Пошук по сайту


Довідник творчого заступника директора з виховної роботи

Довідник творчого заступника директора з виховної роботи

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9На шляху до успіху…
(на допомогу заступнику директора з виховної роботи)


ЗМІСТ


 1. Нормативна база заступника директора з виховної роботи:

кваліфікаційні характеристики заступника директора з виховної роботи………………………………………………………………………………….……….4-13

перелік необхідної документації заступника директора з виховної роботи…………………………………………………………………………………………14-15

орієнтовна посадова інструкція заступника директора з виховної роботи…………………………………………………………………………………………16-19

зразок плану роботи заступника директора з виховної роботи…………………………………………………………………………………………20-21

 1. Довідник творчого заступника директора з виховної роботи:

виховний процес в сучасній школі………………………………………………………22-42

адаптивні технології виховної роботи……………………………………………….43-48

проектна діяльність у виховній роботі…………………………………………….…49-55

сутність взаємодії сучасної сім’ї та школи…………………………………………..56-59

зразок соціального проекту…………………………………………………..…………60-66

сценарій виховного заходу……………………………………………………………….67-75

довідник термінів…………………………………………………………………………..76-78

Життя – це мудрість…

Життя – це цілеспрямованість…
Дорогі вихователі! Ви обрали свій шлях і тепер від вас залежить майбутнє дітей. Те, що ви робите, дуже важливе.

Ви можете досягнути неможливого!

Довіряйте собі! Вірте в себе! Приймайте себе! Знаходьте свої джерела сили! Нарощуйте свій потенціал!

Ще з древніх часів було помічено, що деякі вихователі, не вміючи ладнати з характером свободолюбної і діяльної людини, не будучи здатними виховати горду і вільну особистість, намагаються зламати її, перетворивши на мула чи осла. Однак, це було б неможливим, якщо б ця особистість сама не захотіла пройти досвід мула і осла. Будь-який досвід може стати корисним…

Читайте, вивчайте, шукайте, використовуйте нове на практиці. Якщо виникають труднощі та перешкоди – сприймайте їх як необхідні сходинки на шляху до вершини.

Нехай марафон Вашого життя буде не колом стадіону, а цікавим і красивим шляхом, який проходитиме через ліси, поля, гірські вершини, спуски і підйоми. Нехай поруч з Вами будуть не суперники, а близькі та друзі. Нехай відчуття азарту і радості не залишають Вас. Адже це все – Ваше єдине життя!..


ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

заступника директора з виховної роботи

загальноосвітнього навчального закладу

як педагогічного працівника


Педагогічний працівник

з/п

Базові компетентності

Характеристики

Ознаки виявлення

1

Фахова

Здатність до реалізації функцій професійної діяльності

Функції:

Мотивації і стимулювання

Готовність застосовувати засоби, прийоми, технології щодо мотивації та стимулювання суб’єктів педагогічного процесу.

Проектувальна

Здатність визначати цілі (стратегічні, тактичні, оперативні), планувати процеси для досягнення бажаних результатів, планувати діяльність суб’єктів педагогічного процесу.

Організаційна

Здатність організовувати процеси, створювати умови для досягнення бажаних результатів.

Конструктивна

Спроможність переносити знання та уміння з одного виду професійної діяльності в інший; добирати доцільні методи, форми, засоби педагогічної діяльності; конструювати педагогічні заходи (навчальні заняття, виховні заходи, педагогічні збори тощо); розробляти методичне забезпечення педагогічного процесу.

Дослідницька

Здатність до організації та проведення досліджень (теоретичних, практичних), пошукової роботи; наукового аналізу й узагальнення власного педагогічного досвіду.

Контрольно-аналітична (діагностична)

Спроможність організовувати та проводити процедури контролю, визначати критеріальну основу оцінювання.

Рефлексивна

Здатність до переосмислення процесів, результатів, засобів їх досягнення; визначення шляхів покращення якості процесів та результатів.

2

Соціальна

Здатність до життєдіяльності в суспільстві; взаємодії та праці в команді

Здатність аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, дотримуватись соціальних норм і правил;

продуктивно співпрацювати з різними соціальними групами і партнерами в групі, виконувати різні ролі й функції в колективі;

застосовувати технології розв'язання конфліктів, досягнення консенсусу;

працювати в команді;

застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації, технології говоріння і слухання, ділового мовлення.

3

Загальнокультурна

Здатність до розвитку культури особистості і суспільства в різних аспектах

Спроможність аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової, науки й культури;

знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури;

застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар'єри; опановувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації.

4

Здоров’язберігаюча

Здатність до збереження власного здоров’я

Збереження здоров’я фізичного, соціального, психічного і духовного (власного та здоров’я оточуючих);

застосування навичок здорового способу життя, гармонізації режиму праці та відпочинку;

запобігання та попередження професійного стресу та вигорання.

5

Громадянська

Здатності в сфері суспільно-політичного життя в Україні, захисту власних прав і свобод, виконання громадянських обов’язків

Здатність орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні;

застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, виконання громадянських обов'язків у межах місцевої громади та держави загалом; застосовувати способи та стратегії взаємодії з органами державної влади;

використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, задовольняють власні інтереси особи та захищають права людини й громадянина;

робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології прийняття індивідуальних і колективних рішень, враховуючи інтереси й потреби громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави.

6

Інформаційна

Здатність до пошуку, обробки, збереження і створення інформаційних ресурсів та обміну ними

Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб ринку праці;

застосовування інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності та повсякденному житті, раціональне використання комп'ютера й комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та обміном;

будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ


ЗАГАЛЬНОФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

заступника директора з виховної роботи

загальноосвітнього навчального закладу


Керівник (заступник керівника)з/п

Загальнофахові компетентності

Ознаки виявлення

1

Когнітивні

Фахово-теоретичні: здатність використовувати на практиці теорії управління відкритими системами, освітнього менеджменту та психології освітнього менеджменту, правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних норм та протипожежного захисту.

Фахово-методичні: здатність застосовувати сучасні методики адміністративної діяльності, інтерактивні методи проведення управлінських заходів, методи виховного впливу на колектив та особистість; методи попередження конфліктів та безконфліктного управління, тендерний підхід.

Фахово-технологічні: здатність опановувати сучасні технології управління, новітні педагогічні технології навчання та виховання, технології оцінювання діяльності підлеглих.

2

Діяльнісні

Фахово-методичні: володіння методами управління загальноосвітнім закладом освіти, діагностичними, аналітичними, прогностичними, проектними методиками, андрагогічного навчання.

Фахово-технологічні: здатність здійснювати діагностику різноманітних аспектів освіти і виховання, побудови алгоритмів дій підлеглих, використання прикладних комп’ютерних програм; пошук потрібних даних в Інтернеті; використання інших електронних джерел навчального призначення, спілкування електронною поштою; застосування методу навчальних проектів з використанням ІКТ; використання Інтернету для вивчення передового педагогічного досвіду.

3

Соціальні

Спроможність налагоджувати результативну взаємодію з учасниками педагогічного процесу; співпрацювати з культурно-просвітницькими, громадськими установами; виконувати різні ролі у командах; соціальної підтримки підлеглих, здатність побудови пріоритетів у діяльності, стимулювання різних точок зору підлеглих та учнів, управління часом, підтримки стосунків з людьми інших професій, співпраці з мас-медіа.

4

Комунікативні

Інформаційно-комунікативні уміння та навички (здобуття нових знань та їх обробка, зберігання та розповсюдження на основі ІКТ); володіння технологіями усного і письмового спілкування різними мовами, у тому числі і мовою комп’ютерного програмування, включаючи спілкування через Internet;володіння сучасним засобами зв’язку, уміння складати ділові папери.

5

Особистісні

Прояв моральних якостей: гуманність, чуйність, справедливість, чесність, совісність, відповідальність, щирість, дисциплінованість, емпатія; прояв управлінських якостей: цілеспрямованість, наполегливість, активність, самокритичність, добросовісність, порядність, ініціативність, мобільність, вимогливість, тактовність; емоційна стійкість, поведінкова гнучкість; прояв якостей, що виражають ставлення: до себе: вимогливість, сформованість особистих цінностей та позитивної соціальної орієнтації; до людей: справедливість, толерантність, готовність до конструктивної взаємодії; до роботи: прагнення забезпечити високу якість роботи та позитивний імідж закладу освіти; прояв персональних якостей: здатність до ризику; динамічність, прогностичність; прояв психомоторних здібностей: загальні психомоторні вміння – координація дій, витриманість, швидкість реакції, концентрація уваги тощо; прояв управлінських здібностей: «відчуття ринку», уміння орієнтуватися в ситуації, відчуття вектору розвитку; адаптаційність.


СПЕЦІАЛЬНОФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

заступника директора з виховної роботи

загальноосвітнього навчального закладу


Заступник директора з виховної роботи

загальноосвітнього навчального закладуз/п

Спеціально-фахові компетентності

Ознаки виявлення

1

Когнітивні

Спеціально-теоретичні: здатність використовувати психолого-педагогічні закономірності організації та методологічні засади виховного процесу, загальні принципи побудови змісту виховної роботи в школі, теоретичні засади моделювання навчально-виховного процесу з урахуванням особливостей різних вікових груп та індивідуальних особливостей учнів; концепції національного виховання, теорії прийняття управлінських рішень.

Спеціально-методичні: здатність застосовувати методи стратегічно-цільового управління виховною роботою, SWOT-аналізу, педагогічного моделювання, випереджального допоміжного контролю, методик самоменеджменту.

Спеціально-технологічні: здатність проектування адаптивного виховного процесу; застосування технологій прогресивного педагогічного досвіду та інновацій у сфері виховної роботи; інформаційно-комунікаційних технологій.


2

Діяльнісні

Спеціально-методичні: здатність до модернізації системи виховної роботи навчального закладу; створення умов щодо впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі, системної підтримки та розвитку дітей з особливими потребами; науково-методичного консультування з питань виховної роботи; організаційно-методичного забезпечення виховного процесу.

Спеціально-технологічні: уміння розробляти та використовувати технології вимірювання результатів виховної роботи; заохочення творчих пошуків педагогів з питань виховної роботи; готовність до застосування проектно-інвестиційної технології в управлінні виховними процесами; спроможність проведення експертизи нововведень, використання Web-ресурсів для розвитку системи виховної роботи.

3

Соціальні

Здатність адаптувати виховну систему до соціальних змін.

4

Комунікативні

Здатність використовувати прийоми психолого-педагогічної корекції при спілкуванні з учителями та учнями.

5

Особистісні

Прагнення до психолого-педагогічної самоосвіти.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Професійний рівень компетентності педагогічного працівника:

 • виконання професійних обов’язків;

 • рівень розвитку об’єктів та суб’єктів педагогічної діяльності;

 • методичні та наукові доробки;

 • педагогічна активність (участь у педагогічних заходах різного рівня);

 • відзнаки та нагороди.


Загальнофаховий рівень компетентності керівника

(заступника керівника):

 • якість освіти у навчальному закладі (за результатами моніторингу);

 • задоволення освітніх потреб педагогів (за результатами діагностики);

 • управлінська активність (участь в управлінських заходах різного рівня, у роботі творчих груп, експертних комісій);

 • активність громадської позиції (є членом громадських рад і т.п.);

 • відзнаки та нагороди колективу підлеглих.


Спеціально-фаховий рівень компетентності заступника директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу:

 • стан нормативно-методичного супроводу виховного процесу;

 • стан документації з питань виховної роботи;

 • стан фізичного та психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

 • рівень вихованості учнів і розвитку учнівського колективу;

 • участь учнів у творчих конкурсах, позакласних заходах різного рівня;

 • методичні та наукові доробки з питань виховної роботи;

 • участь учителів у конкурсах педагогічної майстерності, проектах з виховної роботи різного рівня (навчального закладу; міста; регіону; всеукраїнського; міжнародного).  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник заступника директора школи з навчально-виховної роботи. Частина І. Організація роботи
Федорчук О. К. Довідник заступника директора школи з навчально-виховної роботи. Частина І. Організація роботи. – Теребовля, 2013....

Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета
Мета: вирішення перспективних І поточних питань роботи школи, раціональна та ефективна організація навчально-виховного процесу

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
Призначити відповідальною за дотримання порядку замовлення документів про освіту та організацію заповнення учнями 9-го та 11-го класів...

П І дготувал а заступник директора з навчально-виховної роботи
Справжня суть виховної роботи полягає зовсім не у ваших розмовах з дитиною, не безпосередньому вашому впливові на дитину, а в організації...

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного...
...

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи протягом І семестру. 24 грудня 2014 року...

Осауленко Світлана Василівна, заступник директора з виховної роботи...
Представлені матеріали є узагальненням досвіду організації роботи школи І родини. В поданому матеріалі показано спільну роботу школи...

Державні народні символи України Виховний захід для учнів 1 – 4 класів Підготувала
Підготувала: заступник директора з виховної роботи Соколовобалківської загальноосвітньої школи І ііі ступенів

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Довідка про стан роботи подовженого дня учнів 2-4-х класів в мзш І-ІІІ ступенів №57
Комісія: заступник директора з нвр, відповідальна за харчування Шклярик В. В., заступник директора з нвр латишева С. О., заступник...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка