Пошук по сайту


Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»

Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

Кафедра історії слов’ян


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан історичного факультету

доц. Черкашин К.В.
________________________________

“______”_______________2014 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Історія української культури»

Історія української культури
Напрям підготовки 6.030301 «Історія» бакалавр
Спеціальність 6.020302 «Історія»
Факультет історичний

Донецьк – 2014 рік

Історія української культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів ДонНУ за напрямом підготовки 6.030301 «Історія» бакалавр, «Політологія» бакалавр, «міжнародні відносини» бакалавр

«___»________, 2014 року. - __ с.


Розробники:
Пенькова О.Б., доцент кафедри історії слов’ян, к.і.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії слов’ян
Протокол від « » 2014 року №
В.о. завідувача кафедри історії слов’ян

___________________________________________ к.і.н., доцент О.Б.Пенькова
Схвалено методичною комісією історичного факультету ДонНУ _______________

Протокол від “____”________________2014 року № ___
“_____”___________2014 року Голова __________________
__________, 2014 рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

0203 – гуманітарні науки

Нормативна


Історія, Політологія, Міжнародні відносини


Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

  • Історія

Політологія, Міжнародні відносини

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й

1-й
Семестр

Загальна кількість годин - 72

2-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

16 год.

10 год.

Практичні, семінарські

14 год.

4- год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

42год.

58 год.

Індивідуально-консультативна робота:

0,11 год. на студента

Вид контролю: іспит
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія педагогіки напрям підготовки...
Робоча програма дисципліни «Історія педагогіки» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія. Українська мова та література....

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» розрахована на студентів денної форми навчання напряму підготовки...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Програма навчальної дисципліни аналіз І прогнозування зовнішньої...
Завданням дисципліни є вивчення аналітичної І прогностичної діяльності: від загальних принципів побудови та управління аналітично-прогностичними...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Програма навчальної дисципліни Криворізький державний педагогічний університет, 2010. 27 с
Давня українська література. Програма навчальної дисципліни – Криворізький державний педагогічний університет, 2010. – 27 с

Робоча програма навчальної дисципліниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка