Пошук по сайту


Тести 25 балів

Тести 25 балів

Завдання

на І етап Всеукраїнської олімпіади з історії у 2013-2014 навчальному році

8 клас

Варіант ІV

Тести – 25 балів

 1. Східнослов’янських правителів називають:

А боярами;
Б ханами;
В царями;
Г князями.

 1. Нестор-літописець вважає засновником столиці сучасної України – міста Київ, князя:

А Хорива;
Б Кия;
В Аскольда;
Г Дiра.

 1. Правління князя Олега у Києві тривало:

А 30 років;

Б 20 років;
В 17 років;
Г 25 років.

 1. Позначте назву давньої людини, яка з’явилася на території України в перiод середнього палеолiту:

А австралопітек;

Б неоантроп;

В палеоантроп;

Г архантроп.

 1. Володимир Великий остаточно утверджується в Києві як одноосібний правитель Київської держави у:

А 990 р.;

Б 970 р.;

В 988 р.;

Г 980 р..

 1. Модернізуючи язичництво, Володимир Великий формує нову ієрархію слов’янських богів на чолі з:

А Перуном;

Б Стрибогом;

В Симарглом;

Г Дажбогом.

 1. Впровадження християнства на Русі літописці пов’язують із походом князя Володимира на візантійське місто:

А Константинополь;

Б Тмутаракань;

В Сурож;

Г Херсонес.

 1. Шістнадцяте століття українські землі зустріли поділеними між:

А Польщею, Молдовою, Угорщиною та Великим князівством Литовським;

Б Польщею та Великим князівством Литовським;

В Молдовою та Угорщиною;

Г Молдовою, Угорщиною та Великим князівством Литовським.

 1. Найавторитетнішим в Україні церковним братством, що його статус затверджено у 1586 році, було:

А Київське братстьво;
Б Луцьке братство;

В Рогатинське братство;
Г Львівське братство.

 1. Висвячення Петра Могили на Київського митрополита відбулося після висвячення на митрополичу кафедру Іова Борецького через :

А 12 років;
Б 10 років;
В 11 років;
Г 13 років.

 1. Багато зусиль для розбудови уніатської церкви доклав митрополит :

А Йосиф Вельямин Рутський;

Б Петро Могила;
В Іов Борецький;
Г Феофан.

 1. Перша згадка про українських козаків подана у «Хроніці Польщі» Мартина Бельського у:

А 1489 році;

Б 1589 році;

В 1498 році;

Г 1598 році.

 1. Справжнє прізвище гетьмана Петра Сагайдачного –

А Борецький;

Б Байда;

В Вишневецький;

Г Конашевич.

 1. Осідком реєстрового козацтва вважалося місто, що знаходилося на території сучасної Черкаської області:

А Трахтемирів;

Б Кафа;

В Кодак;

Г Полтава.

 1. Позначте ім’я та прізвище керівника козацького повстання 1591-1593 рр.:

А К. Косинський;

Б С. Наливайко;

В М. Жмайло;

Г Т. Федорович.

 1. Позначте дату утворення уніатської церкви:

А 1569 р.;

Б 1586 р.;

В 1596 р.;

Г 1620 р..

 1. Розташуйте події української історії XIV-XVI ст. у хронологічній послідовності:

А приєднання Галичини до складу Польського королівства;

Б прийняття Другого Литовського статуту;

В прийняття «Уставу на волоки»;

Г прийняття Третього Литовського статуту;

Д укладення Люблінської унії.

 1. Розташуйте польсько-козацькі угоди першої половини XVII ст. у хронологічній послідовності:

А Роставицька угода;

Б Куруківська угода;

В Вільшанська угода;

Г Переяславська угода.

 1. Установіть відповідності між назвами українських воєводств Речі Посполитої та їх адміністративними центрами:

А Руське воєводство; 1 Київ;

Б Белзьке воєводство; 2 Луцьк;

В Подільське воєводство; 3 Берестя;

Г Волинське воєводство; 4 Львів;

Д Брацлавське воєводство; 5 Кам’янець;

Е Київське воєводство. 6 Брацлав;

7 Белз.

 1. Установіть відповідності між датами існування та назвами Запорозьких Січей середини XVI-XVII ст.:

А 1556-1557 рр.; 1 Томаківська Січ;
Б 1560-і 1593 рр.; 2 Микитинецька Січ;
В 1593-1638 рр.; 3 Базавлуцька Січ;
Г 1638-1652 рр.. 4 Чортомлицька Січ;

5 Хортицька Січ.

ВІДКРИТІ ЗАВДАННЯ

 1. Вплив загальноєвропейських процесів Реформації і Відродження на українську культуру кінця XVI cт. – І половини XVII ст. 10 балів

 2. Складіть план теми « Економічний розвиток Київської Русі». 7 балів

 3. Наслідки Великих географічних відкриттів для Європи і світу. 7 балів

 4. Скласти історичний портрет українського гетьмана Дмитра Вишневецького 6 балів

 5. Пам’ятки трипільської культури на території нашого краю 5 балів


Завдання

на І етап Всеукраїнської олімпіади з історії у 2014-2015 навчальному році

9 клас
ТЕСТИ 20 балів

 1. Процес у суспільному житті, у ході якого окремі народи, що проживають у багатонаціональній державі, отримують широкі права для розвитку своєї мови, культури та збереження власної окремішності, це:

А асиміляція;
Б асоціація;
В денаціоналізація;
Г компенсація.

 1. Проект відновлення козацьких формувань – «Положение, на каком может быть набрано и содержано войско охочих казаков», підготувала у 1787 р. група українських аристократів-автономістів на чолі з:

А В. Каразіним;
Б Д. Міллером;
В М. Максимовичем;
Г В. Капністом.

 1. Іван Котляревський створив поему «Енеїда» - першу літературну пам’ятку, написану сучасною українською мовою, у:

А 1798 році;

Б 1799 році;
В 1788 році;
Г 1799 році.

 1. Основним програмовим документом Південного товариства вважається «Руська правда»:

А І. Паскевича;
Б М. Бестужева-Рюміна;
В С. Муравйова-Апостола;
Г П. Пестеля.

 1. Програмові засади Кирило-Мефодіївському товариства викладені у:

А «Книзі буття українського народу» і «Статуті слов’янського братства Св. Кирила і Мефодія»;

Б «Руська правда»;
В «Конституція»;
Г «Руська трійця».

 1. Позначте назву міста, що стала столицею австрійського краю – Королівства Галіції та Лодомерії:

А Львів;
Б Чернівці;
В Відень;
Г Перемишль.

 1. Першу хвилю національного відродження на західноукраїнських землях очолило:

А інтелігенція;
Б народовці;
В староукраїнство;
Г греко-католицьке духівництво.

 1. Щоб довести повноцінність рідної мови, греко-католицький священик Маркіян Шашкевич, виголосив першу україномовну релігійну проповідь у:

А 1866 р.;

Б 1833 р.;

В 1863 р.;

Г 1836 р..

 1. Позначте ім’я та прізвище гетьмана, за часів правління якого засновано Чернігівський колегіум:

А П. Орлик;
Б І. Мазепа;
В Д. Апостол;
Г П. Полуботок.

 1. Позначте хронологічні межі діяльності першої Малоросійської колегії»:

А 1702-1704 рр.;
Б 1722-1727 рр.;
В 1722-1734 рр.;
Г 1727-1734 рр..

 1. Позначте подію, що відбулася найшвидше:

А Берестецька битва;
Б Пилявецька битва;

В Жовтоводська битва;
Г Корсунська битва.

 1. Розташуйте назви Запорозьких Січей середини XVII – початку XIX ст. у хронологічній послідовності:

А Задунайська Січ;
Б Кам’янська Січ;
В Чортомлицька Січ;
Г Олешківська Січ;
Д Підпільненська Січ.

 1. Розташуйте у послідовності їх видання твори та збірки представників українського національного відродження першої половини ХІХ ст.:

А «История Малороссии»;
Б «Русалка Дністровая»;
В «Слово перестороги»;
Г «Опыт собрания старинных малороссийских песен»;
Д «Кобзар».

 1. Розташуйте імена гетьманів Лівобережної України кінця ХVII – першої половини XVIII ст. у хронологічній послідовності:

А Павло Полуботок;
Б Данило Апостол;
В Іван Скоропадський;
Г Кирило Розумовський;
Д Іван Мазепа.

 1. Розташуйте події історії України першої половини ХІХ ст. у хронологічній послідовності:

А припинення діяльності Кирило-Мефодіївського товариства;
Б відкриття Харківського університету;
В придушення повстанського руху, очолюваного Устимом Кармелюком;

Г започаткування Олексієм Аракчеєвим військових поселень;
Д перехід задунайських козаків під командуванням Йосипа Гладкого у російське підданство.

 1. Установіть відповідності між іменами та прізвищами історичних постатей та фактами їх життєписів:

А Іван Котляревський 1 один із засновників Кирило-

Мефодіївського товариства, автор

його програмних документів;

Б Микола Костомаров 2 очільник Південного товариства,

автор «Руської правди»;

В Дмитро Бантиш-Каменський 3 історик, етнограф, фольклорист,

автор п’ятитомної «Истории

Малороссии», а також низки

етнографічних праць;

Г Микола Маркевич; 4 історик та археограф, працював

завідувачем канцелярії Київського

військового губернаторства, автор

«Истории Малой России»;

Д Павло Пестель 5 предводитель дворянства

Переяславського повіту

Полтавської губернії, засновник

«Малоросійського товариства»;

6 учасник російсько-турецької війни

1806-1812 рр., у час російсько-

французької війни ініціатор

формування козацьких полків;

член масонської ложі «Любов до

істини», автор п’єси “Москаль-

чарівник.

.

ВІДКРИТІ ЗАВДАННЯ

 1. Місце і роль Тараса Шевченка в історії України 12 балів

 2. Головні підсумки розвитку людства в період стародавньої історії 10 балів

 3. Війни, які вела Франція на рубежі XVIII-XIX століть не тільки змінили карту Європи, змінювалися і Франція, і, як наслідок, самий характер війн. Чому? Якими були наслідки цих війн? Обґрунтуйте свою позицію. 10 балів

 4. Приєднання Буковини до Австрійської імперії і Хотинщини до Російської імперії. 8 балівЗавдання

на І етап Всеукраїнської олімпіади з історії у 2014-2015 навчальному році

10 клас
І.ТЕСТИ 20 балів


 1. Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій: «Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював – тепер буду воювати за нашу православну віру! ...За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділлі і Волині... тепер досить достатку і пожитку в землі й князівстві моїм – по Львів, по Холм і Галич»?


А) Б. Хмельницький; Б) П.Орлик; В) Ю.Хмельницький; Г) П.Конашевич-Сагайдачний.


 1. Який із зазначених університетів на українських землях був заснований у другій половині ХІХст:

А)Харківський; Б) Київський;

В) Львівський; Г) Чернівецький.

 1. Що саме забезпечила селянам реформа 1861 р.?

А) рівність прав з іншими верствами населення;

Б) отримання земельних наділів за справедливими цінами;

В) негайну ліквідацію всіх повинностей, яки ті мали виконувати;

Г) отримання наділів землі, достатніх лише для утримання родини;

 1. Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали:

А)народовці

Б)хлопомани

В)радикали

Г)москвофіли

 1. Лідерами якої організації були І.Франко, М. Павлик, В. Будзиновський,

С. Данилович, М. Левицькиий?

А) Руської ради;

Б) Народної Ради;

В) Русько-Української радикальної партії;

Г) Української національно-демократичної партії;

 1. Вкажіть причини революції 1905-1907 рр.:

1)енергетична криза;2)погіршення соціально-економічної ситуації;3)кріпацтво;4)поразка Росії у війні із Японією;5)аграрна проблема та проблема праці;6)відсутність політичних свобод,національний гніт

А) 1,3,4,6 Б)1,2,3,5 В)1,3,4,6 Г)2,4,5,6

 1. Вкажіть рік початку столипінської аграрної реформи:

А)1905 р. Б)1906 р. В)1907 р. Г )1910 р.

 1. «Право на самоврядування,проведення самостійної державної політики,надане частині країни,та яке виконується у межах,передбачених законодавством країни або Конституції,це…»

А) федерація Б)суверенітет В)автономія Г)соборність

 1. Яка подія стала приводом до революції 1905-1907рр. в Росії.

А)Повстання на броненосці «Потьомкін»;

Б) «Кривава неділя»;

В) Поразка у війні з Японією;

Г) Загальноросійський політичний страйк.


 1. З яким процесом пов’язані поняття «відруб», «хутір», «сірий клин», «зелений клин»:

А) Селянською реформою 1861р.;

Б) Аграрною реформою П.Столипіна;

В) Селянськими виступами під час революції 1905-1907рр.;

Г) «Ходінням у народ» народників.


 1. Оберіть країни,які входили до Антанти:

1) Німеччина

2) Англія

3) Австро-Угорщина

4) Франція

5) Росія

6) Туреччина
А) 1,2,3; Б) 2,3,4; В) 3,4,5; Г) 2,4,5.

 1. Вкажіть,які умови формування тоталітарних режимів:

1)наслідки війни

2)економічний розвиток

3)зростання нестабільності

4)розвиток багатопартійної системи

5)повага до прав національних меншин

6)економічна криза

7)стратегічні проблеми країни,що потребують консолідації усієї нації

 1. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) Виборча реформа в Австро-Угорщині;

Б) Селянський страйк у Галичині;

В)Обрання митрополитом Української греко-католицької церкви А.Шептицького;

Г) Створення української бойскаутської організацїї «Пласт».

 1. Установіть відповідність між назвами українських політичних партій Наддніпрянщини та діячами, які до них належали:

1.Українська революційна партія; А)М.Меленевський,О.Скоропис-Йолтуховський;

2.Українська демократична партія; Б)О.Лотоцький, Є.Чикаленко;

3.Українська радикальна партія; В)Б.Грінченко, О. Єфремов;

4.Українська соціал-демократична Г)М.Порш, В.Винниченко;

партія. Д) М.Русов, О.Коваленко.


 1. Установіть відповідність між періодами та подіями:

 1. 1900-1903рр. А. «Справа Бейліса»

 2. 1905-1907рр. Б. Діяльність Української думської громади

 3. 1906-1916рр. В. Економічна криза в Російській імперії

 4. 1911-1913рр. Г. Перша російська революція

Д. Столипінська аграрна реформа.


 1. Встановить відповідність між назвами країн та мирними договорами,підписаними із ними по завершенню Першої світової війни:

1) Болгарія А) Сен-Жерменський

2) Австрія Б) Версальський

3) Угорщина В) Нейїський

4) Туреччина Г) Тріанонський

Д) Севрський

Відкриті завдання


 1. Столипінська аграрна реформа в Україні. 10 балів

 2. Особливості економічного розвитку провідних країн світу на початку ХХ ст. 10 балів 10 балів

 3. Галичина другої половини ХІХ ст, – український П’ємонт 10 балів

 4. Економічний розвиток Буковини і Північної Бессарабії у другій половині ХІХ ст 10 балів


Завдання

на І етап Всеукраїнської олімпіади з історії у 2014-2015 навчальному році

11 клас

Тести - 20 балів


 1. Позначте дату переїзду у роки війни органів державної влади УРСР з Харкова до Києва.

А) листопад 1943; В) січень 1944 р.;

Б) жовтень 1944 р.; Г) травень 1945 р..


 1. Позначте подію , яка збігається в часі з проведенням першої грошової реформи.

А) операція «Вісла»;

Б) «Відлига»;

В) відміна карткової системи;

Г) запровадження загальної восьмирічної освіти;


 1. 5. Закінчить речення: «Теоретиком українського інтегрального націоналізму який тривалий час був ідеологією ОУН, був …».

А) Д. Донцов; В) С. Бандера;

Б) Є. Коновалець; Г) В,Липинський;


 1. Укажіть прізвища керівників радянських партизанських загонів, які діяли на території України у роки Великої Вітчизняної війни.

1. Т. Боровець; 2. С.Ковпак; 3. А. Мельник; 4. М. Попудренко;

5. О. Сабуров; 6. О. Федоров; 7. Р. Шухевич;

А) 1,3,5,7; Б) 1,2,4,5; В) 3,4,6,7; Г) 2,4,5,6;


 1. Позначте прізвище Першого секретаря ЦК КП(б)У, який обіймав цю посаду у 1949-1953 роки.

А) О.Кириченко; В) М. Підгорний;

Б) Л. Мельников; Г) М. Хрущов;
6. Позначте назву плану німецької окупаційної політики на території СРСР.

А) «Адлер»; Б) «Барбароса»; В) «Вайс»; Г) «Ост».
7. Яку назву отримало Закарпаття у складі Чехо-Словаччини у 20- 30 рр.

ХХ ст.?

А) Карпатія; В) Підкарпатська Україна;

Б) Підкарпатська Русь; Г) Карпаторусія.

8. Ідеологічна кампанія, що здійснювалася партійним керівництвом СРСР і

УРСР у другій половині 1949- на початку 1950-х рр., увійшла в історію під назвою:

А) «ждановщина»; В) «хвильовізм»;

Б) «волобуєвщина»; Г) «лисенківщина».

9. Установіть послідовність подій:

А) початок операції «Оверлорд»;

Б) Карпатсько – Ужгородська операція;

В) Корсунь – Шевченківська операція;

Г) початок операції «Багратіон».

.

10. Установіть хронологічну послідовність подій.

А. підписання 26 країнами Декларації Обʼєднаних Націй

Б.Ялтинська конференція

В.Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі

Г.Тегеранська конференція

11. Установіть відповідність між назвами фронтів та їх командувачами:

А) 1-й Український; 1. С. Тимошенко;

Б) Південний; 2.М. Кирпонос;

В) 2-й Український; 3. Г.Жуков;

Г) Південно-Західний; 4. І. Тюленєв;

5. К. Рокосовський.

12. Установіть відповідність між назвою творів та їхніми авторами.

А) кіноповість «Україна в огні» 1. І. Сенченко;

Б) опера «Богдан Хмельницький»; 2. О.Довженко;

В) повість «Його покоління»; 3. К. Данькевич;

Г) роман «Жива вода»; 4. Ю. Яновський;

5. М. Рильський.
Відкриті завдання


 1. Тоталітаризм – феномен ХХ ст. 10 балів

 2. Світ у 1914 році 10 балів

 3. Напишіть коротке історичне есе на тему « Тарас Шевченко в історії України» 10 балів

 4. Буковини і Хотинщини до складу Української РСР. 10 балів

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Краєвиди Київщини»
Переможці та призери визначаються за кількістю балів, набраних учнем за виконані завдання. При однаковій кількості балів визначається...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Тести одна з найоптимальніших форм контролю навчальних досягнень...
Тести також є проміжним етапом у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання

8 клас
Правильна відповідь на 1 запитання І ii рівнів 0,5 бала. Максимальна кількість балів 6

Тести по контролю знань з дисципліни „Методика викладання економіки”...
Тести по контролю знань з дисципліни "Методика викладання економіки" / А. В. Коверга. Херсон, хнту, 2007. 14 с

І рівень ( по 0,5 б за кожне питання( всього питань – 6). Загальна сума балів
Готуємось до контрольної роботи з теми «Героїчні пісні І балади у світовій літературі»

Тести для вивчення різних властивостей уваги
Вступ

Контрольна робота (тести)
Укажіть прізвища письменників – представників «золотої доби» російської літератури

4 б Всього 40 балів Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
«на законодавчій основі при відповідній згоді депутатів, обраних українською шляхтою» й тому унію неможливо розглядати як «загарбання»...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка