Пошук по сайту


1 Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу», затвердженого

1 Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу», затвердженого

Положення про бібліотеку
1. Загальні положенння
1.1. Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №155 від 30.04.98 р.

1.2. Бібліотека вищого закладу освіти є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди бібліотеки вищого закладу освіти є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою вищого закладу освіти безкоштовне.
2. Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами
2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів Державного економіко-технологічного університету транспорту. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються лише в читальних залах.

2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою.

2.3. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення дійсне в поточному році. Студентами перших курсів подаються списки груп та фотографії. Викладачі і студенти інших навчальних закладів обслуговуються в читальних залах при наявності посвідчення особи.

2.4. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток і заповнюється читацький формуляр.

2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

2.7. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат протягом тижня після заяви про втрату.

2.8. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку і в читацькому формулярі.
2.9. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.10. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, студентам - до 10 примірників, іншим категоріям читачів - до 5 примірників на той же термін.

2.11. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

Читачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп. 2.9, 2.10, 2.11 цих Правил зобов'язані оплатити поштові повідомлення бібліотекарів щодо повернення літератури.

2.12. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях видаються лише в читальних залах.

2.13. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї немає попиту з боку інших користувачів.

2.14. Для одержання літератури читач подає читацький (студентський) квиток, аспірантське або службове посвідчення, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацькій вимозі (книжковому формулярі) чи у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник.

Примітка: книжковий формуляр та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі користувачу літератури.

2.15. Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек.

2.16. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.17. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування

бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку і в читацькому формулярі

2.18. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

2.19 Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.
2.20 Заміна втраченої чи зіпсованої користувачами літератури фіксується у спеціальному зошиті.

2.21 На початку кожного навчального року користувач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що значиться за ним та продовжити (при потребі) термін користування нею і продовжити читацький квиток.

2.22 На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріли.

2.23 Читачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.24 Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.25 За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

2.26 Порядок користування документами у читальних залах.

2.27.1 Для одержання документу користувач повинен подати читацький квиток з подовженим терміном користування, кількість виданих документів не обмежується, за винятком документів поширеного попиту.

2.27.2 Користувач може отримати для роботи у читальному залі обов'язковий примірник із книгосховища та залишати обов'язковий примірник літератури у читальному залі для подальшої роботи на термін до тижня, якщо на нього немає попиту інших читачів.

2.27.3 Забороняється виносити документи за межі читальної зали без дозволу бібліотекаря.
З. Користування автоматизованою інформаційною

системою
3.1 Користувач може ознайомитись з автоматизованою бібліотечно- інформаційною системою в межах, необхідних для її використання.

3.2 За допомогою автоматизованої бібліотечно- інформаційної системи користувачі мають змогу самостійно отримати:

довідки на інформаційний запит про наявність документів у бібліотеці;

доступ до повнотекстних документів;

доступ до тематичних інформаційних баз даних;

3.3 За необхідністю, користувачу надаються консультації з використання інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі INTERNET;

3.4 Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності, які бібліотека надає у користування згідно із законодавством України.

3.5 Користувач несе відповідальність за недотримання правил поводження при роботі з комп'ютерним обладнанням.
4. Бібліотека зобов'язується:
4.1. Формувати свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету.

4.2. Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

4.3. Створювати і ретельно вести довідково-бібліографічний апарат, укладати й готувати до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи університету всі види бібліотечних довідок, організовувати та проводити бібліографічні огляди тощо.

4.4. Організовувати книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, семінари, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

4.5. Організовувати диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

4.6. Забезпечувати високий культурний рівень обслуговування користувачів, створювати комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

4.7. Надавати допомогу при підборі необхідних матеріалів шляхом надання для кoристування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та

рекомендаційних покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також

усних консультацій і таке інше.

4.8 Проводити серед користувачів роботу по поширенню знань з основ бібліотекознавства й бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо, організовувати з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводити індивідуальні бесіди, консультації та ін.

4.9 Забезпечувати інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг.

4.10 Надавати користувачам методичну і практичну допомогу по визначенню шифру і авторського знака документу за таблицями УДЕС і ББК.

4.11 Забезпечувати високий рівень обслуговування користувачів, на основі постійного підвищення фахового й культурного рівня бібліотечних працівників.
5. Права користувачів:

безперешкодно користуватись усіма послугами бібліотеки;

студентів-інвалідів - надсилати запити щодо необхідної інформації, отримувати консультації електронною поштою, отримувати необхідні документи через посередників за дорученням;

вимагати дотримання конфіденційності щодо особистих даних і переліку документів, якими користувався;

вимагати оформлення повернення у бібліотеку документів у своїй присутності;

подавати керівництву бібліотеки та адміністрації університету зауваження та пропозиції щодо роботи бібліотеки.
6. Користувачі бібліотеки зобов'язані:

знати Правила користування бібліотекою і дотримуватись їх;

перереєструвати читацьку картку: студентам до 1.09 кожного року, співробітникам до 1.01 кожного року.

про втрату або крадіжку читацької картки повідомити співробітників у 3 денний строк, втрата читацької картки не позбавляє читача відповідальності за всі отримані видання;

повертати до бібліотеки документи в установлений термін;

використовувати читацьку карту тільки особисто, у виключних випадках - за письмовим дорученням власника;

дбайливо ставитись до майна бібліотеки;

дотримуватись вимог "Правил внутрішнього розпорядку роботи бібліотеки";

дотримуватися законодавства України, моральних та етичних норм.
ПРАВИЛА
користування комп'ютерами в читальних залах бібліотеки державного економіко-технологічного університету транспорту
І. Загальні положення
Для підвищення повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб читачів НТБ впроваджує комп'ютерні технології. Ефективне використання їх можливостей потребує дотримання правил, викладених нижче. Вони розроблені у відповідності з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Типовими правилами користування бібліотеками в Україні", Положенням про бібліотеку та "Правилами користування бібліотекою".
II. Інформаційні послуги
Читачам надається можливість доступу до:

- науково-інформаційних ресурсів, передплачених бібліотекою і що
знаходяться в вільному доступі через мережу Internet;

- електронних каталогів і картотек бібліотеки; о повних текстів наявних на сайті електронних документів.

III. Права читачів
Право доступу до комп'ютерів, призначених для інформаційного обслуговування, надається користувачам, які:

мають постійний або тимчасовий читацький квиток;

володіють навичками роботи з операційною системою Windows, її стандартними додатками та Веб-браузером;

Читачі можуть записати отриману ними інформацію на дискети (3,5" — 1,44 MB), USB Flash-накопичувачі, сумісні з типовими драйверами, або передати її електронною поштою (Ukrpost.ua, Ukr.net, BigMir.net).
IV. Обов'язки читачів
При роботі на комп'ютерах у залах бібліотеки користувачі зобов'язані:

2.18. зареєструватись в «Журналі обліку роботи користувачів на комп'ютері в читальному залі;

2.19. працювати на комп'ютері одноосібно;

2.20. бережно відноситись до комп'ютерної техніки.
V. Читачам не дозволяється
2.21. починати роботу за комп'ютером без дозволу співробітника бібліотеки;

2.22. перемішувати процесорний блок комп'ютера;

2.23. вилучати будь-які файли на комп'ютері та встановлювати власне програмне забезпечення;

2.24. використовувати комп'ютер для потреб, не пов'язаних з пошуком і отриманням науково-інформаційних ресурсів.
VI. Відповідальність читачів
За пошкодження програмно-технічних засобів читачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
VII. Обов'язки співробітників
2.25. вивчати інформаційні потреби читачів для вдосконалення на цій основі бібліотечно-бібліографічного обслуговування;

2.26. надавати інформацію що до користування WЕВ-сайтом бібліотеки університету.
VIII. Організація обслуговування читачів
Доступ до комп'ютерів, що призначені для інформаційного обслуговування читачів, надається співробітником бібліотеки в порядку загальної черги. Тривалість одного сеансу роботи з інформаційними ресурсами бібліотеки — до ЗО хвилин.

Завідувач Стецьківської бібліотеки Гуменюк Богдан Миколайович

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила користування бібліотекою Куп’янської загальноосвітньої школи...
Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки...

Затверджено
Конституції України, Закон України «Про загальну середню освіту», Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну...

18 Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» від 27. 01. 95 р. №32/95-вр
У цій статті розглянемо особливості списання бібліотечної літератури та документальне оформ­лення таких операцій

Правила організації обслуговування та надання послуг відділом інформаційно-бібліотечного...
«Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право І суміжні...

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Тернопільський...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі» здійснюється відповідно до ліцензії...

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України...
Положення про підготовку І проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову...

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України та Фонду...
Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" та статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну...

Напрями діяльності соціального педагога в навчальному закладі
Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 02. 07. 2009р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну...

09. 09. 2004 р. №1121/9720 Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України
Положення про навчальні кабінети (далі – кабінети) розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та інших...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляєБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка