Пошук по сайту


Лекція з теми „Табличний процесор Microsoft Excel”

Лекція з теми „Табличний процесор Microsoft Excel”

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Лекція з теми

Табличний процесор Microsoft Excel”

Вступ


Табличний процесор (або електронні таблиці – ЕТ) Excel як один з найпотужніших Windows-додатків є складовою частиною пакету Microsoft Office. За допомогою Excel можна створювати та опрацьовува­ти таблиці будь-якої складності, виконувати бухгалтерські, інженерно-технічні та фінансові розрахунки, розв’язувати різноманітні задачі, зо­крема оптимізаційні, здійснювати економічний аналіз, статистичні роз­рахунки тощо. При цьому можуть використовуватися й декілька таб­лиць, що пов’язані між собою. Тоді зміна значень даних однієї з таких таблиць автоматично впливає на значення даних інших таблиць.

ЕТ Excel як інтегрований програмний продукт містить також інст­рументарій для опрацювання тексту, роботи з базами даних, створення графічних образів і т. ін. До складу Excel включено об’єктно-орієнтова­ну мову Visual Basic for Applications (VBA), за допомогою якої шляхом створення макросів і спеціалізованих функцій користувача можна авто­матизувати потрібні розрахунки.

Завантаження табличного процесора MS Excel в ОП комп’ютера. Вікно MS ExcelЗавантаження Excel в ОП комп’ютера можна виконати одним із способів, прийнятих в ОС Windows, як правило за командою Пуск Программы Microsoft Excel. Зовнішньою ознакою виконання цієї ко­манди є поява на екрані дисплея вікна процесора (рис.1), яке є типо­вим вікном додатку, що функціонує під управлінням ОС Windows. Скла­довими вікна (зверху вниз) є:

- рядок заголовка;

- рядок меню;

- панелі інструментів;

- рядок формул;

- зона для роботи з документами (робоча область), де власне й виво­диться ЕТ, а також смуги прокручування та ярлики аркушів: Лист1, Лист2, … ;

- рядок стану.
Р
ис.1. Вікно MS Excel


У рядку заголовка праворуч кнопки виклику системного меню позиціюється назва програмного продукту, а саме – Microsoft Excel, та ім’я активного документа (документи, що створюються в Excel, назива­ються книгами, тобто, поки документ не збере­жений на диску у вигляді файла з визначеним користувачем іменем, він має власне ім’я Книга, а розширення імені – .xls). Права частина рядка заголовка містить три стандарті кнопки управління вікном (згор­тання, розгортання/відновлен­ня та закриття).

Рядок меню складається з дев’яти пунктів, кожен з яких надає користувачам доступ до команд, що забезпечують виконання певних дій. Розглянемо призначення цих команд.

Команди меню Файл:

Создать . . .

Ctrl+N

Створення нового файла

Открыть . . .

Ctrl+O

Відкриття наявного файла

Закрыть . . .
Завершення роботи з файлом

Сохранить

Ctrl+S

Збереження файла з наявним іменем

Сохранить как . . .
Збереження файла з новим іменем

Сохранить в формате HTML . . .
Створення Web-сторінки на основі даних файла

Сохранить рабочую область . . .
Збереження інформації в усіх відкритих файлах

Параметры страницы . . .
Вибір параметрів сторінки для друкування файла

Область печати
Вибір діапазону друкування файла

Предварительный просмотр
Перегляд даних перед друкуван­ням

Печать . . .

Ctrl+P

Друкування даних

Отправить
Відправити дані по Е-Маіl як по­відомлення

Свойства
Перегляд / зміна характеристик файла

1 A:\Analiz.xls2 D:\Plany\Econ\Stacionar_02.xls
Файли, з якими нещодавно

3 E:\Student\Артюх_Задача4.xls
працював користувач

4 E:\Student\Деркач_Задача2.xlsВыход
Завершення роботи з MS Exсel


Команди меню Правка:

Нельзя отменить

Ctrl+Z

Скасування попередньої дії

Нельзя повторить

Ctrl+Y

Повторення попередньої дії

Вырезать

Ctrl+X

Вилучення виділеного фрагмента в буфер

Копировать

Ctrl+C

Копіювання виділеного фрагмента в буфер

Вставить

Ctrl+V

Вставлення змісту буфера у поточ­не місце

Специальная вставка . . .
Вставлення змісту буфера особли­вим чином

Вставить как гиперссылку
Вставлення змісту буфера як гіпер­посилання

Заполнить
Автоматичне заповнення даними виділеного діапазону

Очистить
Очищення змісту, форматів, а та­кож змісту і форматів у діапазоні

Удалить . . .
Вилучення чарунок, рядків або стовпчиків таблиці

Удалить лист
Вилучення аркуша

Переместить/скопировать лист . . .
Переміщення/копіювання активно­го аркуша

Найти . . .

Ctrl+F

Пошук даних за зразком

Заменить . . .

Ctrl+H

Заміна даних за зразком

Перейти . . .

Ctrl+G

Переміщення покажчика у потрібне місце таблиці

Связи . . .
Редагування зв’язків

Объект
Редагування об’єкта

Команди меню Вид:

Обычный
Звичайний режим перегляду таблиці

Разметка страницы
Посторінковий режим перегляду таблиці

Панели инструментов
Вибір панелі інструментів

Строка формул
Показ /скасування показу рядка формул

Строка состояния
Показ /скасування показу рядка стану

Колонтитулы . . .
Створення та редагування колон­титулів

Примечания
Показ /скасування показу режиму приміток

Представления . . .
Створення різних способів відо­бра­ження таблиці

Диспетчер отчетов . . .
Робота з диспетчером звітів

Во весь экран
Показ /скасування показу повно­екранного режиму перегляду

Масштаб . . .
Вибір масштабу відображення даних


Команди меню Вставка:

Ячейки . . .
Вставлення чарунки

Строки
Вставлення рядка(ів)

Столбцы
Вставлення стовпчика(ів)

Лист
Вставлення аркушів

Диаграмма . . .
Вставлення діаграми (графіка)

Разрыв страницы
Вставлення кінця сторінки

Функция . . .
Вставлення функції (виклик Май­стра функцій)

Имя
Створення/скасування імені для виділеного діапазону

Примечание
Вставлення примітки для виділеної чарунки

Рисунок
Вставлення ілюстрації

Карта . . .
Вставлення географічної карти

Объект . . .
Вставлення об’єктів

Гиперссылка . . .

Ctrl+К

Вставлення гіперпосилання


Команди меню Формат:

Ячейки . . .

Ctrl+1

Форматування виділеної чарунки (діапазону чарунок)

Строка
Форматування виділеного рядка

Столбец
Форматування виділеного стовпчи­ка

Лист
Вибір/зміна параметрів аркуша

Автоформат . . .
Автоформатування виділеного фрагмента таблиці

Условное форматирование . . .
Форматування виділеного діапазо­ну за виконання певних умов

Стиль . . .
Вибір/надання стилів


Команди меню Сервис:

Орфография . . . F7
Перевірка правопису

Автозамена . . .
Автоматична заміна при введенні даних

Доступ к книге . . .
Увімкнення режиму спільного ко­ристування файлом

Исправления
Робота з виправленнями даних

Объединить книги
Об’єднання копій одного файла

Защита
Встановлення захисту файла від несанкціонованого доступу

Подбор параметра . . .
Підбір вхідних значень для отри­мання бажаного результату

Сценариии . . .
Створення та редагування сценарі­ями аналізу даних

Зависимости
Відображення зв’язків між вхідни­ми та вихідними даними

Поиск решения . . .
Виклик програми оптимізації

Макрос
Робота з макрокомандами

Надстройки . . .
Виклик менеджера вбудованих ма­крокоманд Exсel

Настройка . . .
Модифікація інтерфейсу MS Exсel

Параметры . . .
Перегляд/встановлення параметрів MS Excel

Мастер
Робота за Майстрами (підстановок, сум, поєднання тощо)


Команди меню Данные:

Сортировка . . .
Сортування даних

Фильтр
Фільтрування даних

Форма . . .
Виклик вікна форми для автоматич­ного перегляду та редагування да­них у таблиці

Итоги . . .
Створення проміжних підсумків

Проверка . . .
Встановлення граничних значень для виділеної чарунки (діапазону чарунок)

Таблица подстановки . . .
Однофакторний та двофакторний аналіз даних у таблиці

Текст по столбцам . . .
Поділ тексту на стовпчики

Мастер шаблонов . . .
Створення шаблону документа та бази даних

Консолидация . . .
Консолідація числових даних

Группа и структура
Групування та структуризація даних

Сводная таблица . . .
Створення зведених таблиць та робота з ними

Внешние данные
Виклик зовнішнього джерела даних

Обновить данные
Перерахунок підсумкових даних

Команди меню Окно:

Новое
Відкриття нового вікна

Расположить . . .
Упорядкування всіх відкритих вікон

Скрыть
Скасувати відображення файла

Отобразить . . .
Відміна дії команди Скрыть

Разделить
Розділення аркуша на дві неза­лежні частини

Закрепить области
Фіксація виділеної чарунки як початку перегляду даних

1 Заказ#22.xls
Відкриття пасивного файла

Команди меню Справка:

Справка по Microsoft Excel F1
Виклик “Помічника” для порад що­до роботи з MS Exсel

Показать помощника/Скрыть

помощника
Відображення / приховання анімацій­ного зображення “Помічника” з ек­рану

Что это такое ?
Виклик діалогової підказки

Office на Web
Виклик Web-сторінки Microsoft

Найти и устранить . . .
Автоматичний пошук та виправлен­ня помилок в даній програмі

О программе
Інформація про програму MS Exсel
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

Тема Комп’ютерні технології у підготовці юридичних документів 3 Практичне...
Практичне заняття Використання табличного процесора Excel у юридичній діяльності 6

План. Основні компоненти персонального комп’ютера: процесор І материнська...
Ключові поняття теми: процесор, материнська плата, системна шина, оперативна пам'ять, жорсткий диск, монітор, клавіатура, принтер,...

Лекція №28 Тема лекції
Універсальні комп'ютери діляться на три функціонально зв'язані апаратні частини: процесор, пам'ять І периферійні пристрої

Лекція Використання текстового редактора Microsoft Word 2003 у роботі юриста

План-конспект уроку №7 Тема уроку
Розглянути основні об’єкти програми Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу вікна, навчитися розрізняти...

Лекція з теми: „Інформатика як наука. Будова І принцип функціонування еом”
...

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми: «Африка»
Мета: Узагальнити, систематизувати знання учнів з вивченої теми, вдосконалювати навички та вміння працювати з картами

Програма Power Point є складовою частиною пакету для створення ділових...
Програма Power Point є складовою частиною пакету для створення ділових документів – Microsoft Office

«база даних microsoft access»
Методічні вказівки до лабораторних занять за курсом «Інформатика». / Укл. О. Ю. Лебедєва Одеса: онпу, 2010 — сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка