Пошук по сайту


Повторення вивченого матеріалу в 6-му класі Варіант 1

Повторення вивченого матеріалу в 6-му класі Варіант 1

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Зміст

1.Т 1(4) Повторення вивченого у 6 класі …………………………9

2.Т 2(20) Морфологія.Дієслово ......................................................

3.Т 2(12) Дієприкметник .............. ................... ……………………

4.Т 2(6)Дієприслівник ............... ........ ……………………………

5.Т 2(14) Прислівник .. ................................... ……………………

6.Т 2(4) Прийменник ... .................................................. ……………

7.Т 2(4) Сполучник ..... .......................................................... ……….

8. Т 2 (5) Частка ................................................................................

9.Т 2(2) Вигук ...................................................................................

Повторення вивченого матеріалу в 6-му класі

Варіант 1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Приголосні тільки дзвінкі в кожному слові рядка

А джерельний, ґазда, в’юнець, гриб

Б жанр, забіг, лід, джміль

В коледж, регіон, неділя, мова

Г добро, лимон, рейс, недорогий

Д медаль, мармур, рельєф, немовля

2. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

А рибал..ство, погод..ся, прип’ят..ський, голівон..ці

Б зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити

В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати

Г кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний

Д консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома.

3. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий

Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий

В страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити

Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я

4. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

А пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий

Б пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення

В пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий

Г пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний

5. Виділене слово слід писати з малої літери в рядку

А Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть!

Б Щороку в березні в усіх навчальних закладах України відбуваються (Ш, ш)евченківські читання.

В Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив.

Г Озветься знов діброва темнолиста, коли до тебе, хлопче, край села, немов дарунок теплого дитинства, (Ш, ш)евченкова калина зацвіла.

Д Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати, колгоспна кріпачка, забута не раз.

6. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями

Фразеологізм

1 бочка Діогена

2 авгієві стайні

3 халіф на годину

4 езопівська мова

Значення

А замаскований спосіб висловлювання думок з натяками

Б відмова від зручностей і вигод

В щось дуже занедбане, безлад

Г людина, яка благотворно впливає на когось, приносить користь

Д людина, яка захопила владу або наділена нею на короткий час.


Виконай практичні завдання

1. Із поданих речень виписати словосполучення, визначити тип зв’язку.

За широкими морями, за лісами дрімучими був колись веселий край. Над ставком – верби аж до води поспускали віти. Не любив хлопець сидіти в темній хаті, не любив сумних розмов про злидні.

2. До поданих іменників додайте прикметники, узгодивши рід.

Кенгуру, поні, кашне, кіно, колібрі.

3. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів пре-, при-.

Міський, шкільний, розумний, дунайський, старий.
Варіант 2

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Дієвідміну дієслів найкраще визначати за:

А 3-ю особою множини теперішнього часу

Б особовими закінченнями однини

В суфіксами в минулому часі.

 1. Числівника п’ятеро, троє, десятеро, двоє, четверо означають:

А цілі числа Б дробові В збірні.

 1. Іменники листоноша, базіка, трудяга, сирота, ледацюга належать до:

А жіночого роду Б чоловічого роду В спільного роду.

 1. При відмінюванні числівників від 50 до 80 відбувається:

А зміна обох частин Б тільки другої

В в усіх відмінках зберігається одна форма.

 1. Проста форма вищого ступеня більшості прикметників утворюється:

Апрефіксальним способом; Бсуфіксальним способом; В додаванням слів.

6. На неперехідне дієслово безпомилково вказує:

А приналежність до дієвідміни Б минулий час В частка -ся.

Виконай практичні завдання

 1. У наведеному тексті підпиши відомі тобі частини мови. Встав пропущені букви. Ми захоплюємося бе…смертними мистецькими витворами, які знаходяться в музеях. Бе…цінними наз…ваємо картини славетних художників. Втрата г…ніальних творів м…стецтва …біднила б усе людство. 2. Додай до іменників прикметник певного роду.

 2. Аташе – ________ Сочі – ________

 3. Цеце (муха) – ________ пюре – ________

Борнео – ________ Міссісіпі – ________

3. Запиши словосполучення в орудному відмінку.

Чиста хустка – ______________ Більша площа – ______________

Краща група – ______________ Пряма лінія – ______________

Варіант 3

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Займенники ні(в)кого, будь(з)ким, хтозна(в)кого, ні(з)чим, аби(з)ким пишуться: А разом; Б через дефіс; В окремо.

 2. Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після:

А будь-якого приголосного;

Б б, п, в, м, ф, р та кінцевого приголосного префікса;

В шиплячих.

 1. Іменники піч, сіль, розкіш, доповідь, тінь мають спільну орфограму в орудному відмінку: А м’який знак перед закінченням;

Б апостроф перед закінченням; В подвоєння-подовження приголосного.

 1. При числівниках 2, 3, 4 у формі називного відмінка іменники стіл, брат, товариш, палець, син вживаються:

А у формі Н. в. множини; Б Р. в. однини; В З. в. множини.

 1. Суфікси -ат-, -ят- додаються при відмінюванні іменників:

А І відміни; Б ІІІ відміни; В IV відміни.

 1. У реченні «Українська пісня може кожне серце полонить» – займенник виконує роль:

А підмета; Б додатка; В означення.

Виконай практичні завдання

 1. Вставте в словах, де треба, апостроф.

Морк..яний, бур..ян, здоров..я, бур..як, дзв..якнути, любов..ю, подвір..я, бур..я, мавп..ячий, грав..юра, торф..яний, прем..єра, б..юджет, кар..єра, духм..яний, від..ємний, під..їхати, роз..ятрити.

 1. До поданих слів підберіть антоніми: зло, зимовий, увійти, високо, правда, починати, від'їхати, ворог, знайти, веселий.

 2. Виберіть потрібний синонім і запишіть речення.

(Спить, куняє, дрімає) земля під глубоким снігом. Дівчина хитро(сміється, ригоче, посміхається). Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою. Учні (говорили, вели розмову, розповідали) про історію рідного краю.

Варіант 4

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Звук [с] вимовляємо в усіх словах рядка

А сирий, гасити, сімейний

Б радісний, сонцепоклонник, писати

В посада, зцементований, смачно

Г мороз, садок, господиня

Д просьба, виспатись, босий

2. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

А м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити

Б кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний

В солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра

Г пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал.

3. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

А ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика

Б ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив

В ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція

Г епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент

Д іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент.

4. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка

А (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити

Б (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити

В (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний

Г (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити

5. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

А пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток

Б пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний

В пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти

Г пр..мирний, пр..міський, пр..чинити

Д пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати.

6. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні

А Сміються в сонці золотому річки, і села, і поля.

Б Що думаєш сказати, спершу обміркуй.

В Я шукав усе світле в дорозі і в людях.

Г Найдужче у житті цінував я хліб.
Виконай практичні завдання

1. У наведеному тексті підпиши відомі тобі частини мови. Встав пропущені букви.

Н…має в ст…пу ні швидкоплин..их річок, ні в…соких гір, ні прохідних лісів. Зате є р…внина і простір до самого гор…зонту. На перший погляд здається, що тут дуже нудно й н…цікаво.

2. Додай до іменників прикметник певного роду.

Кенгуру – _________ Мадам – __________

Тбілісі – _________ Таксі – __________

Кіліманджаро – _________ Ему (страус) – __________

3. Запиши словосполучення в орудному відмінку.

Гаряча каша – ______________

Дівоча сукня – ______________

Свіжа вишня – ______________

Висока вежа – ______________

Варіант 5

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. У якому рядку усі іменники відносяться до 2-ї відміни?

А горе, дідусь, радість, м’яч

Б поле, пеньок, колосся, шпак

В море, пір’їна, каченя, ім’я.

2. Іменники, у яких при відмінювані відбуватиметься чергування голосних, познач буквою А, іменники, в яких відбуватиметься чергування приголосних, – буквою Б, а ті, в яких чергування не відбувається, – В.

__ літо, тінь, город

__ гусінь, піч, сіль

__ дорога, ріка, вухо.

3. Підкресли іменники, які в орудному відмінку матимуть закінчення –ею.

Груша, земля, голова, миша, пісня, мама, вдача, зоря, ожина, лілія.

4. В якому рядку в усіх іменників в орудному відмінку відбудеться подовження кінцевих приголосних основи?

А Радість, кров, зелень, ніч

Б річ, лінь, повінь, заповідь

В юність, смерть, сіль, милість.

5. Підкресли іменники, у яких в орудному відмінку з’явиться апостроф.

Любов, синь, вість, матір, неміч, тінь, верф, мазь, совість, кров.

6. Порівняй пари слів і запиши їхні спільні граматичні ознаки.

Боєць – яєць – _____

Їдальня – малювання – ____ , ____

Ночей – голови – ____, ___

Рукою – міддю – ____, ____.
Виконай практичні завдання

1. Подані іменники поставте в орудному відмінку однини.

Бандероль, більшість, велич, відвертість, віддаль, Волинь, галузь, єдність, зустріч, кров, любов, мати, мужність, пам'ять, суміш, чверть.

2. Запишіть вірно, знявши риску, складні прикметники.

Залізо/бетонний, шлако/блочний, давньо/руський, праце/любний, вище/наведений, віце/адміральський, військово/промисловий, жовто/гарячий, контрольно/вимірювальний, сріблясто/сірий, південно/східний, військово/полонений.

3. Утворіть від поданих слів прикметники, використовуючи суфікси -ськ,

-зьк, -цьк.

Кременчук, Вінниця, Кавказ, Кривий Ріг, ткач, казах, Сиваш, боягуз, латиш.


Варіант 6

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

А нет..о, інтел..ект, шасі

Б нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний

В ем..iграція, ім..іграція, ап..еляція

Г барок..о, ком..ісія, тер..ор

Д ван..а, кор..ектура, грам..

2. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою И

А Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон

Б вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей

В д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний

Г пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика.

3. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер

Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний

В військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний

Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий

Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка.

4. Правильно записано всі прислівники рядка

А по сусідськи, удвох, з гори, на диво

Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби

В десь-інде, підчас, допобачення, сповна

Г з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека

5. Омоніми використано в реченні

А Ти будь не скупердяй, не скнара і знай батьківські заповіти.

Б Якщо у тілі душа крилата – що їй хороми, що їй палати.

В Веснонько любая, часу не гай, якнайскоріше прилинь у наш гай.

Г Народові потрібні не виграні битви, не втішання славою і волею, а майбуття.

6. Фразеологічний зворот ужито в реченні

А Митцю не треба нагород, його судьба нагородила.

Б Сказано по струні ходити – і ходи.

В Мені потрібне слово, а не слава.

Г Дніпро манив нас маревом води.
Виконай практичні завдання

1. Спишіть, розкриваючи дужки. Виберіть з речень словосполучення, з’ясуйте тип ( вид ) зв’язку. Зробіть синтаксичний розбір речень.

Запоріжжя споконвіку було серцем українським. На Запоріжжі воля ніколи (не) вмирала, давні звичаї ніколи (не) забувались, козацькі передковічні пісні до послідку днів (не) замовкали, і було те Запоріжжя як у горні іскри…
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

З/п Зміст програмового матеріалу
Рм №1. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, загальні мовні засоби міжфразного зв’язку в тексті. Усний стислий...

Просте неускладнене речення, розділові знаки в ньому
Вступ Розвиток української мови. Повторення вивченого у 8 класі. Просте речення. Двоскладне й односкладне просте речення

Калинівська середня загальноосвітня школа Дніпропетровська область,...
Шевченко Ганна Миколаївна, вчитель математики Калинівської середньої загальноосвітньої школи Широківського району

Українська мова
Розвиток мовлення №1. Повторення вивченого про мовлення. Загальні уявлення про ситуацію спілкування та її складові

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти І затвердженою наказом Міністерства від 06. 06. 2012 №664: Українська...

Золоті правила успішної підготовки
Запам'ятовуючи інформацію, включай логіку! Встановлюй причинно-наслідкові зв’язки між різними блоками інформації. Це дозволить тобі...

Індивідуальні завдання за практичним курсом з предмету
Варіант n в контрольній роботі вибирається за допомогою останніх двох цифр k в заліковій книжці (якщо останні цифри шифру – 00, то...

Навчально-методичний комплекс
Самостійна робота: (підготовка до семінарських занять, опрацювання лекційного матеріалу та матеріалу, що не виноситься на розгляд...

Перші батьківські збори в 1 класі (червень) «Познайомимося»
Презентація виховної діяльності в школі, класі (режим роботи школи, гуртки, різноманітність конкурсів, змагань, свята)

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка