Пошук по сайту


Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «основи цивільного права країн єс» - Сторінка 2

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «основи цивільного права країн єс»

Сторінка2/3
1   2   3
12
товариств різних країн ЄС. Основні види торго-

вих товариств в країнах романо-германського

права. Персональні товариства. Статутні товарис-

тва. Повне товариство. Командитні товариства в

країнах континентальної Європи. Поняття, види

та правові засади акціонерних товариств в циві-

льно-правових системах країн ЄС. Поняття та

види акцій. Створення акціонерного товариства.

Членство в акціонерному товаристві. Правовий

статус акціонера в різних цивільно-правових сис-

темах країн ЄС.6

Поняття представництва в цивільному праві країн

ЄС. Пряме та законне представництво в країнах

континентальної Європи. (Франція, Німеччина).

Торгове представництво та посередництво в кон-

тинентальній цивільно-правовій системі. Пред-

ставництво службовців торгового товариства

(прокура, торгове повноваження, комівояжерст-

во). Самостійні торгові представники (торгові

агенти) в правових системах країн ЄС.

7

-

7

Поняття та види речових прав у цивільно-

правових системах країн ЄС. Абсолютний харак-

тер речових прав. Право слідування та право пе-

реваги в речових правах. Об’єкти речових прав в

цивільному праві країн ЄС. Класифікація об’єктів

речового права. Рухоме й нерухоме майно в циві-

льному праві різних країн ЄС.

7

-

8

Поняття та види зобов’язань у різних правових

системах. Підстави виникнення зобов’язань. Зо-

бов’язання із договору та квазідоговору, делікту

та квазіделікту в цивільному праві Франції. Зо-

бов’язання із закону, угоди, делікту, безпідстав-

7

-
13
ного збагачення та ведення чужих справ без до-

ручення у праві Німеччини.9

Поняття договорів в цивільному праві країн ЄС.

Класифікація договорів. Односторонні та синала-

гматичні (двосторонні), оплатні та безоплатні,

консенсуальні та реальні, мінові та ризикові до-

говори в країнах континентальної Європи. Зміст

договору. Істотні, звичайні та випадкові умови

договору в цивільному праві країн романо-

германської системи. Значення договору. Укла-

дення договору. Оферта та акцепт у цивільному

праві країн ЄС.

7

-

10

Поняття способів забезпечення зобов’язань в до-

ктрині цивільного права країн ЄС. Види способів

забезпечення зобов’язань. Неустойка у праві кра-

їн континентальної Європи. Порука в цивільному

праві країн ЄС.

7

-

11

Поняття позадоговірних зобов’язань та зо-

бов’язань із заподіяння шкоди у різних цивільно-

правових системах. Джерела правового регулю-

вання зобов’язань із заподіяння шкоди. Формула

генерального делікту в країнах континентальної

цивільно-правової системи. Система змішаного

делікту.

7

-

12

Поняття інтелектуальної власності. Поняття та

джерела авторського права в правових системах

країн ЄС. Об’єкти авторського права. Об’єкти

права промислової власності. Поняття товарних

знаків та знаків обслуговування в цивільному

праві країн ЄС. Зміст товарного знаку та повно-

важення його володільця. Придбання права на

7

-
14
товарний знак за правом країн ЄС. Правова охо-

рона позначення походження товару. Поняття,

зміст та види ліцензійних контрактів.13

Поняття та джерела спадкового права країн кон-

тинентальної системи права (Франція, Німеччи-

на). Поняття спадщини. Спадкування за запові-

том. Поняття та форма заповіту в праві країн ЄС.

Види заповіту. Заповідальні розпорядження. Сво-

бода заповіту в різних цивільно-правових систе-

мах. Відкликання та зміна заповіту. Виконання

заповіту.

7

-

14

Загальна характеристика джерел сімейного права

країн ЄС. Поняття шлюбу у праві країн ЄС. Умо-

ви укладення шлюбу в праві країн ЄС Заручини

та їх правове значення. Порядок укладення шлю-

бу. Перешкоди до укладення шлюбу у різних ци-

вільно-правових системах. Наслідки порушення

умов укладення шлюбу. Визнання шлюбу недійс-

ним та його правові наслідки. Підстави припи-

нення шлюбу у різних цивільно-правових систе-

мах країн ЄС.

7

-
Разом

90

-
Індивідуальні завдання
Виконання реферату є одним із практичних форм навчального про-

цесу, які пов’язані з самостійним вивченням студентами курсу основ

цивільного права країн ЄС. Такі форми навчальної роботи дозволяють

студентам отримати, закріпити і поглибити теоретичні знання з осно-

вних проблем усієї навчальної дисципліни.

Виконаний реферат дозволяє з’ясувати рівень теоретичної підгото-

вки студента, а головне - його вміння самостійно і творчо працювати з

літературними джерелами, правильно аналізувати, тлумачити і засто-

совувати чинне законодавство.

Написання реферату необхідно розпочинати з підбору і вивчення

законодавчих та нормативних актів та спеціальної наукової літератури

з рекомендованої теми. В умовах активного законотворчого процесу в

Україні студентам необхідно уважно слідкувати за змінами в законо-

давстві.

Тема реферату обирається відповідно до наведеного переліку. За

обсягом реферат повинен бути не менше 10-15 сторінок друкованого

тексту. В структурному відношенні реферат повинен мати: зміст,

вступ, основну частину, висновок, список використаних джерел.

Зміст роботи повинен свідчити про те, що студент вивчив відповід-

ний нормативний матеріал та літературні джерела, правильно аналізує

закони, здатний змістовно та юридично грамотно викласти свої думки,

робити необхідні висновки і обґрунтовувати свою позицію з дискусій-

них питань теми. В роботі повинні бути посилання по тексту на відпо-

відні літературні джерела, що використані при висвітленні теми.

Недбало виконані і оформлені роботи, а також одинакові за зміс-

том повертаються студентам. Якщо реферат оцінюється позитивно, то

він підлягає захисту.

15

Теми рефератів


1.
Поняття цивільно-правової системи (сім’ї) та її основні скла-

дові. Основні цивільно-правові системи сучасного світу та тенденції їх

розвитку.

2.

3.

4.

Романська підсистема цивільного права.

Германська підсистема цивільного права.

Рецепція римського приватного права.

5.

Загальна

характеристика

континентальної

(романо-

германської) цивільно-правової системи.

6.

7.

Поняття і види джерел цивільного і торгового права країн ЄС.

Поняття і способи уніфікації норм цивільного і торгового пра-

ва країн ЄС.

8.

Джерела цивільного і торгового права в країнах континенталь-

ної правової системи Німеччини.

9.

Джерела цивільного і торгового права Франції.

10. Класифікація юридичних осіб в правових системах країн ЄС.

11. Поняття та види торгових товариств у праві країн ЄС.

12. Види юридичних осіб у континентальній цивільно-правовій

системі.

13. Види юридичних осіб та інші форми здійснення підприємниц-

тва англо- американській цивільно-правовій системі.

14. Поняття та види торгового (комерційного) представництва в

країнах континентального права.

15. Представництво у праві Франції.

16. Інститут представництва в Німеччині.

17. Торгове (комерційне) представництво в англо-американській

правовій системі.

18. Поняття та види речових прав у цивільно-правових системах

країн ЄС.

19. Права на чужі речі у правових системах країн ЄС.

20. Види сервітутів.

21. Інститут довірчої власності.

22. Зміст та виконання зобов’язань в цивільно-правових системах

країн ЄС.

23. Юридичні наслідки порушення зобов’язання.

16

24. Способи забезпечення виконання зобов’язань у цивільному і

торговому праві країн ЄС.

25. Поняття договору в цивільному праві країн ЄС та їх класифі-

кація.

26. Умови дійсності та законні підстави договору в континенталь-

ному та англо-американському праві.

27. Порядок укладення договору. Оферта та акцепт у цивільному

праві країн ЄС.

28. Поняття і види деліктних зобов’язань в різних цивільно-

правових системах.

29. Умови відповідальності за заподіяння шкоди в різних цивіль-

но-правових системах.

30. Поняття і види шкоди в цивільному праві країн ЄС.

31. Зобов’язання із заподіяння шкоди у праві ФРН, Франції.

32. Компенсація моральної шкоди в праві країн ЄС.

33. Поняття та джерела спадкового права країн ЄС.

34. Спадкування за заповітом у цивільному праві країн ЄС.

35. Спадкування за законом в різних цивільно-правових системах.

36. Реалізація спадкових прав у країнах континентальної та англо-

американської правових систем.

37. Поняття договорів в цивільному праві країн ЄС.

38. Класифікація договорів у цивільному праві країн ЄС.

39. Оферта та акцепт у цивільному праві країн ЄС.

40. Неустойка у праві країн континентальної Європи.

41. Порука в цивільному праві країн ЄС.

42. Підстави виникнення іпотеки за законодавством країн ЄС.

43. Поняття шкоди в цивільному праві країн ЄС.

44. Конкуренція позовів (конкуренція відповідальності) в цивіль-

ному праві Німеччини.

45. Поняття та способи компенсації моральної шкоди в зарубіж-

них цивільно-правових системах.

46. Поняття та джерела авторського права в правових системах

країн ЄС.

47. Поняття товарних знаків та знаків обслуговування в цивільно-

му праві країн ЄС.

48. Придбання права на товарний знак за правом країн ЄС.

17

49. Поняття та джерела спадкового права країн континентальної

системи права (Франція, Німеччина).

50. Поняття та форма заповіту в праві країн ЄС.

51. Спадкування за законом у цивільному праві країн ЄС.

52. Привілейовані спадкоємці за законом в спадковому праві країн

ЄС.

53. Перехід спадкового майна до спадкоємців в країнах континен-

тальної системи права.

54. Інститут особистого представника за заповітом та адміністра-

тора спадкового майна в праві англо-американської системи.

55. Загальна характеристика джерел сімейного права країн ЄС.

56. Поняття шлюбу у праві країн ЄС.

57. Умови укладення шлюбу в праві країн ЄС.

58. Підстави припинення шлюбу у різних цивільно-правових сис-

темах країн ЄС.

59. Права та обов’язки подружжя в праві країн ЄС.

60. Опіка та усиновлення в праві країн ЄС.

18

Рекомендовані джерела

Базова:
Введение в сравнительное правоведение. Учебное пособие. /

Х.Бехруз. – Одесса : «Юридична література», 2002

Богатых Е.А. Гражданское и торговое право: от древнего римского

к современному российскому. Учебное пособие – М.: Контракт, 2000

Гражданское и торговое право капиталистических государств. Изд.

Третье, перераб. и доп.- М., Международные отношения, 1993

Канзафарова И.С. Гражданское и торговое право зарубежных

стран. Учебное пособие. – Харьков: Одиссей, 2003

Коммерческое право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Бу-

шев А.Ю., Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. – СПб.: Питер, 2003

Цивільне право України. Академічний курс. У двох томах. Том 1.

Загальна частина. Підручник. / за ред. Шевченко Я.М. – К.: Ін Юре,

2003

Мошак Г.Г. Правовой контроль использования реки Дунай. -

Одесса, «Юридическая листература», 2005.-47с.
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «Основи конституційного права» (для студентів...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік"
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік" для студентів зі спеціальності 03050901...

1. поняття
Давнього Риму, вироблення у студентів уміння застосувати у практи­чній діяльності набуті знання І норми римського права для розуміння...

Методичні рекомендації до вивчення курсу «загальна педагогіка»
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Кривий Ріг: кдпу,...

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарське процесуальне...

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарсько-процесуальне...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
Методичні матеріали перезатверджені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології...

Методичні рекомендації педагогічним працівникам навчальних закладів...
Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Днівпропетровської області Загоруйко Н. В

Методичні рекомендації щодо функціонування опорних (базових) навчальних...
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аудиту»
Робоча програма дисципліни «Основи аудиту» для студентів за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка