Пошук по сайту


Урок вивчення нового матеріалу. Основні поняття: суспільно-політичний рух, декабризм, вільнодумство. Основні події: грудень1825 січень 1826 рр повстання Чернігівського полку, 1830-1831 рр.

Урок вивчення нового матеріалу. Основні поняття: суспільно-політичний рух, декабризм, вільнодумство. Основні події: грудень1825 січень 1826 рр повстання Чернігівського полку, 1830-1831 рр.

Тема: Російській визвольний та польський національно-визвольний рух на українських землях у 20-30-ті роки ХІХ ст..

Мета:

 • пригадати причини зародження, цілі й значення руху декабристів;

 • проаналізувати програмні документи декабристів щодо вирішення українського національного питання;

 • охарактеризувати процес поширення вільнодумства у навчальних закладах України;

 • розглянути причини, хід, наслідки Польського повстання1 1830-1831 рр.;

 • з’ясувати місце української національної ідеї в тодішньому суспільно-політичному русі;

 • розвивати вміння працювати з структурними таблицями, аналізувати історичні документи, заповнювати конспект-шпаргалку;

 • закріпити вміння роботи з картою;

 • виховувати повагу до історичного минулого нашого народу;

Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть:

• визначати хронологічну послідовність подій даного періоду;

• на основі опрацювання різних джерел інформації: аналізувати та узагальнювати історичні факти, що свідчили про піднесення національної ідеї, національного та суспільно-політичного рухів; зіставляти дані історичних та літературних джерел для аналізу програмових позицій антиурядових організацій; здійснювати критичний аналіз джерел та давати власну оцінку інтерпретації подій в історичних документах.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Основні поняття: суспільно-політичний рух, декабризм, вільнодумство.

Основні події: грудень1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку, 1830-1831 рр. – Польське повстання.

Обладнання: Карта «Українські землі в І половині ХІХ ст.», структурна схема «Розвиток декабристського руху», фото матеріали, програмні документи декабристів, конспект-шпаргалка «Польське повстання 1930-1931 рр.», електронна лекція «Польське повстання 1930-1931 рр.» / Гайдуков Л. Ф., Крушинський В. Ю. Історія України. Електронний підручник. К.: 2002.

Міжпредметні зв’язки: географія, всесвітня історія, правознавство, інформатика.

Структура уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Діяльність декабристів в Україні.

 2. Пропаганда волелюбних ідей у навчальних закладах.

 3. Польське повстання 1830-1831 рр.

ІV. Закріплення нових знань та вмінь учнів.

V. Підсумок уроку.

VІ. Домашнє завдання.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

А) Актуальність: в цьому році ми з вами відзначили 16 річну незалежності нашої держави. Але який тернистий шлях ми пройшли, поки досягли омріяної волі. Сьогодні ми розглянемо з вами один з етапів боротьби українців за власну державність. Отже тема нашого уроку...

Проблемне запитання: Чи мала Україна шанс задовольнити свої національні інтереси.

Б). Мета уроку: на сьогоднішньому уроці ми з вами спробуємо дати загальну характеристику розвитку суспільно-політичних рухів на українських землях в 20-30-х рр.. ХІХ ст.. пригадаємо розвиток декабристського руху: причини, зміст, наслідки. З’ясуємо, яке місце в програмних документах декабристів займало українське питання. Охарактеризуємо розвиток вільнодумства. Також ми повинні розглянути причини хід та наслідки Польського повстання.

Але перед тим, як перейти до розгляду теми, давайте пригадаємо те, що ви вже знаєте методом “Бліц турніру”.

1. До складу яких держав входили українські землі на початок ХІХ ст..? (Карта)

2. Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії.

3. Який статус мали українські землі?

4. Дайте визначення поняттю «суспільно-політичний рух».

5. Які течії руху були представлені на Україні?

6. Яка верства населення представляла українців?

7. Чому на початку ХІХ ст. козацька старшина перестає боротись за права України?

8. Ми говоримо про російську течію. Пригадайте якій таємний рух виник в Російській імперії на початку ХІХ століття?

9. Хто такі декабристи?

Перше питання.

З курсу всесвітньої історії ви вже знайомились з розвитком декабристського руху. Тому розгляд нашого першого питання ми проведемо у формі евристичної бесіди, під час якої заповнимо ось цю структурно-логічну схему «Декабризм» (Додаток №1). На початку уроку кожен з вас отримав пакет роздаткового матеріалу.

Отже, давайте пригадаємо визначення декабризму.

Уявімо декабризм у вигляді дерева.

Робота в групах


 1. Причини виникнення декабризму (коріння).

 2. Зовнішні фактори, що сприяли формуванню декабризму (дощ).

 3. Декабристські організації: рік утворення, лідери, центри (стовбур).

Для того щоб дерево росло потрібен грунт. В даному випадку це назва держави де виник цей рух. Хто назве цю державу?

Результати роботи груп:

Причини (І група).

 • Небажання царизму здійснити докорінні реформи (відкидання царизмом реформ).

 • Патріотичне піднесення і зростання національної свідомості в Росії

 • Прагнення повалення царизму і скасування кріпосного права.

Але для того щоб дерево виросло швидше потрібен дощ – як зовнішній фактор. Отже давайте з’ясуємо, які зовнішні чинники сприяли формуванню революційних настроїв серед російського дворянства (ІІ група):

 • закордонні походи російської армії 1813-1815 рр.;

 • переконаність у перевазі суспільного і політичного устрою країн Європи;

 • ідеї Просвітників;

 • масонство.

Отже, що ж виросло завдяки внутрішнім та зовнішнім чинникам (ІІІ група)

 1. 1821 – «Південне товариство» - П. Пестель (Управи)

 2. 1821 – «Північне товариство» - М. Муравйов (Центр)

 3. 1823 – «Товариство об’єднаних слов’ян» - Брати Борисови – Новоград-Волинський.

Скажіть, що на нашій схемі символізує гілля? – Порогами

 1. «Руська Правда»;

 2. «Конституція»;

 3. «Клятвена обіцянка».

Кожна група отримує один із документів декабристів.

Робота в групах по аналізу документів: «Яким бачили майбутнє України декабристи?»

І група

З «Проекту Конституції» Микити Муравйова

Досвід усіх народів і всіх часів довів, що влада самодержавна однаково згубна для правителів і для суспільств...

...Федеральне або Союзне правління... задовольнило всі умови й оповістило велич народу і свободу громадян.

Російська держава буде поділена на 14 штатів…

. На території Малоросії буде створено два штати – Чорноморський (столиця м. Київ), Український (столиця м. Харків).

Управління штатами буде здійснюватись під наглядом государя: одні Законодавчі збори знаходяться в столиці й роблять всі розпорядження, загальні для всієї держави... розпорядження щодо областей, надані обласним Законодавчим зборам...

ІІ група.

З «Руської правди» Павла Пестеля

§ 4. Усі повинні бути перед законом рівні... Усі люди в державі мають однакове право на всі вигоди, що доставляються державою, і всі мають рівні обов'язки нести всі тягарі...

§ 6. ...Довго існувала можливість для деяких пригноблювати всіх інших; час тепер покласти рішучий край цьому... розпорядку...

§ 11 ….Усі народи, що проживають на території Російської держави повинні стати єдиним громадянським станом. …. В Росії існує єдиний російський народ і всі повинні це пам’ятати, і не старатись розпорошити державу на дрібні утворення…..

ІІІ група.

«Клятвені обіцянки» «Товариства об’єднаних слов’ян».

 1. .. В майбутній державі встановиться демократичний республіканський лад.

 2. .. Всі слов’янські народи будуть визволені від царського самодержавства та об’єднанні у федерацію слов’янських народів.

 3. Ми повинні дбати про цілісність майбутньої держави і не допускати будь-які сепаратистські настрої особливо в Малоросії…..


Кожна група представляє результати своєї роботи у вигляді квітів на дереві. Вчитель узагальнює відповіді учнів: як бачимо, незалежного майбутнього в Україні не було. І навіть федеративні ідеї Муравйова не давали Україні омріяної свободи.

Які ж плоди достигли на нашому дереві?

 • 14 грудня 1825 року – повстання на Сенатській площі в Петербурзі

 • 29 грудня1825 – 3 січня 1826 р – повстання Чернігівського полку.

Робота з картою.

Проблемне запитання: Чи були ці «плоди» смачними для українців?

При відповіді на поставлене запитання використовуємо метод «Займи позицію»

Так Ні.

Вчитель узагальнює думки учнів: діяльність декабристів на Україні мала як позитивні, так і негативні наслідки. Але не зважаючи на це українці шанують пам'ять декабристів:

 • пам’ятник у м. Васильків;

 • парк та меморіал у с. Кам’янка на Черкащині;

 • вулиця в м. Київ.


Друге питання

Поразка декабристського руху не означала поразку суспільно-політичного руху в цілому. Він просто змінив форму з активної на пасивну. Від радикальних виступів до пропаганди ідей.

Як ви думаєте, які установи стали центрами пропаганди?

Завдання в атласі: Випишіть основні центри вільнодумства в Україні:

 1. Харків

 2. Ніжинська гімназія Вищих наук.

Спробуємо передбачити долю цих пропагандистів.

Отже, ми розглянули російську течію суспільно-політичного руху на Українських землях. Але на початку уроку ми зазначали, що існувала ще й польська течія.

Давайте знову звернемось до всесвітньої історії і дещо пригадаємо.

1.В якому році Польська держава остаточно припинила своє існування (1795 рік).

2. Між якими державами були поділені її землі?

3. Політичний статус у складі Російської Імперії?

Я пропоную розглянути третій пункт прослухавши електронну лекцію «Польське повстання» і заповнити «Конспект-шпаргалку»

Конспект-шпаргалка на тему

«Польське повстання 1830-1831 рр.»
Запитання

Відповідь

1.

Що стало причиною повстання?
2.

Яка подія прискорила початок повстання?
3.

Назвіть дату початку боротьби
4.

Які верстви населення взяли найактивнішу участь у повстанні?
5.

Чим закінчились події 1830-1831 рр.?
6.

Визначте наслідки повстання
7.

Яка доля членів організації «Союз польського народу»?
ІV. Закріплення

 1. Вчитель пропонує учням скласти декілька запитань з вивченої теми.

 2. Групи обмінюються запитаннями та відповідями.

 3. Повертаємось до проблемного запитання, що було поставлене на початку уроку.

V. Підсумок, оцінки.

VІ. Домашнє завдання: опрацювати тему згідно плану, підготувати повідомлення на тему «Чи був Тарас Шевченко членом Кирило-Мефодіївського братства?»


поділитися в соціальних мережахСхожі:

План Політика царату щодо польських земель. Національно-визвольний...
Баженов Л. Повстання 1830-1831 pp на Правобережній Україні / Л. Баженов. – К.,1971. – 256 с

План Вступ Розділ І. Суспільно-політичний та національний рух буковинських...
Культура. Суспільно-політичний та національний рух буковинських українців XIX — початку XX ст

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)

Урок вивчення нового матеріалу. Хід уроку І. Організаційний етап...
Тема. Карбон І силіцій: місцезнаходження в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Кар­бону

Урок вивчення нового матеріалу
Тема. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища

Реферат на тему “ Михайло Грушевський
На початку ХХ століття в Україні посилюється суспільно-політичний рух. Виникають нові політичні партії, народжуються нові прогресивні...

Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії)
Будз М. Д., Мартинюк В. О., Постоловський Р. М, Троян С. С. Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії):...

Початкові хімічні поняття 6
Кожна з них містить екологічну інформацію І передбачає теоретичні розрахунки, складання рівнянь реакцій тощо. Це дає змогу використовувати...

Основні знаменні та пам’ятні дати 2016 року Січень
Юліан Дзерович Священик, Педагог, Науковець, громад­ський діяч”, „Юліан Дзерович І педагогічна Сучасність

Тема №5 (АТ)
Вивчення нового лексичного матеріалу за темою «Найпопулярніші британські письменники»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка