Пошук по сайту


Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «основи цивільного права країн єс»

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «основи цивільного права країн єс»

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра цивільного і трудового права

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни
«ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА КРАЇН ЄС»

Одеса - 2014 рік

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Основи циві-

льного права країн ЄС» для студентів за напрямом підготовки

6.030401 «Правознавство»


Розробник:

Мошак Григорій Григорович, д.ю.н, професор кафедри цивільного

та трудового право

Затверджені на засіданні кафедри «Цивільного та трудового права»
Протокол від 16.06. 2014 року № 13


Рецензенти:

д.ю.н., професор Д.П. Калаянов

професор, член-кореспондент НАПрН України В.І. Борисова

© Мошак Г.Г., 2014 рік

© ОНМУ, 2014

2


Метою вивчення дисципліни «Основи цивільного права країн ЄС»

є ознайомлення студентів та засвоєння ними фундаментальних понять

навчальної дисципліни; поглиблення, конкретизація та систематизація

знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі

самостійної підготовки; контроль за якістю засвоєння студентами на-

вчального матеріалу, виявлення прогалин та їх подолання.

Основним завданням вивчення дисципліни «Основи цивільного

права країн ЄС є розширення уявлень про природу цивільного права,

сприяння формуванню правової культури і мислення студента, при-

щеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни; ви-

ховання високого рівня правосвідомості.

У результаті вивчення дисципліни «Основи цивільного права країн

ЄС» студент повинен знати: положення основ цивільного права країн

ЄС; практику застосування цивільного та торгового законодавства

судами країн ЄС, Міжнародним комерційним арбітражем; перспекти-

ви та основні напрямками розвитку системи приватного права країн

ЄС.

Студент має застосовувати отримані знання в процесі роботи за

юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів української дер-

жави в цілому та окремих учасників зовнішньоекономічних відносин,

коло яких постійно збільшується внаслідок перетворень, що здійсню-

ються незалежною Україною.

3

Дисципліна «Основи цивільного права країн ЄС» складається із

14-ти тем, зміст яких зводиться до наступного.
ТЕМА 1. ОСНОВНІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ

Поняття цивільно-правової системи (сім’ї). Основні складові циві-

льно-правової системи. Основні цивільно-правові системи сучасного

світу. Місце цивільного права України серед цивільно-правових сис-

тем сучасності. Тенденції розвитку сучасних цивільно-правових сис-

тем.

Загальна характеристика континентальної (романо-германської)

системи. Поділ континентального права на приватне й публічне. Реце-

пція римського приватного права: поняття і види. Пряма, опосередко-

вана й латентна (прихована) рецепція. Романська підсистема цивіль-

ного права. Германська підсистема цивільного права.

Східноєвропейська система цивільного права: поняття та загальні

риси. Центральноєвропейська система цивільного права: загальна ха-

рактеристика.
ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО І ТОРГОВОГО ПРАВА КРАЇН ЄС

Поняття джерел цивільного і торгового права країн ЄС . Закони.

Адміністративні акти. Судовий прецедент. Судова практика. Звичаї та

звичаєвості. Співвідношення різних джерел права в країнах континен-

тальної Європи.

Джерела цивільного і торгового права в країнах континентальної

системи права. Співвідношення цивільних і торгових кодексів країн

ЄС. Джерела цивільного і торгового права Франції. Французький ци-

вільний кодекс (ФЦК) 1804 р. (Кодекс Наполеона). Значення ФЦК і

його вплив на розвиток цивільного права в країнах світу. Французький

торговий кодекс 1807 р. (ФТК): загальна характеристика, значення;

співвідношення з ФЦК.

Джерела цивільного і торгового права Німеччини. Германське ци-

вільне уложення (ГЦУ) 1900 р.: загальні риси та значення. Германське

торгове уложення (ГТУ) 1900 р.: загальні риси, значення; співвідно-

шення з ГЦУ.


4

ТЕМА 3. ФІЗИЧНА ОСОБА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ КРАЇН ЄС

Поняття фізичної особи в цивільному праві країн ЄС. Джерела ци-

вільно-правового статусу фізичних осіб в зарубіжних правових систе-

мах. Основні принципи цивільної правоздатності фізичної особи у

праві країн ЄС. Позбавлення правоздатності. Правоздатність дитини,

яка ще не народилася. Припинення правоздатності фізичної особи.

Оголошення особи безвісно відсутньою та померлою. Презумпція

безвісної відсутності у цивільному праві Франції. Оголошення грома-

дянина померлим за законодавством Німеччини. Визнання безвісної

відсутності та оголошення особи померлою в країнах прецедентного

права.

Поняття і зміст дієздатності в різних цивільно-правових системах.

Особливості дієздатності фізичної особи у праві Франції, Німеччини.

Дієздатність осіб при укладенні угод в цивільному праві країн ЄС.

Види та наслідки угод, укладених з порушенням вимог до дієздатності

осіб.
ТЕМА 4. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

КРАЇН ЄС

Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових

системах.. Теорії юридичної особи в доктрині цивільного права країн

ЄС. Фікція юридичної особи. Теорія реальності юридичної особи.

Види юридичних осіб в різних цивільно-правових системах світу.

Юридичні особи публічного права. Юридичні особи приватного пра-

ва. Спілки та установи в цивільному праві Німеччини. Товариства та

асоціації Франції. Об’єднання із спільною економічною ціллю.

Способи утворення юридичних осіб в цивільно-правових системах

країн ЄС. Правоздатність юридичної особи. Загальна і спеціальна пра-

воздатність юридичної особи в цивільному праві Німеччини. Легалі-

зація загальної дієздатності. Визнання дієздатності юридичної особи:

форми і методи.
ТЕМА 5. ТОРГОВІ ТОВАРИСТВА В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-

ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Поняття торгового товариства як організаційної форми об’єднання

осіб. Спільні риси торгових товариств різних країн ЄС. Основні види

5

торгових товариств в країнах романо-германського права. Персональ-

ні товариства. Статутні товариства. Повне товариство. Командитні

товариства в країнах континентальної Європи. Поняття, види та пра-

вові засади акціонерних товариств в цивільно-правових системах кра-

їн ЄС. Поняття та види акцій. Створення акціонерного товариства.

Членство в акціонерному товаристві. Правовий статус акціонера в різ-

них цивільно-правових системах країн ЄС.

Товариство з обмеженою відповідальністю в праві країн ЄС: по-

няття, види, правові основи діяльності, органи товариства, статус уча-

сників товариства.
ТЕМА 6. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ КРАЇН ЄС.

ТОРГОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО. КОМЕРСАНТИ ТА ТОРГОВІ УГОДИ

Поняття представництва в цивільному праві країн ЄС. Пряме та за-

конне представництво в країнах континентальної Європи. (Франція,

Німеччина). Торгове представництво та посередництво в континента-

льній цивільно-правовій системі. Представництво службовців торго-

вого товариства (прокура, торгове повноваження, комівояжерство).

Самостійні торгові представники (торгові агенти) в правових системах

країн ЄС.

Правові форми здійснення комерційної діяльності в країнах ЄС.

Поняття комерсанта (підприємця) в різних правових системах. По-

няття торгової (комерційної) угоди в законодавстві країн з дуалісти-

чною системою приватного права. Значення комерсантів та торгових

угод в цивільному та торговому праві країн ЄС. Реєстрація комерса-

нтів (торгова реєстрація). Значення та принципи торгової реєстрації.

Торгові книги комерсантів. Фірмове найменування. Право комерсан-

та на фірму.
ТЕМА 7. РЕЧОВІ ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИС-

ТЕМАХ КРАЇН ЄС. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Поняття та види речових прав у цивільно-правових системах країн

ЄС. Абсолютний характер речових прав. Право слідування та право

переваги в речових правах. Об’єкти речових прав в цивільному праві

країн ЄС. Класифікація об’єктів речового права. Рухоме й нерухоме

майно в цивільному праві різних країн ЄС.

6

Поняття та зміст права власності в правових системах країн ЄС.

Виключні повноваження власника. Тенденції розвитку права власнос-

ті в сучасних цивільно-правових системах світу. Обмеження повнова-

жень власника в законодавстві країн ЄС. Підстави набуття права влас-

ності. Набувальна давність у цивільному праві країн ЄС. Захист права

власності. Віндикаційний та негаторний позови в романо-германській

цивільно-правовій системі.
ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ЦИВІЛЬНО-

МУ ПРАВІ КРАЇН ЄС

Поняття та види зобов’язань у різних правових системах. Підстави

виникнення зобов’язань. Зобов’язання із договору та квазідоговору,

делікту та квазіделікту в цивільному праві Франції. Зобов’язання із

закону, угоди, делікту, безпідставного збагачення та ведення чужих

справ без доручення у праві Німеччини.

Умови і принципи виконання зобов’язань в правових системах кра-

їн ЄС. Цивільно-правова відповідальність за невиконання чи ненале-

жне виконання зобов’язань. Збитки в цивільному праві країн ЄС.

Компенсаторні та мораторні, конкретні та абстрактні збитки. Вина

боржника в заподіянні шкоди. Підстави звільнення боржника від від-

повідальності. Неможливість виконання зобов’язання боржником.

Випадок та непереборна сила в різних цивільно-правових системах.
ТЕМА 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВОРИ В ЦИВІЛЬНОМУ

ПРАВІ КРАЇН ЄС

Поняття договорів в цивільному праві країн ЄС. Класифікація до-

говорів. Односторонні та синалагматичні (двосторонні), оплатні та

безоплатні, консенсуальні та реальні, мінові та ризикові договори в

країнах континентальної Європи. Зміст договору. Істотні, звичайні та

випадкові умови договору в цивільному праві країн романо-

германської системи. Значення договору. Укладення договору. Оферта

та акцепт у цивільному праві країн ЄС.

Умови дійсності договору в цивільно-правових системах країн ЄС.

Вимоги до суб’єктів договору. Правове значення змісту договору. Во-

ля та волевиявлення в договорі. Форма договору та її значення. Закон-
7

на підстава договору (кауза) в країнах континентальної Європи. Зу-

стрічна винагорода у договорі в англо-американській системі права.
ТЕМА 10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ КРА-

ЇН ЄС. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ІПОТЕКУ

Поняття способів забезпечення зобов’язань в доктрині цивільного

права країн ЄС. Види способів забезпечення зобов’язань. Неустойка у

праві країн континентальної Європи. Порука в цивільному праві країн

ЄС.

Поняття застави та її види в різних правових системах. Застава не-

рухомого майна. Поняття, види іпотеки та джерела її правового регу-

лювання в країнах різних цивільно-правових систем. Підстави виник-

нення іпотеки за законодавством країн ЄС. Реєстрація іпотеки. Права

та обов’язки сторін за угодою іпотеки. Перехід права власності на

предмет іпотеки. Задоволення вимог кредитора за рахунок заставлено-

го майна.
ТЕМА 11. ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ

Поняття позадоговірних зобов’язань та зобов’язань із заподіяння

шкоди у різних цивільно-правових системах. Джерела правового ре-

гулювання зобов’язань із заподіяння шкоди. Формула генерального

делікту в країнах континентальної цивільно-правової системи. Систе-

ма змішаного делікту.

Поняття шкоди в цивільному праві країн ЄС. “Номінальна шкода”

в деліктних зобов’язаннях. Майнова та моральна шкода в зо-

бов’язаннях по відшкодуванню. Причинний зв’язок в деліктних зо-

бов’язаннях та його значення. Непряма шкода, віддалена шкода та

шкода, що виникла за відсутності адекватного причинного зв’язку.

Вина в зобов’язаннях із заподіяння шкоди. Розмежування деліктної та

договірної відповідальності. Конкуренція позовів (конкуренція відпо-

відальності) в цивільному праві Німеччини. Поняття та способи ком-

пенсації моральної шкоди в зарубіжних цивільно-правових системах.
8

ТЕМА 12. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ У

КРАЇНАХ ЄС

Поняття інтелектуальної власності. Поняття та джерела авторсько-

го права в правових системах країн ЄС. Об’єкти авторського права.

Об’єкти права промислової власності.

Поняття винаходів. Умови патентоспроможності винаходів у різ-

них правових системах. Правомочності патентоволодільця. Поняття та

правова охорона “ноу-хау”. Поняття та правова охорона промислових

зразків. Авторсько-правовий метод охорони промислових зразків

Поняття товарних знаків та знаків обслуговування в цивільному

праві країн ЄС. Зміст товарного знаку та повноваження його володі-

льця. Придбання права на товарний знак за правом країн ЄС. Правова

охорона позначення походження товару. Поняття, зміст та види ліцен-

зійних контрактів.
ТЕМА 13. СПАДКОВЕ ПРАВО

Поняття та джерела спадкового права країн континентальної сис-

теми права (Франція, Німеччина). Поняття спадщини. Спадкування за

заповітом. Поняття та форма заповіту в праві країн ЄС. Види заповіту.

Заповідальні розпорядження. Свобода заповіту в різних цивільно-

правових системах. Відкликання та зміна заповіту. Виконання запові-

ту.

Спадкування за законом у цивільному праві країн ЄС. Суб’єкти

спадкування за законом. Привілейовані спадкоємці за законом в спад-

ковому праві країн ЄС. Частки спадкоємців за законом у спадковому

майні.

Перехід спадкового майна до спадкоємців в країнах континенталь-

ної системи права. Інститут особистого представника за заповітом та

адміністратора спадкового майна в праві англо-американської систе-

ми. Відповідальність за боргами спадкодавця.
ТЕМА 14. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА

Загальна характеристика джерел сімейного права країн ЄС. Понят-

тя шлюбу у праві країн ЄС. Умови укладення шлюбу в праві країн ЄС.

Заручини та їх правове значення. Порядок укладення шлюбу. Пере-

шкоди до укладення шлюбу у різних цивільно-правових системах. На-

9

слідки порушення умов укладення шлюбу. Визнання шлюбу недійс-

ним та його правові наслідки. Підстави припинення шлюбу у різних

цивільно-правових системах країн ЄС.

Права та обов’язки подружжя в праві країн ЄС. Особисті немайнові

правовідносини подружжя. Правовий режим майна подружжя.

Обов’язки подружжя по взаємному утриманню.

Правове становище дітей. Основні права і обов’язки батьків і дітей.

Обов’язок батьків по утриманню дитини. Опіка та усиновлення в пра-

ві країн ЄС.

10

Виконуючи самостійну роботу, студенти працюють за наступ-

ними темами

11з/п

Назва теми

Кількість годин

денна

форма

заочна

форма

1

Поняття цивільно-правової системи (сім’ї). Осно-

вні складові цивільно-правової системи. Основні

цивільно-правові системи сучасного світу. Місце

цивільного права України серед цивільно-

правових систем сучасності. Тенденції розвитку

сучасних цивільно-правових систем.

6

-

2

Поняття джерел цивільного і торгового права

країн ЄС . Закони. Адміністративні акти. Судовий

прецедент. Судова практика. Звичаї та звичаєвос-

ті. Співвідношення різних джерел права в країнах

континентальної Європи.

7

-

3; 4

Поняття фізичної особи в цивільному праві країн

ЄС. Джерела цивільно-правового статусу фізич-

них осіб в зарубіжних правових системах. Основ-

ні принципи цивільної правоздатності фізичної

особи у праві країн ЄС. Позбавлення правоздат-

ності. Правоздатність дитини, яка ще не народи-

лася. Припинення правоздатності фізичної особи.

Поняття та ознаки юридичної особи в різних ци-

вільно-правових системах.. Теорії юридичної

особи в доктрині цивільного права країн ЄС. Фі-

кція юридичної особи. Теорія реальності юриди-

чної особи.

7

-

5

Поняття торгового товариства як організаційної

форми об’єднання осіб. Спільні риси торгових

7

-
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «Основи конституційного права» (для студентів...

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік"
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Фінансовий облік" для студентів зі спеціальності 03050901...

1. поняття
Давнього Риму, вироблення у студентів уміння застосувати у практи­чній діяльності набуті знання І норми римського права для розуміння...

Методичні рекомендації до вивчення курсу «загальна педагогіка»
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Кривий Ріг: кдпу,...

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарське процесуальне...

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарсько-процесуальне...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
Методичні матеріали перезатверджені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології...

Методичні рекомендації педагогічним працівникам навчальних закладів...
Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Днівпропетровської області Загоруйко Н. В

Методичні рекомендації щодо функціонування опорних (базових) навчальних...
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи аудиту»
Робоча програма дисципліни «Основи аудиту» для студентів за напрямом підготовки 030509 «Облік І аудит» спеціальністю 03050901 «Бухгалтерський...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка