Пошук по сайту


Методичні рекомендації до вивчення курсу «загальна педагогіка»

Методичні рекомендації до вивчення курсу «загальна педагогіка»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

_______________В.П.Лисечко

«___» ________________2013р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення курсу

«ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Кривий Ріг – 2013

УДК37 (07)

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Кривий Ріг: КДПУ, 2013. –

Рецензенти:

Затверджено:

Кафедрою педагогіки Криворізького державного педагогічного університету (протокол № від )

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


Курс:

Підготовка

(бакалаврів, спеціалістів, магістрів)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисциплини

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3
Змістових модулів: 4

Загальна кількість годин: 135
Тижневих годин: 3

Шифр та назва напрямку:

0101 Педагогічна освіта

Шифр та назва спеціальності

Цикл професійної та практичної підготовки
Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 2

Семестр: 3-4

Лекції: 46 годин
Практичні: 26 годин

Самостійна робота: 69 год.

Вид контролю:

3 семестр-залік,

4 семестр-іспит.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс "Педагогіка" - важлива частина загальної системи психолого-педагогічної підготовки студентів педагогічних навчальних закладів. Мета вивчення курсу - засвоєння знань про теоретичні основи сучасної педагогічної науки, а також умінь, які необхідні для ефективної організації навчання і виховання учнів в умовах сучасного суспільства.

Курс є провідним у системі педагогічної підготовки спеціалістів; створюючи підґрунтя педагогічного мислення майбутніх вчителів, розвиває здібності до осмислення педагогічної дійсності, вміння приймати найбільш ефективні рішення у відповідності з педагогічними закономірностями, принципами виховання і навчання.

У процесі вивчення курсу "Педагогіка " студенти повинні засвоїти основні педагогічні поняття, перелік яких подасться до кожної теми програми.

У підсумку вивчення курсу студенти педагогічного інституту повинні вміти:

  • проводити навчально-виховну роботу з учнями у відповідності до основних педагогічних закономірностей і принципів;

  • планувати педагогічну діяльність, ставити мету і задачі, намічати близькі, середні і віддалені перспективи;

  • застосовувати у практичній діяльності основні форми організації виховання і навчання учнів шкіл і позашкільних навчальних закладів;

  • використовувати в практичній роботі методи і засоби виховання та навчання, обираючи оптимальне співвідношення для конкретних ситуацій;

  • ефективно керувати діяльністю і спілкуванням учнів у колективі в процесі уроку та виховних заходів;

  • організувати колектив учнів на виконання певних задач, аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання і навчання, вивчати учнів та учнівські колективи, виявляти причини відставання у навчанні, недоліки проведення і намічати ефективні засоби щодо їх подолання;

  • займатися самоосвітою, використовувати у практичній діяльності досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, проводити доступні педагогічні дослідження, проявляти творчий підхід до справи, не допускаючи формалізму і шаблону в педагогічній діяльності;

- ефективно виконувати функції класного керівника, організувати позакласну і позашкільну роботу з учнями, а також роботу з батьками, громадськими організаціями, органами учнівського самоврядування.

Рекомендується використовувати програму з урахуванням специфіки факультетів

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА»

Тема

Кількість годин, відведених на:Лекції 46

Практичні заняття 26

Самост. робота 69

о

Модуль І. Загальні основи педагогіки (0,5 кредиту)

Тема 1. Педагогіка в системі наук про людину

2


Тема 2. Методологія і методи педагогічних досліджень

2Тема 3. Логіка й методика педагогічних досліджень
2
Тема 4. Особистісно-орієнтований педагогічний процес як система й цілісне явище

2


Тема 5. Особистість як об’єкт і суб'єкт виховання, зовнішні фактори її розвитку, виховання й соціалізації

2
3

Тема 6. Розвиток особистості. Співвідношення виховання й розвитку
2
Тема 7. Вікові етапи у розвитку особистості школяра, їх характеристика та врахування в діяльності вчителя4

Тема 8. Соціальна ситуація розвитку школяра та її вплив на виховання і розвиток4

Модульний контроль
2
Всього 1 модуль

8

6

11

25

Модуль II. Теорія виховання ( 1 кредит)

Тема 1. Проблема цілепокладання у виховному процесі

2


Тема 2. Діагностика та прогнозування в структурі навчально-виховного процесу2

Тема 3. Сутність, закономірності та принципи процесу виховання та самовиховання

2
4


Тема 4. Зміст процесу виховання

2


Тема 5. Формування розумової та моральної культури учнів
2
Тема 6. Формування естетичної, фізичної та трудової культури учнів
2
Тема 7. Формування 2

наукового світогляду учнів


2
4

Тема 8. Загальні методи, засоби і форми процесу виховання й самовиховання

2


Тема 9. Оптимальний вибір методів і засобів виховання у практиці роботи вчителя
2

2

Тема 10. Самовиховання учнів4

Тема 11. Виховання учнів у колективі, сім'ї, соціумі

2


Тема 12. Учнівське самоврядування2

Тема 13. Класний керівник. Виховання особистості в учнівському колективі

2


Тема 14. Планування роботи класного керівника та вимоги до сучасного класного керівника2

Тема 15. Превентивна діяльність педагога в попередженні асоціальної поведінки учнів


2


Тема 16. Педагогічні умови взаємодії вчителя та учнів у навчально-виховному процесі2

Тема 17. Зміст і форми позакласної роботи школи, сім'ї та громадськості у вихованні учнівської молоді

2
2

Тема 18. Спільна виховна робота школи, сім’ї, суспільства та трудових колективів4

Модульний контроль
2
Всього: 2 модуль

18

8

28

54

Модуль IІІ. Дидактика (1 кредит)

Тема 1. Навчальний процес як складова цілісного педагогічного процесу

2


Тема 2. Закономірності, принципи й правила навчання

2
2


Тема 3. Методи й засоби організації процесу навчання в сучасній школі

2

2Тема 4. Сучасні засоби навчання4

Тема 5. Види й сучасні концепції навчання, їх характеристика

2


2
Тема 6. Форми організації навчального процесу в школі

2

2Тема 7. Урок як основна форма спiвробiтництвавчителiв iучнiв у процесiнавчання


2
Тема 8. Активні форми організації навчання2
Тема 9. Самостійна робота учнів2

Тема 10. Міжпредметні зв’язки 2

в організації навчання

Інтегровані уроки2

Тема 11. Зміст освіти в сучасній школі

2


Тема 12. Стандарти освіти2

Тема 13. Взаємозв'язок загальної, політехнічної йпрофесійної освіти2

Тема 14. Діагностика й оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів

2


Тема 15. Перевірка й оцінювання успішності учнів2

Модульний контроль


Всього: 3 модуль

14

8

18

42

Модуль ІV. Школознавство (0,5 кредиту)

Тема 1. Сутність і основні принципи управління педагогічними системами

2


Тема 2. Педагогічна діяльність: сутність, структура роботи в школі, стиль і характер
2
Тема 3. Наукові основи організації педагогічної діяльності. Гуманістичні основи діяльності вчителя

2Тпрямая соединительная линия 189ема 4. Педагогічний моніторинг у системі особистісно-орієнтованої освіти2

Тема 5. Інноваційні процеси в освіті. 2 Підвищення кваліфікації вчителів


Тема 6. Методична робота в школі
4

Тема 7. Передовий педагогічний 2

досвід і впровадження досягнень

педагогічної науки в роботу школи4

Модульний контроль2

Всього: 4 модуль

6

2

12

20


Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів

За 1 семестр


За національною

шкалою (залік)

За національною

шкалою (іспит)

За шкалою

ЕСТS

Кількість балів

З
А
Р
А
Х
О
В
А
Н
ОВідмінно

Добре


Задовільно

А
В
С
Д
Е

90-100
80-89
70-79
60-69
50-59

Не зараховано

Незадовільно

FX

F

25-49

1-24


Рейтингова оцінка знань студентів

І семестр


Навчальна діяльність

Поточна навчальна діяльність

Кількість

балів

Змістовний модуль №1 (лекції 1-4)
Практичне заняття №1

Практичне заняття №2

Практичне заняття №3. Поточний контроль (контр. роб.)

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Самостійна робота №3
Змістовний модуль №2 (лекції 5-13)

Практичне заняття №4

Практичне заняття №5

Практичне заняття №6. Самостійна робота №1

Практичне заняття №7. Поточний контроль (контр. роб.)

Самостійна робота №4

Самостійна робота №5

Самостійна робота №6

Самостійна робота №7

Самостійна робота №8

Самостійна робота №9

Самостійна робота №10


4

4

4

7,5

2,5

2,5

2,5

9

4

4

4

7,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Самостійна робота №11

Самостійна робота №12

Підсумковий модульний контроль. Залік

2,5

2,5

22

Всього

100


2 семестр

Навчальна діяльність

Поточна навчальна діяльність

Кількість балів

Змістовний модуль №3 (лекції 14-20)

Практичне заняття №8

Практичне заняття №9

Практичне заняття №10

Практичне заняття №11

Самостійна робота №13

Самостійна робота №14

Самостійна робота №15

Самостійна робота №16

Самостійна робота №17

Самостійна робота №18

Самостійна робота №19

Самостійна робота №20

Самостійна робота №21
Змістовний модуль №4 (лекції 21-23)

Практичне заняття №12

Практичне заняття №13. Поточний контроль (контр. роб., усний контроль)

Самостійна робота №22

Самостійна робота №23

Самостійна робота №24

прямая соединительная линия 186прямая соединительная линия 187прямая соединительная линия 188


Підсумковий модульний контроль. Екзамен

7

4

4

4

4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
3

4

15
2,5

2,5

2,5
25


В сумі

100Примітки:

1. Загальна кількість балів (75 балів з 2 семестр) дає можливість студентам отримати оцінку «добре». Той, кого вона не задовольняє, складає екзамен.

2. За невідпрацьовані пропуски занять знімаються до 10 балів (за один пропуск).

3. За участь у науково-дослідній роботі (написання тез, статей) додається по 10 балів.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Тема 1. Педагогіка в системі

наук про людину
Визначення сутності педагогіки в системі гуманітарних наук. Об'єктивні соціально-економічні передумови виникнення й розвитку педагогічної теорії.

Об'єкт, предмет педагогіки, її функції: фундаментальна й прикладна.Рівні їхньої реалізації.

Генезис і структура педагогічної науки і її основні галузі. Основні категорії педагогічної науки: виховання, освіта й навчання. Зв'язок педагогічної науки з іншими науками про людину. Взаємодія педагогічної теорії й практики. Демократичні й гуманістичні тенденції в розвитку педагогічного знання.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Психологія І педагогіка
В навчальному посібнику пропонуються розширені конспекти лекцій з навчального курсу «Психологія І педагогіка»

Методичні вказівки до вивчення курсу
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Методичні вказівки до вивчення курсу “Метрологія, стандартизація, сертифікація...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчання курсу "Соціологія життєвого середовища" для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм...

Методичні рекомендації Донецьк
Ш30 Шевчук С. С вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду: управлінський аспект. Методичні рекомендації....

Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови та інтегрованого курсу «Література»
Організація навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською та іншими мовами національних меншин...

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” (для студентів заочної форми...

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності». Харків: хнпу імені Г. С. Сковороди, 2009. с

Охорона праці в галузі
Охорона праці в галузі / Методичні рекомендації до практичних робіт та вивчення курсу /Укл. КалязінЮ. В.,ХлоповА. М. –Полтава: вид...

Навчальна програма курсу «Політологія» робочий тематичний план курсу «Політологія»
Теми І питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до нихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка