небезпечних і шкідливих виробничих чинників належать фізичні і нервово-психологічні перевантаження.

Виробнича травма - порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок дії виробничих чинників.

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.

До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності працівника та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою. Розрізняють гострі (отруєння) та хронічні професійні захворювання. Перелік професійних захворювань затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. Основні завдання охорони праці в поліграфічній промисловості

Основним завданням охорони праці в поліграфічній промисловості є вивчення умов праці при виконанні різноманітних технологічних операцій поліграфічного виробництва та визначення небезпечних і шкідливих виробничих чинників; забезпечення створення на робочих місцях безпечних та нешкідливих умов праці, а якщо це є неможливим – мінімізація впливу шкідливих і небезпечних чинників, що діють на працівників поліграфії; прогнозування та запобігання виникненню аварій на виробництві; повне і своєчасне навчання працівників навичкам безпечної роботи на виробничому устаткуванні.

Охорона праці має важливе економічне значення. В економічному плані завданнями з охорони праці є підвищення продуктивності праці, зниження витрат на оплату лікарняних листків, компенсацій за важкі і шкідливі умови праці.
Контрольні запитання

1. Яка мета вивчення дисципліни “Основи охорони праці”?

2. З яких розділів складається ця дисципліна?

3. Які науково-дослідні установи в Україні займаються питаннями охорони праці?

4. Назвіть основні поняття в галузі охорони праці?

5. Якими є основні задачі охорони праці в поліграфії?
Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці

1.1. Законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці

1. Перелік основних законодавчих актів про охорону праці.

2. Конституційні права на охорону праці.

3. Спеціальні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці, порядок їх опрацювання і затвердження.
Додаткова література: [1], стор. 21, 34 – 35; [3], стор.19, 35 – 38.
1. Перелік основних законодавчих актів про охорону праці

Законодавчими актами, що визначають основні положення про охорону праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі акти.

До загальних законів, що визначають основні положення про охорону праці належать:

а) Конституція України – статті 43 – 46;

б) Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про підприємства в Україні” (статті 17, 25), “Про підприємництво” (стаття 9), “Про оподаткування прибутку підприємств” (статті 5, 8, 12), “Про колективні договори та угоди” (статті 7,8), “Про охорону здоров'я”, “Про пожежну безпеку” та інші;

в) Кодекс законів про працю України (КЗпП) (розділи “Охорона праці”, “Трудовий договір”, “Робочий час”, “Час відпочинку”, “Праця жінок”, “Праця молоді”).

Питання охорони праці регулюються міжнародними договорами (зокрема Конвенцією ООН про права людини), підписаними і ратифікованими Україною. Такі договори мають пріоритет над законодавчими актами держави Україна і повинні неухильно виконуватися.

Окремі правові норми, щодо охорони праці (зокрема про відповідальність за порушення в цій сфері) встановлюються Кримінальним кодексом України (розділ Х “Злочини проти безпеки виробництва”), Кодексом України про адміністративні правопорушення (глава 5 “Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров’я населення”) та низкою інших законів.

Спеціальними законодавчими актами в галузі охорони праці є Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП), Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП), Державні стандарти України (ДСТУ), Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБП), Будівельні норми та правила, Санітарні норми, Правила технічної експлуатації електроустановок (ПТЕЕ) та інші нормативні документи.
2. Конституційні права на охорону праці

Стаття 43 Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності...

Використання примусової праці забороняється. Не вважається такою військова або альтернативна служба, а також робота ... , яка виконується особою за вироком суду...

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Стаття 44 гарантує працівникам право на страйк для захисту своїх інтересів (в тому числі із охорони праці).

Стаття 45 Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Стаття 46 Громадяни мають право на соціальний захист ... у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення...

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
3. Спеціальні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці, порядок їх опрацювання і затвердження

Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) – правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Вони бувають міжгалузевими та галузевими.

Міжгалузевий ДНАОП – це документ дія котрого поширюється на всі підприємства (установи, організації) незалежно від форми власності і роду діяльності. Галузевий ДНАОП – нормативний документ, дія котрого поширюється на всі підприємства даної галузі, незалежно від форми власності.

Окрім державних нормативних актів (ДНАОП), міністерствами та відомствами можуть розроблятися на основі ДНАОП нормативно-правові акти (НПАОП) та відомчі документи про охорону праці (ВДОП) з метою конкретизації ДНАОП залежно від специфіки галузі.

Окрім ДНАОП, НПАОП та ВДОП в Україні чинні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ) колишнього СРСР, які відповідно до міждержавних угод країн-членів СНД, визнаються в якості міждержавних стандартів; а після вступу до ВТО, стандарти з охорони праці та безпечності обладнання, затверджені у країнах ЄС (Європейські стандарти - EN) .

Вимоги з охорони праці містять також Державні стандарти України (ДСТУ) з питань охорони праці; Норми радіаційної безпеки (НРБУ-97); Будівельні норми і правила; Санітарні норми; Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), нормами технічного проектування та деякі іншими нормативно-правові акти.

Стаття 28 Закону України “Про охорону праці” покладає опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці на Державний комітет України з нагляду за охороною праці за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Опрацювання нормативно-правових актів з охорони праці проводиться відповідно до “Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці”, затвердженого наказом № 19 Держнаглядохоронпраці України від 16 березня 1994 р.. Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються не рідше одного разу на десять років.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 року № 64 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про охорону праці” Державним комітетом України з нагляду за охороною праці створено реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, який містить повний перелік правил, норм, стандартів, економічних нормативів та інших документів з питань охорони праці.

Тимчасове припинення чинності нормативно-правових актів з охорони праці регламентоване статтею 29 Закону України “Про охорону праці”. У “Положенні про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці” наведено виключний перелік випадків, коли можливе тимчасове припинення чинності міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Санітарні правила та норми затверджуються Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ).

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці.
Контрольні запитання

1. Назвіть основні законодавчі акти України про охорону праці.

2. Які права з охорони праці гарантує Конституція?

3. Що таке ДНАОП, якими вони бувають?

4. Назвіть інші нормативні акти з охорони праці.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Голова Держгірпромнагляду Сторчак С. О. 16 січня 2008 р. Рекомендації...
Рекомендації можуть використовуватись роботодавцями як один із інструментів забезпечення функціонування системи управління охороною...

Організаційно-правове забезпечений охорони праці в Україні
Обґрунтуйте засади державної політики у сфері охорони праці на основі нормативно-правового акту, що відповідає Вашому варіантові

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка